Skip to main content

Full text of "Vadstena klosters minnesbok [microform] : Diarium vazstenense"

See other formats


/. 
/-, 

/. 

/. 

/!^ 

/.-, 

/•> 

^> 
/> 
A, 
A 
A 
<+, 
A 
A 

/!, 

A 
/, 

/, 

A 
/, 

/^, 

A 

/. 
/, ►XK>-->g>-^K>>>>v?-->xKH>-e><><>'>>.?' The University of Chicago 
Library ^','■ ■ 


• Crc!» Vita ■'■ 
miia liiiui-; 


rf\ 
;■ }{A'. ''::•'{- 


V >'-- 
»c Ki-vHcH; 'v-vs: A; "^^-v-v -x>v S: -v -vx -v -vxH: A;^X;.>v><; xc-v-t' VADSTENA KLOSTERS MINNESBOK yi' VADSTENA 


K L o ^ T E K ^ 

MINNE 3B OK 
^TO CKHOLM. 

P. A. NOR.3TEDT &? 50NER-5 FORl^AÖ 


. DENNA BOK 
ÄRfTRYCKTÅ-LINNELUMPPAPPER 
I 500 NUMRERADE EX. 
VARAV DETTA ÄR N:r^^ \ LIBBARIES 1^^ _.: "^ STOCKHOLM 1918 

KUNGL. HOFBOKTR. IDUNS TRYCKERI-A.-B, 
175111 r^ 


164()21G Översättiiittgen har verkställts av f. rektorn vid Vad- 
stena läroverk fil. dr A. W. Lundberg. Den språkliga 
granskningen har utförts av lektor E. Bråte och 
docenten E. Wessén. De kalendariska ^ uppgifternas 
återgivande i ?nodernt uttryckssätt har omhesörjts av 
lektor E. Bråte. Arbetet har utgivits av Birgitta- 
museiföreningen i Vadstena och redigerats av do- 
centen Andreas Lindblom. INLEDNING. 

»Diarium Wazstenense», som har för första gången 
utgives i svensk öfversältning, föreligger på original- 
språket i tvenne tryckta upplagor, den ena utgiven av 
E.Benzelius å.y.{Diarium Vazstenense ab ipsis initiis 
monasterii ad ejusdem destructionem (Ups. 1721), 
den andra av E! Fan t i Scriptores rer. sv ecu ar. 
medit cevi, T. I: i (Ups. 1818), s. 99 — 223. 

Handskriften beskrives av I. Colujn i Birgitta' 
utställningen i<^i8, utg. af Isak Collijn och An- 
dreas Lindblom (Stockh. 1918), s. 149 f., på föl- 
jande sätt: 

Pergamentshandskrift om 116 blad i liten kvart 
med dubbelt omslag af pergament och skinn, inuti 
fodradt med blått lärft. 

Denna handskrift, också kallad Liber memorialis 
eller Clostersens Tänkiebok, är en af de viktigaste 
källorna för Vadstena klpsters och birgittinerordens 
historia och därmed för svensk odling under medel- 
tiden. Den innehåller talrika biografiska och nekro- 
logiska notiser (tillvaratagna i C. Silfverstolpe, 
Klosterfolket i Vadstena., Stockh. 1898 — 99) liksom 
också uppteckningar af betydande historiskt värde. 
Anteckningarna omfatta åren 1344 — 154S; den första 
rör Birgittas make Ulf Gudmarssons död. 

Diariet har förts af många olika händer, hvarom 
emellertid ingen fuUgiltig utredning ännu förebragts. 

n—n 5111. VIII INLKDNING. 

Benzelius har i inledningen till sin ofvannämncla 
edition anfört några af skrifvarna, nämnda i själfva 
diariet. Så har Thorirus Andre/e (invigd 1392, 
d. 1 41 8) med några af brott, hvarimder Andreas 
Lydekini (1387 — 1410) vikarierade, nedskrifvit an- 
teckningar från diariets början till år 141 4. Här- 
efter har prästmunken Andreas Jacobi (invigd 141 4, 
d. 1438) en kortare tid fört diariet. Sedan känner 
man med visshet ingen skrifvare förrän år 1508, då 
N1COLAUS Amundi, sedermera klostrets generalkon- 
fessor under olika perioder åren 15 17 — 1541, förde 
detsamma till år 15 17. 

Vadstenadiariet utgör nu en af Upsala Universi- 
tetsbiblioteks dyrbaraste handskrifter (signerad C 89),» 

Denna översättning är verkställd efter E, Fants 
text i Scriptores rer. svecicar. medii cevi^ T. I: i (Ups. 
1818), s. 99 — 223, och har fått titeln Vadstena 
klosters minnesbok, som motsvarar den medeltida 
benämningen Liber meinorialis. 

För att underlätta uppfattningen av texten må 
här efter H. Hildebrand, Sveriges medeltid, III, s. 
lon ff., huvuddragen meddelas av klostrets orga- 
nisation. 

I Vadstena kloster bodde systrar (nunnor) och 
bröder (munkar), som bekant i skilda hus och 
utan tillfälle till inbördes umgänge. I spetsen för 
systrarna och för övrigt för hela klostret stod en 
abbedissa, som valdes av systrar och bröder och 
invigdes av biskopen. Närmast under abbedissan 
stod priorissan, som valdes av systrakonventet. En 
mycket viktig personlighet inom klostret var general- INLEDNING. IX 

konfessorn, confessor generalis, huvudman för 
bröderna, men såsom sådan underordnad abbedissan. 
Hans ämbete gällde även i viss mån systrakonven- 
tet. Systrarnas antal var från början bestämt till 
60, i motsvarighet till de 60 lärjungar, som Kristus 
en gång utsände. Prästerna skulle vara 13 efter 
apostlarna, i vilkas tal infogades Mattias i stället för 
Judas Iskariot och tillades Paulus, hedningarnas 
apostel. Dessutom skulle i klostret finnas 4 mässe- 
djäknar (diakoner), vilka kunde vara präster, om de 
ville, d. v. s. de voro präster, men tjänstgjorde som 
diakoner; de skulle representera de fyra latinska 
kyrkofäderna Ambrosius, Augustinus, Gregorius "och 
Hieronymus. Vidare skulle brödraklostret hava åtta 
lekmän, som skulle arbeta för bröderna. Räknar 
man samman siffrorna, så finna vi 60 systrar, 13 
präster, 4 diakoner och 8 deras tjänare, vilket enligt 
Birgittas ord giver som summa 13 apostlar och 72 
Guds kännesvenner. L,ekbröderna, fratres laici^ 
fratres conversi^ fratres laici conva'si, fratres con- 
versi conventuales^ vigdes, såsom prästbrödeina, av 
biskopen, tillhörde själva klostermenigheten och kal- 
lades därför fratres ab inträ. Men utom dem fun- 
uos tjänande bröder, som icke tillhörde den egent- 
liga klostermenigheten. De kallades familiares eller 
fratres ah extra och vigdes av klostrets general- 
konfessor. Fyra av dessa familiares ab extra åt- 
njöto den särskilda utmärkelsen att på manteln få 
bära det röda korset. Som motsats till de egentliga 
klostersystrarna, sorores conventuales^ sorores ab intus 
1. ab inträ, stodo systrarna utanför, sorores ab extra, 
som skötte arbete med brygg, bak, eldning och ren- X INLEDNING. 

göring. Särskilt fordrades drygt arbete i stekar 
huset (köket), som förestods av iyxa. focarire^ köksor. 

Förloppet vid den dagliga gudstjänsten i Vad- 
stena sammanställes av R. Geete i Jungfru Marie 
örtagård. Vadstenafumnornas veckorihial i svensk 
öfvers. från år i^io (Stockh. 1895), s. LII ff., av 
de i denna skrift på flera ställen spridda elementen 
och under ledning av det lat. originalet " Cantus 
Sorormn samt det tryckta Breviarium Birgitta^ var- 
till hänvisas för utförligare upplysningar. Här skola 
några knapphändiga namnförklaringar meddelas. 

Den dagliga gudstjänsten bestod av följande 
huvuddelar, horoi canonicce^ »kanoniska timmar», även 
helt kort kallade »tider». 

i) Matutina, fsv. ottesanger^ kl. 3 — 4 f. m. 
allt efter årstiden, bestod förutom böner och åkallan, 
under ledning av veckans horista^ och invitatoriwii, 
uppmaning att begynna sången, av två delar: a) Noc- 
turna, som istämdes vid hanegället (ad gallicinium) 
och b) Laudes, lovsånger, som sjöngos vid solens 
uppgång; 2) Prima, kl. 6 f. m., 3) Tertia, kl. 9 
f. m., 4) Sexta, kl. 12 midd., 5) Nona, kl. 3 
e. m., 6) Vespera, fsv. aptansanger^ kl. 6 e. m., 
"ämte matutinan den förnämsta av dygnets tider, 
7) Completorium, fsv. natsanger^ kl. 9 e. m. 

För de till gudstjänsten hörande rituella uttryc- 
ken samt de medeltida ritualböckernas benämningar 
och innehåll redogöres av R, Geete i anf. arb., 
s. 285 — 298, samt av H. Hildebrand i Sveriges 
medeltid^ III, s. 738 fif., där ock hela den medel- 
tida gudstjänstordningen utförligt framställes. J344 

Den 12 dagen i februari månad a\'led den /-' fihmarL 
ädle riddaren, herr Ulv Gudmarsson, fördom för- 
mäld med den saliga Birgitta, vilken Kristus tog 
till sin brud efter hennes mans död. Detta år 
jämväl skedde första gången uppenbarelser till 
å<t\\ saliga Birgitta. 

1346 

Den saliga Birgitta begav sig till Rom enligt 
Kristi föreskrift. 

1350 

Då var jubelår i Rom, under påven Klemens' 
regering. Vid den tiden rådde i Sveriges rike 
stor dödlighet, större än någon mindes ha varit, 
vare sig förr eller senare, vilken den saliga Bir- 
gitta långt i förväg hade förutsagt, att den skulle 
komma. Ty Kristus förutsade den i en uppen- 
barelse, så sägande: »Jag skall gå över världen 
med min plog» O; s. v, 

I — I751ii. Lundlarg, Vadstena khsUfs minmshok. 2 1365— 1373- 

1365 

Svenske konungen herr Magnus vart tillfånga- 
tagen i krig, förd till Stockholm och insatt i 
tornet Och till ny konung över riket valdes 
Albert,^ son till greve Henrik'^ av Mecklen- 
burg. Då satte sig rovfåglai*na högt på bergens 
toppar; ty tyskarna våldshärskade i riket under 
många år. 

1367 

Den saliga Birgitta talte i Rom både med 
påven och kejsaren. 

1370 

Den saliga Birgitta undfick stadfastelse å 
ordensstadgarna av Urban V, vilka hon till 
honom frambar. 

1371' 
Den saliga Birgitta vallfärdade till Jerusalem, 
enliet Kristi föreskrift. •t> 1373 
SJ jitu. Sankt Apollinaris, martyrens, dag avled i Rom 

vår vördade moder i helig åminnelse, den saliga 
Birgitta. Aret var i solcykeln det tjuguförsta,^ och söndagsbokstaven var B, och, såsom ået 
står i vittnesakterna, avled hon på en lördag.* 
Detta neka de, som anse henne hava avlidit är 
1372. Och hon avled i sin ålders sjuttionde 
(sextionionde) år, enligt vittnesakterna. 

1374 

Fördes samma vår ärofulla moder, den saliga 
l^irgitta från Rom till Vadstena och bisattes där 
tisdasfen inom veckan efter Petri och Pauli dae t>: nämligen den 4 juli. Söndagsbokstaven A. 4 hu. 

1375 

Fru Katerina reste ut första gängen i kano- 
niseringsärendet. 

1377 
Fru Katerina fick av Gregorius XI bekräftelse 
på Urban V:s bulla. 

I37B 
Dagen efter åttonde dagen till den heliga Jung- 
fru Marias födelsedag avled magister Petrus, förste /& itpumhr. 
generalkonfessor i Vadstena. Han var Sankta 
33yrgittas lärare och biktfader och framhärdade 
i !<yskhet hela sin levnads tid. Han diktade 4 137S— 1382. 

Systrarnas säng.* Om honom finnes mycket gott 
förtalt på annat ställe. 1379 

Framlade fru Katerina kanoniseringsärendet 
för det påvliga konsistoriet och anförde femtioen 
punkter angående sin moders, Sankta Birgittas, 
f decmhr. liv och förtjänster. Samma år, den 3 decem- 
ber, erhöll hon av Urban VI bekräftelse på S. 
Salvators ordensregel i form av konstitution.^ 

1380 

Uppbrann hela staden Söderköping utom S. 
Egidii kyrka; 

I381 

S4 mars. Dagen före den heliga Jungfruns bebädelse 
dog fru Katerina, Sankta Byrgittas dotter och 

ab mars. bcgrovs tisdagen efter högtiden i Vadstena kyrka 
eller kapell. 

Med yngre handstil: Söndagsbokstaven var F, 
emedan året var det första i solcykeln.^ 

1382 

18 mars. Fyra dagar 4 före Sankt Benedictus' högtid 
begrovs i Vadstena kloster Herr Ingevald, kyrko- 1382—1384. 5 

herde i Ekeby. Dagen före Sankt Petrus för- 
nyelse dödades en kvinna nära klostret av .ett s^ fu^i- . 
förfärligt åskslag. 

1384 

Dagen före den heliga Jungfruns bebådelse j?^ mrs. 
begrovs i Vadstena kloster Petrus Israelsson, en 
släkting^ till Sankta Byrgitta. Dagen, före evan- 
gelisten Lucas' dag avled Herr Kätilmund. /; oksokr. 
Denne var en av de första Vadstena-bröderna 
och var jämväl kyrkoherde därstädes, innan reli- 
kerna kommo dit. Han förde även en helig 
umgängelse och ett gott leverne. Han var även 
en härlig sångare. Han lärde först systrarna 
sättet att sjunga. 

Biskopen Sankt Severinus' dag, vilkens fest ss oktohr. 
dä inföll på en söndag, infördes först systrarnas 
konvent till att hålla Sankta Byrgittas regler i 
Vadstena, i närvaro av dessa vördige herrar och 
fäder, nämligen: ärkebiskop Henrik i Uppsala 
och biskop Tord i Strängnäs samt den, som in- 
förde dem, herr biskop Nikolaus i Linköping. 
Och systrarna voro till antalet fyrtiosex, de, 
som då infördes och vigdes. Och följande dag 
eller pä måndagen infördes bröderna i sin gård, 
9 präster och 7 lekbröder. Och på onsdagen 
näst därefter infördes tvenne präster, vilka av 6 1384 — 1386. 

konventet hade varit utsände att någon tid vistas 
utom klostret för vissa orsalcers skull, i närvaro 
av ovan sagda herrar och fäder. 

1385 

b ?mrs. Den 6 mars begrovs Katerina, Anund Hem- 

niingssons efterleverska, vilken i Vadstena avled 
i det heUga uppsåtet att ingå i klostret. Hon 
gav till Vadstena kloster Götevi samt mycket 
annat gods, som lagligen tillhörde henne. Sön- 
16 april, dagen efter Tiburtius' och Valerianus' fest, 
på vilken då sjöngs mässe-tjänsten »Herrens miss- 
kund» — söndagsbokstaven var då A — intogos 
4 personer i klostret, en jungfru, som hette Lucia, 
en änka Ingrid, en präst, herr Laurentius, från Kö- 
ping, men till börden västgöte, och en lekbroder 
vid namn Ingevald. 

1386 

2S januari. Söndagsbokstaven G. En vecka efter Sankta 
Agnes' dag ^ ingick i Vadstena kloster bland dia- 
konerna herr Tydekin, från Uppland, men till 
börden dansk. Dagen före biskopen Sankt Am- 
s afrrii. brosius' dag, dog en student Olav, till börden 
norrman, som då återkom från Rom, där han 
hade vistats under tvenne år i klostrets ärenden. 
Dagen efter aposteln Sankt Bartolomeus' dag, 1386—1388. 7 

d. v. s, konungen och bekännaren Sankt Ludvigs 
dag, begrovs mitt i Vadstena kyrka Sveriges -j augmU. 
drots Bo, som i sina ständiga gåvor visade myc- 
ken kärlek till detta ställe. 

Söndagen näst därefter ingingo i Vadstena 36 augiisH. 
kloster en syster Kristina Finvidsdotter och en 
präst, herr Karl Kätilvastsson. 

1387 

Söndagsbokstaven F'. Dagen före apostlarna jo april. 
Philippus' och Jacobs dag avled syster Ingrid 
Laurentiusdotter, det första dödsfallet efter båda 
konventens införande och ordensdräktens anta- 
gande. 

Konung Sankt Ludvigs dag ingingo i Vad- 3^ augusti. 
stena kloster tvä systrar, nämligen fru Katerina 
Vämundsdotter och Margareta från Finland, 
samt herr Johannes Svensson, kanik i Strängnäs, 
bland diakonerna, och herr Joan Karlsson, stu- 
dent i Prag, och herr Andreas Lydekinsson, 
skolmästare i Örebro, 1388 

Söndagsbokstaven D.^ Onsdagen före Sankt 
Thomas' de Aquino högtid ingingo i Vadstena 4 ,mm. 
Moster två systrar, ICi-istina Jänisdotter och Mar- 8 13S8. 

gareta Niklisdotter. Torsdagen före konung 
14 maj. Sankt Eriks fest visiterade för första gången, en^ 
ligt regeln, biskop Nikolaus i Linköping Vad- 
stena kloster, i det han inträdde inom systrarnas 
kloster och dagen därefter i brödernas kloster. 
iS maj. Själva Sankt Eriks dag därpå följande vigdes 

den första abbedissan efter konventets införande 
i Vadstena, och var det Ingegerd Knutsdotter. 
ri jum. Dagen före martyrerna Vitus' och Modestus' 
högtid omkring midnatt uppkom en farlig och 
mycket häftig vådeld, som nedbrände hela trä- 
kapellet och båda stenhusen samt en stor del av 
systrarnas bostad. Under denna vådeld för- 
brändes jämväl helt och hållet en av lekbröderna 
vid namn Ingolv. Denne älskade mycket den 
heliga Jungfrun, ty då kapellet höll på att brinna, 
störtade han, av kärlek till den bild av henne, 
som han hade medfört, då han ingick i klostret, 
mitt in i lågorna, och ryckte åt sig bilden, men 
då han skulle återvända, omvärvdes han av lågorna. 
Hans själ, må vi fromt tro, har den heliga Jung- 
frun, av kärlek till vilken han gick i döden, fört 
till himlen. 

Påven Calixtus' dag avled brodern Joan 
Karlsson, präst, vilken då var i diakonernas klass, 
och begrovs samma dag. Han var en god klerk 
och from. 1389. 9 

1389 

Söndagsbokstaveii C. Gyllentalet 3. Dagen 
före jungfrun Sankta Scholasticas dag avled bro- 9 febman. 
der Gudmar Fredriksson, präst. Han var Sankta 
Byrgittas huspräst och åtföljde henne, medan hon 
vallfärdade från Rom till Heliga landet, och han 
var en av dem, som jämte andra buro Sankta Bir- 
gittas reliker från Rom till Vadstena. Denne 
glödande predikant gick vid hög ålder till ro. 

Aposteln Sankt Matthias' dag, på förmiddagen 24 fehrmrl. 
hölls ett stort slag i Västergötland mellan konung- 
Albert och Sveriges rikes herrar, som då för- 
bundo sig med danskarna och med deras hjälp 
blevo segrare, dock undersamligen genom den 
nådige Gudens skydd. I detta slag vart ko- 
nungen själv fången och hans son hertig Erik 
jämte två andra härtigar, som han hade fört med 
sig från Tyskland, och av hans anhang vordo 
mänga adhga fångna, men de fleste dödade. 

Meti annan handstil: Men fru drottning Marga- 
reta, danske konungen Valdemars dotter, började 
då härska över de tre rikena,' och dä, sedan tys- 
karna blivit utdrivna, innehade danskarna landet 
under flera år. Och tyskarna välsignades av lan- 
dets invånare.* 

Sankt Johannes döparens halshuggningsdag aimisti. 
ingick i Vadstena kloster syster Ingeborg Lau- 10 1389—1390- 

rentiusdotter, och dagen därefter begrovs där- 
sammastädes fru Kristina av Fågelvik, som rikt 
begåvade klostret. 
jji" novtmlm: Första advcntssöndageii ingingo tvä systrar 
Brynild Josepsdotter från Norge och Gyrid Gud- 
levsdotter, vilken sedan kallades Byrgitta, samt 
två bröder, nämligen Erik Johannesson, präst, så- 
som diakon, och Nikolaus Laurentiusson, lek- 
broder, i närvaro av biskop Nikolaus i Linköping, 
Tord i Strängnäs, Bene i Västerås, Hemming i 
Växjö och vår fru drottning Margareta jämte 
största delen av rikets adlige. 

1390 

Söndagsbokstaven B. Gyllentalet 4. Dagen 
3b mars. efter den heliga Jungfruns bebådelse ingick i 

Vadstena Moster broder Erik Buza, präst. 
9 april. Nionde dagen i april månad avled i biskops- 

gården vid Vadstena broder Petrus, prior i Al- 
vastra, som översatt och sammanskrivit största 
delen av de den saliga Birgitta gudomligen tedda 
uppenbarelserna, och som var följeslagare på hen- 
nes vallfärd till det heliga Jerusalem. Hans kropp 
överfördes av biskop Nikolaus i Linköping och 
abboten Tideman med stor heder till hans kloster. 
sS juni. Dagen före apostlarna Petrus' och Paulus' dag 

efter nattsången^ begrovs fru Ingeborg, = greve 
Erengisles maka. 1390—1391- II 

Dagen före martyren Hippolytus' fest dog 12 imgmti. 
broder Folke, präst, en av dem, som först in- 
gingo i Vadstena kloster, vid hög ålder, en mycket 
avhållsam man. 

Sankt Mauritius' dag ingick herr biskopen i 22 sipumk'). 
systrarnas kloster för att hålla visitation, och 
sedan förrättningen där var avslutad, visiterade 
han samma dag hos bröderna. 

Dagen före Sankt Mikaels fest anträdde brö- aS upumiK-r. 
derna konfessorn Magnus Petersson samt bröderna 
herr Johannes Svensson och herr Andreas Olavs- 
son vägen till Rom i och för den saliga Birgittas- 
kanonisation. 

Omkring midnatten före apostlarna Simons 
och Judas' dag avled syster Katerina Tomas- sS ohoher. 
dotter, en av dem, som först ingingo i Vadstena 
kloster. 

Den 4 november avled broder Johannes Svens- 
son i staden Thorn i Preussen under vägen, då 
han reste med herr Magnus till Rom för att ut- 
verka den saliga Birgittas kanonisation. Denne 
var en stor klerk och före inträdet i klostret ka- 
nik i Strängnäs. Han var jämväl en utmärkt och 
mycket vältalig predikant. 

139I 

Söndagsbokstaven A. Gyllentalet fem. Sankt 
Ansgarius', biskopens och bekännarens dag, av- 4 februari^ 12 I39I- 

led herr' Laurentius, kauik i Linköping och kyrko- 
herde vid Sankt Laurentii kyrka i Söderköping. 
Före sin död skänkte han Vadstena kloster en. 
bibel av de bästa han hade. 

2 maj. Dagen före dagen för korsets återfinnande 

avled den vördige fadern och herren herr Niko- 
laus Hermansson, biskop i Linköping, som först 
intog och välsignade klosterfolket i Vadstena till 
att leva efter regeln. Angående denna förrättning, 
vart det, medan han ännu besökte högskolorna 
och var lärare för Sankta Byrgittas söner, genom 
gudomlig tillskyndelse uppenbarat för samma 
Sankta Byrgitta. Han förde ett högeligen heligt 
liv. Han författade Sankta Byrgittas historia,^ 
som börjar: Rosa rörans bonitatem o. s. v. 
och flera andra helgons historier. Många andra 
goda verk gjorde han även under sin levnad, 
vilka med rätta befinnas lov värda. 

24 maj. Dagen före martyren Sankt Urbans fest av- 

led syster Katerina Vämundsdotter, som var en 
förnäm dam i det världsliga, innan hon ingick i 
klostret. 
Juni. Aposteln Sankt Barnabas' dag avled broder 

Johannes Präst, en av de första, som ingingo i 
Vadstena kloster. Han hade stora predikogåvor 
och ett glödande nit att predika. Han kallades 
av några den andre Krysostomus, ty han kunde 
hela bibeln nästan utantill. Han samlade och till- hopaskrev jämväl flera volymer predikningar för 
hela året; sä väl om helgon som för söndags- 
texter. 

En vecka efter Sankt Johannes Döparens dag t juli. 
avled syster Ingrid Sygvidsdotter från Stockholm. 

Dagen efter Alexius' bekännarens dag avled iS juU. 
syster Ingeborg Tordsdotter, en gammal och god 
kvinna, som länge hade levat i änkestånd. 

Sankta Heleiias dag avled lekbrodern Ingevald 31 jniu 
Anundsson, som från sin barndom hade varit i 
tjänst hos Sankta Birgitta, med^n hon själv ännu 
levde, och hos hennes man och deras släkt. 

En vecka efter Sankt Laurentius' fest dog bro- q augusti. 
der Martin Anundsson, lekbroder, men boklärd. 
Han skrev ett vinterlegendarium om helgonen, 
evangeliarium och epistolarium och kalendarium. 
Han var en av dem, som först ingingo i Vadstena 
kloster. 

Vid den tiden dog även Hartlev Bolk frän 
Skeninge, likaså herr Byrger Ulvsson, Sankta 
Byrgittas son, som med sin moder, syster och 
andra vallfärdade till Heliga landet, där han 
även vart slagen till riddare. Han sjuknade Sankt j/. augusd. 
Bartolomeus' dag och dog på tredje dagen där- sb aiignsti. 
efter på slottet Ringstaholm och begrovs i Vad- 
stena. 

Samma år, den sjunde dagen i oktober månad, 7 okiokr. 
skedde och fullbordades vår ärorika modersj den 14 1391- 

saliga Birgittas kanonisation genom den heligste 
fadern i Kristo och herren herr påven Boni> 
facius IX. 

Om förloppet vid hennes kanonisation må i 
korthet ett och annat antecknas. 

Sedan nämligen en kommission tillsatts i 
fråga om Sankta Byrgittas kanonisation av trenne 
kardinaler och fullgiltiga vittnesbörd avgivits 
om hennes liv, underverk och rykte, bestämde 
herr påven denna dag för kanonisationen och 
föreskrev, att vid vespertimmen den dag, som 
föregick kanonisationsdagen, skulle ringas i alla 
klockor i hela Rom. Och så skedde även 
under natten och dagen för kanonisationen. 
Själva dagen för kanonisationen sammankommo 
i tidigaste morgonstunden alla kardinaler jämte 
patriarkerna och kyrkornas prelater i pävliga 
hovet. Och iförda vita mässkjortor inträda de alla 
jämte vår herre påven med stor högtidlighet i pro- 
cession uti påvens palats, i det stora kapellet, som 
var prytt med ljus och facklor och helt och hållet 
klätt med bonader, och golvet var strött med 
löv och välluktande örter. Där var ställd i dess 
mitt, framför altaret, en stol, väl prydd, för 
översteprästen. I den satt påven och höll inför 
alla ett tal, och dess ämne var: »Hans efter- 
leverska skall jag välsignande välsigna» o. s. v.,^ 
framhöll jämväl, vad som fordras för ett så liöot ärende som kanonisation, visade, att det 
lagligen förfarits i detta heliga ärende från 
början intill slutet, samt sade, att ej möjligt 
och tillbörligt vore att vägra rättvisa i ett sä 
klart och uppenbart fall, alldenstund den sa- 
liga Byrgittas föredömliga liv och det stora talet 
av hennes underverk, som timat genom hennes 
förtjänst, och hennes rykte bland människor gåvo 
vittnesbörd om hennes helighet. 

Då talet slutligen var ändat, dock före dess 
avslutande, manade han alla att åkalla den He- 
lige ande och den glorrika Jungfrun själv, att 
Gud ej måtte tillåta kyrkan att misstaga sig i 
denna sak. Och sångarna började antifonien 
;:)Kom, Helge Ande» o. s. v. 

Och då denna var slutad, liksom ock versikeln* 
om den Helge Ande och om den saliga Byrgitta^ 
»Bed för oss» o. s. v., sade påven: sLåtom oss 
bedja: »O, Gud, som dina trognas hjärtan» o. s. v. 
jämte koUekten om Sankta Byrgitta: sO, Herre 
Jesus Kristus, som åt den saliga Byrgitta så stor» 
o. s. v., samt förklarade henne nu i sanning kanoni- 
serad och helig och inslcriven i helgonens längd 
och att hennes fest skall hållas i kyrkan över all 
jorden nied tillbörlig gudstjänst, likasom andra 
helgons. Och försångaren begynte: »Vi prise 
dig, o Guds, och påven och alla skrida i pro- 
cession igenom palatset 56 139^- 

At alla, som övervoro kanonisationen, och 
som gärna övérvarit den, om de lämpligen det 
kunnat, och åt alla, som besökte Sankt Peters 
kyrka och Sankt Laurentius' in Panisperna klos- 
ter, där Sankta Byrgitta var bisatt, på själva ka- 
nonisationsdagen och den näst följande söndagen, 
då påven höll mässa, beviljade han sann avlat 
såsom vid jubelåret. 

At alla sant ångrande och biktande och åt 
dem, som voro i nådens tillstånd eller blevo det 
inom åtta dagar och i andäktigt uppsåt under 
hela oktober månad besökte sagda Sankt Lauren- 
tius' kloster in Panisperna, beviljade han samma 
avlat som vid jubelåret. 

Andra dagen efter kanömsationsdagen för- 
rättade påven Sankta Byrgittas mässa i Sänkt 
Peterskyrkaii. 

I Sankt Peters, kyrka brunno från midnatt 
ända till efter påvens mässa trettio tusen lamJDOr 
och ljus och synnerligen mänga facklor. 

Under sämnla påvens mässa förrättades mässe- 
offer av dé trenne kardinaler, som voro om- 
bud i kanonisationsärendet, och av bröderna från 
Vadstena herr Magnus Petrusson och herr Andreas 
Olavssori, vilka i detta värv troget strävade och 
med , Guds hjälp bragte det till slutlig fullbordan. 

Högste kardinalen, som kallas biskop av 
Ostia, höll ett mycket ståtligt gästabud i sitt I39I. 17 

hus till Sankta Byrgittas ära, samma dag, då påven 
läste mässan. 

De trenne kardinaler, som varit ombud, verk- 
ställde uppvisning av Sankta Byrgittas reliker i 
Sankt Laurentius in Panisperaa. 

Vid tiden för kanonisationen skedde många 
underverk, men av dessa skall jag nu framhålla 
blott några, enär flera äro annorstädes skrivna. 

På själva kanonisationsdagen fick en kvinna 
ain syn, vilken saknat det ena ögat i 20 år och 
det andra i 7, 

En kardinal, som vistades mitt ibland Guds 
och den heliga modern kyrkans fiender, tog 
nattetid, enär han ej vågade färdas om dagen, 
miste om vägen, och alla, som voro i hans följe, 
skingrades den ene från den andre, och av fruk- 
tan för fienderna vågade ingen ropa på den andre. 
Slutligen anropade de Sankta Byrgittas hjälp och 
avlade till henne ett särdeles löfte. Genast syntes 
bland dem en mycket stor fackla, som gick före 
dem, ända tiil dess de voro på rätta vägen och 
alla kommit tillsammans och igenkände varandra 
och även visste, vart de skulle taga vägen, sedan 
syntes ej mera facklan. 

Vid den tid, då påven fast bestämt att kano- 
nisera Sankta Byrgitta, vart greven av Armagnac i 
grund besegrad och stupade i samma krig. Men 
han hade i motpåvens^ sak lyckt in i Italien 

2 — 175111. L^tndberg, Vadstena klosters mimushok. i8 1391— 1392. 

med en stor här, så listigt i sin illslughet, att 
ingen fick veta av det, förrän han redan intagit 
en stor del av landet. Men de, av vilka han 
blivit besegrad, voro ej flera än femhundra väp- 
nade män. 

Mycket annat hände då, som jag här för kort- 
hetens skull förbigår. HERRENS AR 1 3 92. 

Aret var skottår, söndagsbokstaven G till 
24 fthniari Sankt Matthias' dag, sedan F. Gyllentalet 6. 
rs jnmtari. En vecka efter trettondedagen begrovs Sygrid 
Benediktsdotter, som till bidrag till Sankta Byr- 
gittas kanonisation i Rom gav tjugu dukater, 
förutom andra välgärningar. 
2.2 juni. Dagen före midsommarafton började syster 

Ingeborg Björnsdotter att bli sjuk, och dog om- 
kring midnatt före Sankt Johannes döparens dag, 
och begrovs samma dag. Hon var född i Väster- 
götland och var en ödmjuk och from människa. 
Söndagen efter Sankt Petri fängelse, som 
4 aiigiisii. var dagen före Sankt Dominicus' dag, vigdes och 
intogos av den högvördige fadern och herren 
herr Torsten, biskop i Skara, som systrar och 
bröder: Ragnild Hänikedotter, Elena Haraldsdot- 
ter, Kristina Hermansdotter, Cecilia Giädsdotter, 
Helga Simonsdotter, tvenne präster Kätill Tor- 1392— 1393- 19 bärnsson, som då ingick bland lekbröderna, men 
sedan vart en av diakonerna, Torer "Andreasson 
och en lekbroder Ragvald Olavsson. 

Aftonen före jungfru Marie himmelsfärd /^ augusti. 
avled syster Katerina från Söderköping, en 
av dem, som först ingingo i Vadstena kloster. 
Hon levde i änkestånd mer än tjugu är. 

Den förste martyren Sankt Stephanus' dag 26 december. 
avled Ärengisle Soneson, jarl och greve över 
Orkneyöarna, och begrovs i Vadstena kloster. 

Samma år omkring Sankt Eriks dag avled jg maj. 
Laurentius smed. Han var en god man och en 
mycket duktig arbetare i sitt yrke och trogen. HERRENS AR 1 393- 

Söndagsbokstaven E, gyllentalet 7. 

Två dagar' efter trettondedagen begrovs fru s jan-mn. 
Helga i Vadstena kloster. Hon gjorde klostret 
mycket gott, ty själv gav hon en gård i H^ageby- 
liöga, förutom många andra hennes välgärningar. 

Två dagar före abboten Sankt Benedikts dag^ 
begrovs i Vadstena kloster riddaren, herr Stefan 
Ulvsson, som dog i Västerås och därifrån fördes 
till klostret. 

Apostlarna Philippus' och Jakobs dag vigdes 
av herr biskop Torsten i Skara syster Elena 
Andresdotter samt bröderna Petrus Johannesson, ig mars.^ I maj. 20 1393- 

skoiniästare i Örebro, och Lukas Jakobsson 
Spanjoren, som då var lekbroder, men senare for 
till Rom med herr Magnus och herr Erik Buza 
i några klostrets angelägenheter samt där präst- 
vigdes och vart en av diakonerna. 

Trefaldighetssöndag, som inföll dagen efter 
/ juni. Petronillas dag och på i juni vigdes i Vadstena 
högvördigste fadern och herren herr Knut Bosson 
till biskop i Linköping av de vördade fäderna 
och herrarna Henrik, ärkebiskop i Uppsala, Bene 
biskop i Västerås och Hemming i Växjö. Och 
samma dag, av samma biskopar, i närvaro av 
jämväl herr biskopen Torsten i Skära verkställ- 
des och firades högtidligen upphöjandet och 
uppvisandet av relikerna av vår glorrika mo- 
ders Sankta Byrgittas hela kropp, vilket på folk- 
målet kallas Skrinläggning. Närvarande voro 
även kaniker, prostar och andra prästmän, rid- 
dare, väpnare, ädla fruar, åldringar, ungmor och 
svenner och en så stor mängd av olika stånd, 
av klerker och lekmän, från alla orter, främst i 
dessa tre riken, att en så stor mängd tillsamman 
aldrig någonsin varit sedd i dessa orter, och 
av deras invånare har aldrig varit sedd en större 
och högtidligare procession, än den, som då hölls. 
Och då buro fyra biskopar Sankta Byrgittas skrin 
med relikerna in i kyrkan och ställde det på 
högaltaret i brödernas kor, välsignande och pri- 1393—1394- 21 

sande Gud i hans heliga, vilken vare lov och 
ära i allan tid. Amen. 

Aposteln Sankt Barnabas' dag hände sig, att // junu 
lekbrodern Rangvald Svensson, en av dem, som 
först ingingo i Vadstena kloster, medan han ned- 
tog en bonad, som av honom själv blivit upp* 
Jiängd till prydnad uppe under taket vid tiden för 
ovan sagda högtidlighet, föll ned till stengolvet 
och dog samma natt. Han var from och i klostret 
mycket nyttig, emedan han var både god skräd- 
dare och timmerman, ty han uträttade mycket 
gott under sin levnad. 

På dagen för förste martyren Sankt Stephanus' , anmui 
återfinnande välsignades och vigdes i Vadstena 
kloster av herr biskopen Hemming i Växjö tvenne 
systrar, nämligen Ingeburg, Hardhslovs efter- 
leverska, och Juliana Andreasdotter. HERRENS ÄR 1 394. 

Söndagsbokstaven D, gyllentalet 8. 

Påven Sankt Gregorius' dag avsade sig brodern 1= imn, 
Magnus Petrusson sysslan såsom generalkonfes- 
^sor, som han förestått nio år, och valdes brodern 
Johannes Petrusson. 

Dagen före Sankt Vitalis' dag avled syster Br>'- ^; opru, 
nild, av norsk börd. Hon hade länge levat i 
änkestånd och gjorde klostret mycket gott. 22 5394—1395- 

/ 7naj. Apostlarna Philippus' och Jakobs dag anträdde 

brodern Magnus Petrusson vägen till Rom för att 
grunda ett kloster av Sankt Salvators-orden nära 
Florens. I hans följe voro bröderna Erik Gud- 
mundsson, präst, och Lukas, vilken dä var lek- 
man, men i Rom vart prästvigd, herr Sten, 
kyrkopräst, Laurentius Romare och flera andra. 
Från trefaldighetssöndag, vilken inföll dagen 

14 juni fore Vitus' och Modestus' dag och hela den föl- 
jande månaden igenom var jubelår i Vadstena 
kloster, beviljat av den apostoliska stolen, vilket 
påven Bonifacius IX beviljade, densamme, som 
också kanoniserade Sankta Byrgitta. Detta ju- 
belår utverkade vår fru drottning Margareta. Där 
var då stort tillopp av människor under hela 
denna månad. 

HERRENS ÅR 1395- 

Söndagsbokstaven C, gyllentalet 9. 
f^yuari ^^ inföll Sahkt Matthias' dag på ask-onsdagen. 
30 cf^rdL ^^^ 20 april, det är femte dagen före evan- 
gelisten Marcus'^ dag, vigdes av herr biskopen 
Torsten i Skara och intogos i Vadstena kloster 
systrar, nämligen Kristina Röriksdotter frän Kal- 
mar, Ragnild Esbjörnsdotter, Elena Nikolasdotter 
samt tvenne lekbröder, herr Sten Stensson, som 
i världen varit en hög herre och riddare, och 
Stefan Laurentiusson. 13 9 5—^3 9 6. 23 

Apostlarna Philippus' och Jakobs dag avled / maj. 
herr Tyrgils, kyrkoherde i Strå, efter en god 
levnad och iimgängelse. HERRENS ÅR 1 396. 

Då var skottår, men söndagsbokstäverna B 
och A, gyllentalet 10. 

Den söndag, då Letare sjunges, stadgades pä /^ mars. 
lands-kyrkomöte av prelaterna ärkebiskop Henrik 
i Uppsala samt biskoparna Knut i Linköping och 
Torsten i Skara och Tord i Strängnäs och Niko- 
laus i Västerås och Heming i Växjö, att Sankta 
Byrgittas fest skall högtidligen firas sjunde dagen 
i oktober och vara landsfest. Och detta möte 
hölls i Arboga, varvid även kungjordes, att. hela 
riket skall snai-ligen underkastas allmänt inter- 
dikt, därest ej knektarna avstå frän plundringar 
och andra våldsamheter, i vilka de läng tid in- 
låtit sig. Men emedan detta ej åtlyddes, tryck- 
tes riket sedermera länge av många olyckor. 

Abboten Sankt Benedictus' dag avled nära Flo- 
rens på ett ställe, som heter Paradisus, där han hade 
velat grunda ett kloster av Sankt Salvators orden, 
i närvaro av ' några bröder, som följt honom från 
Vadstena, den vördige fadern, brodern Magnus 
Petrusson, som under lång tid varit generalkon- 
fessor i Vadstena kloster. 21 mars. 24 1396. 

Denne var först gift och kom sedan till Rom 
med Sankta Byrgitta, stannade där under hennes 
livstid flera år och följde henne även till det he- 
liga landet. Därefter vart han enligt gudomlig 
uppenbarelse prästvigd, eftersom han var en av 
de personer, som Sankta Byrgitta kort före sin. 
död i andanom hade sett stå inför Gud, såsom det 
återfinnes i hennes legend. Och då vart före- 
skrivet, att han skulle prästvigas. Han var den 
förste generalkonfessor i Vadstena Idoster efter 
magister Petrus, Sankta Byrgittas biktfader. Han 
arbetade troget och träget för Sankta Byrgittas 
kanonisation, till dess målet nåddes. 
TI juni Omkring aposteln Sänkt Barnaba.^' dag val- 

des i Skara den lysande Erik från Tysk- 
land, en gosse pä fjorton år eller något mera, 
till konung pä tillskyndan av drottning Marga- 
reta, dotter till danske konungen Valdemar och 
änka efter norske konungen Hakvin,^ då drottning- 
över dessa trenne riken, i närvaro av ärkebisko - 
pen och de andra biskoparna jämte rikets råd. 
Och efteråt vart han, såsom sed är, upphöjd pä 
Mora sten, där vid det tillfället många vordo 
slagna till riddare. 
31 siptmkr. Efter aposteln och evangelisten Mattheus' dag 
vordo marsken herr Erik Katilsson från Värmland, 
och hans son, som långt förut blivit dödad i 
Norge på en ö, som kallas Orust, samt å^ti ädla 1396— 1397- 25 

frun Kristina Väniundsdotter, samme marskens 
systerdotter, alla pä samma dag och i samma 
grav jordade i Vadstena kloster. Några dagar 
därefter vart den nämnde herr Eriks hustru, fru 
Ingrid, förd hit till Vadstena och begraven jämte 
de förenämnda. 

Allhelgonadagen lovade drottning Margareta / nmmhr. 
att i systrarnas och brödernas hand till att 
ingå i Vadstena kloster giva en flicka, om vilken 
hon förut hade talat. 

HERREN.S ÅR 1397- 

Söndagsbokstaven G, gyllentalet ii. 

Fjärde dagen före Tiburtius' och Valerianus' 
dag avled syster Margareta Bosdotter. Hon hade n april 
före inneslutandet av systrarna och bröderna i 
Vadstena under någon tid efter fru Katerinas, 
Sankta Byrgittas dotters, död tjänstgjort såsom 
abbedissa. Hon var en from kvinna, som länge 
levat i heligt änkestånd. 

Trefaldighetssöndag, vilken då inföll på ab- 
boten Sankt Botolphus' dag, vart den hittills över- if juni 
maga konung Erik krönt i Kalmar, och närvoro 
därvid ärkebiskoparna i Lund och Uppsala samt 
stiftsbiskoparna i Linköping, Skara, Strängnäs, 
Västerås och Växjö. Likaså de i Roskilde, Odense, 
Börglum, Ärhus, Ribe och på Orkneyöarna. Där 
vordo på samma tid 133 herrar slagna till riddare. 26 139^- 

HERRENS ÅR 1 398. 

Söndagsbokstaven F, gyllentalet 12, 
j april. Dagen före biskopen Sanld Ambrosius' dag, 

som inföll på skärtorsdagen,^ anlade, enligt uppen- 
barelse till Sankta Byrgitta och klostrets konsti- 
tutioner, fyra bröder utanföre det röda korset, 
att bära det på sina mantlar, i närvaro av heiT 
biskopen Knut i Linköping. Och dessa fyra voro : 
en präst, nämligen herr Hemming och tre lek- 
män, nämligen Jakob Bikare, Arnika och Laii- 
rents Romare. 

7 $<Manhcr. Dagen före den heliga Jungfruns födelsedag 
begrovs fru Byrgitta, riddaren herr Matthias 
Götstavssons maka. Hon var dotter till fru Helga, 
som gav klostret en gård i Hagebyhöga. 

/7 upitmkr. Biskopen och martyren Sankt Lambertus' dag 
avled Karl Karlsson, Sankta Byrgittas sonson. 
Denne var mycket beläst och i stort anseende vid 
högskolan. Dä han återkommit från högskolan, 
tog han sig efter några år hustru och levde någon 
tid berömligt i äktenskap och dog slutligen och 
lades bredvid sin farbroder herr Byrger i Vad- 
stena kloster. 

zg scpimbev. I Mikaelsmässan lämnades första gången i 
drottning Margaretas händer Stockholm med dess 
slott av dem, som länge hade hållit det å ko- 
nung Alberts vägnar. Hon mottogs där med 1398—1399- 27 

stor högtidlighet av en stor mängd foll<, som 
mötte och följde henne. 

Den femte dagen i november månad, vid pass, s novmbtr. 
fullbordades valvet i Vadstena kor, och samma 
vecka lades först grunden till brödernas konvent- 
stuga. 

HERRENS ÄR 1399. 

Söndagsbokstaven E, gyllen talet 13. 

Fredagen före jungfrun Sankta Scholasticas 7 fdmmi. 
dag fördes till den heliga Jungfruns kloster i 
Vadstena och begrovs riddaren Anund Jonasson, 
vilken likväl då hade varit död omljring två år 
förut. 

Påven Sankt Gregorius' dag, efter nattsången, 12 mars. 
avled den vördade frun fru Cäcilia, Sankta Byr- 
gittas sistfödda dotter, liksom en annan Tabita rik 
på goda gärningar, och om henne berättas många 
underbara ting. Ty då hon ännu låg i sin mo- 
ders kved, hände sig, att en stor våldsman gifte 
sig med en dotter till Sankta Byrgitta, rätt mycket 
emot samma helgons vilja — emedan så behagade 
hennes man och konungen och rikets rådsherrar — 
enär han förut tillfogade riket stor skada. Då 
hon därför hemsöktes outsägeligen av ständig 
gråt, säges barnet, då hon en gång på det bitt- 
raste grät, hava ropat i sin moders liv: »Käraste 
moder, döda mig ej!» Då hennes moder Sankta 28 1399- 

Byrgitta födde henne och under födseln svävade 
i stor fara, såsom det säges i hennes legend, inr 
trädde till henne den heliga Jungfrun Maria, var- 
över alla, som där voro, undrade och häpnade» 
och hon vidrörde den liggandes olika lemmar. 
Men då hon försvann, framfödde modern utan all 
svårighet fostret. O, vilken lycklig födelse, som 
var värdig en sådan jordegumma! Därför är att 
hoppas, att hon hade samma hjälparinna vid sin 
levnads slut. Hon begrovs bredvid sin broder 
herr Byrger, pä norra sidan. 
2b april. Dagen efter evangelisten Sankt Marcus' dag 
något före middagen, medan sakramentets upp- 
höjande ägde rum under högmässan, avled bro- 
dern Andreas Olavsson, präst, en av dem, som 
först ingingo i Vadstena klister. Han arbetade 
träget och troget för Sankta Byrgittas kanonisation, 
intill dess den var fullbordad. Ty första gången 
utsänd, jämte broder Johannes Petrusson, som 
sedermera vart generalkonfessor i Vadstena klos- 
ter, till romerska kurian för att utverka kanonir 
sationen, vart han fången av saracenerna och 
hos dem kvarhållen mer än tvenne år, och var 
ständigt hemsökt med de svåraste mödor, hun- 
ger och törst och hårda slag, såldes. tre gånger 
och fick utstå många vedermödor. Ty första 
gången såldes han for 40 dukater eller dubloner, 
och var gång han såldes, lika många gånger öka- 1399- 2(; 

des priset, och slutligen friköptes han för fyra 
hundra dukater av herr biskopen Alfons, som 
var från Spanien och Sankta Byrgittas biktfader, 
och återkom så till Vadstena kloster. Och se- 
nare reste han åter bort till Rom med herr Magnus 
Petrusson för Sankta Byrgittas kanonisation och 
stannade där, till dess denna högtidligen förrät- 
tades av vår herre påven, såsom ovan är sagt. 
Och så återvände han till klostret och levde där 
intill sitt livs slut heligt och lovvärt. Han fick 
sex dagar före sin bortgång utstå stora och 
mångahanda hemsökelser och frestelser av djävu- 
len. Ty han var omkring tvä dagar liksom från 
sina sinnen och dä syntes honom djävulen och 
uppräknade för honom alla hans synder, som han 
hade begått allt ifrån sin ungdom, och ville där- 
igenom förleda honom till förtvivlan. Men ge- 
nom Guds barmhärtighet och, såsom det sanner- 
ligen tros, genom förbön av hans högvördiga 
moder och Sankta Byrgitta, vart han frigjord. 
Och sedan han återfått sansen, bekände han nu, 
ehuru han förut, så i Rom, som även hemma^ 
frisk och sjuk, hade biktat sig mycket noga 
och andäktigt, alla sina av djävulen uppräknade 
synder hängivet och ödmjukt, och så anam- 
made han samma dag, som han dog, kort före 
sin död Kristi lekamens sakrament och gick i 
frid till ro. 3<^ 1399- 

9 juni. Den nionde dagen i juni månad, de helga 

martyrernas Primus' och Felicianus' dag vid tim- 
men för nattsången avled kyrkoherden Bonde 
kl. 9 e. m. i Hagebyhöga i hög ålder. Han be- 
viste under sin levnad mycket gott mot klostret, 
// juni. där han, Sankt Barnabas', apostelns, dag begrovs 
nära järngallren hos herr Tyrgils. 

ij (Tiigmii. Den heliga Jungfruns himmelsfärds dag kom 
till Vadstena drottning Margareta samt rikets 
biskopar och råd, med avsikt att Vadstena by 
skulle komma under kunglig skatt och frånhän- 
das klostret; men Gud allsmäktig skickade det 
annorledes, alldenstund biskoparna och rådsher- 
rarna, genast de kommo hit, avvändes från sitt 
uppsåt. Ty sedan de sett klostrets brev och 
bevis angående denna stad, vart den vid det 
offentliga sammanträde, som kallas räfsteting, 
tilldömd klostret i närvaro av herr ärkebiskopen 
Henrik i Uppsala, biskop Knut i Linköping, 
biskop Tord i Strängnäs, biskop Nikolaus i Väs- 
terås och herr Sten Benediktsson, riddare, vilken 
då hade domsrätt å konungens vägnar, herr Torer 
Bonde, riddare, herr Tyrkil Haraldsson och herr 
Nikolaus Magnusson, riddare, jämte flera andra 
och nära större delen av alla Sveriges rikes råds- 
herrar. 

j stpiejnixr. Den femte dagen i september, d, v. s. dagen 
närmast åttonde dagen efter Sankt Augustinus' 1399- 31 

dag", som dä var en fredag, klockan 3 e. m. 
avled syster Kristina Niklasdotter, en av dem 
som först ingingo i Vadstena kloster. Denna 
fromma jungfru undervisade i början troget 
systrarna såsom hon hade lärt sig av magister 
Petrus, som diktade Systrarnas sång,' och av 
herr Kätilmund, och var liksom en lärarinna för 
alla de andra systrarna. Hon var även under 
en lång tid priorissa och vakade med all iver 
och akt över ordensregelns efterlevnad och drev 
manligen de andra systrarna att göra samma- 
ledes. 

Dagen näst efter apostlarna Simons och Judas' 2g ohtolm. 
dag, vilken är den 29 oktober, inträffade första 
timmen efter middagen sölförmörkelse och räckte 
nära två timmar. Och var månen den dagen 28 
dagar gammal."" 

Sjätte dagen efter allhelgonadag, som dä var 
en torsdag, begrovs syster Katerina Byrgersdotter, ; mvemhir. 
som dog natten förut, då det ringde till otte- 
sång. Hon var en av de äldre och av de första, 
som ingingo i Vadstena Moster, och hon var 
änka. 

Aposteln Sankt Thomas' dag, som då inföll 2/ december. 
på fjärde adventssöndagen, inflyttade först brö- 
dernas konvent i stenstugan, att hava denna till 
konventets matsal. 3^ I40O. 

tIERRENS ÅR 1400. 

Tidigt pä morgonen pä den heliga Jungfruns 
februari, reningsdag, dä systrarna sjöngo ottesången, av- 
led syster Ingeborg, Hartlevs änka. Hon levde 
under sin livstid heligt, så i äktenskapet som efter 
sin mans död. Ty i ett flitigt övande av goda 
verk överträffade hon alla på hennes tid i Ske- 
ninge boende. Men hon förblev ute i världen i 
tvenne år efter sin mans död och förordnade om 
allt sitt till Guds ära och ingick så i Vadstena klos- 
ter, varest hon under sju och ett halvt år förde 
det fullkomligaste liv, späkande sin kropp genom 
fastor och vakor. Ty även, medan hon vistades 
i klostret, lade hon varje dag av sin avskilda 
kost, vad som var av bättre slag, alltid utav något 
till allmosa. Tre gånger efter sitt inträde i klost- 
ret vart hon genom en syn manad att hålla sig 
beredd, enär döden snarligen förestod henne. 
Därför framhärdade hon i ständiga, brinnande 
böner, och ehuru hon förut var på det andäkti- 
gaste ivrig däri, vart hon dock sedan ännu mera 
brinnande ödmjukt och ivrigt bedjande, att hon 
pä sitt yttersta måtte aktas värdig att undfå 
Herrens lekamen, vilket Gud misskundelig även 
förlänte henne. Ty hela natten igenom låg hon 
likasom i dödskamp, och systrarna satte flera 
gånger ljus i hennes händer och trodde henne I400. 33 

flera gånger vara död, men ungefär vid klämt- 
ningen till ottesången återfick hon i någon män 
andan och sade till dem; »Frukten ej, eftersom 
jag ej skall dö, innan jag undfår min Herres 
Jesu Kristi lekamen.» Och sä, då bröderna bör- 
jade ottesången, inträdde konfessorn och med- 
delade henne Herrens lekamen; och då, under 
systrarnas ottesång, fick hon, smyckad med 
många dygder, såsom det fromt tros, ingå i 
himmelens tempelgårdar och insomnade i Herren. 
Och hon begrovs samma dag. 

Den 1 1 oktober, d. ä. dagen efter Gereons // oktohr. 
högtid, avled syster Katerina från Halland, en 
av dem, som först ingingo i Vadstena kloster. 
Hon levde under 60 år i heligt änkestånd. 

Samma år, nämhgen Herrens år 1400, into- 
gos och vigdes av herr biskopen Knut i Linkö- 
ping, pä Sankt Martins dag, sex systrar, nämligen: // ?iovmber. 
Byrgitta, Jäppe Bykares dotter, Anna Karlsdotter, 
Margareta Gregorsdotter, Margareta Nikolaus 
Kistes dotter, Elena Andres Skyttas dotter, Kri- 
stina Jovansdotter från Kalmar, allesammans jung- 
frur, i närvaro av herr ärkebiskopen i Uppsala och 
biskopen i Strängnäs och biskopen i Västerås och 
biskopen i Växjö och konungen och drottningen 
och alla rikets råd. Då hade de här likasom ett 
allmänt möte i Vadstena, ty de förlängde vistelsen 
här från Sankt Martins fest ända till den heliga 

3 — 176111. Lundberg., Vadstena klosters minnesbok. 34 1400 — 1401. 

8 december. Jungfruns avlelses dag, ehuru några av dem jämte 
konungen drogo hädan några dagar förut. Då 
fick konung Erik full myndighet över riket, eme- 
dan han ej förr hunnit till rätt laga ålder. Och 
intill den tiden, liksom även därefter, styrde drott- 
ning Margareta, danske konungen Valdemars 
dotter, dessa trenne riken. 

30 november. Aposteln Sankt Andreas' dag bilades en viss 
oenighet mellan bröderna och systrarna i Vad- 
stena av samma drottning, i närvaro av herr 
ärkebiskop Henrik i Uppsala, biskop Knut i Lin- 
köping, biskop Tord i Strängnäs, biskop Nikolaus i 
Västerås, biskop Hemming i Växjö, biskop Björn 

o 

i Abo och tvenne riddare, nämligen herr Karl 
av Tofta och herr Sten Benediktsson. 

Andra söndagen i adventet, som inföll dagen 
3 december, ^^re Sankt Nicolaus' dag, vigdes av samme herr 
biskop Knut i Linköping syster Kristina Esbjörns- 
dotter. Hon var även jungfru, och fru Cecilia, 
Sankta Byrgittas dotter, hade uppfostrat henne. HERRENS ÅR I4OI. 

2S augusti. Dagen före Sankt Bartolomei dag, natten före 
den dagen, avled syster Katarina Brynjulvsdotter, 
en av de första, som ingingo i Vadstena kloster. 
Hon själv, jämte hennes man Johannes Päterson, 
flyttade först enligt Sankta Byrgittas föreskrift till I40I. 35 

orten Vadstena för att bygga ett kloster, varest 
före dem ej fanns annat än ett öde rum och ej 
ens ett grand av byggnad, annat än de ned- 
rivna murarna av tre stenhus. Där bodde hon 
under 4 eller 5 år före ankomsten av Sankta 
Byrgittas reliker. Och sä fortfor hon att i största 
fromhet leva hos nunnorna ända till sin död. 
Hon plågades omkring ett år av svåraste feber, i 
vilken hon slutligen avled. 

Samma år den femte dagen i september, som j septtmber^ 
är dagen efter martyren Marcellus' dag eller åttonde 
dagen efter Augustinus' fest avled syster Ram- 
borg, en av de första, som ingingo i Vadstena 
kloster. Hon hade levat i helig jungfrudom hela 
sin levnads tid, som var mycket lång; ty hon 
var ett hundra tio år gammal, när hon dog. Om 
denna systers moder står skrivet i sjätte boken 
av de himmelska uppenbarelserna, andra kapitlet, 
där det säges, att hon var med Sankta Byrgitta 
i Rom och dog där. Om henne säger på samma 
ställe Kristus: »Denna kvinna är mig täckelig, 
både därför att hon själv levat fromt, och därför 
att hon fostrat sina döttrar för mig.» 

Bland dessa döttrar var denna Ramborg, som 
ända till sin levnads slut levde i största fromhet, 
och ehuru hon vart mycket gammal, led hon ej 
av någon brist till alla sina sinnen ända till sin 
död. Och denna nåd bevisade henne Gud, så- 36 I40I — 1402. 

som vi fromt tro, för hennes jungfrudoms skuil, 
vilken hon med all flit aktade. 
3s december. Samma år dagen före julafton valdes herr 
Erik Johannesson från Öland till generalkonfessor 
i Vadstena kloster av abbedissan och konventet 
enligt Sankta Byrgittas stadgar, och bekräftades 
av biskopen. 

HERRENS ÅR I402. 

14 mars. Tisdagen efter 5:e söndagen i fastan, vilken då 

inföll på påven Sankt Gregorius' dag, begrovs .den 
ädle riddaren herr Tyrkil Haraldsson i Vadstena 
kloster, bredvid herr Björns grav. Han gjorde 
Vadstena kloster mycket gott och var käck i vapen 
och örlig och hade utstått mycket för rikets försvar, 
ty i ett krig vart han en gång sårad och därvid 
även fången, men lansspetsen, av vilken han vart 
så ad, satt Icvar i såret, däri han bar den mer än 
8 veckor. Men sedan den änteligen blivit ut- 
dragen, återfick han hälsan och levde därefter 
under omkring 16 är och gick så till vila i frid 
efter att hava undfått sakramenten. 

15 mars. Dagen näst därefter, nämligen onsdagen, be- 

grovs även i Vadstena riddaren herr Erik Niklas- 
son, vilken också gjorde klostret mycket gott 
och, liksom även herr Tyrkil hyste synnerligen 
stor käiilek till klostret. Hans grav är framför 
den Heliga Jungfruns altare. 1402. 37 

Samma år, nämligen 1402, i veckan efter Kristi 
himmelsfärdsdag, inträdde första gången herr bis- 
kopen Knut i Linköping i Vadstena kloster för 
visitation jämte tvenne kaniker, nämligen herr 
Johannes Bonde och herr Laurentius Odeson ^ 
och första dagen, nämligen måndagen efter sön- 
dagen i veckan efter himmelsfärdsdagen d. v. s. 
åttonde dagen i maj månad, inträdde han i syst- 8 -10 maj. 
ramas kloster, och sedan allt därstädes blivit för- 
rättat, inträdde han på den följande dagen i brö- 
dernas kloster, och tredje dagen inträdde han 
åter i systrarnas kloster, jämte ovannämnda tvenne 
kaniker och även herr Johannes Svartepräst, också 
kanik. Och dessa gingo då igenom hela klostret 
och välsignade och invigde det eller helgade det 
såsom ett slags försoning. 

Samma år och månad, dagen föreKristi lekamens 24 maj. 
fest, vilken Kristi lekamens fest inföll på påvens 
och martyren Urbans dag, kort efter nattsån- 
gen, avled broder Erik Gudmundsson, kallad 
Buza. Han var en god klefk, och innan han gick 
i kloster, var han prost i Finnveden, där han 
även var född. 

Samma år, dagen efter aposteln Sankt Barna- 
bas' dag, nämligen den dag, på vilken förrättas 12 junL 
S. Eskils gudstjänst, medan sakramentet upplyf- 
tes i högmässan, avled syster Margareta Lasse- 
dotter. Denna jungfru hade i 34 är levat i klost- 38 1402. 

ret i prisvärd umgängelse. Och ehuru hon var 
född bland de förnämligare i landet, var hon 
dock villig till alla ringa sysslor och ödmjuk, 
nämligen i köket, till att slå åder' och till att 
tvätta kläder, såväl åt bröderna, som åt systrarna, 
och till att sy dem och till annat, som hörde till 
helig ödmjukhet, och därtill var hon mycket 
nyttig i koren och var allom täckelig. Hennes 
moder var Kristina Vämundsdotter, som var när- 
maste släkting till marsken herr Erik Puke från 
Värmland, och vart jämte samme marsk sex är 
förut begraven i Vadstena. Denna Margareta var 
en av de första, som från början anlade den av 
regeln föreskrivna dräkten i Vadstena. 

Samma är, dagen före påven Sankt Calixtus' 
ö^j-ö^/rr ^^S' ävled syster Margareta Laurensdotter. 

Dagen före biskopen och martyren Sankt Mar- 
lo november. ^^"^ ^^S ^vled syster Ingrid Niklisdotter, en 
kvinna av framskriden ålder. 

Dagen efter åttonde dagen till den Heliga 
i6 december Jungfruns avlelse avled syster Katerina Källars- 
dotter, redan i framskriden ålder. En enkel och 
ättskaffens och gudfruktig kvinna. Och, såsom 
det läses om Sankt Martinus: 3>Ingen såg denna 
nunna vredgad eller bannande. Och om hon så 
syntes, trodde man henne icke.» 1403- 39 

HERRENS ÅR I403. 

Jungfru Marie renings dag intogos och vig- a februari. 
des tvenne jungfrur, nämligen syster Ingeburg 
Johannesdotter, generalkonfessorns syster, och 
syster Ramborg Andrisdotter, av herr Knut, 
stiftets biskop. Och dagen efter reningsdagen, 
nämligen Sankt Blasius' dag, avgick syster In- 3 februari. 
gegerd Knutsdotter från sin abbedissetjänst, i 
vilken hon stått i 20 år ifrån sin vigning. Och 
på Sankta Agatas dag näst därefter valdes av 5 februari. 
konventet syster Gerdika, Hardlev Bolks dotter 
från Skeninge, och dagen därpå vigdes hon i 
systrarnas kor med all högtidlighet av herr Knut, 
stiftets biskop. 

Aret förut, omkring Mikaelsmässan, avreste 29 sepumhr 
två bröder, nämligen broder Erik och broder 
Torer till Rom i några ärenden, som högeligen 
rörde vårt kloster. Sedan dessa blivit uträttade, 
återvände broder Erik. Den andre, nämligen 
broder Torer jämte broder Lukas for till Florens, 
där ett kloster hade påbörjats nära staden i ett 
slott, som heter Paradisus, för att undervisa de 
bröder och systrar, som där skulle intagas, en- 
ligt Sankt Salvators regel. 

Lucka i handskriften. 

Sedan allt detta var uträttat, yttrade slutligen 
fru drottning Margareta, bland andra förtroliga 40 1403. 

samtal, till bröderna i deras samtalsrum, mera i 
hemlighet: »Det syntes en viss kvinna, att hon var 
stadd i så stor fara, att det syntes henne omöjligt, 
att hon kunde frias därutur, utan att hon ginge 
under. Dä kom en ganska vördig fru, iförd grå 
kläder, till henne, då hon var så förtvivlad, och 
sade: 'Älska bröderna i Vadstena, och du skall 
bliva räddad ur dessa dina faror.' Och då hon 
uppvaknade, tackade hon Gud och Birgitta.» Och 
tillade drottningen: »I sinom tid skall jag säga 
eder denna kvinnas namn». Men bröderna, lärda 
av erfarenheten, gissade, att hon själv var denna 
kvinna. 
21 februari. Samma år, dagen före Petri cathedra, avled 
votiv-systern utanför Katerina, en adlig kvinna, 
änka efter Petrus Djäkn, även vår broder, vil- 
ken avled sex år före henne. 

Samma år, dagen efter Prothus' och Hyacintus' 

12 september. ^^S' ^^^^*^ ^ä** broder Stefan präst, som läng 
tid svettats i klostrets arbeten, ty han hade varit 
förvaltare av klostrets egendomar, och för att 
skydda dessa mot fogdar och andra Belials barn, 
som då våldshärskade över folket, hade han man- 
ligen satt sig till motvärn, så att de hotade ho- 
nom med döden. 

Julaftonen kom fru drottning Margareta, om vil- 
ken förut är talat, till Vadstena, dar hon med sitt 
följe dröjde ända till efter åttonde dagen efter tret- 1403 — 1404' 41 

tondedagen för andakt och för att förvärva avlat, /j januari 
Men vid slutet av dessa dagar begärde hon öd- ^'^°^' 
mjukt av klostret medlemsbrev, samt att hon 
skulle få bli syster och delaktig av klostrets ande- 
liga goda, och hon fick det. Men på sista da- 
gen före sin avresa, sammankallade hon först 
systrarna inför sig i talestugan och sedan bröderna 
och kysste ödmjukt allas deras händer till be- 
kräftande av sitt systerskap. Men en lekbro- 
der vidrörde, enligt sin sedvana, hennes hand 
med sin hand inhöljd i kåpan. Men det ville 
hon ej, utan hon sade: »Ingalunda skall jag så 
göra, utan framräck du din hand bar och ej höljd, 
eftersom jag nu blivit din syster.» HERRENS AR I404. 

På dagen for korsets återfinnande avled Be- ^ „iaj. 
nedikt lekbroder i tjugonde året efter sitt kloster- 
löfte. 

Men han var en av de första lekbröder^ som 
ingått i början. Denne broder var glasmästare, 
såsom folket säger, och i denna konst undervi- 
sade han i klostret flera bröder efter sig och 
efterlämnade dem förfarna i denna konst- Därav 
kom sig, att vi ej äro tvungna att av de världs- 
liga köpa dyra glasfönster, enär bröderna, som 
voro upplärda, efter behag själva gjorde sådana IS 'w^;- 42 1404. 

glasfönster, tillräckligt för dem och i kyrkan. 
Han införde även sin hustru och sin dotter hos 
systrarna, och han fick ordensdräkt hos brö- 
derna. Han var även mycket sträng mot sig 
själv, och ehuru han kommit till kraftlös ålder 
och var blind och kroppsligt sjuk och en lång 
tid ej kunde stiga upp från bädden eller vända 
sig på andra sidan, annat än med en annans 
hjälp, ville han ingalunda ligga på dyna eller 
ijäder, såsom våra tillägg om mildring medgiva 
sådana; utan han låg blott pä halm, såsom han 
frisk hade plägat. Han var även mycket tålig, 
enär han, ehuru han hölls i sådan sjukdom och 
hemsökelse, alltid visade stort tålamod och hem- 
bar Gudi tack. Och vid alla tjänster, som den 
tjänande brodern viste honom, yttrade han stän- 
digt: Guds välsignelse eller Gudi vare tack. 

Den 1 5 dagen i maj månad, som inträffade på 
åttonde dagen efter Kristi himmelsfärdsdag, av- 
led Jäppe Bekare, vår broder utanför, i tjänarnas 
gärd. Han var en man, ädel till börd före sin 
omvändelse, men ädlare genom dygder. Han 
var en av de fyra första tjänande bröder utan- 
för, som buro kors. En enkel och rättrådig och 
gudfruktig man. Han var även mycket förfaren 
i att timra och kunnig i byggnaders uppfö- 
rande. Och därför förestod han alltid dem, som 
byggde värt kloster, enligt prelaternas vederbör- 1404—1405- 43 

liga föreskrift, en oftirtröttad arbetare under många 
år ända till sin död. Denne broder Jakob Bä- 
kare hade två. ogifta döttrar, som han med glatt 
och fromt sinne helgade och ägnade åt Gud, och 
sä intogos de hos systrarna i klostret. 

Kristi lekamens dag, d. v. s. dagen efter 2g maj. 
Sankta Byrgittas skrinläggning, ingick herr 
Johannes Johannesson frän Kalmar bland dia- 
konerna, vigd av herr biskop Knut i Linköping. 

Dagen före abboten Sankt Botolphus' dag avled 16 juni. 
Kristina Tyska, klostrets syster utanför, i tjänar- 
nas gård, en kvinna av hederlig levnad och fram- 
skriden ålder. HERRENS AR I405. 

Dagen för korsets anträffande ingick broder j maj. 
Laurentius Öjarsson bland lekbröderna, vigd av 
herr biskop Knut i Linköping. Och under de 
omedelbart därpå följande dagarna höll samme 
herr biskop visitation. Han gick först in i syst- 
rarnas kloster jämte tvenne sina kaniker, men 
dagen därpå i brödernas kloster, och tredje da- 
gen gick han åter igen in i systrarnas kloster 
för att angående byggnaden och deras avskil- 
jande och celler, som de då hade börjat bygga, 
tillse, att ej någonting måtte göras emot regeln 
och statuterna. 44 1405- 

sg juli. Konungen och martyren Olavs dag avled lek- 

brodern Peter Johannesson, med tillnamnet Stekare, 
på det 2i:a året efter sitt inträde. Men han var 
en av de första lekbröder, som kommo till Vad- 
stena i avsikt att stanna där, då Sankta Byrgittas 
reliker först överfördes från Rom till Vadstena. 
Denne broder var mycket arbetsam och nyttig i 
klostret, mest genom att binda böcker och göra 
glas. Ty alla glasen i brödernas nya kor gjorde 
han själv i ordning till en del, men en stor del 
av samma glas gjorde och fullbordade herr Fin- 
vid, som var en av de 13 prästerna, vilken var 
till stor nytta i klostret, och om vilken skall ta- 
las i sinom tid. 

SI juli. Samma år, dagen före Sankt Petrus' fängelse 

vid aftonsången, inträdde bröderna första gången 
i sitt kor, som då först var färdigt. Först in- 
trädde de med Kristi lekamen och helgonens 
reliker och gingo i procession omkring altaret, 
sjungande responsoriet »Summae Trinitati felix 
namque» o. s. v., och de började genast afton- 
sängen, lovande Gud med glädje. 
9 september. Samma år, dagen efter den Heliga jungfruns 
födelses dag, d. v. s. martyren Sankt Gorgonius' 
dag, avled den vördiga kvinnan Ingeburg, syster 
till herr Stefan, som dött två år före henne 
september. P^ Protus' och Hyacinthus' dag, varom ovan. 
Men denna Ingeburg var vår syster utanför // 1405- 45 

och kom jämte samme sin bror till Vadstena 
kloster med alla sina ägodelar, vilka alla de gävo 
till klostret, och jämväl med sin mor och ål- 
dermannen,' vilken hette Petrus från Skeda, en 
from och framstående person, vilka likaledes av- 
ledo här vid hög ålder. Men denna Ingeburg, 
om vilken här ovan, var en mycket from kvinna. 
Ty aldrig såg någon henne vredgad, tålig var 
hon i hemsökelser, och alla kunde hon trösta. 
En sann moder var hon för alla fattiga, så långt 
hon själv förmådde. Hon levde även i heligt 
änkestånd under 30 år. 

Samma är, lördagen i veckan efter den He- 14. septembtr. 
liga jungfruns födelses dag, vars fest då in- 
föll på en tisdag, inträffade en olyckshändelse 
vid högaltaret under högmässan. Ty en viss 
broder, hos vilken ordningen var, gick fram till 
altaret för att fira mässan, men då han kom- 
mit till offertorium^ och bröderna sjöngo sCredo», 
råkade han i sådan svaghet, att han ej förmådde 
fortsätta mässan vidare. Men en annan full- 
följde, vilken då ännu ej hade hållit mässa. Men 
denna svaghet tros hava hänt honom, därför att 
han dagen förut hade blivit slagen åder och 
därtill ej var förut mycket stark; ty han hade 
då nyligen återkommit från en svår resa, näm-^_j. augusti 
ligen i veckan efter Sankt Petrus' fängelse, då 
han återvände från Florens, där han då hade 46 1405. 

varit två år i Sankta Byrgittas kloster i och för 
ordens utbredning. 
iS stptmhtr. Samma år, adertonde dagen i september må- 
nad, d. v. s. dagen näst efter Sankt Lambertus* dag, 
avled brodern Jovan Pätarson, som först efter 
Sankta Birgittas föreskrift för att bygga klostret 
gick till orten Vadstena jämte sin hustru Kate- 
rina Brynulfsdotter, som dog fyra år före honom. 

Denne man var mycket from och ytterst 
ivrig vid klosterbyggnaden. Han planterade 
först brödernas trädgård och beredde klostret 
mycket gott. Åtta år före sin död råkade han 
i någon sjukdom, i vilken han vart liksom lam 
och även till större delen miste målet, så till vida, 
att han sedan talte blott några få ord. I sådan 
enfald umgicks han efter detta med bröderna, 
att han snarare syntes vara en ängel än en män- 
niska. Han var i sitt världsliga stånd en man 
av vapen och köttslig broder till herr Magnus 
Petrusson, som dog nio år före honom i Florens, 
på det ställe, som kallas Paradisus, om vilken 
här ovan. 

Denne broder började, såsom jag sagt, först 
bygga klostret vid hovgården Vadstena — då 
för tiden ödelagd och utan någon åbo — enligt 
Sankta Byrgittas föreskrift. Ty, såsom jag hörde 
av hans egen mun, då denne Jovan Päterson 
var i Rom med Sankta Birgitta, medan hon ännm 1405. 47 

levde i det timliga, sade fru Birgitta till honom: 
^Min käre Johannes, när du kommer åter till 
Sverige, så gå till gärden Vadstena. Och sedan 
nödiga hus där äro byggda, skall du där för- 
bliva, ända tills jag, med Guds makt, kom- 
mer dit till dig; ty där bör ett kloster byg- 
gas.» Han svarade: »Min fru, jag är gift och har 
söner. Munk kan jag ej varda.» Och hon: »Du 
skall taga din hustru med dig, men dina små 
vill jag taga till mig och sörja för dem. Och 
du skall gå till biskop Nikolaus i Linköping. Han 
skall giva dig brev, uppsatta rörande detta ställe, 
och skall stå dig bi i allting å mina vägnar.» 

Men denne Jovan Peterson återvände tili 
Sverige och började bygga kraftigt och ivrigt i 
Vadstena i fem år. Och honom bistod biskop 
Tomas i Växjö, som jämte honom bodde där 
fortfarande, till dess fru Katerina och andra kommo 
från Rom till Vadstena med den då avlidna 
Sankta Birgittas reliker. Men hans små avledo 
samt och synnerligen inom en kort tid. 

Och, såsom han förtroligt sade mig, då nå- 
gra små hus voro byggda, inbjöd han sin hustru 
och modern, som då ännu levde, att komma med 
honom till Vadstena. Men de ville icke och 
sade, att de ej kunde gå i kloster. Men han vände 
åter dit och strävade med sitt påbörjade arbete. 
Sedan reste han, vid jultiden, åter till dem och ma- 48 1405. 

nade dem, att de skulle följa honom. Men då de 
vägrade och sade emot, sade han nästan förtörnad : 
»Befrien mig från skyldigheten att uppfostra gos- 
sarna, ty det magen I veta för visso: allt vad helst 
jag lovat fru Byrgitta, det skall jag ej dröja att upp- 
fylla, och jag skall avvakta hennes ankomst.» Då 
sade hans moder: »Käraste son, förivra dig icke! 
Ty vi äro beredda att följa dig, vart du vill. Men 
vi hava uppskjutit, därföre att vi ville pröva din 
ståndaktighet i denna sak.» Men efter några år 
avled hans moder i Vadstena och vart först be- 
graven i Sankt Petrus' kyrka, men sedan klostret 
vart invigt, fördes hon in i detta och begrovs 
nästan på samma ställe, där han själv sedan vart 
begraven. Men då den allmänna intagningen kom, 
intogs han hos bröderna, men hans hustru inför- 
des bland systrarna. Men i sitt närmare nitti- 
onde levnadsår insomnade han i Herranom efter 
att hava undfått sakramenterna, och bröderna 
stodo omkring honom i bön. 

Så ock om samme man: Då han en gång, 
sedan han blivit munk, var sjuk och herr Jo- 
hannes Präst, som den tiden var vice konfes- 
sor, besökte honom, sade den sjuke: »Herre, jag 
får ej ro någon dag, innan jag haft en gråt- 
stund.» Då sade någon, som där stod, till herr 
Johannes: »Underligt är, att han så kan gråta 
ständigt. Ve mig, som aldrig gråter.» — »Detta 1405. 49 

sker därföre», sade han, »att han är av sådant 
kynne, att han lätteligen kan tillbringa sig tårar.» 

Samma år, den 13:6 dagen i oktober månad, i^ oktober. 
nämligen dagen före påven och martyren Sankt 
Calixtiis' dag avled broder Petrus skräddare, även- 
ledes en av de första lekbröder, som ingingo i 
Sankta Birgittas orden. Han var en man av stor 
fromhet och återhållsamhet. Han sågs aldrig sysslo- 
lös, utan arbetade alltid, än med att sy och laga 
brödernas kläder, än med att arbeta och gräva 
i trädgården, än med att bedja och tjäna i guds- 
tjänsten, och i vad arbete det vara månde, läste 
han alltid böner. Han var niycket noga med 
att iakttaga tystnadsplikten och ordensreglerna 
och bar ofta med konfessorns tillåtelse tagel- 
skjorta. Denne kom en gång till Rom i avsikt 
att vallfärda till det Heliga landet, medan Sankta 
Birgitta ännu levde och vistades där. Och 
emedan Sankta Birgitta då var i trångmål för 
penningar, bad hon honom, att han till henne 
skulle avstå de penningar han hade och åter- 
vända till fäderneslandet för att där av Sankta 
Birgittas vänner återfå samma penningar. Detta 
gjorde han genast och återvände till Sverige, och 
sedan han där återfått sagda penningar, fullföljde 
han den saada vallfärden till det heliga Jerusalem. 
Men detta höll han dä sä hemligt, att han aldrig 
talte om denna vallfart, och han ville ej, att 

4 — 175111. Lundberg, Vadstena klosters minnesbok. 50 1405. 

någon skulle veta något om samma vallfart eller 
om andra hans dygder. Han var en mycket 
foglig man och umgicks på bästa sätt med brö- 

10 augusti, derna. Slutligen, omkring Sankt Laurentii dag, bör- 
jade han bli sjuk, och denna sjukdom påstod under 
ett år och två månader eller mera. Under sin 
sjukdom var han ytterst tålig, och dä tiden för 
hans hädangång förestod och hans kropp var 
så utmärglad, att intet hängde vid benen annat 
än blotta huden, anammade han andäktigt sakra- 
menten, sade farväl till alla och återgav, såsom 
vi sannerligen tro, sin ande i Guds händer. 

38 oktober. Omkring apostlarna Simons och Judas' dag 
avled Tubbe Eriksson. Han var en förnäm 
och god man, och han begrovs i Vadstena 
kloster bredvid sin hustru, som dött några år 
före honom. Hon var en mycket from kvinna, 
dotter till en ädel riddare, herr Nanne Abjörns- 
son, vilken Nanne flera år före sin död avstod 
från världen och ingick i korsriddarorden i Eskils- 
tuna, levde där berömligen och slutade där sina 
dagar. 

Här är nu sammanfattat det första antalet 
av de lekbröder, som först ingingo i Vadstena 
kloster, och deras namn äro dessa: Johannes 
Pätarson, Petrus Skräddare, Petrus Stekare, 
Ragvald Skräddare, Martin Djäkn, Ingolv Kittel- 
smed, Benedikt Glasmästare, Ingevald Anundsson. 1405—1406. 51 

Samma år, den ii:e dagen i december månad, // december. 
avled i tjänstefolkets gård systern utanför, Mar- 
gareta från Kalmar, som efter sin mans död, 
vilken avled i Kalmar, levde i heligt änkestånd 

i år. Dessa ägnade den enda dotter, de 

hade, ät Vadstena kloster, och hon vigdes där 
till nunna. Men denna Margareta kom, sedan 
hon blivit änka, till Vadstena och vart där en 
av systrarna utanför, samt levde lydaktigt och i 
all hjärtats enfald och gick slutligen till ro vid 
hög ålder. HERRENS ÅR I406. 

I veckan efter trettondedagen kom till Vad- 7— /j>/ö««ar« 
stena frän Rom en viss biskop vid namn ma- 
gister Robertus. Denne var nyligen av påven 
vigd till biskop, vilket han dock dolde, så att 
ingen fick veta det, men för några omtalte han 
det i hemlighet och i förtroende. Han var 
av påven skickad till Skottland i högviktiga 
ärenden rörande kyrkans tillstånd, men på grund 
av den vördnad, han hyste för Sankta Birgitta, 
kom han först för att se Vadstena kloster och 
detta helgons reliker. Men innan han kom dit, 
for han till domkyrkan i stiftsstaden, där han 
uppehöll sig under hela julhelgen och utförde 
flera märkliga handlingar. Först utlade han en 52 1406. 

nog så svår fråga om Herrens mandomsanammelse, 
sedan utlade han Johannes' evangelium: »Ibegyi:;- 
nelsen var ordet.> Och så skarpsinnigt och lärt 
utlade han det, att alla, som hörde honom, för- 
säkrade sig aldrig hava hört en man tala pä 
detta sätt och så kunnigt. Därefter for han till 
Vadstena kloster. Och när han kom till Ske- 
ninge, tog han av sina skor, och så vandrade 
han alldeles barfota och kom till klostret, då 
likväl hela marken var täckt med snö nästan ända 
till knäs och även den dagen var så skarp köld, 
att den under hela året dessförinnan ej hade 
varit skarpare. Men en av kanikerna, som följt 
honom från Linköping, bad honom med knäfall 
och tårar, att han ej skulle taga livet av sig, 
meii hpnpni svarade han vänligt och skämtsamt: 
»Gäck bort ifrån rnig, du Satan!» Och medan 
de så vandrade, kommo de vilse från rätta vH- 
gen, väl omkring en tredjemils mil, och dock av- 
stod han ej från sitt fattade beslut, till dess hai> 
kom fram till klostret. 

Slutligen, andra dagen, kom han in i bröder- 
nas talrum och berättade för konfessorn och 
de bröder, som voro med honom, orsaken till 
sin resa och den vördnad, han hyste för vår 
moder Sankta Birgitta, och vilka nädevedermälej> 
påven ånyo hade visat Sankt Salvators orden, och 
jämväl om påvliga kurians tillstånd. Men bland i4o6. 53 

annat berättade han även om ett underverk, som 
Gud hade gjort med honom genom Sankta Birgit- 
tas förtjänst. Ty dä han, på Sankt Clemens' dag, ^j november- 
var på havet mellan Preussen och Sverige, upp- 
kom en så svär storm på havet, att alla miss- 
tröstade om livet och sjömännen tänkte ofta att 
kasta varorna i havet; men han förbjöd det och 
sade: »Bröder, låtom oss anbefalla oss åt Sankta 
Birgittas hjälp, och låtom oss göra ett löfte, att 
vi skola besöka hennes hus, sä snart vi kommit 
till svenskarnas hamn!» Men då alla lovade och 
utfäste sig därtill, såg han sig, ej vakande och 
ej sovande, utan liksom hänryckt i anden, uti 
ett kapell, där en präst vid högaltaret förrättade 
mässan, och till höger om altaret såg han en 
person, klädd i änkedräkt med svart mantel och 
grå livklädnad och vit slöja på huvudet, och bak- 
om henne stodo bröder och systrar i bön. Men 
han själv fick ett brinnande ljus och gick till 
altaret uppför några trappsteg och fäste ljuset 
vid altarets horn och gick sä tillbaka igen. Och 
då han omedelbart kom åter till sig själv, säg 
han hela denna storm stillad och prisade Gud 
och hans ärorika brud, att han genom henne 
värdigats komma detta åstad. Dä han äntligen 
köm till Vadstena och inträdde i kapellet, fann 
han det i samma skick, som han sett det på 
havet, och sålunda, än mera förvissad röfäiide 54 i4o6. 

synen, visste han, att han blivit räddad för Sankta 
Birgittas förtjänsters skull. 

Sedan stannade han där en månad igenom 
och utförde där några förrättningar. Han upptog 
denna episteltext: »Hållen eder icke själva för 
kloka», och predikade mycket högtidligt och an- 
befallde att avstå från det egna fria omdömet 
samt talade om ordnandet av åtskillig kärleks- 
tjänst. 

Han sade även i förtroende till vår general- 
konfessor, att genom Sankta Birgitta han ofta 
tröstades genom en syn, och han lovade därför, 
att han skulle arbeta för utbredande av Sankta 
Byrgittas orden, så mycket han det förmådde. 

Samma år, natten före åttonde dagen efter tret- 
tondedagen, avled syster Kristina Röriksdotter i 
tionde året efter sitt klosterlöfte. Hon var jung- 
fru och förde en god umgängelse, men till sin 
större förtjänst vart hon sex år efter sitt intagande 
smittad av spetälska, och däri slöt hon sitt liv 
i stort tålamod. 
a februan. Samma år, omkring Sankta Marias renings- 
dag, återkom herr Tyrrer från Paris och hade 
med sig böcker, som han där köpt, nämligen 

Catholicon, som kostade nobler, och Dictio- 

onarium, som kostade nobler och den större 

Speculum Historiale, vilken bok kostade .... 
nobler, samt även Rationale Divinorum Officio- ij januart: i4o6. 55 

rum, som kostade .... nobler. Men dessa böcker 
köpte han till större delen för egna penningar 
och gav till klostret i Vadstena jämte andra 
böcker och småskrifter, som han förut hade 
fört dit. 

Samma år, på tredje söndagen i fastan, dä /.^ mars. 
Oculi sjunges, vilken inföll på den I4:e dagen i 
mars månad, intogos och vigdes tvenne lek- 
bröder, nämligen Stefan Liongesson stenhuggare 

och Olav smed, av den vördige fadern 

herr biskop Knut i Linköping. 

Samma år, den fjärde dagen i maj månad, ^ maj. 
nämligen Herrens törnekronas dag avled 
under systrarnas ottesång den vördige fadern 
Laurentius Bosson, i det 22:a året efter sitt in- 
träde. Han lyste genom många och stora dygder, 
ty han var den varmaste ivrare för ordensregelns 
iakttagande och en ovanlig predikant. Han var 
även mycket trägen i gudeligt arbete. Ty an- 
tingen studerade han, samlade och skrev, eller 
åhörde han bikt och arbetade ivrigt för själars 
vinning. Han var till börden västgöte, och innan 
han antog munkaliv, var han kyrkoherde i Köping "^ 
och prost i detta landskap, men upptänd av gude- 
ligt nit, lämnade han allt och ingick i vår orden. 
Men före sin död, mer än ett halvt år, plågades 
han av svår sjukdom, nämligen hosta och feber. 
Och äntligen då slutet var nära och kroppen var 56 1406. 

alldeles medtagen, anammade han några dagar 
förut andäktigt sakramenten och överflyttade från 
detta timliga lyckligt till Herren för att, öåsom 
vi fromt tro, av Honom evigt krönas. 
j augusti. Samma år, tredje dagen i augusti, ittfördes 
och vigdes av herr Knut i Linköping én präst 
från Västergötland vid namn Nikolaus Pettusson. 
Han ingick i den ovannämnde broder Lauren- 
tius' ställe, vilken avlidit. 
3 augusti. Samma år stupade i Västergötland den ädle 
riddaren herr Erik Ärlandsson och fördes så till 
2g augusti. Vadstena dagen efter Sankt Augustinus' dag. 
Men för tillfället kunde han ej bli begraven, 
enär förbud utfärdats av biskopen i Skara. 

S^j^ septem- Samma år i veckan efter den Heliga jung- 
fruns fest sändes för andra gängen från Vad- 
stena kloster till Florens för ordens utvidgande 
broder Torer Andreasson, som hade saminaiiskrivit 
vad som hitintills ovan är sagt. 

7—/^ oktober. Samma år, i veckan efter Sankta Birgittas 
kanonisation avled den ädle herren Knut Bos- 
son, vars fader Bo Joansson, i god åminnelse, 
var Sveriges rikes drots, mycket mäktig pä sin 
tid, och, så att saga, på hans vink styrdes allt 
i riket. Och konungen, nämligen Albert, för- 
mådde intet mot honom i någonting, änskönt 
han då och då försökte. i4o6. 57 

Samma år, Sankta Elisabets dag, avled vår ig november. 
sjj^ster Yliana. 

Detta år bestämdes först pä kyrkomöte an- 
gående jungfru Marias besökelses nya fest. Där- 
om heter det i kyrkomötets handlingar: »Jungfru 
Marias besökelses fest skall firas efter ättonde 
dagen till Johannes Döparens fest såsom dubbel- 2 juli. 
fest men ej såsom landsfest. Och dess åttonde 
dag skall ej firas, annat än minnesgudstjänst ända 9 pM- 
till åttonde dagen efter apostlarnas fest, och då 
skall hållas tjänst om åttondedagen till besökei- 
sen under trenne dagar. Likaså stadgades om 
Sankta Anna sålunda: Dessutom skall vara tre 
gånger om året enkel fest för Sankta Anna, 
nämligen dagen efter Jakobs dag och dagen näst ^6 juli. 
efter åttondedagen till Sankta Marie födelsedag 1 6 september. 
och dagen efter hennes avlelses fest. Skall även 9 december. 
firas Sankta Annas minne på åttondedagarna 
efter den Heliga jungfruns högtider och vilken 
söhi helst lördag under året utom under advents- 
tiden och från Septuagesima ända till trefaldig- 
hetssöndagen, 1406, 

Detta år firades konungens biläger med en- 
gelske konungens dotter vid namn Filippa i sta- 
den London. Denne konung Erik, son till her- 
tigen av Pommern, hittills en yngling, kröntes 
några år förut över de tre rikena, nämligen Sve- 
rige, Norge och Danmark i staden Kalmar, tack 58 1406 — 1407- 

vare godvilja och bemödande av drottning 
Margareta, danske konungens dotter, vilkens släk- 
ting han var, nämligen son till hennes syster- 
dotter. 

Då detta biläger var firat, kom till Vadstena 
herr Henrik Rawintswatt, ^ en ädel riddare från 
England, vilken inför det samlade konventet för- 
säkrade, att han ville i England grunda ett klo- 
ster av Sankt Salvators orden och gav bröderna 
brev beträffande platsen för ett sådant och sin 
gåva, samt bad, att tvenne bröder måtte sändas 
till England för att ordna ett sådant kloster, 
vilket bröderna också med den innerligaste glädje 
JO Kovemåer.hiföllo. Detta skedde omkring aposteln Sankt 
Andreas' fest. HERRENS AR I407. 

24 januari. Dagen före aposteln Sankt Paulus' omvän- 
delse begrovs i Vadstena riddaren herr Klaus 
Davidsson från Skåne, vilken mycket älskade 
klostret. 
4 april. Omkring Sankt Ambrosius' dag, nämligen i 

andra påskveckan,^ nedbrändes av vådeld staden 
Stockholm, oförutsett och oförmodat, på ljusa 
dagen, från klockan 10 till klockan 12, och många 
av bada könen omkommo i elden, omkring ett 
tusen själar. Och predikarebrödernas kloster 1407. 59 

brann upp, och några av bröderna innebrändes. 
Ty då rasade där Guds straff med makt. 

Omkring Kristi himmelsfärdsdag kommo j maj. 
tvenne ombud till Vadstena och försäkrade, att 
de och tio andra med dem länge hade fast före- 
satt sig att grunda och bygga ett Sankta Birgittas 
kloster under Sankt Salvators regel. Och så hade 
de först av korsriddarnas härmästare i Livland' 
utverkat tillstånd och ett ganska lämpligt ställe, 
beläget nära staden Reval, omkring femhundra 
steg därifrån. De förmälde också, att där äro 
16 jungfrur, som ha fast vilja att ingå, och 6 
präster. Därför begärde de av bröderna några 
privilegier och reliker av Sankta Birgitta samt 
Systrarnas sång. 

Måndagen näst före den Heliga jungfrun Ma- j september. 
rias födelse utsändes från vårt kloster två bröder, 
nämligen broder Johannes, präst men dock i 
diakonernas klass, och lekbrodern Laurentius 
Öjarsson, för att grunda ett kloster nära staden 
Reval, vilket redan var påbörjat till vår moder 
Sankta Byrgittas ära, och för att undervisa de 
bröder och systrar, som där skulle intagas, enligt 
Sankt Salvators regel. 

Samma år, söndagen näst efter allhelgonadag, 6 november. 
vilken då inföll på den sjätte dagen i november 
månad, intogos och vigdes av den vördige fadern 
herr biskop Bry nj ulv i Skara, trenne bröder, näm- 6o 1407- 

ligen herr Törner Andreasson från Åbo stift 
och herr Ulv ]3irgersson, skolmästare från Linkö- 
ping, bada såsom präster, och herr Nikolaus Elavs- 
son frän Västergötland till diakon, samt en syster, 
nämligen Kristina Pätarsdotter, en adlig och hög 
fru frän Danmark. 

Dagen efter Sankt Martinus' biskops och bekän- 

12 november, nares dag begrovs i Vadstena fru Katerina Knuts- 
dotter i sina förut avlidna släktingars grav. Hon 
var en adlig dam och en släkting till vår moder 
Sankta Byrgitta, nämligen hennes dotterdotter. 

11—18 no- I veckan efter Sankt Martinus' fest avled herr 
Karl till Tofta. Denne utmärkte och bland fol- 
ket vida kände riddare, frejdad genom rykte 
och dygd, var en mycket framstående lärd. 
Han älskade högeligen vårt Vadstena kloster 
och hedrade det genom sina gåvor. Ty han 
skänkte det frikostigt tre mässeböcker och många 
goda jordagods samt andra ägodelar. Denne 
herre var genom sitt giftermål en släkting till 
Sankta Birgitta, ty han hade till hustru hennes 
brorsdotter. Kommen till hög ålder, väl om- 
kring nittioårig, gick han hädan i Herranom. 
Om denne herr Karls fader, herr Ulv Abj örns- 
son, talas det i Sankta Birgittas uppenbarelsers 
bok VI, kapitel 35, där det i slutet säges: att 
hän var en välvillig riddcrsman, vars hustru för 
honorri gav de rikligaste allmosor. Och åter: 1407 — 1408. 6i 

att hans själ syntes uppfara till himmelen, så 
glänsande som den mest glänsande stjärna i dess 
glans o. s, v. 

Kort före allhelgonadag avled herr Hemming, / ni'^jimhir. 
vår kyrkoherde i Vadstena, på Jutiand i staden 
Ribe, Ty bröderna hade sänt honom till Eng- 
land för att se och antaga ett klostefj scm där 
skulle byggas till Sankta Byrgittas ära. HERRENS ÄR I408. 

På martyren Sankt Vincentius' dag, som inföll 22 fammn. 
på andra söndagen efter åttonde dagen till tretton- 
dedagen, intogs och vigdes en lekbroder, nämligen 
Magnus Niklisson, född på Oland, av den vördige 
fadern herr biskop Knut i Linköping, vår stifts- 
biskop. 

Den 17:6 dagen i februari månad, d. v. s. ij ftbrunri. 
dagen efter jungfrun JuHanas dag, avled vår bro- 
der utanför Klaus Klockare. Denne man var den 
förste klockaren och uppsamlare av offer till 
klostret. 

Dagen före abboten Sankt Benedictus' dag ^o man. 
avled systern utanför Ingeburg, fordom den väl- 
borne Daniel Knutssons efterleverska. Hemsökt 
av Herren, var hon under lång tid stum. 

Dagen efter påven Sankt Gregorius' dag avled „ ^^^,.^. 
den vördige fadern ärkebiskop Henrik i Upp- 62 i4o8. 

sala, efter att hava varit ärkebiskop i 25 år. 
Denne herre hade, innan han vart biskop, under 
flera år umgåtts med vår sahga moder Sankta 
Birgitta i Rom, medan hon ännu verkade i det 
mänskliga. 

2s mars. Jungfru Marie bebådelsedag, som inföll på 
själva midfastosöndagen, förkunnades och utdela- 
des första gången i vårt kloster Vadstena avlat, 
nämligen tillgift för alla synder, såsom man läser, 
att den i Assisi blev given åt Sankt Franciscus. 
Och kom vid den tiden en stor mängd folk. Lov 
och ära och pris vare Gud allsmäktig och hans allra 
heUgaste moder jungfru Maria och Sankta Bir- 
gitta i tiders tider! Amen. 

j april. Dagen efter biskopen och bekännaren Sankt 

Ambrosius' dag reste tvenne bröder från klostret, 
nämligen Johannes Petrusson, präst, och broder 
Kätill, diakon, utvalde av konventet och ombedda, 
till England, där en frejdad och from riddare 
Henrik Fitzhuger hade lovat bröderna att bygga 
ett kloster till Sankt Salvators och hans allra 
heligaste moders jungfru Marie och vårt, välsignade 
skyddshelgon Sankta Birgittas ära. 

4 mars. - Första söndagen i fastan berättades, att vår 
broder utanför Botvid, som i klostrets ärenden 
blivit sänd till Uppland, avlidit. 

IS april. På långfredagen, nämligen dagen före Sankt 
Tiburtius' och Sankt Valerianus' fest, avled Tide- i4o8. 63 

man Blakke, broder och en klostrets framstående 
tjänande broder utanför. Han var ute i världen 
mycket rik och kom till klostret för sin själs 
frälsning i sinne att stanna där, gjorde sitt testa- 
mente och slutade sina dagar efter att hava und- 
fått sakramenten. 

Dagen före martyren Sankt Vitalis' dag avled 57 april. 
Joan Murmästare. Denne var med, då först 
grunden till kyrkan lades, och med svett och 
möda arbetade han manligen vid kyrkans för- 
sta byggande. Dessutom murade han brödernas 
sovstuga och övriga klostrets byggnader, jämte 
annat. 

Femte dag pingst, d. ä. dagen före Sankt 
Medardus', bekännarens, dag, ingick i Vadstena 7 juni. 
kloster herr Petrus Olavsson, upptagen i präster- 
nas klass. 

Samma år. Sankt Paulus' åminnelsedag, åter- 30 juni. 
kom broder Torer Andreasson från Florens. Han 
hade omkring två år förut blivit sänd dit för 
ordens utbredande. 

Samma år, den sista dagen i juli månad, ji juu. 
d. v. s. dagen före Sankt Petrus' fängelse, begrovs 
herr Sten Benediktsson Bjelke, riddare och Svea 
rikes marsk, i Vadstena kloster. Han var en 
redlig och duktig man och visade Vadstena 
kloster många välgärningar, och särskilt gav han 
för sin lägerstad Eneby i Nässja socken jämte 64 1408. 

många andra gåvor, som han före sin död gav 
klostret. Han gav även till upphjälpande av 
Sankta Byrgittas hus i Rom 50 nobler. 

I augusti. Samma år, på Sankt Petrus' fängelses dag, 
nedbrann staden Kalmar genom en mycket sv^r 
vådeld. 

28 augusti. Samma år, på Sankt Augustinus' dag, som 
då inföll pä en tisdag, intogos och vigdes av 
herr biskopen Knut i Linköping fem systrar, 
nämligen: Ingeburg, hertigens av Slesvig dotter, 
greve Gerts av Holstein dotter, vilken då ej var 
mer än 11 år gammal, men av påven hade givits 
henne dispens, att hon finge så ung vigas till 
orden, och denna var utverkad av drottning 
Margareta, som nu var närvarande; vidare Ragn- 
hild Torersdotter från Norge, jungfru, som var 
lärarinna för samma hertigens dotter; vidare 
Kristina Jönisdotter, likaledes jungfru; vidare 
Elseby, dotter till Hänekin Starke från Söder- 
köping, likaledes jungfru; vidare en fru från Dajv 
mark vid namn Tala, fordom änka efter herr .... 
Samn^a år, i veckan efter den Heliga jung- 

10 sep/em^nr.^^^^s födelsedag, den tionde dagen i september 
månad, då högmässan börjades, avled lekbrodern 

22 Ja?iuart. Magnus, som samma år på Sankt Vincentius' dag 
ingått i klostret. Han var mycket from och 
ödmjuk och god i umgängeisen, och ehuru han 
var mycket ung, var han mogen i seder. Ett 14 o 8. 6 D ^ar innan lian intogs i klostret, gick han pä vallfärd 
till Rom och till den heliga staden Jerusalem. 

Samma är, på aposteln och evangelisten Mat- 
theus' dag, när lovsången sjöngs, inträffade nå- 31 september. 
gonting rysansvärt att höra. Ty en galen man 
tillfogade en from och ålderstigen kvinna, som var 
moder till mäster Sune, som murat större delen av 
Vadstena kyrka, och som hette Kristina, otaliga sår 
och lämnade henne död. Dessutom sårade han 
på det svåraste tre andra kvinnor. Och detta 
utfördes invid brödernas järngaller i l^jyrkan. 
Han vart genast fasttagen och fjorton veckor 
därefter halshuggen. 

Under veckan efter Sankta Birgittas dag åter- 8—13 okto- 
kommo bröderna Johannes och Laurentius, som 
då på andra året^ varit utsända till Reval för 
ordens utbredning. 

Detta år började herr Petrus, som var Sankta 
Byrgittas lärare och biktfader och hennes sär- 
skilde resfölje pä färden under mer än 30 år, 
att varda ryktbar genom underverk, så att från 
Sankt Petrus' fängelses dag till detta årets slut t migmH. 
inträffade mera än 15 underverk, vilket de bil- 
der ocli beläten visa, som till tecken på un- 
derverken äro upphängda över hans grav. Ännu 
flera andra under gjorde Gud för hans skull med 
fattiga, som för sin fattigdom ej ha råd att 
offra någon vaxbild. Men de lova ätt dagligen 

5 — 175111. Lnndbergi Vadstena kloskrs mmnesbok. 66 1408 — 1409, 

läsa ett Fader vår eller flera till hans ära, de, som 
genast röna snar verkan av hans bön. Alla dessa 
underverk upptecknas på annat ställe. HERRENS AR 1409. 

Söndagsbokstaven F. Gyllentalet 4. Tre dagar 
13 februari, före Sankt Sigfrids dag ingick herr biskop Knut 
i Linköping uti såväl brödernas som systrarnas 
kloster för att visitera, jämte tvenne kaniker, 
nämligen herr Laurentius, domprost i Linköping, 
och herr Johannes Svarteprest. Och sedan han 
där väl ordnat allt, lämnade han bröderna och 
sy.strarna i frid. 

6 april. Påskaftonen avled Elena, fordom Laurentius 

redesvens hustru, som var syster utanför, i tjänste- 
folkets gård, och som varit där under mer än 
30 år av ett berömligt och hederligt liv, ty hon 
var alltjämt förstyre för de kvinnor, som skötte 
bagarstugan. 

Den tionde dagen i maj månad, d. ä. Sankt 

10 maj. Epimachus' och Gordianus' dag, avled syster 
Greta, en av dem, som först ingingo i Vadstena 
kloster. Hennes man hette Benedikt glasmästare, 
som var lekbroder i brödernas kloster därsamma- 
städes, om vilken ovan är berättat, och som dog 
fem år före henne. Hon var en kvinna av hed- 
rande vandel och framskriden ålder. 1409- Ö7 

Samma år, Sankt Johannes . döparens dag, 24 jnm. 
kom till Vadstena kloster en bonde vid namn 
Magnus Pätarsson från Brunneby socken, som 
ligger mellan Linköping och Vadstena, jämte sin 
hustru och andra frän samma socken, och berät- 
tade följande under. De sade, att deras dotter, 
som de nu buro med sig och som nu var vid 
ett och ett halvt års ålder eller sä omkring, me- 
dan de själva voro utomhus sysselsatta med sitt 
arbete, föll i ett kar, som var nästan fullt med 
vatten, vari hon alldeles nedsjönk och drunknade. 
Men efter en läng stund kom modern in, och då 
hon fann sin dotter död, tillkallade hon under 
gråt och klagorop sin man och fadern och de 
andra, som voro i gärden. Och i deras när- 
varo avgävo fadern och modern ett löfte till 
Sankta Birgitta, att om dottern återkomme till 
liv, skulle de för henne offra en vaxbild och 
ett vitt får jämte en halv mark penningar. 
Då de sålunda avlagt detta löfte, syntes flickan 
uppge en svag suck, sådan som döende uppge^ 
då hjärtat brister. Och dä liksom förtvivlade 
alla om hennes liv och sade, att hon visser- 
ligen vore död. Och så dröjde de där väl 
tre timmar och sågo alls intet tecken till liv hos 
henne. Slutligen sade den sörjande modern: 
>jOm den allgode Guden giver denna min dot- 
ter hennes förra liv, .^call jag helt giva henne; 68 1409- 

dä hon kommer till nödig ålder, till Sankta Bir- 
gittas kloster i Vadstena.» Men strax då löftet 
var gjort, började den lilla flickan att utan av- 
brott gråta och återställdes fuUeligen till liv och 
hälsa. 

Samma dag avled syster Asa, en mycket 
from kvinna och en av dem, som först ingingo 
i Vadstena kloster. 
2b juli Sankta Annas dag dog den vördade fadern 

Nikolaus från Häradshammar. Han var en mycket 
gammal man, omkring nittio år, och var lång tid 
hos Sankta Byrgitta i Rom, och en av de första, 
som ingingo i Sankta Byrgittas orden. Han lev- 
de mycket lovvärt under hela sin levnads tid. 
./ mis^mU. Söndagen näst efter Petri fängelse, som inföll 
dagen före Sankt Dominicus' fest, intogos och 
vigdes av den vördade fadern herr biskop Bryn- 
julf i Skara herr Karl Andreasson, kanik i Skara 
och kyrkoherde i Skövde, samt en jungfru, som 
hette Katerina Ulvsdotter, ävenledes från Väster- 
götland. 

Samma år hölls allmänt kyrkomöte i sta- 
den Pisa, varest tvenne medtävlare om påve- 
stolen dömdes och överbevistes om kätteri, näm- 
ligen Angelus Corarii från Venedig, kallad Gre- 
gorius XII, och Petrus de Luna från Arrago- 
nieh, kallad Benedictus XIII. Och till sann påve 
valdes Petrus de Candia, biskop i Milano, som 1409 — I4IO- 69 

först var en broder av minoriterorden och sedan 
biskop och sedan vart kardmal och slutligen 
valdes till påve och benämndes Alexander V. 

HERRENS ÅR I4IO. 

Sankta Agatas dag, som då inföll på askons- j fihrmn. 
dagen, avled syster Ramborg Staffansdotter. Hon 
var en av de jungfrur, som först ingingo i Sankta 
Byrgittas orden. Hon var snäll i att skriva och 
i annat, som hörde till systrarnas tjänst. 

Den 1 3:e dagen i februari månad, d. ä. dagen 
före Sankt Valentinus' dag, begrovs i Vadstena / j febrmri 
fru Greta, fordom Bo Jovanssons hustru, som efter 
sagde Bos död tog till man herr Benedikt Ni- 
klasson. 

Den 17:6 dagen i februari månad fördes herr 2^ phruari. 
Karl av Tofta från Uppland, där han två år förut 
avlidit, till Vadstena kloster, där han valt sin 
lägerstad, varom ovan är slcrivet. Begrovs även 
med honom hans hustru, som avlidit kort efter 
hans död. 

Sista dagen i februari begrovs i Vadstena ^g fehmH. 
kloster fru Katerina, herr Sten Benediktssons dot- 
ter, herr riddaren Laurentius Ulvssons hustru. 

Den åttonde dagen i juli månad avreste herr ^ • ^^• 
konfessorn jämte tvenne bröder, nämligen herr 
Petrus Johannesson, fordom prebendepräst vid. 70 1410. 

Strängnäs' kyrka, och herr Karl Andreasson, for- 
dom kanik i Skara, och brodern Laurentius 
Öjarsson till Reva! för att visitera vår ordens 
kloster därstädes, emedan sä ansetts alldeles nöd- 
vändigt av alla, såväl bröderna som systrarna och 
herr biskopen i Linköping och hans kapitel. 

Samma år, under första timmen efter mid- 
natten, som följde pä konung Sankt Ludvigs 

26 augusti, dag, avled i nästan alla brödernas närvaro bro- 
der Andreas Lydekinsson i det 23:6 året efter 
sitt intagande. Han var i sin umgängelse den 
lugnaste, och den noggrannaste iakttagare av 
ordensregeln. Han hade nära trenne år igenom 
varit plågad av ständig feber, av vilken han även 
dog efter att hava undfått alla sakramenten. Han 
var mycket flitig och skrev mycket för klostret, 
sä predikningar som andra märkliga saker. Han 
samlade även och skrev åtskilligt, som innehälles 
i denna lilla bok. Och så, nästan på samma 
dag, på vilken han ingått i orden, gick han till 
Kristus, såsom vi fromt tro; ty han hade levat 
kyskt och heligt i alla sin levnads dagar. 

^9 september. Omkring Sankt Mikaels fest avled i Vadstena 
herr Torer från Skällvik och begrovs därsamma- 
städes, en man av dygdigaste vandel. Han 
skänkte klostret ett gott dekret.^ 

Vid samma tid avled brodern utanför Frö- 
lekin. I4I0 — I4II- 7r 

Åttonde dagen efter Sankt Martin begrovs /<? nroemkr. 
riddaren herr Erik Stensson bredvid sin fader 
herr Sten Benediktsson. Denne herr Erik var en 
god och rättrådig man, som dog på Jutland i 
staden Fiensborg, och sä fördes till Vadstena, 
där han hade utsett sin lägerstad. 

Samma år vid samma stad lät herr Erik, ko- 
nung över dessa trenne rikena, vilken företagit 
ett krigståg till dessa trakter, halshugga ridda- 
ren Abraham Brodersson, som tyvärr betedde 
sig mycket egenmäktigt, medan han levde, 

Samma är, pä Sankt Jakobs dag, hölls ett ^j //?//. 
stort slag mellan konungen i Polen och de preus- 
siska korsriddarna, därvid korsriddarna vordo i 
grund besegrade, och anställdes ett stort blodbad. HERRENS AR I4II. 

Gyllentalet 6. Söndagsbokstaven D. 

Dagen före den heliga Jungfruns rening in- / fibrmtri 
togos och vigdes av herr biskop Knut i Linkö- 
ping trenne personer, nämligen herr Johannes Ha- 
kvinsson, kanik i Linköping, samt tvenne systrar, 
nämligen Byrgitta, dotter till Johannes Klinga 
frän Skeninge, och Elena, dotter till Tyke Eskils- 
son. 

Sankt Blasius' dag på aftonen begrovs i j> februari. 
Vadstena riddaren herr Götstav Lekson. 72 I4II- 

IS februari. Sankt Sigfrids dag, som då inföll på sön- 
dagen Sexagesima, mottog en broder utanför, 
vid namn Väste, manteln med det röda korset 
av konfessorn med samtycke av abbedissan och 
av alla så bröder som systrar, och så vart han en 
av dessa fyra tjänande bröder utanför, om vilka är 
uppenbarat i priorns tillägg till regeln. Denne 
inträdde i den plats, som lämnats av Jakob Be- 
käre, som medan han levde, bar detta kors några 
år före sin död. 

24 februari. På aposteln Sankt Matthias' dag begrovs i 
Vadstena kloster herr Petrus Hardslevsson, kanik 
i Linköping, bredvid sin moder, som efter sin 
mans död hade levat i samma kloster såsom nunna 
under ett heligt liv i sju och ett halvt år och 
dött tio år före sonens död. Denne herr Petrus 
ville träda i sin moders fotspår och hade fast 
lovat att ingå i Sankta Byrgittas orden, men i 
detta heliga uppsåt förekoms han av döden. 

Samma vecka begrovs i Vadstena riddaren 
herr Johannes Bylogh, far till fru Ermegard, 
fordom herr Knut Bossons änka. 
21 april. P^ ^^'^^ tjuguförsta dagen i april månad, sent 

om aftonen, avled en from kvinna, som var syster 
utanför, vid namn Dotter. Hon levde 20 år oclt 
mera i heligt änkestånd efter mannens död, vil- 
ken ävenledes var broder utanför och hette Jo- 
hannes och kunde väl göra vagnar och fordon 141 1. 73 

och dylikt och var förstyre i denna konst. Men 
hon själv förestod alltid, såväl före som efter man- 
nens död, nästan ända till sitt sista levnadsår, bryg- 
den och var i sin umgängelse mycket fridsam. 

Samma är, dagen före evangelisten Sankt 
Marcus' dag, dog herr Hamming, fordom kyrko- 24. april. 
herde i Eneby, nära Söderköping, vilken hade 
prosttjänst. Därifrån kom han till Vadstena med 
all sin egendom och vart broder utanför och 
var den förste, som fick röda korset, som dessa 
fyra främste tjänande bröder utanför bära. Han 
var även mer än 20 är överste syssloman över 
all klostrets egendom, och i denna tjänst och i 
alla andra tedde han sig alltid väl och troget. 
Och slutligen vart han svårt anfäktad av sjuk- 
dom i benen, så att han omkring fem är nästan 
ständigt låg till sängs, och alltid, såsom det 
sades, var han i sina åkommor mycket tålig. 

Samma år, den io:e dagen i juli månad, det w jiiH. 
är dagen efter konungen och martyren Sankt 
Knuts dag,^ avled syster Ragnild, dotter till 
Jakob Bekare. Hon var jungfru och förde en 
god vandel och vigdes bland de första, som in- 
gingo i Sankta Byrgittas orden i Vadstena. 

Samma år på första söndagen i fastan avled i >"ars. 
och begrovs i Vadstena i kyrkan den ädla jung- 
fru Cecilia från Norge, dotter till herr Johannes 
Havtomson. Hön gav i sitt testamente och för 74 Hii- 

sitt lägerstad en kvarn i Forsvik i Västergöt- 
land. 
() augmti. Samma år, aftonen till Sankt Laurentius' dag, 
som då inföll pä en söndag, intogs och vigdes 
av herr biskopen Brynjulv i Skara en flicka vid 
namn Botild, som var född på Själland, och som 
den ädla jungfrun Kristina Petarsdotter hade upp- 
fostrat, vilken 4 är före henne vart intagen och 
vigd, såsom synes under är 1407. 
30 ufimibcr. Samma är, pä Sankt Hieronymus' dag, avled 
Gregorius Slcräddare, var broder utanför. Han 
arbetade troget för klostret mer än 27 år. På 
den tiden när Magnus Petrusson, då generalkon- 
fessor, for till Rom för Sankta Birgittas kano- 
nisation, gav honom samme Gregorius ett hundra 
femtio nobler, som han tiggt ihop i Norge och 
annorstädes under stora vedermödor. 
S oidokr. Dagen efter Sankta Birgittas kanonisation 
dog syster Elena Sonadotter, som fört ett heligt 
liv och en god umgängelse. Hon var en av de 
första, som ingingo i Sankta Birgittas orden i 
Vadstena, och tillbragte sin levnad i stor bot och 
stränghet med späkningar och fastor. 

Under fem år var hon nästan ständigt sjuk, 
men hon fördrog denna sjukdom med största 
tålamod. Slutligen alldeles avtärd kroppsligen, 
så att ingenting annat än skinn och ben åter- 
stod, fick hon en salig ro i Herranom. 1411—1412. 75 

På Sankt Crispinus' och Sankt Crispinianus' ^j ohiokr. 
dag, som då inföll på söndag, vigdes och intogs 
en jungfru vid namn Greta Andreasdotter. 

Samma dag begrovs en kvinna som hette •?> oktober 
Lucia. Hon var en god kvinna och stod mer än 
35 år i klostrets tjänst och hade omsorg om 
mjölkkamrarna. 

Sankt Clemens' dag avled syster Lucia, Hon sj mn-cmba 
var en from jungfru och var 26 år i orden och 
levde berömligt. 

Samma år, tredjedag jul, nämligen Johannes 
evangelistens dag, avled Katerina, Petrus Rag- sj dccmkr. 
valdsons hustru, en god och from kvinna, och 
begrovs påföljande dag i Vadstena bredvid sin 
moster Katerina Anundsdotter. 1412. 

Gylientalet 7 och skottår. Söndagsbokstäverna 
C och B. 

Första söndagen efter Herrens omskärelse in- j jammrL 
togs och vigdes av herr Knut i Linköping en jung^. 
fru vid namn Cäcilia Pätarsdotter från Skeninge. 

På Sankta Agatas dag begrovs i Vadstena j fch-imri. 
kyrka riddaren herr Tord, son till Petrus Bonde av 
Bordsjö. 

Sankt Matthias' dag fördes Hardhslef Bolk 2^ februari. 
från Skeninge till Vadstena. Han hade dött 76 I4I2. 

22 år fömt och begravits i Värfrukyrkan i Ske- 
ninge. Men genom försorg av sin dotter Giärdika, 
som då var abbedissa, vart han, som sagt är, 
hitförd och begraven bredvid sin hustru och son. 

IS imrs. I midfastan avled i Vadstena en riddare frän 
Norge vid namn Alver Haraldsson och begrovs 
därsammastädes. 

Sista veckan i mars månad dog Johannes 
Varg, en bröder utanför, som i många år hade 
arbetat och mödat sig i klostrets ärenden. 

ij april. Den sjuttonde dagen i april månad begrovs i 

Vadstena kloster riddaren herr Kort Nypriz. 
Dagen före Petri fängelse, d. ä, på Sankta 

SI juli. Elenas dag, som då inföll på söndag, kom Sankta 
Byrgittas skrin till Vadstena, ditfört från Stock- 
holm, varest det blivit förfärdigat genom ridda- 
ren herr Torer Benktsson, som förestätt detta 
värv. Men början till detta värv gjorde hans 
bror, riddaren herr Sten Benediktsson, men dä 
det knappt var börjat, borttogs han från detta 
livet. Och emedan han själv ej kunde fullfölja 
det, fördes det till lyckligt slut av ovannämnde 
hans bror Ture. Men i detta skrin äro fyra- 
hundratjugunio marker rent silver, så när som 
på ett uns. 

Samma år, nämligen Herrens år 14121 nat- 
ten mellan korsets upphöjelses fest och åttonde 
dagen efter den heliga Jungfruns högtid av- 14 till ij sep 
tern ber. I4I2. 77 

led vår vördade syster Ingegerd Knutsdotter, 
Sankta Birgittas dotterdotter, som kom till klost- 
ret samma är, som Sankta Birgittas reliker konii- 
mo dit, och förblev där till sin död, och var 
hon då ännu knappt aderton är. Hon var den 
första invigda abbedissan i Vadstena orden och 
förestod detta ämbete i aderton år, men slutligen 
nio år före sin död avsade hon sig d©tta ämbete. 
Framhärdande sedermera i stor ödmjukhet, tjänte 
hon Gud av allt hjärta. Hon hade då varit i 
kloster 39 år, när hon avled. Hon fick, så vitt 
människor kunna döma, det bästa slut. Ty en 
lång tid förut var hon ständigt sjuk, fastän hon 
ej alltid låg till sängs, ty hon led av den häfti- 
gaste huvudvärk; och under den tiden biktade 
hon på det noggrannaste alla sina synder, men 
slutligen sjönk hon ned i sängen och undfick 
med största andakt alla sakramenten, och då 
slutet kom, höll hon krucifixet i sina armar och 
yttrade döende dessa sista ord: »O, mildaste 
Maria, Guds moder, sta mig nu bi!» Och så 
löstes anden äter från kroppen. Hon begrovs 
bakom högaltaret under trappan. 

Sankt Lamberts dag, som då inföll på en ij scptemhw 
lördag, utgingo två bröder, nämligen broder 
Karl Andreasson, präst, fordbm kanik i Skara 
och broder Stefan stenhuggare, lekbroder, vilka 
åtföljdes av tvä systrar jämte tvenne ungmor. 78 1412— 1413' 

Systrarna hette: den ena syster Kristina Tokes- 
dotter, men den andra syster Kristina Jovans- 
dotter; men jungfrurna, som voro noviser i or- 
den, hette: den ena Kristina Sigvidsdotter, den 
andra Katerina Dansdotter. Alla dessa sändes 
av konventet, för ordens utbredande, till klost- 
ret Mariedal, som då nyligen påbörjats, nära Re- 
val, på korsriddarnes område. 

6 iifffimber. Samma år, den sjätte dagen i november må- 
nad, intogs och vigdes av herr biskop Knut i 
Linköping broder Gerard Andreasson, kallad Ry- 
ning, lekbroder. 

Under natten till apostlarna Simons och Ju- 

oS ohtohtr. das' dag avled på ett skepp i hamnen vid Flens- 
borg fru Margareta, furstinna och drottning över 
dessa trenne riken, nämligen Sverige, Danmark 
och Norge. Hon var under sitt liv, vad det 
världsliga vidkommer, mycket gynnad av l3^ckan. HERRENS AR I413. 

26 mars. Dagen efter Marie bebådelse fördes herr rid- 
daren Knut Bonde,^ son till herr Tord Bonde, 
till Vadstena och begrovs därsammastädes bred- 
vid sin svärfader herr Karl av Tofta. 

^ ffi-:;v7. Omkring Sankt Ambrosius' fest avled Ram- 

borg, Petrus Bondes av Bordsjö efterleverska, 
som under 23 ar efter sin mans ^öå stan- 1413- 79 

digt i stor fromhet vistades i staden Vad- 
stena. 

Dagen före Sankt Eriks dag kom konung /; maj, 
Erik till Vadstena för första gången, efter att 
han fatt full myndighet över dessa tre riken, 
och han kom med stor andakt, ty han kom 
till fots från Skeninge ända hit, och han be- 
visade så systrarna som bröderna stor vänlig- 
het, och han lovade att fullända byggandet 
av Vadstena kyrka. Dessutom lovade han även 
att bygga ett nytt kloster på Låland av Sankta 
Birgittas orden, vars första grundande dock 
drottning Margareta hade gjort före sin död, 
och därför begärde han av herr konfessorn och 
bröderna att få inträda i brödernas kloster för 
att få en förebild och ett mönster, hurusom 
detta kloster på Låland skulle byggas. Han 
insläpptes ogärna och inträdde ensam jämte herr 
Petrus, ärkebiskopen i Lund, och sedan han så 
besett några ställen där, utgick han med stor 
tröst, lovande att älska detta ställe och att, sä 
mycket han förmådde, främja det. 

Pä Sankt Eriks dag vigdes och intogs av ts maj. 
herr Knut i Linköping i Vadstena kloster en ' 
jungfru vid namxi Marina, som mottogs på 
konung Eriks enträgna förord. 

På dagen förSanktaBirgittas skrinläggning, vil- ss maj. 
ken inföll på , femte söndagen efter påsk, bör- 8o 1413. 

jades en påvlig avlatsmeddelelse, som räckte i 
14 juni Vadstena ända till och med onsdagen efter 
pingst. Och denna avlat var enligt den synda- 
förlåtelse, som den apostohska stolen plägar 
bevilja den heliga modern kyrkans hjälpare vid 
tiden för den allmänna överfarten^ för dem, som 
inskeppade sig till det Heliga landets hjälp. 

Vid samma tid slogos valven under vårt 
konvents matsal. 
7 angusU. Samma år, den /re dagen i augusti, begrovs 
i Vadstena fru Margareta, hustru till herr Kri- 
stiärn och dotter till fru Katerina Glysingsdotter, 
vilken avled i Uppsala och så fördes till Vad- 

21 augusii. stena. Qch denna fru Katerina avled femtonde 
dagen därefter i Vadstena. Hon var två gånger 

*^ gift. Hennes förste man var herr Karl Ulvsson, 

Sankta Birgittas son, som dog i Neapel i 
konungariket Sicilien under vägen, då han med 
sin moder Sankta Birgitta var på färd till det 
heliga landet, och efter honom tog hon en annan 
man, som hette herr Johan Myltika, en tysk, som 
stupade i Västergötland i kriget, då konung Al- 
bert vart fangen. 

7 sipumbtr. Natten före den heliga Jungfruns födelsedag 
avled Ramborg, riddare Stefans dotter, en myc- 
ket from, klok och ärbar kvinna. 

3C} stpiember. Efter Sankt Mikaels fest begrovs i Vadstena 
fru. Ingrid, hustru till Johannes Abörnson. Hon 1413. 8i 

hade före honom haft till man en riddare vid 
namn Porse Get. 

Samma är, den 17:6 dagen i oktober månad, /; oktober. 
d. ä. dagen näst före evangelisten Lucas' dag, 
avled broder Tydekin mycket hastigt, sä att, 
då bröderna stego upp till ottesång, steg han 
ocksä upp och kände just inga smärtor, såsom 
den sade, som låg i närmaste kammaren, men 
då han gick ut ur sin kammare, anföll honom 
plötsligt smärtan, och han förmådde ej att utan 
hjälp av en annan broder gå in i konfessorns 
kammare, där han biktade sina synder, bäst han 
förmådde, ehuru han samma afton, likasom han 
varje afton plägade, innan han gick att sova, 
hade biktat sig för sin vanlige biktfader. Och 
så bars han ned i sjukstugan och avled efter 
att ha undfått sista smörjeisen, men innan alla 
bönerna efter smörjeisen voro avslutade. Han 
hade varit i orden i 27 år, med berömmelse, bland 
diakonerna, och först då han kom in i klostret, 
skrev han mycket, nämligen koUektarium, hym- 
narium och mycket annat. Till börden var han 
själländare och var av en god umgängelse. Då 
han efter döden avkläddes, befanns han ha en 
mycket grov och skarp tagelskjorta, som han 
alltid plägade bära på blotta kroppen. 

Detta år var stor pestilens i Östergötland 
och jämväl annorstädes i Sveriges rike, men 

6—175111. Lundberg, Vadstena klosters minnesbok. 82 1413 — I4I4' 

24 juni—s från Johannes döparens dag till advent räknades 
ecm r. . Yj^jjg(.gjjg^ g^^^j omkring fyra hundra lik be- 
gravna. HERRENS AR I 4 I 4. 

2g april. På Petrus martyrens dag avled fru Anna, 
syster till riddarne herrar Hene Snakanborg och 
Gerard. 

18 juni. Samma år, dagen efter Sankt Botolphus, åter- 

kom brodern Karl Andreasson jämte sin följe- 
slagare, lekbroder Stefan stenhuggare, från Reval, 
dit de varit sända för ordens utbredande. Men 
denne Karl hade i Reval råkat ut för en myc- 
ket svår sjukdom, som varade för honom 18 
veckor igenom och sä tilltog i styrka, att han 
på nionde dagen efter sin återkomst, nämligen 

28 juni. dagen före apostlarna Petrus' och Paulus' dag, 
gick hädan^ efter att ha undfått sakramenten, 
omgiven av bröderna i bÖn. Han var före sitt 
inträde kanik i Skara och kyrkoherde i Skövde. 
Men han avled i sin ålders 45 :e år eller så om- 
kring. Denne Karl avskrev i Reval och förde 
med sig hem mänga böcker, som han där fann. 

2s juli. Samma år på aposteln Jakobs dag avled herr 

Erland, kanik i Strängnäs. 

2g juli. Sankt Olovs dag begrovs i Vadstena fru 

Märitta eller Margareta,^ herr Algot Magnus- I4I4- 83 

sons hustru och syster till herr biskop Knut i 
Linköping. 

Samma år, den i2:e dagen i september månad, 12 september. 
var muren till kyrkan i Vadstena färdig, vad 
väggarna vidkommer, och då sjöngo bröderna 
och systrarna »Te Deum laudamus> etc, prisande 
Gud för hans barmhärtighet. 

Samma år, på fjärde dagen i november må- ^ november. 
nad vigdes och intogs i Sankt Salvators orden 
herr Andreas Jakobsson, sakristan* i Linköping. 

Den 20:e dagen i november månad avled 
syster Katerina Magnusdotter. 

Hon var till börden turkinna, ty i sin ung- 
dom vart hon av kristne bortförd från sitt 
fosterland och förd till Neapel och given till 
drottningen, som hette Johanna, vilken genast be- 
stämde henne för Sankta Byrgitta, som då var 
i Rom, och gav henne åt denna. Men då hon 
kom till Rom, var Sankta Byrgitta redan avliden. 

Dagen föreSanktThomas apostelns dag avreste 20 december. 
broder Torer Andreasson i ett för orden hög- 
viktigt ärende till romerska kurian eller det all- 
männa kyrkomöte, som då skulle hållas i staden 
Konstanz. 

Dagen efter aposteln Sankt Thomas' dag av- 22 december. 
led i Linköping vördig herr Johannes Bonde, en 
synnerlig pelare för Linköpings kyrka och där 
begraven, vid hög ålder. 84 I4I5- 

HERRENS ÅR I 4 I 5- 

II januari. Fredagen i veckan efter trettondedagen kom 
till Vadstena den lysande drottningen fru Fi- 
lippa, nu för andra gången. För henne visades 
den följande lördagen relikerna i mindre tal- 
rummet i närvaro av alla bröderna, med vilka 
hon även samtalade och inneslöt sig i deras bö- 
ner. Men påföljande söndag, d. v. s. en vecka 

13 januari, efter trettondedagen återkom hon och begärde, 

så hos systrarna som bröderna, att varda upp- 
tagen som syster, och hon antogs med vördnad, 
liksom den förra drottningen. 
IS januari. Samma dag vigdes och intogs i klostret Kri- 
stina, dotter till den ädle herr Lindorm frän 
Västergötland, och detta pä förord av drottnin- 
gen, som ville vara närvarande. 

14 januari. Samma år, på Sankt Felix' in Pincis dag, be- 

grovs i Vadstena den ädle herr riddaren Ture 
Benktsson, broder till Sten Benktsson, och en syn- 
nerlig vän till detta ställe, den främste bland de 
mäktigare rådsherrarna i detta rike. 

15 januari. Dagen därpå, eller abboten Maurus' dag, be- 

grovs i Vadstena fru Ingeburg Stange-Benkts- 
dotter, som hade haft fyra män. 
21 januari. Samma år, Sankta Agnes' dag, begrovs i Vad- 
stena en ärlig kvinna Katerina, Sten Bossons* 
dotter, maka till den ädle Magnus Eriksson. I4I5- 85 

Samma år på Paulus' omvändelses dag begrovs sj januari. 
i Vadstena den ädla och fromma fru Ingegerd, 
Hakvin Faderssons efterleverska. 

Samma dag vart Jakob, far till broder An- 
dreas, då för tiden novis, efter att ha vistats 
blott sex veckor i Vadstena, begraven i norra 
delen bredvid herr Torer från Skällvik. Bred- 
vid honom, om sä Gud behagar, önskar so- 
nen att eiter sin levnads ände varda begra- 
ven. 

Samma år, Sankta Agnes' dag, inträdde herr 21 jamtari. 
biskopen i Linköping' jämte tvenne av kapit- 
let, nämligen herrarna Olav Paulsson och Jo- 
hannes Swarteprest för att förrätta visitation 
hos systrarna och avfärdade där allt, vad ho- 
nom tillhörde, på omkring tre timmar. Men 
dagen därpå inträdde han hos bröderna, lika- 22 januari. 
ledes i visitationsförrättning, jämte de två nämn- 
da biträdena, och han betedde sig även där 
högst hedersamt och avfärdade alltsammans även 
där på tre timmar, och skulle ha gjort det kor- 
tare, om ej en anmälan angående en av brö- 
derna kommit emellan. Men samme vördig bi- 
skop anbefallde sig även åt brödernas böner och 
bad på det ivrigaste, att man måtte hysa för- 
dragsamhet med honom, om han i något felat 
mot dem. Ty det antages, att Gud allsmäktig 
med sin nåd besökt hans hjärta. 86 I4I5- 

4 februari. Samma år, på Sankt Ansgarius' dag, begrovs 
här den ädle herren och riddaren herr Ulv Joans- 
son från Norge, om han ock hade mycken 
egendom även i Sverige, och jämte honom be- 
grovs också hans dotter fru Katerina, änka efter 
riddaren herr Tord Pettarsson till Bordsjö. 

i8 febrtiari. Samma år, måndagen efter söndagen Invo- 
cavit begrovs här fru Birgitta, dotter till ridda- 
ren herr Abraham Broderson,'' hustru till herr 
Ture Stensson." Hon hade blivit kvävd genom 
vådeld i en lada jämte tvenne adeliga ungmor, 
av vilka den ena var riddaren herr Laurens Ulv- 
sons dotter men den andra från Jutland. Men 
en annan piga, en bondes dotter, undkom le- 
vande, ehuru något bränd. 

ig februari. Samma är, tisdagen efter Invocavit, begrovs 
på detta ställe en adlig yngling, en släkting till 
Magnus Eriksson, vid namn . . . 

Samma dag begrovs broder Torers moster, 
vid namn . . . 
10 mars. Samma år, söndagen Letare, var konung 

Erik här och ingick alldeles ensam i brödernas 
korsgång och trädgärd, men vad orsaken var, 
vet man ej, men han gick också genast ut. 
s april. Fredagen efter påsk uppkom eld i abbotens i 

Alvastra gård, och uppbrände en stor del av 
husen och dessutom tvenne, som lågo i samma 
säng, vilka några säga varit makar, andra icke. 1415. 87 

Och det var en hiskelig syn, ty pä mannen voro 
fötter och händer förbrända, men av kvinnan 
huvud, händer och fötter ända in till bålen. 

Tisdagen efter Quasimodogeniti avled fru Mar- g april 
gareta,^ herr Turer Benediktssons efterleverska, 
av god åminnelse, och lades hos sin man, och 
sä var det omkring elva veckor mellan mannens 
och hennes begravning.^ 

Dagen efter Marcus evangelistens dag avled 2b april. 
den ädla fru Cecilia, Sten Haraldssons maka, 
riddaren herr Yvar Nilssons syster, och blev 
begraven hos sin broder här i Vadstena, Folke 
Niklisson. Hon var den enda, som bibehöll den 
berömvärda sedvanan i kvinnodräkten. 

Samma år, på Johannes' ante portam Lati- 
nam dag, som då var måndagen i Rogaciones,3 ^ ^^y 
intogs och invigdes till broder herr Johannes 
Hillebrandsson,^ förut kanik i Linköping, och 
upptogs i herr Tidekins ställe, vilken gjorde 
evangeUst-tjänst. 

Samma dag ingingo likaledes jämte förut- 
nämnde herr Johannes Hillebrandsson tvenne 
jungfrur och upptogos till systrar, nämligen 
Greta Könika dotter och Elsebe Hanusdotter. 

Samma år, annandag pingst, utgingo på be- 
gäran av Englands konung samt Sveriges konung 
och drottning 4 vigda systrar, nämligen Kristina 
Finvidsdotter, Ragnild Tidekedotter, Anna och ij maj. 88 1415 — I4i6. 

Kristina Esbjörnsdotter jämte trenne ej vigda 
unga jungfrur, med vilka även utgingo broder 
Johannes från Kalmar och herr Magnus Hemmings- 
son för att verka för vår ordens utbredande i 
England. Och vordo dessa avfärdade med stor 
högtidlighet av ärkebiskopen i Lund och tre 
biskopar från Sverige och en ifrån Norge, samt 
riddare och särskilda ombud i mängd. 

6 november. Samma år, onsdagen efter allhelgonadag, av- 
led Ingegerd Jakobsdotter, en släkting till ge- 
neralkonfessorn Erik, lovad inträde i denna or- 
den, ty hon hade av båda konventen löfte att få 
ingå i klostret i första lediga rum. Men Gud 
förekom henne. 

14 december. Samma år, dagen efter Sankta Lucia, avled 
syster Helena Ernilsdotter, en av dem, som först 
ingingo här. 

18 december Onsdagen därefter avled syster Margareta 
Gunnarsdotter, även hon en av dem, som först 
ingingo i vårt kloster. HERRENS ÅR I 4 I 6. 

2 Januari. En vecka efter Sankt Stephanus' dag utgingo på 
vår konungs begäran tvenne prästerlige bröder, 
nämligen generalkonfessorn Erik och Petrus Jo- 
hannesson, och med dem lekbrodern Gerard 
Rynning, för att resa till Låland och där grun- 1416. 89 

da ett kloster av vår orden på ett ställe, som 
heter Skäminge. 

Samma är, dagen före trettondedagen, be- j januari. 
grovs här den ädle riddaren herr Tomas van 
Vitzen, en av de förnämliga inhemska i detta 
rike, bland de yngres tal. 

En vecka efter trettondedagen begrovs här /j januari 
den välborne Andreas Ingvarson, fogde på 
Stockholms slott, vilken ett år förut här utvalt 
sig lägerstad, och för att varda räknad bland 
detta ställes välgörare hitsände han, vid liv och 
hälsa, ett hundra mark penningar i svenskt 
mynt, samkat av hans landboars avgäld, såsom 
tros, rättmätigt förvärvade. 

Samma år, söndagen Quinquagesima, avled / mars. 
broder Störkar, präst, en av dem, som först 
ingingo i vår orden. Han samlade många stäl- 
len till uttolkning av regeln, såsom klarligen 
synes på åtskilliga ställen. 

Samma år, dagen före Johannes ante por- j maj. 
tam Latinam, började man uppföra stenpelarna 
inne uti Vadstena kyrka i och för valvens byg- 
gande. 

Samma år, tredje söndagen efter påsk, näm- 
ligen på Gordianus' och Epimachus' dag, be- jq jf^^j. 
grovs här i Vadstena syster Kristina, Petar Häk- 
les dotter, som i livstiden var en adlig och 
mäktig fru frän Danmark. Hon förde mänga 90 I4i6. 

ägodelar med sig till klostret, levde mycket 
strängt efter regeln och avsomnade i Herren. 

24 maj. Samma år, femte söndagen etter påsk, åter- 

kom Vadstena klosters fader, generalkonfessorn 
broder Erik, från Låland efter att därstädes hava 
grundat ett kloster av vår orden. 
^_j Juni, Samma år, natten en vecka efter Kristi him- 
melfärdsdag lades i aska hela taket på Lin- 
köpings kyrka genom åskeld. 

j juni. Fredagen därefter utgick broder Johannes 

Hillebrandsson till det allmänna kyrkomötet i 
Konstanz i för klostret högviktiga ärenden. 

Tj Juli. Samma är, själva dagen för apostlarnas del- 

ning, intogos och vigdes av biskopen i Linkö- 
ping 7 personer, nämligen Kristina Sigurdsdot- 
ter, Katerina Dansdofcter, Ingeburg Atsersdotter, 
Sigrid Henriksdotter, och hon var en änka 
från Västerås, men de övriga voro jungfrur; 
vidare herr Ake präst i Västerås, herr As- 
mund präst i Skara och Johannes Benekins- 
son, hemmahörande i Kalmar, och denne intog 
plats såsom diakon, men de bada andra såsom 
präster. 
/„/j. Samma år, på Sankta Birgittas födelsedag, av- 

sändes till Danmark tvenne systrar och tvenne 
bröder för att ordna det nya, på Låland grun- 
dade klostret, nämligen Birgitta Gudlogsdotter, 
Kristina Stensdotter och Botilda Pätarsdotter, 1416 — 1417- 9^ 

broder Andreas Jakobsson, präst, och broder 
Olavus, lekbroder. 

Samma år, dagen före Sankt Olav, åter- 38 juli. 
kom broder Johannes Johannesson från Eng- 
land. Han reste dit två år förut ^ jämte fyra 
systrar, som den gången utsändes, såsom ovan 
synes. 

Samma år, omkring Sankt Laurentius' dag, ig augusti 
avled herr Martin Olavsson, kantor i Linköping, 
en synnerlig gynnare av detta ställe. 

Samma år. Sankt Franciscus' dag, avled herr ^ oktober. 
biskop Petrus i Roskilde, som hade för avsikt 
att bygga ett kloster av vår orden på Låland 
på en ort Mariebo, då kallad Skemynge. Han 
mottog hederligt de systrar och bröder, som 
kommo till orten för detta kloster och offrade 
en skäl, som Sankta Birgitta fordom ägt, i vilken 
äro inlagda reliker. Och han skulle ha uträttat 
mycket gott där, om han fått leva. HERRENS AR I 4 I 7. 

Före Johannes döparens födelse utsändes två 24 juni. 
bröder, nämUgen Asmund och Johannes Johan- 
nesson till vår ordens kloster på Låland för att 
stanna där i tre år. Då de kommo dit en vecka 
efter apostlarna Petrus' och Paulus' dag, blevo 6 juli. 
de gunstigt emottagna. 92 I4I7- sg augusti. november. Samma år drog konung Erik ut med en 
mängd skepp och en stark här, belägrade sta- 
den Slesvig och tog den och därtill konung 
Alberts son och många andra. Och om han i 
samma anlopp hade anfallit slottet Gottorp, skulle 
han ha tagit det. Sä berättade några, som åter- 
kommo frän belägringen. 

Samma år, dagen efter Sankt Augustinus, 

återkom broder Johannes Hillebrandsson från 

kyrkomötet i Konstanz, sänd av broder Torer. 

20 septefnber. ^^n efter Sankt Mikael återvände han samma 

väg till Konstanz, 

Samma år, alla själars dag, avled herr Lau- 
rentius Gedda, kanik i Linköping, sänd till kyrko- 
mötet i Konstanz för att verka för kanonisation 
av trenne vårt lands skyddshelgon, nämligen bi- 
skoparna Nikolaus i Linköping och Brynolv i 
Skara samt Ingrid, nunna i Skeninge. Denne 
herr Laurentius var en synnerlig gynnare av vårt 
kloster, och om han hade fått leva längre, skulle 
han ovillkorligen ha ingått här. 

Samma år, söndagen Letare, avled riddaren 
herr Tord Bonde, främst bland rikets råd, en 
rättrådig och gudfruktig man. Han var hövits- 
man på Viborgs slott och begrovs hos oss da-, 
gen efter Sankt Petri fängelse. 

Samma år, tisdagen efter Quasimodogeniti, 
begrovs hos oss den frejdade riddaren herr 21 mars. 2 augusti. 20 april. I4I7- 93 

Ivar, Östgöta lagman, en stor ivrare för lag 
och rätt. 

Samma år, måndagen efter söndagen Miseri- 26 april. 
cordias, avled broder Laurentius Öjarsson, en 
av lekbröderna. 

Samma år, omkring Sankt Olavs dag, avled 2g Juli. 
herr Laurentius Ödesson, präst i Linköping. 

Samma år, Sankt Mauritius' etc. dag, avled 32 september. 
broder Nikolaus Laurentiusson, lekbroder innan- 
för, en man av vördnadsvärd levnad. 

Dagen före Sankt Martin antogs i Konstanz 10 november. 
till påve Martin V, som bragte till ro den myc- 
ket fördärvliga söndringen i den heliga kyrkan, 
vilken varat i nära 40 år, såsom någon sam- 
manfattat det i dessa versar: 

Scisma parentizas Clemens dum scribitur 1378. 
Tu Martina facis, quod ad 14 17 fit nota pacis. 

Den förra gruppen av algorismens siffror bör 
lyda: 1378, den andra: 141 7, emedan de hava 
en viss överensstämmelse med sådana bokstäver. 
Men vad de månde betyda, vet algoristen. 

Samma är, tredje dagen efter jungfru Marie 10 december. 
avlelse, avled broder Gregorius, präst till kallet. 
Han var en av dem, som först ingingo i denna 
orden, en man, hängiven åt andakt och betrak- 
telse, och som hela nätterna framhärdade i bön 
och betraktelse, icke blott havande namnet, 94 1417 — 14^8- 

men saken.^ Under många år sov han ej, annat 
än att han en liten stund satt bredvid sin sang. 
Alltid iförd tagelskjorta och redan förtärd av ål- 
derdom, gick han till ro i Herren. HERRENS ÅR I418. 

Dagen efter ärkebiskop Sankt Thomas' av 
30 december. Canterbury dag avled broder Johannes Petrusson, 
präst till kallet, som var en av dem, som först 
ingingo i denna orden. Han återkom två år 
förut frän England och efterlämnade även många 
goda saker i skrifter och böcker, och utstod 
många mödor för ordens utbredande under 8 
år, som han vistades i England. 

6 mars. Samma år söndagen Letare vigdes av biskop 

Knut i Linköping fem jungfrur till systrar, näm- 
ligen Ingeburg, dotter till riddaren herr Lau- 
rentius Ulvsson, Anna, dotter till Johannes By- 
low, Margareta, dotter till Petrus Kyle, Else 
Olavsdotter från Jutland och Matild Tordsdot- 
ter, dotter till Tord guldsmed här i Vadstena, 
vilken, såsom är kunnigt, är oss en välvillig och 
trogen gynnare. Likaså [vigdes] broder Torsten, 
lekbroder, som intog broder N. Laurentiussons 
ställe. 

29 Juli. Samma år, Sankt Olavs dag, återkom broder 

Johannes Hillebrandsson från kyrkomötet i Kon- I4i8. 95 

stanz, nu andra gången ditsänd i hela ordens 
ärende. 

Samma år, dagen efter Sankt Olavs dag, upp- jo jtui 
brann hela staden Hälsingborg jämte slottet och 
kyrkorna utom klostret. Likaledes staden Sö- 
derköping pä Sankt Petrus' fängelses dag. x augusti. 

Samma år, dagen efter den Heliga jungfruns 
födelse, avled broder Torer, vår konventsbroder, g septmber. 
som utstod många mödor för befästandet av 
vår orden. Ty förut for han två gånger till 
Rom och nu tredje, resan till kyrkomötet i Kon- 
stanz, och då han redan var på hemvägen och 
kommit ända till Jönköping, slöt han där sin 
sista dag, men fördes hit måndagen därefter och /^ september. 
mottogs med klagan. Och med honom kom 
broder Andreas Jakobsson, som tvenne år hade 
varit på Låland i värt kloster Mariebo. 

Samma år, tisdagen efter, fullbordades kor- jj september. 
väggen i vår klosterkyrka, vadan båda kon- 
venten sjöngo: »Te Deum laudamus». Dä be- 
gynte man även lägga på kopparplåt till tak- 
täckning. 

Samma år, söndagen i veckan efter Sankta ^ oktober. 
Birgittas kanonisations dag, invigdes 3 klerker 
från Reval av biskopen i Linköping och upp- 
togos till bröder, dock för konventet i Reval, 
kallat Mariendal, Två av dem, Borkard och 
Johannes, reste efter åtta dagar till vår ordens 96 1418 — I4I9' 

kloster i Marienwold,^ men den tredje, nämligen 
13 maj. broder Gerlak, stannade här ända till pingst 
och återvände då till sitt kloster Mariendal. 
Jämte de ovannämnda klerkerna vigdes till syster 
här en jungfru vid namn Ragnhild Niklisdotter. 
Samma år, dagen före apostlarna Simons 

8^ oktober, ochjudas' dag, avled syster Ingeborg Joansdotter, 
som var köttslig syster till vår fader, general- 
konfessorn broder Erik. Hon levde berömligt 
i klostret i 16 år, men tärd av den sjukdom, 
som kallas lungsot, gick hon till Herren efter 
att ha undfått sakramenten. 

14. novmbcr. Samma år, dagen efter Sankt Briccius' dag, 
avled syster Margareta Karlsdotter, en av dem, 
som först ingingo i denna orden. Hon ivrade 
mycket för den hpliga regeln, och gick nu, 
blind och genom benbrott vorden halt, tålig i 
allo, till vila i Herren. 

Samma är, på lördagen före tredje advent- 

10 december, söndagen, utsändes tvenne våra bröder, nämligen 
Johannes Hakvinsson och Johannes Hillebrands- 
son till romerska kurian i och för omgestaltning 
av vår ordens privilegier och avlat. HERRENS AR 1 419. 

j januari. Natten till trettondedagen avled syster Ram- 
borg Andreasdotter. Hon ingick tillsammans 1419. 97 

med ovan nämnda Ingeburg Jonsdotter, och 
framhärdade tåligt, under några år avskild från 
systrarnas konvent på grund av spetälska. 

Samma år, Sankta Dorotheas dag, begrovs här ^ februari. 
en man av vapen frän Uppland vid namn Mag- 
nus Ragvaldsson' och tillika med honom hans 
hustru, som dött en kort tid före honom. 

Samma år, dagen efter Sankt Sigfrid, be- ^^ febmari. 
grovs här herr Mattias Götstavsson, en väl för- 
tjänt krigsman. 

Samma år, söndagen Letare, vigdes till syster 26 mars. 
en jungfru Ragnild Tyrgilsdotter frän Väster- 
götland och även en broder Laurentius Hak- 
vonsson, förut borgmästare i Västerås. Denne 
gav för sitt inträde 8 skeppund koppar, men för 
brödernas konvent ett stort och nytt bäcken med 
en dyrbar vattenbehållare. 

Samma år, dagen efter Sankt Botulv, nedbrann 18 juni. 
hela staden Stockholm och även slottet ända 
till grunden. Kyrkorna förblevo dock oskadade 
och några få människoboningar, och Herrens 
hand låg tung över stadens invånare, dock ej i 
bredd med den olycka, som hände där Herrens 
år 1407. 

Samma år, . . . dag, inträffade en mycket svår 
eldsvåda i staden Lödöse. 

Samma år. Sankta Margaretas dag, jordades 30 juH 
här Ermegard, maka till Henekin Bäkman, 

7 — 175111. Lundberg, Vadstena klosters minnesbok. 98 1419- 

hövitsman på Axevalls slott, vilka båda alltid 
varit särdeles gynnare av detta ställe. 

Samma är begyntes seden, att efter den 
Heliga jungfruns mässa ringes tre gånger för 
Ave Maria, på samma sätt som efter nattsån- 
gen. 

s augusti. Samma år, natten till dagen för Sankt Ste- 
phanus' anträffande, avvek en viss av våra lek- 
bröder innanför vid namn Olav, som medtog det 
mesta av deposita i vårt kloster. 

I september. Samma år, Sankt Egidius' dag, ingick herr 
biskop Knut i Linköping uti systrarnas konvent 
för att utföra visitationsförrättning, och med 
honom tvenne av kapitlet, nämligen herr M., 
prost, och Olav Paulsson, kanik; och dröjde bi- 
skopen i systrarnas kloster omkring 9 timmar, 
och har han aldrig någonsin förfarit så grund- 
ligt i detta kloster som då. Och om anmärk- 
ningarna uppsatte han ett brev, varav framgår, 
vad som då åtgjordes. Följande dag ingick 
han till bröderna och anmärkte även där ett 
och annat. 

Samma år sammankallade konungen prelater 
och rådsherrar i Danmark, dar om igen före- 
kom en annan tvist emellan konungen och ärke- 
biskopen i Uppsala,* på grund varav ärkebisko- 
pen kvarhöUs i häkte, men han kom på ett lis- 
tigt sätt undan och for till påven för att kära 1419 — 1420. 99 

emot sitt kapitel och emot konungen. Om denna 
sak talas här nedan. 

Samma är, på Cosmas' och Damianus' dag, ^7 september. 
avled herr Andreas med tillnamnet Smeker/ 
biskop i Strängnäs, och i hans ställe valdes herr 
Arnold, konungens sekreterare och biktfader, 
och konfirmerades av påven samma år. 

Samma är, omkring aposteln Thomas' dag, 21 dtamber, 

jordades här , hustru till Olav 

Haraldsson. Hon förärade även klostret några 
ägodelar. 

HERRENS ÅR 1 42 O. 

I veckan efter trettondedagen återkom bro- 
der Johannes Hakvinsson frän romerska kurian, 
dit han tvenne år förut' vart utskickad i klostrets 
ärenden vid kyrkomötet i Konstanz. Återkom 
ock broder Ryning från Danmark. 

Samma år, efter påsk, slogos valven i vår 7 (^p^n 
klosterkyrka, och först på norra sidan. 

Samma år, tisdagen i pingstveckan, invigde 28 maj 
herr biskop Knut i Linköping tre personer till 
medlemmar i vårt klosters konvent, nämligen 
herr Johannes Bernardsson från Kalmar, Ingolv, 
till lekbroder i den avvikne Olavs ställe, och en 
jungfru vid namn Ragnild Magnusdotter, en släk- 
ting till Ingolv i Starby. 'J—IS ja- 
nuari. 100 142 0. 

7_/j juni. Samma år, i veckan efter Kristi lekamens 
fest återkom broder Johannes Hillebrandsson, 
som tvenne år förut ^ vart utsänd till kyrkomö- 
tet i Konstanz, som ovan synes. 

21 juli. Samma år, sjunde söndagen efter Trefaldig- 

het, invigdes här i Vadstena herr Arnold till 
biskop i Strängnäs av biskoparna i Linköping, 
Västerås och Växjö. 

Samma år förde konungen en krigshär mot 
holsteinarna, och då han ville återtaga ett land, 
som heter Ymbria, men på folkspråket Femern, 
förlorade han av sitt folk 37 förnämlige män, näm- 
ligen riddare och män av vapen förutom gemene 
man. Med svårighet vann han dock landet och 
nedgjorde där allt mankön, omkring 6 tusen, 
men kvinnor och barn bortförde de. 

23 juli. Samma år, på Sankta Birgittas födelsedag," 

skedde tillsättning av bröder och systrar utan- 
före. 

Samma år, dagen efter Sankt Johannes Dö- 

25 juni. parens dag, begrovs här en adelig fru Birgitta 
Benktsdotter, maka till Knut Benktsson från 
Uppland. 
/ stMember. Samma år, Sankt Egidius' dag, övertogo syst- 
rarna återigen omsorgen om köket, och då in- 
gingo till dem tre köksor genom brödernas kor 
till deras kloster, men en fjärde ingick på sam- 
ma sätt omkring Mikaels dag. 1420 I42I. lOI Torsdagen efter Sankt Mattheus' dag be- 2b september. 
grovs här en adelig herre Knut Benktsson bred- 
vid sin hustru, om vilken ovan ar sagt. 

Samma år, den tredje söndagen i advent, /j december. 
vigdes till broder hos oss herr Gervin, kanik 
i Linköping och juris baccalarius.^ 

Samma år rådde sä stor torka i landet, att 
knappt någon av de nu levande minns en så 
stor, så att vattenfallen tröto för kvarnarna. HERRENS AR I 42 I. 

Måndagen efter söndagen Septuagesima jor- 20 Januari 
dades här riddaren herr Bo Djuresson, hövitsman 
pä Stockholms slott. 

Sankt Thomas' de Aqvino dag jordades här 7 mars. 
grevinnan fru Ermegard,^ vilken vart bortryckt 
av bråd död. 

Samma år, tisdagen efter palmsöndag, jor- 18 mars. 
dades här en adlig fru, Kristina Eriksdotter, 
maka till Petrus Finvidsson. Då hon var på 
återvägen härifrån till sitt hem och kommit till 
Stångebro, föll hon med häst och åkdon i ån 
och drunknade. 

Samma dag gjorde drottning Filippa ett av- is mars.. 
tal med brödernas konvent, att mässa skulle 
hållas varje dag för konungen, henne själv och 
hennes föräldrar, vilket konventet lovade att 102 I42I. 

iakttaga evärdeligen. Men det uppgjordas ej 
genom skriftliga förbindelser, utan endast genom 
enkelt löfte. 
I^ juni. Samma år, SanktBotolphus' dag, kom biskopen 

i Riga till Stockholm angående tvisten emellan 
ärkebiskopen och hans kapitel, och sagde Upp- 
sala-biskop vart ej återinsatt på sin stol, såsom 
det skall visa sig här nedan. 

IS augusti. Samma år, Sankt Hippolytus' dag, återkom 
syster Kristina Joansdotter från Reval, där hon 
hade varit i 8 år, och då alla platser voro upp- 
tagna i konventet, hände sig, att syster Kate- 
rina Gerekesdotter, en av de första i klostret, 

14 augusti, avled dagen före Marie himmelsfärd och så in- 
trädde den förra genast i hennes ställe. 

II— ly au- Samma år, i veckan efter Sankt Laurentius, 

^^^^^' avled vår broder utanför Väste, en god och 

rättfärdig man, som mycket uppbyggde de hit 

kommande pilgrimerna genom läsning, vari han 

var synnerligen nitisk. 

2g augusti. Åtta dagar efter jungfru Marie himmelsfärd 
avled Erver, klostrets trogne tjänare, som hade 
följt våra bröder, då de reste till den romerska 
kurian och även då de återvände. 

14 september. Omkring Korsets upphöjelses dag kom ko- 
nungen hit i avsikt att deltaga i överläggningen 
om tvisten mellan ärkebiskopen i Uppsala och 
hans kapitel och sammankallade landets prelater 1421. 103 

och stormän omkring Rönö slott, i närvaro jämväl 
av ärkebiskopen i Riga, förordnad till domare, 
samt flera biskopar och prelater från Danmark. 
Men då klagomålen och beskyllningarna tilltogo i 
styrka, avsade sig ärkebiskopen ämbetet med 
villkor, att han nämligen detta är skulle av själva 
episkopatet få lyfta 300 nobler, och vart år annars 
under sin livstid 300 dukater. Men jag anser, 
att detta villkor till ingenting förbinder. Och 
då kapitlet i Uppsala vände sig till konungen 
angående val av efterträdare och fått tid att 
överlägga, enades de om en av dessa tre, näm- 
ligen antingen herr biskop Magnus i Abo eller 
Nikolaus Ragvaldsson, kanik i Linköping och 
Strängnäs, eller broder Johannes Hakvinsson av 
konventet i Vadstena. Men konungen var för 
broder Johannes. 

Samma är blev så stort regnflöde, att på 
många ställen ruttnade säden, stående i halmen, 
och tillika kommo pest och missväxt. Men 
själva pesten hade redan räckt under ett helt 
år och upphörde ej än, och i många landsändar 
hade den härjat sä, att husen lämnades utan 
invånare. 

Första dagen i december månad avled den / december. 
ädle herren herr Karl Magnusson, en välförtjänt 
krigsman, som under många år var hemsökt av 
lamhet. 104 142 2. 

HERRENS ÅR 1422. 

22 mars. Söndagen Letare skickade konungen oss 

Sankt Knuts arm i en förgylld silvergömma, 
som drottningen förde hit.^ 

18 april. Samma år, lördagen i veckan efter påsk, av- 

led syster Kristina Jönsdotter, en av de medel- 
åldriga. Hon lämnade efter sig mänga överflö- 
diga saker — o att de ej varit hennes egna! — 
nämligen pälsverk och dylikt. 

27 april. Måndagen efter söndagen Misericordias Do- 

mini avsade sig syster Gerdeka abbedisse- 
tjänsten, som hon förestått i 19 år och 11 vec- 
kor, och i hennes ställe valdes av konventet 
syster Benedikta Gunnarsdotter, som läng tid 
hade förestått priorissans syssla, 

17 juni. Omkring Botolphusdagen kom från kurian i 

Rom ett transumt eller en avskrift av vår herre 
påvens påbud, varigenom han föreskrev, att brö- 
derna av vår orden skulle alldeles skiljas frän 
bostad, gränsande intill systrarnas, såsom hittills 
varit iakttaget ifrån nämnda ordens instiftande. 
Men vi bådo genom ärkebiskopens i Uppsala 
medling konungen och drottningen, att de ge- 
nom sina ansökningar hos påven skulle återkalla 
denna hotfulla dom. Och dessa sände ut herr 
Nikolaus Ragvaldsson, domprost i Strängnäs. 
Men i denna angelägenhet visade sig drottnin- 1422. 105 

gen mycket verksammare än konungen i gåvor 
och påkostnad. Give var Frälsare själv, som är 
själva regelns stiftare, att den okränkbar må för- 
bliva i sin kraft! 

Samma år, tredje söndagen efter Trefaldig- 
het, nämligen dagen före apostlarna Petrus' och 
Paulus' dag, vigdes vår broder Johannes Hak- 28 juni. 
vinsson till ärkebiskop i Uppsala av herrar 
biskoparna i Linköping, Skara och Strängnäs, i 
brödernas kor. Måtte det ej lända till men, ef- 
tersom biskoparnas inträde där är vid strängt 
straff förbjudet, utom vid visitation, såsom sy- 
nes i privilegiet Mare magnum.^ 

Pä apostlarna Petrus' och Paulus' dag in- 2g juni. 
vigde stiftsbiskopen abbedissan i systrarnas kor, 
och samma dag vigde biskopen i Skara en jung- 
fru till syster, nämligen Ingegerd Atsersdotter. 

Samma år. Sankt Leodegarius' dag, avled 2 oktober. 
broder Ingolv, vår lekbroder innanför, hastigt 
och utan sakramenten. Ty då han avhjälpte en 
bristfällighet på taket nedföll en stor bjälke och 
träffade hans huvud, och han vart genast mål- 
lös och sanslös, och omkring klockan 11 på 
natten gick han hädan. Han hade levat 2 år 
och 16 veckor i klostret mycket lovvärt, ty han 
var en särdeles skicklig byggmästare. 

Dagen efter Sankta Birgittas kanonisation 8 oktokr. 
avled vår syster Margareta Olavsdotter, då hon io6 1422 — 1423. 

hade levat 35 år. Hon hade stor nåd till att 
vaka och bedja och iakttaga ordensregeln. 

Svart rasade pesten på jorden, sä i Tyskland 
som här i Sverige, och den hade nu varat två 
år igenom. 

Samma år stadgades av biskopen i Linkö- 
ping, att man skulle iakttaga åttonde dagen till 
allhelgonadagen. 
6 november. Fredagen i veckan efter allhelgonadagen av- 
led vår syster innanför Agnes, född i Norge, 
och var hon en av de första systrarna. 

Samma dag avled broder Sven, som var 
syssloman och skaffare i vår husfolksgård, oss 
mycket nyttig och välvillig. 
js november. Sankt Briccius' dag avled broder Mikael, 
broder utanför, som förestod arbetet i den verk- 
stad, där man tillrustade kopparplåtarna till kyr- 
kans tak. Med anledning av hans död är det 
att befara, att takets fullbordan fördröjes, liksom 
också för broder Ingolvs död, varom ovan är 
talat, ty med stor sorgfällighet fäste denne själva 
plåtarna. HERRENS AR 1 423. 

28 februari Söndagen Reminiscere vigde åt oss herr bi- 
skopen i Linköping tvenne konventssystrar, 
nämligen Anna Klausdotter från Danmark, 1423. 107 

syskonbarn till broder Rynning, och Birgitta 
Spolesdotter. 

Måndagen näst efter höll biskopen visita- i mars. 
tionsförrättning hos systrarna och dröjde där 4 
timmar. 

Och tisdagen efter gjorde han likaledes i brö- ^ '""^•f- 
dernas konvent. Åtskilligt hade han visserligen 
pä förslag att förbättra, men torsdagen reste 
han och lämnade alltsammans ofullbordat. 

Tisdagen före Gregorius avled vår syster 9 mars. 
utanför Ingrid, en ädel och högtstående kvinna 
i detta konvent. 

Lördagen i påskveckan avled vår konvents- 10 april. 
syster Marina, som lång tid varit slagen med 
spetälska. 

Lördagen före andra söndagen efter påsk 77 april. 
avsade sig broder Erik tjänsten såsom prelat 
och konfessor, och valdes broder Ulv och kon- 
firmerades samma dag av biskopen. 

Dagen före Sankt Eriksdagen avled vår kon- ly maj. 
ventssyster Cecilia Andersdotter, som var en av 
de första, som antogo Sankt Salvators regel. 

Dagen efter Knut avled en adelig kvinna Kate- // juli. 
rina, änka efter Joan Magnusson, man av vapen. 
För henne uppenbarades, såsom det säges, många 
saker av himmelen. 

Dagen före Sankt Jakob begrovs här ridda- 34 juli. 
ren herr Benedikt Niklisson, och nog i tysthet io8 14.23 — 1424. 

för att han ej skulle av biskopen förbjudas, så- 
som ockrare. 

j> rMgiuii. Sankt Stefanus' återfinnandes dag nedbrann 
större delen av staden Vadstena, tillika med soc- 
kenkyrkan och biskopsgården och klostrets alla 
ekonomibyggnader, kallade ladugård och fä- 
gård.^ 

s augusii. På Sankt Dominicus' dag avreste konung 
Erik med en ej ringa skara förnäme män till 
Tyskland till kejsaren angående den tvist, som 
pågick emellan honom och de tyska borgarna 
om Gottorps slott. 

^..september. Söndagen före den heliga Jungfruns födelse 
vigde herr biskopen i Linköping tvenne kon- 
ventssystrar, nämligen Helena Hinzedotter och 
Margareta Arvidsdotter samt en lekbroder, näm- 
ligen Symon. Måtte det ej ligga fara i denne 
Symons intagande på grund av påvens stad- 
gande, varom namnes närmast föregående år, 
77 /««/ /^25. nämligen 1422, omkring Botolphus dag. 

30 oktober. Lördagen före allhelgonadag avled vår broder 
utanför Jönis Matisson, en mycket from och avhåll- 
sam man. HERRENS AR 1424, 

I januari. På Herrens omskärelses dag nedbrände en 
uppkommen vådeld en gård i Vadstena. 1424 — 1425' i°9 

Tisdagen efter söndagen Oculi avled vår 28 mars. 
käre broder, broder Finvid, en av de första 
här intagna prästerliga bröderna. Genom sjuk- 
domsfall miste han målet och framhärdade så 
ända till slutet. 

Alla själars dag avled vår syster utanför 2 november. 
Helena, Petrus Rads efterleverska. Hon före- 
stod under 40 är och mera ylleberedningen och 
dylikt. 

Fredagen i veckan efter Sankt Martin avled 77 november. 
vår konventssyster Margareta Kistedotter. Hon 
vart hastigt bortryckt utan att undfå sakra- 
menten. HERRENS AR 1 42 5. 

Dagen efter Sankt Paulus' omvändelse dog 26 januari. 
den ädle herren Gerard Jonsson, lagman i Öster- 
götland, här begraven. 

Torsdagen efter söndagen Letare avled vår 2s mars. 
konventssyster Elsebe, Henekin Starkes dot- 
ter. Hon levde 17 är i klostret. 

Lördagen före palmsöndagen, på vilken då j>/ mars. 
firades Ambrosius' fest,^ vigde herr ärkebisko- 
pen i Uppsala tvenne konventssystrar hos oss, 
näml. Katerina Gudmundsdotter, hans syster- 
dotter, och Birgitta Gunnarsdotter från Västerås, 
och jämte dem herr Klemens, prebendepräst vid iio 1425 — 1426. 

Västerås' kyrka, till broder i prästämbetet hos 
oss, i sitt ställe. 

7 april. Påskaftonen avled vår konventssyster, syster 

Ragnhild Laurentiusdotter, en av dem, som först 
ingingo i vår orden. 

2g april. Söndagen Jubilate vigde herr biskopen i Lin- 

köping till vår konventssyster Ramborg Magnus- 
dotter, vars köttsliga syster Ragnild fem år före 
henne vart här intagen och vigd. 

29 juli. Omkring Sankt Olavs dag jordades här den 

ädle riddaren Ture Stensson, son till den frejdade 
riddaren Sten Benktsson. 
j8 november. En vecka efter Martinus' dag avled vår broder 
utanför, Birger fiskare. 

HERRENS ÅR 1 4 26. 

21 februari. Torsdagen före Reminiscere avled vår kon- 

ventssyster Ingegerd Magnusdotter, en av dem, 
som först ingingo i denna orden, och hon vart 
hastigt bortryckt, utan bikt och nattvard. 

22 februari. På Sankt Petrus' Cathedras dag avled en an- 

nan vår konventssyster, nämligen Sigrid Bos- 
dotter, även hon en av dem, som först ingingo 
i denna orden. 
7 mars. Torsdagen före söndagen Letare avled herr 

Algot Magnusson, en välförtjänt riddersman, 
framstående i konungens råd. 1426 — 1427* III 

Tredje dag påsk vigde herr ärkebiskopen i 3 april. 
Uppsala, vår broder, tvenne konventssystrar hos 
oss, nämhgen Margareta Olavsdotter och Ingrid 
Olavsdotter. 

Tisdagen efter trefaldighetssöndag utsändes 28 maj, 
tvenne bröder i konventet, nämligen Gervin Petrus- 
son och Johannes Bernardsson för att åter åstad- 
komma endräkt i klostret Marienwold och där 
deltaga i ett allmänt ordenskapitel. 

Dagen efter Kristi lekamens fest avled vår j/ maj. 
konventssyster Gertrud Andreasdotter, en av dem, 
som först antogo vår ordensregel. 

Dagen efter Sankt Laurentius' dag återkommo // augusti. 
från det allmänna ordenskapitlet de båda ovan- 
nämnda bröderna Gervin och Johannes och med- 
hade några ändringsförslag i fråga om orden, 
och för den skull uppväckte de många tvister 
och misshälligheter. 

o 

Åtta dagar efter den heliga Jungfruns himmels- 
färdsdag avsade sig broder Ulv konfessorskallet, 2g augusti. 
som han skött under trenne år, och valdes bro- 
der Gervin, vars konfirmation av biskopen på 
någras tillskyndan, uppsköts till allhelgonadag. / november. 

HERRENS ÅR 1 42 7. 

Johannes evangelistens dag invigde herr ärke- 27 december'' 
biskopen i Uppsala Sankta Annas altare på an- ^'^^^' 
hallan och i närvaro av drottningen. 112 1427- 

32 januari. Sai\kt Vincentius' dag avled vår konvents- 
broder, broder P. Johannesson av prästerligt 
kall. Han hade 13 är förut rest till Marie- 
bo kloster för att där inrätta ett kloster enligt 
Salvators regel. Han var där den förste kon- 
fessorn. Men på detta ställe uträttade han före 
sin förutnämnda ditresa mycket gott, varav det 
ingalunda minsta var, att han lagade sä, att detta 
klosters pelare uppfördes av landets stormän med 
deras egen kostnad. Annars skulle de kanske 
ej än i dag hava varit färdiga o. s. v. 
18 april. Långfredagen kommo frän England tvenne 

bröder av vår orden och begärde och hemförde 
förklaringar över några punkter i regeln. 
36 april. Lördagen före Quasimodogeniti avled vår 

konventssyster Elsiv Olavsdotter. Hon levde 9 
år i klostret, men gick nu hädan efter tre års 
tärsot. 

Detta år omkring de tre dagarna före Kristi 

26—28 maj. himmelsfärdsdag belade tyska borgare slottet och 
staden Flensborg, varest i samma anlopp föll her- 
tigen av Holstein med namn Gerard och med 
honom en mycket stor hop. De angrepo där- 
efter med sjömakt flera gånger, men vordo alle- 
städes besegrade, ty konungen tog av dem ganska 
många skepp, lastade med salt och andra för- 
nödenheter. Om detta ämne beröres åtskilligt 
här nedan. 1427 — 1428. 113 

Sankt Eriks dag, som inföll på 3:6 söndagen 
efter påsk,^ sammankommo trenne biskopar, 18 maj. 
nämligen i Linköping, Skara och Växjö, och vigde 
i Sankta Annas kor i Vadstena herr Ödin^ till 
biskop i Stavanger i Norge. 

Samma dag vigde biskopen i Växjö två våra 18 maj. 
konventssystrar, nämligen Katerina Benktsdotter 
och Botild Petarsdotter, som sedan vid konfirma- 
tionen kallades Katerina med vår moder abbedis- 
sans namn. 

Johannes döparens halshuggnings dag avled ag augusti. 
vår konventsbroder, broder Martin, av präster- 
ligt stånd och kall, en av dem som först ingingo 
i vår orden. 

I ad ventet uppstod ny tvist angående de ar- jo november. 
tiklar, som kommit hit från det allmänna ordens- 
kapitlet, som två år 3 förut hållits i Marienwold. 

HERRENS ÅR 1428. 

Onsdagen före söndagen Letare avled vår 10 mars. 
konventssyster Ingeburg Laurentiusdotter med 
binamnet den äldre. Hon var en av de första, 
som ingingo i vår orden och var tålig och 
fridsam. 

Andra söndagen efter påsk vigde biskopen i 25 april.^ 
Skara en vår konventssyster, nämligen Ingeburg, 
dotter till hövitsmannen på Axevall, Henikin 

8 — 175111. Lundberg, Vadstena klosters minnesbok. 114 1428. 

Bäkman. Samma dag vigdes till broder hos oss 
herr Johannes Borkvardsson från Stockholm. 

ab april. Måndagen därefter verkställde stiftets biskop 
visitationsförrättning hos systrarna och utlade den 
texten i regeln, att det väl tillätes abbedissan att 
röra och räkna penningar, enär allt är att av 
henne utfå. Likaså det ordet »om tystnad mellan 
tiderna» o. s. v.; vid denna föreskrift äro de ej 
strängt bundna. Likaså detta ordet: >Ej annat 
än i närvaro av tvenne systrar» o. s. v. Han sade, 
att detta stod där för de misstänkta, för de 
andra är ett vittne nog. Likaledes angående 
bröderna. 

2^ april Tisdagen verkställde han visitation hos brö- 

derna och föreskrev, att ingen för framtiden finge 
vara med om något allmänt ordenskapitel eller 
om de från Marienwold komna punkterna. 
Samma år, nämligen 1428, åttonde dagen efter 
6 juli. apostlarna Petrus' och Paulus' dag, kom till oss från 
Rom en den allra strängaste stämning, sådan, 
som ej hörts allt ifrån ordens ursprung, angående 
dubbelklostren i vår orden och allt, som rörde 
denna ordning. 

/ augusti. Petri fängelses dag avled vår syster utanför 
Ingeborg, fordom änka efter Birger av Larbo. 
Hon var en av de främre bland systrarna utan- 
för. Hennes son är broder Ulv Birgersson, vår 
medbroder. 1428. 115 

Själva Sankt Hippolytus' dag utgingo våra /j augusH. 
bröder, nämligen konfessorn Gervin och bro- 
der Ake, för att svara på den ovan omnämnda 
stämningen. 

Samma dag avled vår konventssyster Ragna 
Johannesdotter, hastigt bortryckt, utan sista bikt 
och nattvard, låt vara att hon fick smörjelse. 
Hon var en av dem, som först ingingo i denna 
orden. 

Söndagen i veckan efter himmelsfärdsdagen 22 augusti. 
vigde herr biskopen i Linköping ät oss en annan 
syster i den nyss nämnda Ragnas ställe, nämligen 
Katarina Eriksdotter, en släkting till broder Ake. 

Samma dag vigde vår stiftsbiskop en herr 
Arvid till broder i vår orden, men icke för vårt 
konvent, utan för brödernas i Munkaliv i Norge 
konvent. Och detta på anhållan av abbedissan 
och systrarna. 

Dagen efter den heliga Jungfruns födelse äter- g september. 
kommo konfessorn och broder Ake, som en må- 
nad förut hade rest till konungen för att få till- 
stånd att fara ut till romerska kurian angående 
den stämning, som utfärdats emot oss i Rom, 
ty konungen antog sig denna vår sak och skrev 
till påven och kardinalerna, att de skulle låta 
oss vara i fred, 

Samma år, Alla själars dag, avled en vår 2 november. 
syster utanför vid namn Ramfrid. 9 juni. Ii6 1429. HERRENS AR 1 42 9. 

16 mars. Tisdagen efter söndagen Judica jordades här 
en fru vid namn Margareta, Sven Turessons 
hustru. 

20 mars. Palmsöndagen avled en vår broder utanför 
vid namn Petrus i Orlunda, som många år för- 
valtade vår ovannämnda gärd Orlunda. 

27 mars. Samma är, själva påskdagen, avled en vår 

konventssyster vid namn Gyrid, en av de första 
som här avlade löfte, begraven annandag påsk. 
Sankt Primus' och Sankt P^elicianus' dag jor- 
dades här en adlig herre vid namn Jönis Lau- 
rentsson, hövitsman på slottet Stegehus i Tjust, 
detta kloster mycket bevågen. 

Samma år, lördagen före trefaldighet, kom 
hit broder Lukas, generalkonfessor i klostret Para- 
disus, för att här hälla allmänt kapitel, och jämte 
honom 6 andra bröder, från ordens olika kloster: 
likaså från Reval tre bröder i samma ärende; 
likaså andra från Stralsund; likaså andra från 
Marienwold; likaså andra från Mariebo; likaså 
andra från andra kloster av vår orden. 

Samma är, tolfte söndagen efter trefaldighet, 

14 aw-usii. dagen före Jungfru Marie himmelsfärd, vigde 
biskopen i Växjö till vår konventssyster Marga- 
reta Bodgersdotter. sr maj. 1429. II? 

Fredagen därefter avled broder Johannes, ig augusti. 
generalkonfessor i Mariebo och begrovs hos oss. 
Han var Hkasom den främste bland alla de till 
detta kapitel samlade bröderna, men förekommen 
av döden, fick han ej övervara dess avslutning, 
som ägde rum torsdagen därefter, nämligen da- 
gen efter Bartholomeus' dag. Icke dess mindre 23 augusti. 
säga handlingarna, att han var närvarande. 

Dagen efter Bartholomeus' dag slutade det 2s augusti. 
allmänna kapitlet. Och hurudant det var, ses av 
det allmänna däröver uppsatta protokollet, och 
detta har abbedissan. Blott en gång vart det 
uppläst inför konventet, och sedan syntes det 
ej till. 

17:6 söndagen efter trefaldighet utsändes en 18 september. 
av våra konventssystrar, nämligen syster Anna 
Bylowsdotter till konventet i Reval för att före- 
stå dess invigning enligt regeln. 

20:e söndagen efter trefaldighet vigde bis- 9 oktober. 
köpen i Skara en vår konventssyster vid namn 
Kristina Andirsdotter från Västergötland i hen- 
nes ställe, som hade rest till Reval. 

Andra söndagen i advent avled på Bohus 4 december. 
slott broder Lukas, generalkonfessor i Paradisus, 
av vår orden. Ty sedan han övervarit det all- 
männa kapitlet och var på väg för att återvända 
till sitt kloster Paradisus, avled han på sagda ställe 
och begrovs i klostret Konunghälla näraLödöse. n8 I430- HERRENS AR 1 43 O. 

6 januari. Natten till trettondedagen avled den lysan- 
de furstinnan fru Filippa, drottning över Sve- 
rige, Norge och Danmark, och begrovs här i 
Vadstena i Sankta Annas kor, som hon själv 
stiftat och låtit bygga. Hon var en moder och 
den trognaste beskyddarinna för detta kloster 
och hela vår orden, 

jj januari. Åtta dagar efter trettondedagen avled vår kon- 
ventssyster Helga, en av de första, som antogo 
denna regeln. 

z8 janmri. Sankta Priscas dag begrovs här den ädle rid- 
daren Karl Öra, en varm vän av detta ställe, 
och han testamenterade oss 300 mark i nu lö- 
pande mynt med pant av sina gods, men arren- 
det eller intäkten av samma gods förbjöd han 
att medräkna i lotten, till dess sagda 300 voro 
fullt gäldade, vilket syntes några bröder ha en 
bismak av ocker, men andra icke. 

2s januari. Sankt Paulus' Omvändelses dag återkom bro- 
der Asmund frän Norge, vilken i Herrens år 1416 
hade avrest härifrän och varit sänd till Mariebo 
och därifrån till Norge. Men nu återkom han 

26 januari, och vart dagen efter Sankt Paulus' dag med båda 
konventens samtycke mottagen att bo hos oss 
såsom gäst. I430. 119 

Sankta Scholasticas dag begrovs här en klost- w ftbruan. 
rets tjänare vid namn Tyrgils murare, som nå- 
gon tid vistats vid Uppsala kyrka i sitt yrke, 
men nu återförts död. 

Sankt Sigfrids dag vigde herr biskopen i Lin- is februari. 
köping en vår konventssyster, nämhgen Kristina 
Hanusdotter från Söderköping, vars fader hade 
tillnamnet Hanus Röd. 

Dagen efter Sankt Sigfrid, d. v. s. torsdagen ib februari. 
efter söndagen Septuagesima,' invigde broder Jo- 
hannes Hakvinsson, ärkebiskop i Uppsala, i när- 
varo av konungen och rikets stormän och även 
biskopen i Linköping, Vadstena kloster till Jung- 
fru Marias och Sankta Birgittas ära, utan vigning 
av något altare. 

Sankta Margaretas dag avsändes till romerska 20 juli. 
kurian broder Gervin, generalkonfessor i Vad- 
stena, enligt vad som blivit bestämt på allmänna 
kapitlet året förut. Och med honom följde en 
broder frän Mariebo vid namn Nicolaus Jakobs- 
son såsom medombud. Dessutoni en av våra 
lekbröder, Laurentius Hakvinsson. 

Sankt Lambertus' dag jordades här en adlig 77 sepumber. 
kvinna vid namn Sigrid, maka till Petrus Ryning, 
som är hövitsman på Borgholms slott på Öland, 
och jämte henne deras son vid namn Gerd. 

Dagen efter Sankt Mauritius' dag begrovs här 23 september. 
den ädle herren Henekin Bekman, hövitsman på 120 1430 — 1431- 

Axevalls slott, en synnerlig gynnare av detta 
ställe, vilkens dotter för tvenne år sedan ingick 
i vår orden. 

HERRENS ÅR 1 43 1. 

/ mars. Torsdagen efter söndagen Reminiscere avled 

vår konventsbroder, broder Sten, lekbroder, som 

2g juli. omkring Olavsdagen föregående år började bli 
stum och ej sedermera vart frisk. Han ingick 
Herrens år 1397 i vår orden och var i världen 
en utmärkt riddare. 

10 juni. Andra söndagen efter Trefaldighet vigde herr 

Knut i Linköping en vår lekbroder vid namn 
Sune Ingevastsson i den ovan nämnde broder 
Stens ställe. 

26 juni. Sankt Johannes' och Sankt Paulus' dag kom 
till oss ett brev från konfessorn, skrivet i Rom, 

a april, annandag påsk, och hade en tvivelaktig tröst. 
2s augusti. Dagen efter Bartholomeus' dag återkom bro- 
der Laurentius, som året förut reste ut med kon- 
fessorn och medförde hans brev, varav vi sluta, 
att konfessorn strax återvänder. 
8 september. Den Heliga Jungfruns födelsedag begrovs här 
den ädle herren Sten Turesson, vars fader herr 
Ture Benktsson var detta ställe mycket gunstig, 
likaledes ock sonen. 

Måndagen efter den Heliga Jungfruns födelse- 
10 september, dag företog herr stiftsbiskopen visitationsförrätt- I43I- 121 

ning hos systrarna, och den följande tisdagen 
hos bröderna, i närvaro av herr Petrus Holm- 
stensson, kanik, och herr Magnus, kantor. Men 
huru stor frukt därav följt, vet Gud. 

Dagen efter Sankta Birgittas kanonisation av- 8 oktober. 
led vår konventsbroder Ragvald av lekmanna- 
klass, en mycket from och menlös man, på 
39:e året efter sitt inträde i denna orden. 

Torsdagen i veckan efter helgonförklaringen yj- oktober. 
avled vår konventssyster Ragnild Turesdptter i 
det 23:e året efter sitt klosterlöfte. 

Sankta Cordulas dag avled vår konventssystcr 22 oktober. 
Margareta Joansdotter, med tillnamnet Italienskan, 
en av de första, som ingingo i vår orden. Hon 
kom ifrån Rom på den tiden, då den heliga Bir- 
gitta bars därifrån. Herrens år 1374. 

Helgonen Sankt Simons och Sankt Judas' 28 oktober. 
dag vigde herr stiftsbiskopen två konventssystrar, 
nämligen Kristina Nikolausdotter från Skeninge, 
vilken var brorsdotter till Lembeke Unge, borg- 
mästare därstädes, och jämte henne Birgitta Olavs- 
dotter från Stockholm, en släkting till broder 
Klemens. 

Samma dag vigde samme stiftsbiskop till lek- 
broder Johannes Magnusson, en släkting till In- 
golv i Starby. 

Torsdagen i veckan efter Sankt Martinus av- 75 november. 
led brodern Laurentius Romare, vår broder utan- 122 I43I— 1433- 

för, en av de fyra tjänande bröder, som bära det 
röda korset. Han förestod gården omkring syst- 
rarnas köksbyggnader. 
n december. Tisdagen efter den heliga Jungfruns avlelse av- 
led Hemming Romare, vår broder utanför, en enkel 
man. 

HERRENS ÅR 1 43 2. 

21 januari. Sankta Agnes' dag avled vår syster utanför 
Estrid, Petrus' i Orlunda efterleverska. De båda 
hade förestått vår förstnämnda gård Orlunda. 

3 februari. Sankt Blasius' dag avled en vår broder utan- 
för vid namn Ragvald skomakare. 

7 februari. Den ']'.t dagen i februari månad jordades 
här den frejdade riddaren herr Benedikt Pogh- 
wisch, konungens främste rådsherre. 

g februari. Den 9:e dagen i februari månad avled den 
vördige fadern, broder Johannes Hakvinsson, ärke- 
biskop i Uppsala, mycket beklagligen, enär utan 
kyrkans sakramenter. Han bortrycktes i det tionde 
året av sitt episkopat och begrovs i Uppsala kyrka 
i högkoret. 
13 april. Natten till palmsöndagen nedbrunno åtta går- 
dar i Vadstena stad. 

HERRENS ÅR 1433. 

13 augusti. Sankt Hippolytus' dag kom från kyrkomötet 
i Basel en sträng stämning, varigenom konfes- 1433— 1434- 123 

som och abbedissan stämdes till samma kyrko- 
möte med dokumenten angående Sankta Birgit- 
tas uppenbarelser och om avlaten vid Sankt 
Petrus' fängelses fest. 

Helgonen Sankt Cosmas' och Sankt Damia- ^7 september. 
nus' dag avreste konfessorn och med honom bro- 
der Ake till omnämnda kyrkomöte. 

En vecka efter Andreasdagen avled vår kon- 7 december. 
ventssyster Margareta Gregoriusdotter,som många 
är på ett utmärkt sätt hade förestätt sakristan- 
sysslan ^ hos systrarna. 

Lördagen efter tredje adventssöndagen avled ig december. 
broder Ulv, en av de främste bröderna, ej blott 
i detta kloster, utan även i hela orden, vilken 
hade en särdeles gåva till att utreda de svårig- 
heter, som möta i Uppenbarelsernas böcker, ty 
han visste namnen pä de personer, som i för- 
täckta ord beröras i sagda uppenbarelser, och 
mycket, som han lärt av våra äldre. Han in- 
somnade i Herren 26:e året efter sin intagning 
i orden efter att ha undfått sakramenten. HERRENS AR 1 4 34. 

Måndagen i dymmelveckan avled vår syster ^2 mars. 
utanför Elseby Odemansdotter" från Söderköping, 
som två gånger reste till Rom efter sitt kloster- 
löfte. 124 1434- 

j april. Lördagen före Quasimodogeniti avled vår bro- 

der utanför Hannes Rydsson. 

Samma år började en sammangaddning av 
bönder, som kallas dalkarlar, att kämpa mot 
konungens fogdar. Och först angrepo de ståthål- 
laren i Västerås Jo. Eriksson, slutligen drevo 
de honom utom landets gränser och borttogo 
hans ägodelar. Därefter intogo de Örebro slott, 
Nyköping, Stegeborg, Ringstaholm, Rönö, och 
slotten av trä lämnade de åt lågorna och kastade 
sig över konungens gods på alla orter i Sverige. 
Deras anförare eller förste var en vid namn Än- 
gelbrikt, som innehade makten i trenne år och 
därefter dödades av en adelsman Magnus Bänkts- 
son, son till herr Benedikt Stensson. Men nu, 
såsom det säges, beryktas han genom mänga 
underverk i Örebro kyrka, där han är begraven. 
14 juni. Under natten före Vitus och Modestus av- 
vek en viss vår lekbroder vid namn Sune, vil- 
ken efter frikallelse av påvens penitentiarius 
företedde för konfessorn hans brev, men enär 
han ej underkastade sig konventets vilja, utgick 
han omigen till påvens kuria för att varda frisagd 
från detta ställe, men vart återförd och påtog 
sig botgöring. 

16—22 au- ^ veckan efter himmelsfärdsdagen utgick bro- 

gusit. (^gj. Ryning med konventets vetskap för att resa 

till Danzig för botande av sitt ben, men där av- 1434— 1435- 125 

led han dagen före Simons och Judas' dag och 2i oktober. 
begrovs i vår ordens kloster, på det 2i:a året 
efter sitt klosterlöfte. 

Samma år, abboten Sankt Bernhardus' dag, av- ao augustL 
led vår konventsbroder, broder Asmund, präst 
till kallet, som hade många mödor för ordens 
utbredande. Han gick hädan på det i8:e året 
efter sitt klosterlöfte i stort tålamod. 

Aposteln och evangelisten Mattheus' dag be- ai sepimber. 
grovs här riddaren herr Sture Algotsson, son till 
herr Algot Magnusson. 

Samma år 1434 började personer av vär orden 
att bebo klostret Munkaliv i Bergen, i Norge, vil- 
ket förut hade varit brödernas av Sankt Benedikts 
orden. 

HERRENS ÅR 1 43 5- 

En vecka efter Sankta Agnes' fest avled vår 28 januari. 
konventssyster Birgitta Gunnesdotter, i det io:e 
året efter sitt klosterlöfte. 

Söndagen om Herrens lidande vigde herr j- april. 
ärkebiskop Olav i Uppsala en lekman Jakob 
Skräddare till lekbroder i vårt konvent. 

Sankt Nereus' etc. dag vigde samme ärke- 
biskop herr Magnus Unnesson, filosofie magis- 
ter, kanik i Linköping, till vår konventsbroder 
i prästerlig tjänst, och Margareta Gunnarsdotter 
från Jutland till konventssyster. maj. 126 1435— H36- 

i8 november. En vecka efter Sankt Martinus avled vår kon- 
ventsbroder Törner, till kallet präst, i 28:e aret 
efter sitt klosterlöfte, och hastigt utan sakra- 
ment, d. v. s. viaticum och sista smörjeisen, efter- 
som han länge avtynat. Men på sådant sätt gick 
han hädan. 

2S december. Menlösa bams dag avled vår broder utanför 
broder Jönis Amundsson, som flera är genom 
bettlande hade tillfört oss otaliga oxar och får 
till uppehälle. 

31 december. Sankt SylvestcFS dag avled herr Sigge, biskop i 
Skara, ät vilken abbedissan, utan konventets vet- 
skap, hade givit evärdelig rätt till tomten till 
den gård, som han har här i Vadstena. 

HERRENS ÅR 1 43 6. 

28 januari Dagen efter Sankta Agnes' fest avled vår kon- 
ventssyster Ragnild Esbjörnsdotter, i det 41 :a 
året efter sitt klosterlöfte. Hon var en enkel 
kvinna och fridsam, och ivrade mycket för klos- 
terregeln. 

j2 mars. Sankt Gregorius' dag avled den vördige fadern 

herr biskop Knut i Linköping, och valdes herr 
Benedikt, kanik därsammastädes och fordom hans 
kansler. 

26 mars. Dagen efter Sankta Marie bebådelse avled 
vår konventssyster Birgitta Jeppesdotter, priorissa. 1436. 127 

Hon låg till sängs tvenne är och gick nu hädan 
i 35:e året efter sitt klosterlöfte. 

Måndagen efter Quasimodogeniti avled vår 77 april 
konventsbroder Karl, till kallet diakon, en enkel 
och ålderssvag man, i det femtionde året efter 
sitt klosterlöfte, vilket han nämligen avlade andra 
året efter klostrets instiftelse. 

Sankt Marcus' dag avled syster Ragnild, köksa. sj april. 

Trefaldighetssöndagen vigde biskop Tomas i j- juni. 
Strängnäs herr Jo. Kylesson till vår konvents- 
broder i prästkall och en jungfru vid namn Mar- 
gareta Karlsdotter ffän Lödöse i Västergötland. 

Dagen efter Johannes' och Paulus' dag åter- 27 juni. 
kom konfessorn frän kyrkomötet i Basel, utan 
att ordens ärenden blivit avgjorda, liksom han 
förut gjort. 

Dagen efter Petri fängelse avled systern in- 2 augusti. 
nanför Estrid Gudmundsdotter, i 52:a året efter 
sitt klosterlöfte. Hon har skrivit missalet på 
högaltaret. 

Nionde söndagen efter trefaldighet, nämligen 
Sankt Dominicus' dag, vigde stiftsbiskopen herr j augusti. 
Nikolaus Rikardsson, kanik i Uppsala, till diakon 
och Jönis Pädersson från Halland till lekbroder, 
och han antogs i stället för Sune, enär samme 
Sune av påven på ett elle^ annat sätt vart 
löst från orden. Men han hade nattetid avvikit 
utan att säga bröderna farväl tidigare, omkring 128 I436. 

lo juli. Knut martyrens dag, och vart mottagen av brö- 
derna i Skeninge och slutligen befordrad till 
prästtjänst. 

Vigdes även samma dag tvenne jungfrur till 
systrar, nämligen Katerina, Magnus guldsmeds 
dotter, och Anna Paulsdotter. 

Omkring aposteln och evangelisten Mattheus' 

21 september, dag avsade sig broder Andreas Jakobsson tjänsten 
som sakristan, och konfessorn lämnade den åt 
broder Jo. Benekinsson, till tjänsten diakon, men 
några bröder gjorde gensägelse däremot. 

/ november. Omkring allhelgonadagen hölls landskyrko- 
möte i Söderköping av kyrkornas prelater och 
rikets herrar, vilka bestämde, att Annas fest ej 
skulle vara landsfest; men i kyrkan skulle den 
firas som dubbelfest. 

På samma tid och rum halshöggs herr Bro- 
der Svensson och vart här begraven. 

// novmber. Omkring Martinus' dag utgavs en bulla från 
kyrkomötet i Basel, innehållande de rikligaste 
eftergifter eller avlat för dem, som lånade hjäl- 
pande hand till stöd för grekernas återförening 
med den romerska kyrkan, och varade denna 
nåd halvtannat år, här i Vadstena. 
S decmbir. Sankta Marie avlelses dag fasttogs Jo. Eriks- 
son av bönderna i systrarnas ombudsmans hus, 
invid deras trädgård. Ehuru de förmanades, 
att de ej borde kränka klostrets fristadsrätt 1436— 1438. 129 

och privilegier, brydde de sig ingalunda därom, 
utan förde honom som ett får till Motala, och 
där halshöggo de honom på ett grymt sätt. 
Och slutligen begrovs han här i kyrkan, ty han 
var en synnerlig vän till vårt kloster och gav ett 
stort testamente. HERRENS AR 1437. 

Ovan sagde bönder lämnade klostret böter 
för kränkandet av klostrets fridsbrev och privi- 
legier söndagen ... 

Ingången till kyrkan eller folkets port ny- 
murades, emedan han förut varit förfärdigad av 
bjälkar. 

Dagen efter martyren Gorgonius' dag avled 10 stptmbtr. 
vår konventssyster Margareta Jönisdotter, på 53:6 
året efter sitt klosterlöfte. Hon ändade sin lev- 
nad genom ett prisvärt slut och i iakttagelse av 
regeln. 

Den I3:e dagen i oktober månad vigdes till /? »ktobtr. 
konventssyster Helena Helgesdotter, änka, född 
i Västergötland, och från Lödöse. 

HERRENS ÅR 1 438. 

Martyren Sankt Vincentius' dag avled syster 22 janmrL 
Gerdeka Hartlefsdotter. Hon var en av de första 

9 — 175111, Lundberg, Vadstena klosters minnesbok. I30 1438; 

systrar, som ingingo i denna orden, och tjänte 
såsom abbedissa 19 år berömligt. Och då hon 
avgått från tjänsten, iakttog hon ivrigt sin regel, 
och var under fem år före sin död ständigt sjuk. 
Slutligen, i det 54:e året efter sitt klosterlöfte, 
insomnade hon lyckligt i Herren, efter att hava 
undfått sakramenten. Om hennes moder är skri- 
vet år 1400. 

/ mars. Den I mars avled konventssystern innanför, 

syster Kristina Staffansdotter, även hon en av 
dem, som först ingingo i orden. Hon hade en 
synnerlig vördnad för den heliga Treenigheten 
och eggade flera till andakt för den. Hon var 
många är sjuk, men avled slutligt-n, efter att ha 
undfått alla sakramenten, i det 54:6 året efter 
sitt klosterlöfte. 

- airil. Lördagen före palmsöndagen avled konvents- 

syster Tala, änka, som fordom varit en hög fru 
i Danmark, i det 30:e året efter sitt kloster- 
löfte. 

Dagen efter konungen och martyren Sankt 

79 maj. Eriks dag avled broder Petrus Olavsson, fordom 
kyrkoherde i Kil, i det 30:e året efter sitt kloster- 
löfte. Han skrev om gudstjänstordningen i ko- 
ret, en utläggning över magister Matias' i Lin- 
köping Uppenbarelsebok och lärda mäns förkla- 
ringar över punkter, utdragna ur Sankta Birgittas 
Uppenbarelser, på kyrkomötet i Basel. 1438. 131 

Broder Sune, broder utanför, avled Sankt 
Gervasius' och Sankt Prothasius' dag. Denne iq juni. 
skötte troget flera sysslor i tjänstefolkets gård 
och även vid Sankta Birgittas altare. 

Herr Olav, ärkebiskop i Uppsala, avled dagen 
efter Sankt Johannes Döparens dag. ^j juni. 

Sankt Paulus' åminnelses dag avled broder jo juni. 
Andreas Jakobsson, präst till kallet, i det 24:e 
året efter sitt klosterlöfte. Han var flitig och 
ivrig att rätta böckerna i koret, nämligen psalterier, 
antifoner, gradualer och legender. En klocka, 
som tillkännagav timmarna i sovstugan, uppfann 
han först och även en annan med klämtrep an- 
ordnade han i gången. Han var även under 
många år sakristan, alltid hängiven sin ordens 
regel och framhärdande i tålamod. 

Konungen och martyren Sankt Knuts dag lo juli. 
avled systern utanför Ingegerd, som under flera 
år förestått brygden. 

Sankt Stephanus' äterfinnelses dag vigde stifts- j aitgusU. 
biskopen trenne jungfrur till konventssystrar, 
nämUgen Birgitta, dotter till Olav Väsman från 
Västerås, Margareta Ulvsdotter och Katerinajö- 
nisdotter samt herr Olav Gunnarsson, kanik i 
Västerås, till konventsbroder och präst. 

Pä sommaren nybyggdes taket till sovstugan. 

En vecka efter Sankta Birgittas dag avreste 14 oktober. 
bröderna Ake, präst, och Laurentius, lekbroder och 132 1438—1439- 

foro över till Finland för att mottaga plats och 
medel för byggande av ett nytt kloster. 
x6 november. Den 16 november avled systern innanför Mar- 
gareta Pädersdotter, en av de första systrarna, 
i det 54:e året efter sitt klosterlöfte. 

13 maj. Martyrerna Nereus' och Achilleus' fest avsatte 

herr biskop Benedikt i Linköping under lydnads- 
förpliktelse trenne systrarnas biktfäder, och tors- 

aq maj. dagen en vecka efter himmelsfärdsdagen för- 
rättade han vlsitation hos systrarna, mycket nog- 
grant, samt fredagen därefter hos bröderna, då 
han, efter att hava mottagit flera skrivelser an- 
gående reformation hos bröderna och systrarna, 
fortfarande lät bli att bestämma något. HERRENS AR 1439. 

Marsken Karl kom med en mängd väpnade före 
6 Januari, trettonde dagen mot besättningen å Stegeborgs 
slott, och sedan han med dem gjort dagtingan, 
begav han sig till Lödöse, och emellertid lät han 
fängsla drotset herr Kristiern genom sitt folk. 
Men orsaken härtill kan jag ej intaga i dessa 
skrifter, enär många gissa på olika orsaker och 
mycken ovilja å ömse sidor. Det uppkom nu 
stor oenighet bland adeln och stora olyckor för 
riket, emedan en del höllo med konungen, men 1439- 133 

en del voro emot honom och voro marskens 
anhängare. Och Kalmar belägrades av hans 
vänner. 

Syster Gertrud Bänktsdotter avled abboten 
Sankt Benedikts dag, en av dem, som först in- 21 mars. 
gingo, 55 år efter sitt klosterlöfte. 

Söndagen Quasimodogeniti lästes från predik- 12 april. 
stolen brev från vår herre konungen, som var 
på Gottland, varigenom han utnämnde Nikolaus 
Stensson till att vara rikets marsk och före- 
skrev, att de skulle i allo lyda och hålla sig 
till honom. Och de, som buro detta brev, ut- 
plundrade herrarnas gårdar i Vadstena, och en 
av dem förövade våld i klosterkyrkan, i det han 
uppbröt en kista, medan veckoprästen började 
versen sägande: »Deus in adjutorium» etc, och 
så sjöngs ej vespern av bröderna och ej heller 
av systrarna, utan blott nattsången. Även be- 
gicks stort våld i systrarnas port av några av 
Erik Stenssons folk, emedan de för det våld, 
de begått mot en klostrets landbo, hade blivit 
bannlysta från predikstolen. 

På Sankt Johannes' ante portam Latinam dag <j ^^^y, 
avled Sune murare, som varit mycket ivrig att 
ombesörja och främja klosterkyrkan och dess 
byggande. 

Omkring samma tid belägrades Stegeborgs 
slott av marsken Karl. 134 1439- 

Dagen efter martyrerna Gervasius' och Pro- 
i<) juni. thasius' dag vigdes två systrar, nämligen Lucia 
Buggesdotter och Birgitta, Abbert bagares dot- 
ter, av herr biskopen i Linköping. 
a jtiii. Dagen efter Marie besökelse återkom broder 

Ake från Finland, men hade lämnat lekbroder 
Laurentius kvar där för att uppföra kyrkan och 
bygga det nya klostret. 
as juli. Aftonen före aposteln Sankt Jakobs dag kom 

herren konungen från Gottland till Stegeborgs 
slott, men marsken hade ett par dagar förut 
dragit sig tillbaka efter att ha dagtingat med 
folket på slottet, och icke någon av adeln 
kom till honom, därför att han ej hade stan- 
nat kvar och handlat efter beslutet i Kalmar 
av de tre rikenas rådsherrar och städernas 
herrar. 

Broder Olav Petrusson vigdes av biskopen 
i Linköping söndagen i veckan efter den heliga 
13 september. Jungfruns födelse. 

Hela rikets herrar och adel uppsade i Tälje 
konungen all tro och hyllning omkring Sankt 
29 september. Mikaels fest och sände honom brev till Gottland, 
beseglat med de flestas insegel. 

Pesten rasade över hela Sverige och på åt- 
skilHga orter inom kristenheten. 
sq oktober. Dagen efter apostlarna Simons och Jud as' dag 
begrovs i kyrkan den ädle herren Ture Stensson, 1439— 1440- '35 

vars släld hade bevisat klostret synnerligen myc- 
ket gott. 

En vecka efter Sankt Martins dag avled Mar- is november. 
gareta Niklisdotter pä det 5r:a året efter sitt 
klosterlöfte. 

Sankta Cecilias dag intogs till syster innanför 22 november. 
Ingeborg Svensdotter och vigdes av herr biskopen 
i Linköping. HERRENS AR I44O. 

Trettonde dagen hölls ett stort möte av alla 6 januari. 
prelater och rikets herrar i Arboga, där, som det 
sades, de enhälligt beslöto att aldrig taga en 
utlänning till konung, utan en inhemsk man, och 
för att välja honom skulle de ånyo samman- 
komma därsammastädes i Mikaelsmässan jämte 3q septemb. 
rikets ständer och borgare, enligt vad fosterlan- 
dets lagar förklara. Men då detta var gjort, 
valde de till konung herr konungen Kristofer i 
Danmark, konung Eriks systerson, vars val, som 
det säges, skedde genom prelaternas tillskyndan. 
Måtte det också vara genom Guds! 

En vecka efter trettonde dagen avled vår syster 13 januari. 
Helena Haraldsdotter i det 47:e året efter sitt 
klosterlöfte. 

Dagen efter Dorotheas dag vigdes till syster 7 februari. 
Matild Pädersdotter av biskopen. 136 1440- 

Legenden om Sankta Birgittas skrinläggning 
vart dä först sammanskriven av en broder, näm- 
ligen Johannes Benekinsson, och lästes i koret, 
men mycket förkortad. 

jg maj. Jungfrun Sankta Potentianas dag kommo från 

Finland herr magister Olav, domprost, och herr 
Holmvid, kanik i Abo, och ville hava personer 
av båda könen för att stifta ett nytt kloster, som 
där blivit grundat och byggt. Och utgingo da- 

27 maj. gen före Sankta Birgittas skrinläggning, för att 
resa till Finland, fyra systrar, nämligen Marga- 
reta Kilesdotter,^ Katerina Dansdotter, Katerina 
Bänktsdotter och Kristina Hanesdotter samt 
trenne präster, nämligen broder Johannes Ber- 
nardsson, broder Klemens och broder Johannes 
Kylesson,^ tillika med en lekbroder, nämligen 
broder Simon. 

20 juli. Margaretas festdag utgick broder Johannes 

Hillebrandsson för att förrätta visitation i klostret 
i Bergen och förlika bröderna och systrarna där- 
städes. 

Marsken Karl fick alla slotten i sitt våld, un- 
der det konungen vistades på Gottland och då 
och då strövade omkring i sjöstäderna såsom 
en stolle. 
4 augusti. Under relikernas fest vigdes av biskop B., 
i Linköping trenne jungfrur till systrar, nämligen 
Margareta Klavesdotter, Iliana Matisdotter och 1440— I44I. 137 

Ingeborg Niklisdotter från Värmland, samt tvenne 
präster, nämligen herr Bonde Jo. frän Öland och 
herr Hänekin från Jönköping samt en lekbroder 
vid namn Jaspar, som var klostrets jagare under 
flera år. 

Tisdagen i veckan efter Marie himmels- 
färd begrovs här i kyrkan Johan Ummeresa it augmti. 
samt hans hustru i samma grav. 

Apostlarna Simons och Judas' dag återkom 28 oktober. 
broder Laurentius från Finland. 

Fredagen efter fjärde söndagen i advent av- 33 december. 
led hastigt herr biskop Benedikt i Linköping och 
begrovs på lördagen, som var julaftonen. 24 december. HERRENS AR 1441. 

Val skedde till biskop i Linköping nämligen 
herr Nikolaus Köning, som förut var succentor 
i Linköping samt kyrkoherde i Kalmar kyrka 
och född därstädes. Och han installerades i 
biskopsstolen dagen efter Sankt Paulus' omvän- ^^ jammL 
delse samt konfirmerades och vigdes i Uppsala 
av ärkebiskopen söndagen Oculi i fastan enligt jg „^g,,j 
beslutet på kyrkomötet i Basel. Han kom till 
Vadstena lördagen före tredje söndagen efter 
påsk, och vid hans inträde i klostret sjöngo /j maj. 
bröderna och systrarna >Te Deum laudamus>. Och 138 I44I- 

då detta var sjunget till slut och alla voro häl- 
sade, lovade han visa klostret välvilja. 

j—io Juni. I pingstveckan hade biskoparna och prelaterna 
vid Sveriges domkyrkor ett landskyrkomöte i 
Söderköping, varvid de om igen beslöto, att 
Annas fest skall hållas såsom landsfest dagen 

9 december, efter Marie avlelse. 
T juni. Onsdagen efter pingst kom broder Jo. Ki- 

lesson från Finland och sade, att det ställe, 
som man fått för klosterbyggnaden därstädes, 
icke dugde, och bad ödmjukligen, med anhållan 
i brev av herr biskopen i Åbo och inarsken Karl, 
att broder Ake, som först mottagit stället, måtte 
få resa till Kalmar för att anhålla och utverka 
av rikets prelater och rådsherrar, klostrets grun- 
dare och patroner, att de för den Heliga Jung- 
fruns och Sankta Birgittas ära ville medgiva och 
unna ett nytt och lämpligare ställe, nämligen 
kungsgården Helgeå. Detta skedde där och be- 
kräftades med rikets, prelaternas och de flesta 
rådsherrars insegel. Ty i Kalmar sammankommo 
24 juni. Sankt Johannes döparens dag alla prelater, bis- 
kopar, rådsherrar och hela rikets adel för att an- 
taga konung Kristofer i Danmark till sin konung 
och herre och därtill föra honom till Sveriges 
övre delar. Men på den förut utsatta dagen kom 
han ej, varför en mängd av adeln avreste där- 
ifrån, men ärkebiskopen jämte trenne andra bis- I44I- 139 

kopar och några rådsherrar stannade kvar och 
avvaktade hans ankomst. Äntligen kom han in 
i Kalmar sund Marie himmelsfärdsdag, men da- /j- augusu. 
gen därpå gingo hedersamt, såsom tillbörligt, 
biskopen i Linköping, iförd infula^ och alla kler- 
ker och hela folket i procession honom till mötes 
och förde honom in i kyrkan, där sä ärkebis- 
kopen höll ett föredrag om namnet Christoferus, 
varefter Kristofer mottogs på slottet. Efter att 
där ha tillbragt några dagar, for han sjövägen 
till Stockholm och ankom dit söndagen efter 
den Heliga Jungfruns födelse. lo sepmber. 

Förenämnde lysande konung Kristofer val- 
des till konung i Uppsala med enigt samtycke 
av så biskoparna som rådsherrarna och adeln i 
hela riket och vart dagen före heliga korsets 
upphöjelse enligt fosterlandets lagar och sedvänja zj sipumber. 
upplyft på den sten, som kallas Morasten, i när- 
varo av en stor mängd av rikets allmoge samt 
två biskopar och flera rådsherrar från Danmarks 
rike, vilka åtföljt honom dit. 

Helga korsmässa vart samme lysande ko- i^ september. 
nung Kristofer i domkyrkan invigd och av ärke- 
biskopen och andra honom assisterande lyd- 
biskopar krönt till Sveriges konung. Han slog 
då till riddare ej blott ädlingar från Sverige, utan 
även andra från skilda orter, nämligen ']6 styc- 
ken. Men domkyrkornas privilegier och land- 140 144^ — 1442- 

skåpens lagar bekräftade och beseglade han vil- 
ligt under den ritt, som kallas Eriksgata. 
3j juni. Dagen före Sankt Johannes döparens dag 
återkom broder Johannes Hillebrandsson från 
klostret Munkaliv vid Bergen, sedan allt där- 
städes blivit väl förrättat. 

37 augusti. Dagen före Sankt Augustinus' dag återkom 
broder Ake från Kalmar, sedan hans uppdrag 
var väl förrättat, såsom ovan är skrivet. 

Syster Margareta Kylesdotter avled i Finland 
tisdagen i veckan efter den Heliga Jungfruns fö- 

j2 septtmbir. delse. Hon hade varit i orden i 37 år. 

12 november. Dagen efter Sankt Martinus' biskops dag, som 
var söndag, vigde herr biskop Nikolaus i Lin- 
köping herr Mikael, kanik i Västerås, till bro- 
der, och till syster Katerina, dotter till Lydeldn 
Vipa i Vadstena. HERRENS AR 1 442. 

Söndagsbokstaven var G. Konung Kristofer 
av Sverige och Danmark gjorde den ritt, som 
kallas Eriksgata, enligt landets lagar, och 
kom därunder till Vadstena tisdagen efter 
> Septuagesima, där han mottogs av klerkerna och 
hela folket, såsom sig borde, och inträdde i 
klosterkyrkan. Vid hans inträde vart >Te Deum 
laudamus» av bröderna och systrarna högtidligen JO j annan. 1442- 141 

avsjunget jämte koUekten för konungen. Men 
onsdagen därefter, som var den sista dagen i 31 j^riuaru 
januari månad, inträdde han inom brödernas 
kloster, där han i sakristian besåg helgonens 
reliker och sedan gick han igenom brödernas 
sovstuga och systrarnas port och matsal, där 
han satt en stund och åhörde de av hans kung- 
lige företrädare klostret i nåder givna privilegi- 
erna och tillade nya samt i mildhet medgav allt, 
av medfödd godhet och till Sankta Birgittas ära, 
på vars skydd han mycket litade. Och sedan 
han beseglat alla privilegierna, bad han ödmjukt 
om broderskapsbrev och fick det. Men privi- 
legierna framlades för honom av broder Jo. 
Borkvardsson, genom vars omsorg de alla voro 
sammanskrivna. 

En viss Hemming, en enkel danneman, före- 
lade i porten bröderna några artiklar, av vilka 
några stredo mot tron, några mot helgonens de- 
kret, några mot Sankt Salvators regel, och han 
sade sig vara den heliga Jungfruns sändebud. 
Dessa uppskrevos och lämnades biskopen för att 
rannsaka förutnämnde Hemming angående kätteri. 
Biskopen kallade och stämde honom till Linkö- 
ping, och då han kom dit, överbevistes han oiii 
kätteri och dömdes till fängelse, och där åter- 
kallade han, tärd av fastor, alla punkterna, av- 
svor sin villfarelse och underkastade sig bot- 142 1442- 

göring. Men hans botgöring gick så till: bis- 
kopen, klerkerna och allt folket gingo i proces- 
sion omkring kyrkan, och han själv, blottad ända 
till gördeln, bar en knippa ved på ryggen och 
ett brinnande ljus i händerna, samt följde efter 
och förklarade, att han borde dömas att brännas 
för sin villfarelse, ävensom om han återföUe i 
densamma. Denna bot gjorde även den bemälte 
Hemming i klostret, i det bröderna höllo pro- 

4 mars. cessionen söndagen Oculi, då först punkterna 
förelästes för honom av broder Magnus, och han 
återkallade och avsvor dem. 

Sista dagen i februari månad fingo bröderna 
brev från kapitlet vid Västerås' kyrka, vari- 
genom de begärde, att broder Ake Jo. skulle, 
på övligt och kanoniskt sätt vald, få varda in- 
satt till biskop för sagda kyrka. Till deras 
begäran samtyckte sagda broder Ake och till 
valet, och därefter konfessorn Gervin och brö- 
derna. Därpå utgick han ur klostret genom 
dörröppningen, som finnes i gallren, femte sön- 

z8 mars. dagen i fastan att mottaga ämbetet. Slutligen 
vart han av ärkebiskopen i Uppsala bekräftad 

8 april, söndagen Quasimodogeniti och ijärde påsksön- 

2g april, dagen i Stockholm vigd i närvaro av konung 
Kristofer samt rikets herrar och råd i stort antal. 

16 maj. Onsdagen efter himmelsfärdsdagen utgingo 

åter bröder och systrar till Finland på begäran 1442. 143 

av konungen, ärkebiskopen, biskopen i Abo och 
övriga rikets rad, nämligen herr Olav Gunnars- 
son, präst, och broder Laurentius Hakuinsson, 
lekbroder, samt två systrar, nämligen syster 
Sigrid Henriksdotter och Elena Hinzesdotter. 

På sommaren murades den nya sjukstugan, 
och hade konfessorn och broder Joh. Magnus- 
son särskild vårdnad därom. 

Broder, märk noga, och håll dolt, och förmäl 
ej för flera, att under stenläggningen och i rum- 
met under de fyra murarne, som är mellan sov- 
stugan och matsalens förstuga eller mellan de fyra 
dörrarna, nämligen sovstugans, matsalsförstugans, 
nya sjukstugans och kyrkans dörr, den som om 
nätterna reglas, finnes ett förvaringsställe eller 
ett välvt rum, som är gjort för den skull att, 
under det någon tvedräkt råder i riket och kyr- 
kans oantastlighet kränkes, eller under det ut- 
länningars infall eller krig befaras, där då må 
säkert och försiktigt förvaras böcker, kyrkans 
klenodier och andra saker, nämligen relikgöm- 
mor, kalkar o. s. v. Men ingången till detta 
förvaringsrum ligger ett stycke ifrån de förut- 
nämnda sidomurarna. Ty öppningen till denna 
ingång är på det häll, där man har kyrkans dörr, 
då den är öppen. 

Pingstdagen hölls ett stort möte i Lödöse, 20 maj. 
nämligen med prelaterna, rådsherrarna samt flera 144 144 2. 

herrar och adliga i dessa tre rikena, dar konung 
Kristofer vart vald till konung i Norge, och 
han kröntes i staden . . . dagen . . . 

Till detta i Lödöse hållna möte utgick kon- 
fessorn och broder Joh. Borkvardsson, enligt en 
uppenbarelse i priorns tillägg, för att återfå och 
återfordra gods i Halland, nämligen Vapnö och 
Torsestorp, som av herr riddaren Axel Päders- 
son^ orättmätigt innehafts under längre tider, 
men de vunno sä gott som intet. 

34 jnnL Saiikt Johannes döparens dag vigdes tvenne 
jungfrur till systrar, nämligen Birgitta Jönisdotter 
och Kristina Eriksdotter. 

7 augusti. Kristi förklarings dag förrättade herr biskopen 
Nikolaus Köning för första gången visitationstjanst 
hos systrarna och påföljande dag hos bröderna, 
då han, efter att hos båda ha avhört målen och 
förseelserna rätt omständligt, ingenting avgjorde, 
men några saker, nämligen en förseelse av dia- 
konprästenia, som framställts för honom, upp- 
sköt han till en blivande nästa visitation. Angå- 
ende andra ordens ärenden och förseelser avgjorde 
han ingenting, och det, som varit avgjort åter- 
tog han brevledes och lät allt stå till själarnas 
fara utan någon regelriktig rättelse. 

5p atigttsti. Natten före åttonde dagen efter Jungfru Marie 
himmelsfärd avled brodern och prästen Kätil, 
till börden dansk. Han ingick först i orden, upp- I442—I443- 145 

tagen i lekbrödr^stånd, intog sed^n plats såsom 
diakon och övergick sedan, shqva. då sed| var, 
till prästerligt stånd. Han avled på det 43:6 året 
efter sitt klosterlöfte, efter att hava undfått salc- 
ramenten. 

Måndagen efter andra söndagen i advent ia- 10 äcambu: 
vigdes högaltaret till aposteln Sankt Petrus' ära, 
enligt den till Sankta Birgitta skedda uppen- 
barelsen om altarena, av herr biskop Nikolaus i 
Linköping. 

Tredje söndagen i advent vigdes till bröder /0 (kamk-r. 
innanför herr Karl, kyrkoherde i Vist, herr Botulv 
Hakuinsson från Söderköping, herr Erik Simons^ 
son, kyrkoherde i Lommaryd, och broder Magnus 
Hakvinsson, lekbroder och handelsman i Arboga. HERRENS AR 1443. 

Söndagsbokstaven F. Avled syster Ingegerd 
Atsersdotter tisdagen i fastan,^ vilken var den 
fernte mars, i det 2i:a året efter sitt klosterlöfte. 13 mars. 

Lördagen i kvatemberdagarina^ en vecka efter 
askonsdagen avled syster Kristina Sigurdsdotter, /6 mars. 
\ det 27:6 året efter sitt klosterlöfte efter att 
hava undfått sakramenten. 

Sankt Ambrosius' dag vigde biskopen i Lin- ^ april. 
köping tvenne jungfrur, nämligen Kristina Karls- 
dotter och Botild Pädarsdotter. 

xo-^lTöllt. Lujidbtrg, Vadsfena klosters minmsh^k. 146 1443- 

2-7 april Dagen före söndagen Quasimodogeniti avled 
system innanför Elena, Andris' Skittes dotter, i 
det 43:e året efter sitt klosterlöfte. 
T 4 maj. Tisdagen efter andra söndagen efter påsk^ 

avled broder Nikolaus Elavsson. Denne var i 
diakonstånd under 36 år och var en god kor- 
sångare och väl begåvad med röst. 
n. mnj. Fredagen efter samma söndag avled syster 

Botild Magnusdotter. Hon var en av de första 
systrarna, som ingingo i denna orden, och var 
en from jungfru, som syntes därav, att hon träget 
späkte sin kropp med gissel av spön, och dä 
hon för ålderdom och sjukdom ej kunde läsa, 
längtade hon dock att få läsa och besöka kyrkan. 

2j januari. Avled på Sankt Paulus' omvändelses dag den 
vördige fadern och herren biskop Tomas i Sträng- 
näs, en stor ivrare för vår orden och en gynn are 
av detta kloster. 
14 juni. Dagen före martyrerna Vitus' och Modestus' 

dag återkom syster Botild Pädarsdotter från klost- 
ret i Bergen, nämligen Munkaliv. Men hon hade 
varit utsänd från detta kloster till Låland för 
att instifta Mariebo kloster år 141 6. 

4 aitgmii. På relikemas fest vigde herr biskopen i Lin- 
köping Anna Pädarsdotter, en jungfru från Sö- 
derköping, vilken, såsom det sades, ej hade med- 
givande från större delen av systrarnas konvent, 
emedan hon drogs med någon särdeles sjukdom. 1443— 1444- 147 

Dagen efter Sankta Birgittas kanonisation s oktober. 
vigde herr biskop Nikolaus i Linköping den Heliga 
Jungfruns altare till den heliga Marias, Sankta 
Annas och Sankta Birgittas ära, vilkas reliker 
även äro inneslutna i altaret jämte de övriga. 

Sankt Gallus' dag, nämligen dagen före evan- t6 oktober. 
gelisten Sankt Lukas' dag, avsade sig broder 
Gervin konfessorskallet, och han hade förvaltat 
det kallet i ij år. Och påföljande lördag vart x() oktober. 
broder Johannes Borkvardsson vald till general- 
konfessor, men hans bekräftelse fördröjdes ända 
till fjärde söndagen i advent. 30 december. 

Detta år uppsattes med brödernas och syst- 
rarnas samfällda vilja ett brev angående tjänarnas 
utanför ställning, i vilket innehålles, att alla 
tjänarna skola gemensamt gå till samma bord, 
och att skaffaresystrarna eller abbedissan ej skola 
enskilt utdela mat- eller dryckesvaror ur klostrets 
handkammare, utan de skola avlämnas i skaffa- 
rens gård. Och brevet godtogs av herr biskopen 
i Linköping i broder Åkes närvaro. HERRENS AR 1 444. 

Begrovs riddaren herr Götstav Sturesson.'' 
Systrarna Margareta Arvidsdotter och Kate- 
rina Eriksdotter från Danmark reste nu tredje 
gången över till Finland, nämligen fjärde sönda- läM 1444- 

iz äpviL geö efter påsk, som var den 12 april/ oeh följde 
med dem tvenne bröder, nämligen Johannes 
Bernardsson, vilken året förut okallad hade 
återkommit till klostret frän Finland omkring 

23 ai/ffi/sf! Marie himmelsfärds dag. Och han bodde som 
^^^■" gäst eller pilgrim ända till denna tid, eme- 
dan det ej fanns ledighet för honom bland 
de 13 prästerna. Och broder Klemens, som 
året förut, på kallelse av konventet, kom från 

/ november Finland till klostret efter allhelgonadagen, intog 
^'^'^-^' en dä ledig diakonplats och innehade den tjänsten 
utan vidare. Och emedan plats och tjänst såsom 
predikant ej var ledig, reste han andra gången 
med systrarna över till Finland, efter som han 
så ville och önskade. 

Broder Johannes Borkvardsson avsade sig kon- 
ig mej. fessoratet dagen efter Sankt Erik martyrens dag, 
sedan efter middagsmåltiden båda konventen, sä 
systrarnas som brödenias, blivit sammankallade, 
och icke dess mindre intog han prelatens plats 
och stol på brödernas och abbedissans hön och 
anhållan. Slutligen, antastad av en bland brö- 
derna, avträdde han från den förnämligare prelat- 
stolen till sin plats som den äldste. Och fredagen 
3<^ maj. före pingst, d. v, s. den 29 maj, valdes broder 
Magnus Unnesson. Om hans val enades då 
genast alla bröderna, men större delen av syst- 
rarna voro av annan mening. Men abbedissan 1444- 149 

avgjorde för brödernas skull valet i enlighet med 
regeln och den klokare iparten. Således tillspor- 
des biskopen, som då var långt borta, om hans 
konfirmation, och han gav så konfirmationsbrev 
intill den tid, dä han skulle kunna undersöka 
valet. Slutligen kom han till Vadstena omkring 
Sankta Birgittas dag, undersökte valet,, så hos 7 oktobtr. 
systrarna som bröderna, vilka enhälligt samtyckte 
därtill, men ej så systrarna, men då dessa ej 
enligt stadgan hade något att invända mot ho- 
nom eller valet, fick han för andra gången stad- 
fästelsebrev och tjänstefullmakt. 

Dagen efter Botolphus abbotens dag avled sys- is juni. 
tern innanför Katerinä Gudmundsdotter, syster- 
dotter till förre ärkebiskopen i Uppsala, nämli- 
gen broder Johannes Hakuinsson, i det 2o:e året 
efter sitt klosterlöfte. 

Lördagen före den heliga Jungfruns födelse j stpkmkr. 
avreste bröderna Jo. Borkvardsson och Olav 
Petrusson till romerska kurian för trenne aren* 
dens handläggning, nämligen för godkännande 
av Uppenbarelserna och stadfästelse av Sankt 
Salvatörs regel och för egenhändig underskrift 
av lärda män, som förklara artiklarna om uppen- 
barelserna utdragna av anhängare. Dé blevo 
vid Wilsnack utplundrade pä allt, och därifrån 
återvände broder Joh. Borkvardsson genast tili 
klostret, men. den andre fick brev av borgr 150 i444-~i445- 

mästaren i Lubeck och kämpade ivrigt för 
böckerna och det övriga, frivilligt utsättande 
sig för vedervärdigheter och livsfaror. Slut- 
ligen, efter många mödor och stora kostnader, 
återfick han böckerna och nästan allt det övriga 
och stannade, på konventets begäi-an, i klostren 
Marienwold och Mariebo under nära ett år. 
s mvrnkr. Alla själars dag var konungen i matsalen, 
lyssnade där till klostrets angelägenheter och 
lovade att främja orden och detta kloster, var- 
helst han därtill påkallades. HERRENS AR 1 445- 

22 fdirimn. Dagen före Petri Cathedra dag vigdes tvenne 
systrar innanför nämligen Elseby Hermansdotter 
från Jutland och Margareta Pavalsdotter, av 
biskop Nikolaus Köning i Linköping. 

// mars. Dagen före Sankt Gregorius' dag begrovs i 
klostret riddaren herr Laurentius Ulvsson. 

Syster Älin Niklisdotter avled dagen före Sankt 

i6 jimi. Botolv abbotens dag, efter att hava undfått sakra- 
menten, i det 49:e året efter sitt klosterlöfte. 

3 juli. Mellan de båda festerna, nämligen Marie 

/ avgiisiL besökelse och Petri fängelse vordo de I2 apost- 
larnas 12 altaren byggda och färdiga. Men tors- 

5 mtgu-itl dagen efter Petri fängelse vordo de invigda av 
herr biskop Nikolaus i Linköping. 1445- 151 

C var söndagsbokstaven detta år. Syster 
Katerina Bänktsdotter, som förestått klostret 
Nådendal i Finland, återkom tisdagen efter 
Petri fängelse till Vadstena kloster, och med j aupisH. 
lienne vår broder Simon, lekbroder, vilken åter 
vände om till Finland omkring Marie himmels- 
färd, emedan plats ej fanns ledig för honom, /j augmH. 
och emedan så bröder som systrar fordrade, 
att han åter skulle sändas till dem. 

En vecka efter Marie himmelsfärd^ avreste^,» sej>L-mhtr 
konfessorn Magnus till romerska kurian för att 
uträtta ärenden, såsom ovan är antecknat under 
förra året, och tog med sig till följeslagare bro- 
der Olav Petrusson, som vistades i Mariebo 
kloster på Låland. 

Konung Kristofers bröllop hölls söndagen 
i veckan efter den Heliga Jungfruns födelse och 12 september 
på torsdagen kröntes drottning Dorotea. lO scftemöer 

Söndagen i veckan efter Sankta Birgittas dag w okiobcr. 
vigde herr biskop Nikolaus i Linköping Kristina 
Pädersdotter till syster och broder Rotkai' frän 
Kalmar till diakontjänst. 

Dagen före evangelisten och aposteln Mat- 
theus' dag avled i Finland broder Johannes ^^o stptmha 
Bemardsson, som var en duktig lärd, predikant 
och författare, i det 25:0 året efter sitt kloster- 
löfte. 152 I445—I446. 

?<7 aovi/iiki: Tisdagcu efter första söndagen i advehtet 
avled systern Utanför Ingrid, vilken hade tjänat 
i bagarstugan under många år. HERmiNS ÅR 1446. 

Gyllentalet var 3 och söndagsbokstaven B. 

ig ja-imiri. Henriksdagen kom till Vadstena konung Kri- 
stofer och åtVL nya drottningen med en svåra 
stor mängd hästar och ädlingar från Danmark. 
Och nedbärs då Sankta Birgittas huvud, av vörd- 
nad för drottningen, anda ned i gången' och 
skrinet ut på kyrkogården. Och då drottningen 
inträdde i klosterkyrkan, avsjöngs högtidligen »Te 
Deum laudamus» av bröderna och systrarna. 

24 Januari. På torsdagen inträdde konung Kristofer i 
brödernas matsal med några riddare och sveii* 
ner, och då där framställdes för hohom, att klost- 
rets landbor och borgare ej åtnjöte klostrets privi- 
legium annat än av god vilja, avböjde han att 
svara. Men han ville ej, att den skatt, som 
klostrets landbor och landets menighet gav honom 
till hans giftermål, skulle utgivas till upphjälpande 
av klostrets koppartak. Bröderna klagade även 
över att några herrar och svenner av vapen med 
orätt förhöllo och innehade klostergods. Detta 
lovade han att en annan dag i allmänhetens port 
avgöra. Men upptagen av göromål stämde han 1446. 153 

då bröderna till den riksdag, söm skulle liållas i 
Stockholm i fastlagen, och där lovade han att n fehmri. 
géhom rikets råd avgöra klostrets angelägen- 
lieter. Därför beslöto bröderna och systrarna 
endi-äktigt att till sagda riksdag sända tvenne 
bröder till att försvara klostergodsen och åtétfå 
det, som orättmätigt undanhöUs, vilket ockåä 
skedde av nödtvång och emedan sakens vikt och 
oundgänglighet så krävde, med regelns begivande, 
enär ingen av lekbröderna dugde därtill, och ej 
någon av de världsliga klerkerna eller någon 
lekbroder ville vare sig försvara klostrets rätt 
och besittningar eller klarligen visste att svara 
och tala enligt lag eller befordra vår sak. Då 
utgingö bröderna Johannes Börlcvardssön och 
lekbrodern Johannes Magnusson, goda lagkarlar, 
dagen före Scholastica till sagda riksdag och 9 fiirruari. 
äterfingo några orättfärdigt avhända gods och 
medförde herrarnas brev pä ätt äterbekomma de 
övriga godsen. Och de återkommo abboten 
Sänkt Benedictus' dag. 21 mars. 

Broder Jakobus Laurentiusson, präst och kyrko- 
herde i Vad.stena, vigdes av biskop Nikolaus i 
Linköping annandag nyår, en söndag. 2 jammn 

Säimnia år avled broder Johannes guldsmeds 
son tisdagen efter söndiagéii Létare och hade 2g mars. 
häii stått i diakontjänst under 41 är. Han hädé i 
åJdö" 84 år öfch hade varit utsänd att instifta 154 144Ö. 

klostren i Reval, i England och på Läland, 
jämte andra bröder. Han skrev böcker, nämligen 
Bonaventura över Lucas, Kyrkofädernas leverne, 
Sankta Birgittas uppenbarelser och andra böcker, 

17 jtmi. Efter abboten Botulphus' fest utgingo bröderna 

Johannes Borkvardsson, präst, och Johannes Mag- 
nusson, lekbroder, till Stockholm för att återfordra 
ett fiske i Kymmene i Finland. Ty konungen var 
där jämte hela rikets prelater och herrar för att 
avhandla viktiga ärenden. Där återfingo de efter 
stort besvär detta fiske i enlighet med donations- 
brevets innehåll. Därefter återvände lekbrodern 
Johannes Magnusson till klostret, men broder 
Johannes Borkvardsson for över till Finland för att 
fä samma fiske skrivet på klostret, och där stan- 
nade han över vintern i klostret Nådendal, och 
då han avrest till sagda fislce året därpä, 
bortrycktes han under färden av hetsig feber 
./ mavs 1447. lördagen till Reminiscere och så förblev den ange- 
lägenheten oavgjord, mest därför, att donations- 
brevet ej klart angav någon viss del i detta 
laxfiske. 

sg juli. Efter konung Olavs fest seglade konungen 

med några biskopar och flera adliga och för- 
näma från rikena Sverige, Norge och Danmark 
till Gottland till konung Erik, som låg i Visby, 
för att göra förlikning och fred med honörn. 
Och då dagtingan uppgjorts och överenskom- 1446—1447- 155 

melse blivit träffad om riksdag' och envar skulle 
återvända till sitt, stötte konungens skepp på 
grund, då han kommit in i Tjusts skärgård, och 
där vordo några fa jämte konungen bärgade i 
en båt, men skeppet gick till bottnen med allt 
för mycket guld och silver, kostbara kläder och 
vapen samt det övriga, som han i Uppland sam- 
lat i skatt. Men en mängd adliga män och andra 
omkommo där likaledes. Men någre kommo i 
land på bjälkar och plankor. 

Herr biskopen invigde på . . dagen i veckan 8—14 
efter Sankta Birgittas helgonförklaring herr Ture, ""^ "' 
dansk till börden, och han antogs till diakon- 
tjänst. 

Dagen före 11 tusen jungfrur återkommo 30 oku^bn 
bröderna konfessorn Magnus och Olav Petrus- 
son från romerska kurian och medhade för- 
klaringarna över artiklarna om de utdragna 
punkterna av Uppenbarelserna under de lärdes 
sigill, men andra deras uppdrag förblevo oav- 
gjorda, enär enighet ej kommits åstad. HERRENS AR I 447. 

Systrarna åtogo sig helt besväret att tvätta 
brödernas kläder, enligt deras stadga, och att 
göra det skiftesvis, och samma år tillade de i 
Ave Maria »Jesus Chrisius in eternum». 156 144?. ?o mors. ./ fftars. Måndagen efter söndagen Letäre avled 
syster Kristina Andersdotter, en from kvinna, 
efter att hava undfått sakramenten. 

Lördagen före söndagen Reminiscere avled i 
Finland broder Johannes Borkvardsson i det 19:0 
året efter sitt klosterlöfte. Han var en god lärd, 
föffattate, lagklok, god predikant med gott ut- 
fötaiide och en ivrare för orden och Salvators regel. 

Måndagen efter söndagen Oculi tillsatte kon- 
fessorn Magnus med välsignelser broder Magnus 
Hakvinsson, till klostrets tjänare utanför. 

Lördagen före söndagen Letare förordnades 
av konfessorn syster Sigrid till att vara i bagar- 
stugan. 

Palmsöndagen, sedan man sjungit till slut 
dagens tjänst de tempore,'' vigde herr biskopen i 
Linköping fru Benedikta från Skåne till syster 
innanföi". 

Omkring Marie besökelses dag avled syster 
Kristina Hannesdotter i Finland. 

Broder Klemens återkom från Fiiiland efter 
Petrus' fängelses dag. 

Uppsala brann upp och domkyrkan söndagen 
i veckan efter I^risti lekamens fest. 

Skeninge med predikarebrödernas kloster 
77 sipttuiher. branft omkring martyren Lamberts dag. 

Broder Erik Johannesson avled Sänkt Martinus* 
// mvaither. biskops dag vid hög ålder och i sin ålders Sjré /närs. iS mars. 3 ajyril. 'uli. 2 p I augusti. II jtim 1447— 1448. 157 Ir. Han var först insatt i (ijakontjänst, sedan 
vart han antagen till generalkonfesspr oph stpd 
i detta Icall under 23 är. Han drog stor omsorg 
om byggandet av kyrkan och brödernas kloster, 
skrev antifonarium och ett missale m. ra. och ut- 
bredde orden i flera trakter och städer. Han var 
en enkel, blid och klok man och mycket tålig 
under sin sjukdom. Han avled i det 58:0 året 
efter sitt klosterlöfte. 

Första dagen i december månad avsade sig / d^amba. 
syster Benedikta Gunnarsdotter abbedissekallet. HERRENS ÅR 1 448. 

Avled den lysande konung Kristofer dagen 4 Januari. 
före trettondedagsafton i Danmark, efter att 
ha anammat sakramenten, och han gjorde ett 
stort testamente, men ingen fick njuta av sin 
andel, enär danskarna behölio alltsamman för sig 
och den blivande konungen. Den påföljande 
trettondedagen hade Sveriges rikes rädsherrar 6 jimmri. 
varit kallade till Jönköping av konung Kristofer 
for att handlägga rikenas ärenden, men då ko- 
nungens död förmäldes, upplöstes mötet, och de 
utvalde sig enstämmigt till riksföreståndare tven- 
ne bröder, nämligen herr Benedikt Jönisson och 
Niklis Jönisson, riddare, att de skulle sköta de 158 1448.. 

rikets ärenden, som då förestode, samt andra, 
vilka de vara månde. 

Ärkebiskop Nikolaus Ravaldsson avled om- 
kring ... 

Lekbroder Stefan Laurentiusson avled tors- 
14 mars. dagen efter fastlagssöndagen. Han var en god 
ivrare för och iakttagare av ordensregeln och hade 
hand om klädkammaren och urverket under flera 
år. Slutligen vart han ålderdomssvag och fri 
från sysslor samt stod i köket och rengjorde 
skålar och diskade dem sedan och var till hjälp 
vid alla sysslor. I det 52:a året efter sitt 
klosterlöfte avled han efter att hava undfått sakra- 
menten. 

Syster Helena Tykesdotter, född i Väster- 
götland, avled torsdagen etter tredje söndagen 
xS april efter påsk. 

2.4 mars— Muren omkring trädgården påbörjades mellan 
""i-j- p°g|, Q^j^ pingst. 

20 pmi Dagen efter Gervasius' och Prothasius' dag 
och det var en torsdag valdes i Stockholm 
Karl Knutsson till konung, danskarna oåtsporda, 
varav uppkom oenighet mellan Sveriges och 
Danmarks riken. Och han kröntes apostlarna 
Petrus' och Paulus' dag i Uppsala, men drott- 
juU. ningen kröntes Sankta Marie besökelses dag, 
lilcaledes i Uppsala. 2 q jum. 1448- 159 

Herr Johannes Benediktsson vigdes till ärke- 
biskop på söndagen eller Sankt Paulus' åminnel- 
ses dag. -'^ >'^^- 

Omkring Sankt Olav martyrens dag företogs ^9 p^^*- 
med en stor krigshär ett tåg till Gottland för att 
bekämpa konung Erik, som låg på Visby slott, 
emedan han tillfogade riket svår skada genom 
sina sjörövare, så väl dem, som seglade på havet, 
som dem, som bodde i landet. 

Broder Nikolaus Petrusson avled två dagar före 
Sankt Mattheus', apostelns och evangelistens, dag, ig september. 
efter att hava undfått sakramenten, och omgiven 
av alla bröderna, i det 42:a året efter sitt kloster- 
löfte. 

-Första söndagen i adventet vigdes av herr bi- / dccetnber. 
skopen i Linköping herr Laurentius, kyrkoherde i 
Törnevalla, och herr Olav Johannesson, kyrkoherde 
i Vadstena, till predikokallet, samt syster Herme- 
gard, dotter till herr riddaren Laurentius Ulfsson. 

Natten före Sankta Barbaras dag intogo sven- 4 {kcmher. 
skarna Visby med stor förlust och manspillan. 

Tredje söndagen i Adventet kom konung is dicimhr. 
Karl till Vadstena och mottogs på detta sätt. 
Ty dä han inträdde i kyrkan, stodo bröderna 
mitt på kyrkgolvet och hade reliker i sina hän- 
der, och Sankta Birgittas skrin stod även där i 
mitten. Och de begynte sjunga >Te Deum lau- 
damuss, i det bröder och systrar sjöngo verserna :i6o 1448 — 1449- 

växelvis. Men då man kommit tiil oi-f^eu »Aeter- 
na fac» o. s. v., ingingo bröderna i sitt kor och 
sjöngo det övriga i koret i sina stolar. Men 
då detta var slutat, läste konfessorn versiklarna 
om deii Heliga Treenigheten, »Gud välsigne oss> 
o. s. v. och versen »Giv ock var konung din nåd)) 
med kollekterna om den Heliga Treenigheten 
och för konungen. När detta var gjort, hälsade 
xb december, bröderna honom o. s. v. Men måndagen efter 
ingick han i matsalen, hörde där de ärenden, 
som framlades för honom, samt ville göra allt 
efter önskan. Men sä fick han hotande brev 
från konungen i Danmark, oroades därav och 
uppsköt avgörandet av alla klostrets ärenden, 
tills han skulle komma till frid och ro. HERRENS AR 1 4 49. 

Kommo danskarna med en stark här till sta- 
den Visby och togo konung Erik därifrån i av- 
sikt att föra honom till Danmark, Men då han 
var pä havet och en stark vind blåste, seglade 
han till sitt hertigdöme utan deras orlov oeh mot 
deras vilja. 
I juni Före pingst kom danske konungen med en 

stor väpnad skara, nämligen 10 tusen man, till 
landskapet Sunnerbo, och ville underlägga sig 
Småland, Östergötland och slutligen hela Sverige, 1449— 1450- i6i 

men Gud allsmäktig tillät honom ej göra detta, 
ty dä de voro i Torpa socken, kommo över dem 
en stor farsot och stor oenighet, och därigenom 
vordo de skingrade och avskräckte, och en var 
återvände till sitt. 

Omkring Olovsmässa kom danske konungen 2g juli. 
med en mängd skepp och väpnat folk for att 
bekämpa de svenskar, som lågo i Visby stad. 
Dessa snärjde de med sina ord och återtogo med 
svek staden, sedan femhundra blivit slagna på 
danska sidan, och de återkommo därifrån med 
sina saker i gott behäll, men ej skeppen. 

Omkring Mickelsmässan höll danske konungen ^9 september. 
bröllop med drottning Dorotea. 

Omkring Mickelsmässan fick konung Karl 
brev från flera herrar och menigheten i Norges 
rike, vari de bådo och bönföllo, att han skulle 
komma till Trondhjem att där väljas och krönas 
till konung, vilket även skedde på Sankt Klemens 
martyrens dag i närvaro av flera biskopar och 23 november. 
herrar i landet och en mycket stor menighet. 

HERRENS ÅR 1 450. 

Det var jubelår i Rom och stor pest. 

Konung Karl gick över till Norge med en 
stor här för att taga slottet invid staden Oslo, 
som danskarna hade besatt, och sedan dagtin- 

II — 175111. Lundbergs Vadstena klosters minnesbok. 102 1450' 

gati gjorts, återvände han till Sverige. Men 
danskarna angrepo sedan kraftigare konung Karls 
medhållare. 
IS januari Sankt Maurus' abbotens dag kom drottning 
Katarina till Vadstena och vart mottagen i klo- 
sterkyrkan av bröderna på samma sätt, som 
förut är skrivet om konung Karl, 

Syster Kristina Pädersdotter avled på Sankt 
/ februari. Ignatius' martyrens dag. Hon var en av de första 
systrarna, som ingingo i Sankt Salvators orden 
och var i orden 65 år. 

Syster Kristina Lindormsdotter avled andra 

9 mars. dagen ^ efter Sankt Thomas ab Aquino dag och 
hade varit i orden 34 är. 

Syster Matild, dotter till Tord guldsmed 

s april. Vadstena, avled onsdagen efter påsk, som var 
fjärde dagen efter Ambrosius' dag,' i det 32:a 
året efter sitt klosterlöfte. 

33 april. Dagen före Georgius' martyrens dag avled 
Elena Andirsdotter, i det 57;e året efter sitt 
klosterlöfte. 

3j april. Sankt Georgius' dag vigdes trenne jungfrur av 
biskopen i Linköping, nämligen Benedikta Mag- 
nusdotter, Ingerd Höksdotter och Kristina Niklis- 
dotter, 

/ fftaj. Apostlarna Philippus' och Jakobs dag samman- 

kommo i Halmstad Sveriges, Danmarks och 
Norges rådsherrar för att göra inbördes fred, 1450. 103 

och de uppsatte nya bestämmelser om inbör- 
des förbund och evärdlig fred, såsom framgår 
av fördragsbreven. Då konung Karl fick se 
dessa, vart han svårt förtretad, dels enär de då 
förklarade, att han ej var rätteligen vald till 
Norges konung, sedan varje ombud från honom 
blivit avvisat, dels enär de ej hade lagt sig 
skyldig vinn, såsom de borde, om att återfå de 
landsdelar, som danskarna med orätt innehava. 
Därför fråntog han dem de slott och ämbeten, 
som de innehade, och uppkom dem emellan stor 
tvedräkt. Men i Mickelsmässan kallade han 2g september 
alla rådsherrarna till sig i Stockholm, framställde 
mot dem ganska många käromål för deras orätt- 
mätiga förfarande emot honom och tvang dem 
att om igen pä nytt lova honom tro och huld- 
het intill döden. 

Dagen efter Marie besökelse reste till Norge j/w//. 
till vår ordens kloster Munkaliv i Bergen tvenne 
präster, nämligen Olav och Klemens, och en lek- 
broder Jaspar Tyske för reformation så av stället, 
som av de där varande personerna ; ty året förut 
vid samma tid hade här varit en broder från 
detta kloster, vid namn Gulbrand, som påstod, 
att deras prelat Ingemund hade dräpt en av 
prästerna vid namn Olav, och om klostret ej 
finge hjälp genom brödernas personUga närvaro, 
skulle det komma att stå öde. 164 1450— 1451- 3g seiiiember. Omkring Mikaels mässa voro alla rikets 
rädsherrar sammankallade till Stockholm, och där 
åstadkoms enighet mellan konungen och råds- 
herrarna, och stadfästes klostrets av de förra ko- 
nungarna givna privilegier. 

Drottning Katerina avled i Stockholm. 
/ oktober. Avled fru Birgitta till Fållnäs Sankt Remi- 
gius' dag. Hon hyste stor kärlek och tillgiven- 
het för bröderna och hade gjort klostret mycket 6 december. gott. Sankt Nicolaus' biskops dag gav konfessorn 
Magnus dräkten åt tvenne köksor vid Sankt 
Mattheus' altare. HERRENS ÅR 1 45 1. 

j Januari. Dagen före trettondedagen kom den avlidna 
syster Sigrids kropp från Nådendals kloster och 
jordades åter. Hon överfördes av broder Olav 
Gunnarsson, hennes son, som på kallelse kom 
till sitt huvudkloster. 

Konung Karls drottnings, Katerinas, kropp 
hitfördes från Stockholm och begrovs i konun- 

/7 januari, gens kapell Antonius' abbotens dag. 

Syster Benedikta Gunnarsdotter avled Sankt 

ig Januari. Henrik martyrens dag. Hon hade under flera år i 
klostret varit priorissa och sedan abbedissa och 
var en av de första systrarna, som började denna I45I- i65 

orden, och hon var i orden 66 år samt drog stor 
omsorg om klostrets uppbyggande och andra ting. 

Sankta Agnes' dag vigdes till syster innanför 21 januari. 
Elisabet Albriktsdotter av biskop Ake, broder i 
Sankt Salvators orden. 

Lördagen Sitientes som var 5 april ^ avled j april. 
herr Karl, fordom kyrkoherde i Vist nära Lin- 
köping, i det åttonde året efter sitt inträde i 
klostret. 

Avled i Finland lekbrodern Laurentius, som 
varit dit sänd för att påbörja detta ställe och 
kloster, och hade han varit i orden 37 år. 

Konfessorn Magnus sammanskrev vid denna 
tiden det sätt och vis att leva, som borde iakt- 
tagas av tjänarna i gården eller bröderna och 
systrarna utanför, men sedermera ändrades detta 
av samme man och gillades på nytt medels kon- 
ventens insegel. 

Sankt Johannes döparens dag hölls ett möte ^ . y„„,-, 
i Kalmar, såsom beslutat var året förut i Halm- 
stad, vid vilket voro konung Karl och rikets råd 
och flera herrar från städerna på andra sidan 
havet. Där voro ock danske konungens råds- 
herrar för att sluta fred och få penningar eller 
guld eller några landskap av Sverige. Men ko- 
nung Karl och råden vädjade till påven och kej- 
saren, och så vände danskarna förbryllade om 
hem till sitt. i66 1451 — 1452. 

T5 september. Koiiung Karl var en vecka efter den Heliga 
Jungfruns födelse i Vadstena flera dagar, och fram- 
lades för honom av konfessorn och bröderna ord- 
ningen för den dagliga levnaden i tjänarnas gård. 
Sedan denna var genomläst, förbättrade han den 
i många punkter och bekräftade den med sitt 
sekret och ville, att en sådan ordning skulle gälla 
för dem, som aro utanför. Jämväl stadgade konun- 
gen, att bröderna varje vecka skulle läsa 7 mäs- 
sor över den Heliga Jungfruns främsta högtider 
och systrarna skulle ha vissa läsningar för rikets 
allmänna tillstånd, pä det menigheten sä mycket 
villigare skulle giva klostret Mariapenningen, 
såsom hans härom avfattade brev lärer o. s. v. 

II november. Sankt Martinus' dag begrovs en adlig herre, 
herr Knut Stensson, vars släkt alltid hållit Sankta 
Birgitta i synnerlig ära, och han hade befordrat 
detta ställe och klostrets angelägenheter av vörd- 
nad för henne. 

HERRENS ÅR 1 45 2. 

Företog konung Karl ett tåg med en mängd 
väpnade herrar och allmoge, nämligen 80 tusen, 
såsom det sades, mot Skåne, och han var i Vad- 
stena den sista januari. Sedan han där nedbränt 
många gårdar och städer och skövlat landet och 
nedgjort folket, uppbrutit kyrkor och plundrat 1452. i67 

menighetens och fiendens gods, återvände han 
därifrån. Och han kom åter till Vadstena, efter 
det 6 veckor och ett par dagar förflutit. 

Orsaken härtill var, att de ämnade rycka in 
i riket och skövla landet; men han förekom dem, 
pä det att de ej skulle anställa denna skada i 
Sveriges land. Emedan danskarna hösten förut 
svekfullt brutit dagtingan och freden och med 
skepp trängt in i Tjust samt där nästan nedbränt 
tvenne socknar och återvänt med mycket byte, 
därför hämnades konung Karl på dem så, som 
här ovan är skrivet. 

Syster Kristina Jönisdotter avled på fredagen, jj februari. 
dagen efter Sankta Scholastica i systrarnas om- 
gång ^ efter att hava avlagt sin bikt för sin bikt- 
fader vid fönstret. Hon hade nämligen varit 
klen långa tider, ehuru hon ej låg till sängs, 
men hon var from och ivrade för klosterregeln 
och rättfärdighet, 44:de året(efter sitt klosterlöfte)." 

Söndagen Qvadragesima vigde biskop Ake j ^6 fibruari. 
Västerås en jungfru Birgitta till syster, dotter 
till en handelsman Johannes Dortman i Vadstena. 

Sankt Marcus' dag sände konungen brev till ^s april. 
konventet och befallde tre bröder att avsätta 
abbedissan Ingeborg och broder Magnus från 
deras ämbeten och utse andra till prelater. Dä de 
förstnämnde bröderna avböjde detta, enär de hos 
dem ej funno orsak till avsättningen, höll bisko- i68 1452. 

pen, som fatt ett kungligt brev, att han skulle 

verka för deras avsättning, »därför en visitation 

s maj. hos systrarna på korsets äterfinnandes dag och 

dagen därpå hos bröderna. Men han fick ej å 

någotdera hållet, vare sig hos bröderna eller 

systrarna, höra någonting, som förtjänt deras 

avsättande. Men på det att klostret ej måtte 

för deras skull lida någon skada till några sina 

förmåner och åsamkas konungens ogunst, avsade 

18— 2j maj.^^S abbedissan Ingeborg ämbetet veckan efter 

23 maj. himmelsfärdsdagen, och måndagen därefter hölls 

val av abbedissa, nämligen Katarina Bänkts- 

dotter, och en vecka efter Kristi himmelsfärds- 

25 maj. ^äg vigdes hon av biskop Nikolaus i Linköping. 

26 maj. ^^"^ fredagen därefter avsade sig broder Mag- 

nus konfessorsämbetet, och sedan avsägelsen var 
gjord, skred man genast till konfessorsval. Då 
valdes broder Botulv, och på lördagen eller 

27 maj. pingstaftonen stadfästes och insattes han i sin 

plats i kapitlet av herr biskopen, såsom sed är. 
jb juni. Dagen före Botolphus' dag begrovs syster 

Katerina Torstensdotter, syster utanför, vilken 

hade varit i tjänst och arbete utanför i klostret 

alltifrån sin ungdom. 
jg juni. Sankt Gervasius' och Prothasius' martyrernas 

dag avled systern innanför Elseby Hermansdötter, 

7 år efter sitt klosterlöfte. Hon var från Jut- 

land. 1452— 1453- 109 

Söndagen i veckan efter Sankt Johannes dö- 
parens dag vigde herr biskopen och brodern 25 juni. 
Ake till syster innanför en jungfru Anna, dotter 
till Henrik, guldsmed i Vadstena. 

Dagen före Augustinus biskops dag avled 27 augusti. 
syster Margareta Gunnarsdotter från Jutland, som 
i sina dagar levde mycket stilla utan att för- 
olämpa någon av sina systrar, i det 17:6 året 
efter sitt klosterlöfte. 

Dagen efter den Heliga Jungfruns himmels- 
färd avled broder Olav Petrusson i Norge i 16 augusti. 
klostret Munkaliv. Dit hade han varit sänd för 
att reformera sä stället som de där varande perso- 
nerna, såsom synes ovan. Herrens år 1450. Och 
han var i orden under 24 år. Och han skrev bo- 
ken Sancti Thome Secundam Secunde, ett gott 
Missale och ett Hymnarium och annat nödigt av 
korets böcker. Och han utarbetade förklarin- 
garna över de ur Uppenbarelserna utdragna ar- 
tiklarna hos romerska kurian m. m. Och han 
var en god lärd, sångare o. s. v. och iakttagare 
av sin ordensregel. HERRENS ÅR 1 4 53- 

Första söndagen åttonde dagen till trettonde- i^ januari. 
dagen vigdes syster Birgitta, broder Mikaels 
systerdotter, av biskop Nikolaus. 17° 1453- 

II mars. I fastan kom herr biskopen broder Ake till 

Vadstena svart sjuk. Då han märkte, att dö- 
den förestod, bad han ödmjukt att varda införd 
i klostret, och där förblev han några dagar, 
kämpande med döden. Sedan han undfått sakra- 
menten av konfessorn, låg han, iförd kåpan, på 

ly april, sjukstugans golv pä en bädd av halm, tills han 
avsomnade i Herren 17 april, nämligen tisdagen 

/; april, efter andra söndagen efter päsk,^ och han begrovs 
mitt i brödernas kor. Själv hade han skänkt 
klostret rätt många gåvor, vilka hans kapitelmed- 
lemmar välvilligt lämnade, eftersom han, såsom en 
god skaffare, hade så i andlig som timlig måtto 
gagnat Västerås' stift, som han förestått. 

2j jtml Dagen före Johannes döparens dag avled 

syster Cecilia Gerardsdotter, en from kvinna, 
efter att andäktigt hava anammat sakramenten, 
62 år efter sitt klosterlöfte. 

15 juli. På dagen för apostlarnas delning vigdes av 

biskopen i Linköping syster Ragnild Unnesdotter. 
g september. Söndagen i veckan efter den Heliga Jungfruns 
födelse avled syster Birgitta Väsmansdotter . . . 
år efter sitt klosterlöfte. 
18 oktober. Måndagen i veckan efter Sankta Birgittas 
dag avled broder Henekin präst, en menlös 
man och en god iakttagare av regeln, efter att 
ha undfått sakramenten ... år efter sitt kloster- 
löfte. 1453— 1454- 171 

Sankt Severinus' biskopens dag frambar dom- aj oktober. 
prosten i Linköping jämte två kaniker bann- 
lysningsdom mot båda konventen, vilken herr 
Erik Vastesson, föreståndare för Sankta Birgittas 
hus i Rom, på orättfärdigt sätt utverkat, såsom 
klart syntes, dä anledningen till denna sak dryf- 
tades i kapitlet i Linköping. 

Icke dess mindre gjordes en viss samman- 
jämkning för att få endräkt och fred, och för 
att handlägga detta ärende utgingo bröderna 
konfessorn Magnus Unnesson och Olav Gun- 
narsson. 

Sankta Katarinas, jungfruns, dag vigdes av 2j november. 
biskopen i Linköping syster Ingegerd Staffans- 
dotter och herr Mattias, konung Karls kaplan. 

HERRENS ÅR 1 454. 

Herrens omskärelses fest kom konung Karl Nyårsdagen. 
till Vadstena, och dagen därpå inträdde han 2 januari 
jämte några fa i brödernas matsal, varest han 
först väckte fråga om att helga sin lilla 8-åriga 
dotter till nunna i klostret, vartill han utverkat 
en bulla av påven Nikolaus. Denna bulla ut- 
tryckte ej, på övligt sätt, såsom det hövdes, att 
detta vore emot regeln, men dock mottogs jung- 
frun att stanna i klostret ett provar, torsdagen 
efter den heliga Jungfruns kyrkogång, i världs- t februari. 172 1454- 

lig och enklaste dräkt, enligt den utverkade 
bullan. 
s /atmiri. Följande dag inträdde han åter i matsalen 
jämte några andra, och till honom buros tvenne 
guldkronor, som hans företrädare konung Erik 
nedsatt i klostret på de förutbestämda villkoren, 
att till drottning Filippas Sankta Annakapell skulle 
göras tvenne bilder, framställande den Heliga 
Jungfruns kröning; eller om en ny konung skulle 
krönas i riket, skulle han, mot vederlag, få taga 
dessa för sin kröning; eller om klostret tyngdes 
av svårt nödläge, så skulle de kunna säljas för 
att bereda klostret lättnad. Då han sett kro- 
norna och de andra drottning Filippas kostbara 
klenodier, som hon genom testamente givit 
klostret, sade konungen till konfessorn och alla 
bröderna: »Dessa kostbara klenodier haven I uti 
klostret emot Salvators regel till fara för edra 
själar.» Och han försäkrade sig vilja utbyta allt 
detta, med båda konventens råd och samtycke, 
mot någon annan nytta och gagn för klostret, väl 
någon avkomst. Och drottning Filippas krona upp- 
skattades till 1,000 och 73 stockholmska mark, 
men konung Eriks till 700 mark, två mindre, i 
svenskt mynt. Men ett halsband, som var gjort 
i skepnad av en hund, värderades till 130 rhenska 
floriner. Likaså en gyllene gördel, nämligen kåpe- 
bonaden,^ värderades till 1,052 stockholmska mark. 1454- 173 

Dessa penningar eller guld sände konung Karl till 
klostret, såsom han sade, och har man hans brev 
i enlighet med vad ovan är sagt. 

Likaledes inbars en tavla av guld, i vilken 
äro insatta två delar av helgonreliker, och den 
värderades till 200 och 70 nobler, och det gör 
1,080 svenska mark. 

Sedan detta sä var besett och värderat, bars 
alltsammans till sakristian och inlades åter i klost- 
rets förvaringsrum. 

Omkring trettondedagen uppsattes ett cibo- 
rium' eller en pelare för Kristi lekamen, och en 
monstrans där, jämte en lampa. 

Broder Magnus Hakvunsson, lekbroder, avled ib april 
tisdagen efter palmsöndagen. 

Broder Johan Kylesson avled i Finland i 
Nådendals kloster onsdagen i påskveckan, efter ^ . ^^„y 
att hava undfått sakramenten. Han var prior 
där under flera år och byggde klostret så gott 
som från nyo o. s. v., ... år efter sitt kloster- 
löfte. 

Broder Johannes Hillebrandsson, präst innan- 
för, avled dagen efter Sankt Markus, efter att hava sb april. 
undfått sakramenten, ... år efter sitt kloster- 
löfte. 

Syster Margareta, fordom kokerska i syst- 
rarnas kök, avled på Heliga korsets återfinnandes 
dag. Hon var from och mycket tålig o. s. v. j. maj. 174 1454- 

Syster Birgitta Hannesdotter, syster innanför, 
j- maj. avled dagen efter Johannes ante portam Latinam 
efter att ha undfått sakramenten, 43 år efter sitt 
klosterlöfte. 

Syster Kristina Hermansdotter, syster innan- 
för, avled martyrerna Sankt Nereus' och Sankt 
13 maj. Achilleus' dag. Hon var en syster av dem, som 
först ingingo i detta kloster, och dog 62 år efter 
sitt klosterlöfte. 
I^ maj. Syster Anna Klavedotter avled dagen före 

Sankt Erik konungs dag. Hon var sakristan i 
klostret under flera år och var mycket förfaren 
i att brodera och andäktig att iakttaga regeln, 
31 år efter sitt klosterlöfte. 
22 augusti. En vecka efter den Heliga Jungfruns himmels- 
färds dag drabbades konfessorn Botulv, medan 
han satt i systrarnas bikt, först av en brist i 
talförmågan, därpå gick han dädan, och då han 
kom till brödernas kor, vart han lam och miste 
krafterna i de högra lemmarna, jämte talförmågan. 
Märk, att broder Botulv, efter sedan han råkat 
ut för förlamningen, framhärdade i denna svaghet 
ända till sin död, och han återfick ej målet; 
men dock avsade han sig ej sitt ämbete, emedan 
abbedissan och andra personer bland bröderna 
och systrarna, hans gynnare, hoppades, att han 
skulle återvinna hälsan, och sålunda innehade 
han konfessorsplatsen ända till en vecka efter 1454. 175 

allhelgonadagen och denna dag vart han på an- 8 november. 
hallan av bröderna, de äldre och andra, förd till 
systrarnas port, varest han, i närvaro av abbe- 
dissan och de samlade systrarna och bröderna, 
visserligen ej med ord, enär han ej förmådde 
tala, så dock med tecken och nick, frivilligt avgick. 

Men dagen före Sankt Martin valdes broder lo november 
Mikael, så med brödernas som systrarnas sam- 
tycke, i god sämja, och sedan biskop Nikolaus 
Köning fått del av beslutet om hans val, bekräf- 
tade han honom och tilldelade honom, enligt 
regeln, makt att binda och lösa, rätta och bättra. 

Syster Ingeborg Laurentsdotter avled dagen ij septmbc. 
före korsets upphöjelse utan sakramenten, ty då 
hon stigit upp till brödernas ottesäng, föll hon 
baklänges, och som hon var en fet kvinna, brusto 
hennes inälvor, och hon avled efter en kort stund. 
Och hon hade varit i orden 37 år. 

Omkring Johannes Döparens dag kommo två ^^ juni. 
kaniker och medförde brev frän kapitlet i Vä- 
sterås, som meddelade, att broder Olav Gunnars- 
son genom val enligt laga ordning och kanonisk 
rätt blivit utsedd till biskop sä, som sig höves. 
Då detta var läst, sade han sig först ej villig 
och skicklig att mottaga ett sådant ämbete. 
Men slutligen, efter maning i brev av konungen 
och kapitlet, samtyckte konventet, att han borde 
taga pä sig detta åliggande till Guds ära, efter- 176 1454— 1455- 

som han var mäktig att i predikan, leverne och 

goda verk uppbygga och verksamt främja Guds 

kyrka. När detta var avgjort, utgick han ur 

klostret dagen före apostlarna Petrus' och Paulus' 

38 juni. dag för att fara till Västerås, och sedan där allt 

var utfört sä, som för ett sådant ärende hövdes, 

återkom han till klostret omkring Magdalenas 

22 juli. dag och stannade i klostret till Dionysius' och 

g ohtoher. hans följeslagares dag, samt gick åter ut ur 

klostret till att sköta sitt och kyrkans värv. Och 

han vigdes till biskop året därpå uti Västerås, 

2^ ywwj/^jj. Johannes döparens dag. HERRENS AR 1 45 5- 

Avled syster Margareta Bodgersdotter, 26 år 
efter sitt klosterlöfte. 

3S januari. Sankt Paulus' omvändelses dag avled syster 
Kristina Pädersdotter, vilken från sin vignings- 
dag till sin dödsdag levde skuldlöst. 

II februari. Dagen efter Sankta Scholastica avled broder 
Nikolaus Rikardsson. Han hade varit i diakon- 
tjänst. 

Söndagen Qvadragesima, som var dagen före 

2S februari. Matthias' apostelns dag, vigdes av den vördige 
fadern ärkebiskopen konungens dotter, nämligen 
Birgitta Karlsdotter, och jämte henne fyra andra 
jungfrur, nämligen Margareta, dotter till riddaren 1455- 177 

Karl Kristiernsson, Birgitta, Petrus Iherkes dotter, 
Katarina Andrisdotter och Helena Vivastsdotter. 
Och jämte dessa vigdes broder Olav Johannes- 
son till diakontjänst. Vid dessa jungfrurs vig- 
ning bröts klausuren. 

Ty först inträdde konung Karl, med krona 
på huvudet, i brödernas kor, och stannade där 
under hela denna tjänst, iförd en fin, vit dräkt 
och kåpa. Och då evangeliet hade bort läsas, 
sade han själv: »Herren vare med eder!» och 
sekvensen ur det heliga evangeliet enligt Johannes. 
Sedan det svarats: »Ära vare Dig, Herre!» lästes 
hela evangelietexten för övrigt av herr biskop 
Nikolaus i Linköping. Och flera hans underly- 
dande inträdde jämte honom. Därefter kommo 
ärkebiskopen i Lund utan infula, men herrar 
biskopar i Linköping och Strängnäs med infula 
och den valde ^ biskopen i Västerås med sina ka- 
niker, stående mitt på stengolvet utanför koret 
på för dem på övligt sätt berett rum. Koret 
och en del av kyrkgolvet ända till systrarnas 
port var helt täckt med bonader och kläde. Vid 
dessas invigning var stor ståt av fruar och jung- 
frur, med blåsinstrument och annat spel, vilket 
allt ledde och föregick jungfrurna ända till por- 
ten, där de skulle inträda. 

Hos konungadottern syntes ej stolthet och 
löje eller sorg, utan sinnesro och andakt, då 

12 — 175111. Lundberg., Vadsttna klosters minnesbok. 178 1455- 

hon mottog dräkten. Men då hon förtroddes 
abbedissan, ville hon skynda ur sin faders armar 
och komma till systrarna, som stodo inne i 
klostret, och hon lade i dagen längtan och lust 
att inträda i klostret. 

2j maj. Danske konungen Kristiern kom vid pingst- 

tiden till Älvsborgs slott och ville med vapen- 
makt lägga under sig Västergötland och slut- 
ligen hela riket, men marsken, herr Tord Bondes- 
son, som styrde och innehade Västergötland, 
gjorde honom motstånd med svenskarna. Och 
sä ofta denne konung sökte infalla där, vann 
han intet. Slutligen vände han om till Dan- 
mark. Och vid den tiden byggdes en ny fäst- 
ning Danaborg av danskarna i Småland. Men 
av marsken som hade med sig en mängd sven- 
ner av vapen och allmoge, vordo danskarna, 
som voro i detta slott, i grund besegrade, och 
slottet kallades av svenskarna Danasorg. 

6 oktober. Dagen före Sankta Birgittas helgonförklaring, 
nämligen Eskils dag, invigde broder Olav, bi- 
skopen i Västerås, två altaren, nämligen Sankt 
Mikaels och Sankt Johannes döparens. 

6 oktober. Dagen före Sankta Birgittas helgonförklaring 
avled broder Stefan Ljongsson, lekbroder. 

/-> oktober. Dagen före Calixtus', påvens, dag avled, syster 
Katarina, Magnus guldsmeds dotter, på sitt . . . 
ordensår. 1455- 179 

Sankt Severinus biskopens dag avled syster 2s oktober. 
Ingeborg Hänekesdotter efter 27 ordensår. 

Omkring Clemens' fest höll biskop Nikolaus i sj november, 
Linköping visitation, utan någon förändring, utan 
han förnyade det förra brev, som gavs vid visi- 
tationen. Och han vigde tvenne jungfrur till 
systrar, nämligen Katarina Erengislesdotter och 
Ingegerd Pädersdotter. 

Den dag, då det sjöngs »O, sapientia», avled He- 
lena Helgesdotter, änka, ... år efter sitt klosterlöfte. 

Detta år vart kyrkans tak, som förut var 
slätt och ej i tillbörlig höjd lämpat efter kyr- 
kans bredd, ånyo reparerat, dels emedan kop- 
parn var bräckt och ej väl pålagd, dels emedan 
flera bjälkar och balkar voro skadade. Men detta 
tak uppfördes till sä stor höjd och på samma 
gång ett klocktorn, mot brödernas och systrar- 
nas vilja, enär timmermannen rättade sig efter 
konungens, herrarnas och andra vises vilja, men 
ej efter konventens. 

Detta år yrkade bröderna av vår orden från 
flera kloster olägligt uttryckligen genom brev, att 
ett allmänt ordenskapitel skulle hållas, och an- 
förde flera skäl därför. Till deras yrkande sam- 
tyckte hela vårt samfund, såväl systrar som bröder, 
för en förbättring av sättet att följa regeln och 
för ordens bevarande, och sände dem sina brev 
angående dessa saker. i8o 1455— 1456. 

Så stor hungersnöd rådde i hela Sverige, att 
många dogo av hunger och många av pesten, 
som då gick i övre Sverige. 

HERRENS ÅR 1 456. 

Marsken herr Tord hade under vintern byggt 
ett nytt slott på norska gränsen, vilket han kallade 
Karlsborg. Då danskarna hade belägrat detta, 
fördrev han dem med en stark har. Och under 
16 maj. pingstdagarna uppehöll han sig där, och han 
satte stor lit till hövitsmannen, som dock, då han 
hade fått läglighet, dräpte honom skändligt, då 
han sov i sin säng. Och då han gjort detta, 
begav han sig till danskarna, tog med sig en stor 
mängd vapen och skövlade slottet. 
28 mars. Omkring påskhögtiden fick konfessorn kallelse- 
brev till hållande av ett allmänt ordenskapitel, 
vilket konfessorn i Marienwolds kloster nära Lu- 
beck hade utsänt. Till detta kapitel utgick kon- 
fessorn Mikael jämte broder Magnus Unnesson, 
men konung Karl hejdade dem under vägen, iy 
han ville ej, att de skulle fara ut ur riket, för 
danskarnas skull, vilka lågo till havs med en 
stor flotta o. s. v. 

Detta år vart på kyrkomöten beslutat, att den 
Heliga Jungfru Marie förhärligandes fest skulle 
2g augusti, allmänt firas på Johannes' halshuggnings dag. 1456. i8i 

I dessa dagar fördes marsken från Väster- 
götland och begrovs i klostret i närvaro av ko- 
nungen och flera andra adHga. 

Tvenne systrar, nämligen Margareta Arvids- 
dotter och Helena Hintsesdotter, kommo från 
Finland, från klostret Nädendal, där de vistats 
i flera år, och de hade i sitt följe prästen herr 
Karl. Men deras hemkomst inträffade söndagen 
före jungfru Marie födelses dag. j september. 

Dagen före Sankt Mattheus', apostelns, dag 20 september. 
avsade sig syster Katerina Bänktsdotter abbedisse- 
sysslan på grund av obotlig sjukdom, och andra 
dagen valdes, enligt konstitutionen i Basel, till 
abbedissa systerCeciliaPädersdotter, vilken varken 
med skäl, uppmaningar eller hotelser kunde förmås 
att samtycka till det pä henne fallna valet, utan 
höll sig mot allas vilja undan och gömde sig i 
vrårna i något hus flera timmar igenom. 

Herr Magnus Gren, som varit landsflyktig ur 
riket, kom med en stor här till Öland och in- 
tog denna landsända. Sedan kom danske konun- 
gen med en mäkta stor hop väpnade män och 
skepp och tog slottet och konungens måg, rid- 
daren herr Erik till fånga och bortförde hans 
skatter med sig. 

Lördagen före Mikaelsmässan företogs åter val ^j september 
till abbedissa, såsom förut, och valdes syster 
Katerina Ulvsdotter, en av de äldre, till abbe- i82 1456— 1457. 

dissa, men dä allt var vederbörligen förrättat, 
ville konfessorn ej godtaga henne och hennes 
val, utan anförde, att hon var för gammal och 
annat mera. Och så var valet oavgjort några 
dagar. Slutligen, ombedd att avstå från denna 
åtgärd, godkände han valet, såsom Priorns till- 
lägg^ säga. 

Slutligen skrevs beslutet om valet till bisko- 
pen, som, vid mottagandet härav, ej gav mycket 
akt på förhållandena, eftersom han genast kon- 
firmerade henne som abbedissa. Men följande 
år, nämligen Herrens år 1457, Sankt Paulus' 
2j jannari. omvändelses dag vart hon vigd till abbedissa av 
biskop Nikolaus i Linköping. Och om vid hennes 
val något skett ej fullt regelrätt, så gottgjorde 
han det genom sin myndighet och ville, att allt, 
som skett vid hennes val, skulle vara gillt. HERRENS ÅR 1 45 7. 

Sedan konung Karl hållit bröllop i Stockholm 
6 januari, för flera adliga personer efter trettondedagen, vid 
vilka ärkebiskopen var närvarande jämte andra 
rikets råd, rustade han sig att bekämpa danskarna, 
som tagit Öland, och riddaren Magnus Gren, som 
med en mängd krigsfolk besatt slottet. Och då 
han var på väg och ämnade sig först till Vad- 
stena, fick han brev från en viss biskop, att 1457- i83 

ärkebiskopen förbundit sig med vissa adliga 
herrar och dalkarlarna och skövlade kungliga 
gods och tog till fånga hans hövitsmän och tjä- 
nare. Dä han fick veta detta, vände han om 
och samlade om igen en här mot sina motstån- 
dare, men vart, sedan flera fallit, besegrad och 
sårad av en pil. Slutligen kom han fram till 
Stockholm, och vart där belägrad av ärkebisko- 
pen och dennes medhållare, men fann det råd- 
ligast att vika för deras illvilja. Så snart han 
fått sina skatter ombord, avseglade han till 
Preussen och framkom till staden Danzig, där 
han med all heder vart mottagen av borgarna 
och polske konungen, vilka i lika mån ägnade 
honom medkänsla, tröst och vänlighet. 

Därefter skickades sändebud med brev till 
danske konungen, vilka rådde, att han snarligen 
skulle segla till Sverige med en här, vilket han 
också gjorde, ty han var i Stockholm i pingst- 
helgen, varest flera av rikets råd med ärkebisko- j juni 
pen valde honom till konung, och Sankt Olavs 
dag krönte de honom högtidligen i Uppsala. ag juli. 

Herr Otto Ulvsson begrovs i klostret, en bror 
till Katerina Ulvsdotter, Sankt Petri Cathedra. 22 fcöruan. 
Han gjorde testamente till klostret och förordnade 
dit mycket av sina ägodelar, for sin själs salig- 
het, och han gjorde sin syster abbedissan till 
testamentets verkställare. i84 1457— 1458. 

2 mars. Askonsdageo avled och begrovs Katarina 

Bänktsdotter, efter att hava undfått sakramenten. 
Hon hade under sin sjukdom mast utstå de största 
frestelser och anfäktelser. 

7 augusti. Söndagen efter Petri fängelses dag vart syster 

Kristina Jönisdotter från Småland vigd till syster 
innanför av biskop Nikolaus i Linköping. 

Marie förklarings högtid, som förra året in- 
stiftats på konung Karls åstundan, vart detta är 
ej firad. 

ib december. Fredagen i kvatemberdagarna före jul ' avled 
syster Kristina Jovansdotter, efter att ha undfått 
sakramenten. 

18 december. Fjärde söndagen i adventet kom konfessorn 
Vilhelm från Munkaliv jämte en följeslagare och 
stannade i klostret till konungens ankomst. 

Så stor hungersnöd var detta år och de båda 
föregående åren i Sverige och Östergötland, att 
ingen av då levande människor mindes, att så- 
dan hungersnöd varit. 

HERRENS ÅR 1 458. 

8 januari. Kom konung Kristiem till Vadstena söndagen 

i veckan efter trettondedagen och mottogs på 
vanligt sätt och såsom skrivet är är 1448 om 
konung Karls mottagande. Måndagen inträdde 
han i brödernas matsal. Där framställdes för 1458- i85 

honom klostrets ärenden av konfessor Magnus, 
och han stadfäste de av konungarna givna privi- 
legierna och visade sig vid alla önskemål till 
klostrets gagn välvillig och nådig. 

Därefter hölls ett möte i staden Skara. Dit sam- 
lades rådsherrar frän alla de tre rikena Sverige, 
Danmark och Norge och beslöto bland annat, 
att vid konung Kristierns död skall hans son 
väljas till konung i de tre rikena, såsom det 
säges. 

Vigdes syster Kristin Jovansdotter till syster 
innanför av vår ordensbroder Olav, biskop i Vä- 
sterås, Sankt Petri Cathedra. 22 februari. 

Tredje söndagen efter påsk avled den vör- 2g april. 
dige fadern herr Nikolaus Köning, biskop i Lin- 
köping, vilken visat klostret mycken välvilja och 
välgärningar. 

Dagen före Johannes ante portam Latinam j- maj. 
avled broder Botulv, vilken var stum och lam, 
såsom är skrivet år 1454. 

Dagen efter Botolphus' dag intogs till broder jg y,^„,-_ 
herr Andreas från Strängnäs och vigdes av bi- 
skopen i Växjö. 

Sankt Jakobs dag begrovs broder Lauren- 23 juli. 
tius, som natten förut hastigt dog, utan sakra- 
ment. 

Märk, att broder Sven präst kom från klostret 
Marienwold, där han ej fick stanna i fred, till i86 1458—1459. 

zg febfuari. Vadstena före Qvadragesima och önskade att mot- 
tagas och stanna här för beständigt i iakttagande 
av regeln. Och han hade hos romerska kurian 
utverkat sitt överflyttande till ett annat ordens 
kloster. Men då man fick höra hans brev, hade 
han med orätt utverkat det med förtigande av 
ordens privilegium. Därför sades honom, att han 
får återvända till sitt kloster, eller, efter tillstånd 
av konventet i Marienwold, överflytta till det i 
Bergen belägna klostret Munkaliv. Då han fått 
detta tillstånd, avreste han till Västergötland 
/ augusti. Sankt Petrus' fängelses dag, men där avvek 
han på vänners råd från denna sin avsikt, gjorde 
ansökan hos romerska kurian och utverkade, att 
han överfördes från vår orden, mot ordens privi- 
legier, till fara för sin själs salighet, och upp- 
togs i Värnhems kloster av Sankt Bernhards 
orden, beläget i Västergötland. 
6 december. Sankt Nicolaus biskops dag avled syster 
Matild Pädersdotter, efter att hava undfått sakra- 
menten, i det i8:e året efter sitt klosterlöfte. HERRENS AR 1 459- 

8 Januari. Måndagen i veckan efter trettondedagen av- 
led brodern innanför broder Simon, lekbroder, 
som hade utstått många mödor för klostret före 
sitt intagande och sedan reste över till Finland 1459- i87 

för grundande av klostret där, med de dit sända 
systrarna och bröderna. I det 35:e året efter 
sitt klosterlöfte. 

Söndagen Qvinquagesima vigdes av herr bi- 4. februari. 
skopan broder Olav i Västerås syster Kristina 
Amundsdotter. 

Lekbrodern Olav Olavsson ingick i orden 
och vigdes Sankt Sigfrids dag av herr biskopen /, februari. 
i Västerås, liksom ovan. 

Aposteln Sankt Matthias' dag renade nämnde 24. februari. 
biskop den gamla griftegården, som förlidet år 
blivit kränkt och utvidgad. 

Sankt Petrus martyrens dag mottogs dräkten ag april. 
av tvenne bröder utanför, nämligen Jönis Olavs- 
son och Klaus, klosterkyrkans klockare eller väk- 
tare, av konfessorn, broder Magnus. Dessa stodo 
i Drottningens kapell och konfessorn inom stängs- 
let eller gallren. 

Dagen efter Alexius' dag avled syster Ragnild /<? juli. 
Tyrgilsdotter, efter att ha undfått sakramenten, 
i det 38:e aret efter sitt klosterlöfte. 

Sankt Jakobs dag avled syster Birgitta Spoles- 2s JttH. 
dotter, efter att ha undfått sakramenten. 

Sankt Sixtus' dag avled syster Greta Könake- 6 augttsti. 
dotter efter att ha undfått sakramenten. Hon var 
alltid välvillig till att skaffa, vad som tarvades 
för bröderna. I det 44:6 året efter sitt kloster- 
löfte. i88 1459- b augusti. Samma Sankt Sixtus' dag, under den heliga 
Jungfruns mässa, avled broder Klemens Civikin," 
som före sitt inträde i klostret var prebende- 
präst i Västerås kyrka. Han var en god sån- 
gare och predikant och lugn i umgängeisen och 
fridsam, och han älskade oskuld och gudsfruktan. 
Men ändock utstod han några år förut, före sin 
död, de svåraste frestelser till hädelse, såsom det 
tros till hans förtjänst och rening från sina syn- 
der. Efter att ha undfått sakramenten insom- 
nade han i frid, i det 35:e året efter sitt kloster- 
löfte. Han var även i Finland för att grunda 
det nya klostret under tre år, återvände där- 
efter till Vadstena, men sändes till det i Bergen 
belägna klostret för att reformera detta ställe 
och de där varande personerna. 

Bagarstugan och det ställe, där öl beredes, 
fullbordades under denna sommar med hänsyn till 
de omkring vardera varande murarna. 

Saliga Birgittas altare nymurades och invig- 
des av herren och brodern Olav Gunnarsson, 
biskopen i Västerås, tisdagen i veckan efter äng- 
3 oktober, larnas fest, och dagarna näst efter uppsattes där 
ovanför en dyrbar tavla, som kostade 600 
lybska mark. 
30 september. Sankt Hieronymus' dag vigde ovannämnde 
herr biskop trenne systrar innanför, nämligen 
Katerina Niklisdotter, Kristina Hannesdotter och 2j januan. 1459 — 1460. 189 

Katerina Tydekesdotter samt broder Johannes 
Johannesson till predikotjanst. Och han var 
kyrkoherde i Vadstena kyrka. 

Allhelgonadag avled systern innanför Greta ^ november. 
Andrisdotter, i det 49:6 året efter sitt kloster- 
löfte. 

HERRENS ÅR I460. 

Sankt Paulus' omvändelses dag avsade sig 
broder Johannes Benekinsson sysslan såsom 
sakristan för svårigheter vid att gå. Och han 
hade stått i denna tjänst 24 år. Och antogs till 
sakristan broder Olav Johannesson, en av de 13 
prästerna. 

Dagen efter åttonde dagen till Agnes' dag 
avled syster Kristina Niklisdotter från Skeninge, 
som var sjuk några dagar, efter att ha undfått 
sakramenten. 

Lördagen före Sexagesima avled broder Jakob februari. 
Laurentiusson. Han sammanskrev flera böcker 
predikningar och Uppenbarelsernas bok. Han 
var en god predikant och ivrig iakttagare av sin 
ordensregel. I det 15:6 året efter sitt klosterlöfte. 

Söndagen Oculi vigde biskopen i Västerås, ^^ „^^^^ 
broder Olav, en broder, herr Martin Olavsson, 
och två systrar, nämligen Anna Hanesdotter och 
Birgitta, dotter till Jöns Gudmundsson, borg- 
mästare i Vadstena. 2Q januart. 190 1460 — I46I. 

9 juiu Syster Margareta Karlsdotter avled onsdagen 

före apostlarnas delnings dag. 

Detta år indrev konungen en svensk mark 
från varje stuga i riket mot fosterlandets lagar, 
och alltsammans fördes bort till Danmark. 

Denna sommar murades eller fullbordades 
västra väggen efter måttet på det nya taket, vilket 
lades år 1455 eller reparerades ånyo, av orsaker, 
som där stå. HERRENS ÅR 1 46 1. 

15 januari. Avlcd på Sankt Maurus' dag syster Katerina 
Ulvsdotter, efter att ha undfått sakramenten. Hon 
förestod abbedissekallet ett år, såsom synes un- 
der Herrens år 1457. I <^^t 5^*^ ä*"^^ ^^^^ sitt 
klosterlöfte. 
10 april I påskveckan, nämligen fredagen närmast före 

söndagen Quasimodogeniti under systrarnas otte- 
sång avled broder Johannes Benekinsson trån 
Kalmar, men till börden ölänning, präst och 
diakon, i 45:6 året efter sitt klosterlöfte. Han var 
en menlös man, klok, from och väl boklärd och 
hade skrivit många goda saker i konventet, så 
av predikningar som andra saker, och hade sam- 
manfattat historier om följande helgon. 

Den första om Sankt Simeon, som tog upp 
Jesus i templet, vilken börjar: »Assunt S. Syme- I46I. 191 

onis prefulgentis Dei donis» o. s. v. Den andra 
om Sankt Joachim, den Heliga Jungfru Marie 
fader, vilken börjar: »Gaude mäter ecclesia pro- 
mens leta memoria» o. s. v. Den tredje om den 
Heliga Jungfru Marias systrar, vilken börjar: 
li^Gaude celesti jubilo, mentis excusso nubilo» 
o. s. v. Den fjärde om Sankta Katarina, Sankta 
Birgittas dotter, vilken börjar: »Letare Syon 
filia, jocunda fac tripudia» o, s. v. Och måtte 
dessa helgons förtjänster förhjälpa hans själ till 
den eviga glädjen! 

Tisdagen efter Quasimodogeniti, som inföll 14 april. 
på Sankt Tiburtius' och Sankt Valerianus' dag, 
vigde för första gången herr biskop Kätil i 
Linköping tvenne systrar, nämligen Birgitta 
Hanusdotter från Norrbotten, en släkting till bro- 
der Mikael, och Katerina, Petrus Torves dotter. 

Dagen före Sankta Maria Magdalenas dag 21 juli. 
fullbordades östra väggen av klosterkyrkan efter 
måttet på det nya taket, som lades och höjdes 
är 1455, av ovan sagda orsaker. 

Samma år, den dag, då årligen hålles stifts- 
möte i Västerås,^ avled den vördige fadern, bro- 
der Olav Gunnarsson, biskop vid samma Västerås 
kyrka, förgiftad av avundsmän för beivrande och 
bestraffande av vissa personers av andliga ståndet 
utsvävningar och oåterhållsamma leverne, och 
han begrovs därstädes i Västerås kyrka. 192 I46I. 

Vid samma tid var konung Kristiern i Stock- 
holm med en stor här av danskar och stannade 
där nästan hela sommaren, och han vidtog på den 
tiden ett särdeles svårt utpressande av penningar 
från folket i hela riket, så att var och en skulle 
lämna en stockholmsk mark, jämväl kyrkornas 
och klostrens landbor, över hela Sveriges rike, och 
dessa penningar utfick han och förde dem med 
sig ut ur riket, och för dessa penningar köpte 
han landet Holstein, såsom allmänneligen sades. 
Dessutom fann vid den tiden samme konung en 
stor skatt av guld, silver och penningar i Svart- 
brödernas kloster i Stockholm, vilken skatt ko- 
nung Karl vid sitt fördrivande från riket hade 
där kvarlämnat. Även denna skatt förde konung 
Kristiern med sig bort ur riket. Därefter kom 
förenämnde konung Kristiern även hit till Vad- 
stena kloster omkring den Heliga Jungfru Marias 
8 septmber. födelsedag och hade med sig herr biskop Kätil 
i Linköping och flera andra Sveriges rikes råd, 
nämligen herr marsken Ture Turesson, herr 
Gotstav Karlsson, herr Erengisle Nilsson, herr 
Erik Nipertz m. fl. och krävde även av vårt 
kloster den skatt, som här länge varit nedsatt 
av framfarne konungen över dessa trenne riken 
Erik för att därmed grunda ett kollegium av 
klerker här i Vadstena i sockenkyrkan m. m. Men 
även denna skatt av guld och silver, stor 990 tunga 1461-^1462. J93 

engelska nobler, fick samme konung med sig med 
samtycke av abbedissan IngeburgGefdsdotter 
och generalkonfessorn broder Magnus samt alla 
systrarna och bröderna, dock på det villkor, att 
samme konung lovade, att han ville stifta ett 
sådant kollegium för gudstjänst i ovan sagda 
kyrka och begåva och säkerställa det med be- 
stående räntor inom fyra omedelbart nästföljandé 
år. Och om han ej gjorde detta, lovade han^ 
att han på anfordran ville återställa en till antal 
och myckenhet lika stor summa guld och silver 
till Vadstena kloster, såsom det vidlyftigare 
innehållas i konungens eget, angående denna 
sak givna och utfärdade brev. HERRENS ÅR 1 46 2. 

Sankt Ansgarii dag förrättade den vördige fehrmri. 
fadern, herr biskopen i Linköping Kätil för 
första gången, sedan han blivit biskop, visita- 
tion i Vadstena kloster och hade med sig två 
sina kaniker, nämligen herr Gudmund, kantof 
vid Linköpings kyrka, och herr Henrik Tyde- 
mansson. Han betedde sig i allo fromt och 
hovsamt, så hos systrarna som hos bröderna, 
och sedan allt var förrättat, anbefallde han sig 
åt deras böner. 

13— 176ili. Lundberg, VadsUfia Mosters minnesbok. • 194 1462. 

7 tnars. Samma år, första söndagen i fastan, nämligen 

Invocavit, vigde den vördige fadern herr biskop 
Laurentius i Växjö till diakon en broder herr 
Laurentius Mikaeisson från Norrbotten, och den- 
ne broder hjälpte mycket Vadstena kloster med 
sina honom av Gud beskärda ägodelar. 
I jtmi. Tisdagen i veckan efter Kristi himmelsfärds- 

dag, utgingo våra bröder, nämligen konfessorn 
broder Magnus, broder Ridkard och lekbroderii 
Magnus Hakvinsson till Finland, till vår ordens 
kloster Nådendal, för att reformera det och 
återföra personerna därstädes till sann nog- 
grannhet i klosterregelns iakttagande och till 
avstängdhet, vilket ock gjordes. Ty de före- 
nämnda bröderna stannade där under hela den 
sommaren och fingo personerna i detta kloster 
att iakttaga ordénsregeln och förlikte dem med 
deras biskop, herr Konrad i Åbo, angående 
några mål och tvistepunkter, som voro dem 
emellan, och bragte dem slutligen till ständig 
avstängdhet i enlighet med Sankt Salvators 
regel. Dä allt detta var väl och troget uträttat 
Gud till ära, återkommo förenämnda trenne 
bröder lyckligen till sitt kloster i Vadstena 
// jiitvcmber.S^rM. Martinus' biskops dag. 

En vecka efter Sankt Johannes döparens 

dag, som var dagen före den Heliga Jungfru 

/ fiiti. Marie besökelses dag, gick, i det denna helg 1462—1463. X95 

inträdde, under brödernas aftonsång syster Mar-; 
gareta Karlsdotter till Herren, i det 27:6 året 
efter sitt klosterlöfte. 

Sankt Hieronymus' dag avled syster Elena jo september. 
Vevastsdotter, Herrens år 1462, i det I3:e året 
efter sitt klosterlöfte. 

Den 31 mars avled syster Margareta Pavalst -^^ '^"* 
dotter, samma Herrens år som ovan, i det 17:6 
året efter sitt klosterlöfte. 

Sankt Clemens' dag vigdes Anna, Ficke By- 
logs dotter, och Anna Niklisdotter samt bröderna 
Gunnar Björnsson och Klemens Petrusson av den 
vördige fadern och herren biskop Kätil i Lin- 
köping. 

Omkring Philippi och Jacobi dag Herrens år / maj, 
1463 vigdes syster Margit Hakvonsdotter. 

HERRENS ÅR 1 463. 

Vid tiden för marknaden i Uppsala, som på 
folkets språk kallas Disating eller Disting, uppkom 
ett rykte i de övre delarna av riket, om den 
fordom ur riket flyktade eller utdrivne konung 
Karls återkomst, och detta rykte sades ha haft 
detta upphov. Ty ärkebiskopen i Uppsala herr 
Johannes Benediktsson hade fångslat en köpman, 
som hette Peter Hättolös eller Petrus Niklisson, 
och tillvitade honom ärkebiskopen, att han burit brev å konung Karls vägnar till några adliga 
herrar i riket. Och ehuru samme fånge sattes och 
kvarhöUs i bojor och plågades med varjehanda 
pinliga medel, nekade han ståndaktigt till den 
honom tillskrivna gärningen och försäkrade, att 
han aldrig någonsin burit några dylika brev. 
Men förenämnda rykte verkade dock så till vida, 
att herr ärkebiskopen höll många adlige och 
riddersmän i riket, särdeles samme konung Karls 
vänner och släktingar, för misstänkte, och samma 
rykte om konung Karls återkomst kungjorde 
ärkebiskopen i egen person uppenbarligen för 
allt folket, som på den tiden var samlat i Upp- 
sala på marknaden, och sade, att konung Karl, 
som då vistades i staden Danzig, hade dragit 
till sig så mycket folk av flera skilda land och 
riken, att han utan allt tvivel nästkommande 
sommar ärnade infalla i riket och alldeles för- 
öda det. Därav uppkom ej ringa oro och split 
mellan samme ärkebiskop och hans vänner å 
ena sidan och konung Karls släktingar å 
andra sidan. Slutligen sände samme ärke- 
biskop, av farhåga för dylikt rykte, *flera 
bud till konung Kristiern, som då var i Dan- 
mark, med brev och budskap och manade med 
all iver, han förmådde, samme konung att skynd- 
sammeligen rycka in i Sveriges rike jämte, till 
säkerhet, en stor krigshär. Dessa råd och kallel- 1465. 197 

ser safntyckte konungen genast till» samlade sig 
en stor här,. ryckte in i Sveriges rike och kom 
till Stockholm ungefär omkring midfastan. Dar 20 mars. 
stannade han till Johannes döparens högtid, och 3^ pm. 
under den tiden fingo piånga, så adliga som 
andra, särdeles borgare i Stockholm, lida de 
största hemsökelser och lidanden pä grund av 
förenämnda rykte om konung Karls återkomst, 
de, som i fråga om detta rykte höllos för miss* 
tänkta av ärkebiskopen, som då innehade Stock- 
holms slott. Även pålade då konung Kristiern 
den största utpressning av. penningar å hela 
rikets menighet, så å kyrkors och klosters land- 
bönder som andra, så att varje skattebonde 
över hela riket skulle lämna 12 stockholmska öre 
och varje landbonde 6 öre stockholmskt mynt, 
varav uppkom största oro och split mellan konun* 
gen och folket i riket o. s. v. 

Samma år och samma sommar dagen efter 
Sankt Johannes' och Sankt Paulus' dag avled ^^ -^^^^ 
syster Kristina Jönisdotter. 

■ Samma sommar. Sankt Hippolytus' dag, av-r /y atigttsn. 
led syster Birgitta Pädersdotter, en släkting till 
broder Mikael. 

Samma sommar, kort före Sankt Johannes 
döparens högtid, begav sig konung Kristiern sjö-^ 
lédes från Stockholm och seglade till Finland 
jämte många rikets råd och män av vapen, som 24 juni. 1 98 1463. 

följde honom. Bland dessa var även biskop 
Kätil i Linköping och andra rikets prelater och 
stormän. Men under tiden, då konungen dröjde 
i Finland, vart ett stort sammanlopp av bönder, 
som bodde i Uppland, vilka knorrade och sins- 
emellan talade om den skatt och svåra tunga; som 
av konungen blivit riket pålagda. Dessa begåvo 
sig även vid den tiden i stor hop, nämligen tre 
eller fyra tusen, till herr ärkebiskopen, som då 
var hemma på Stockholms slott och icke med 
konungen till Finland, och rådförde sig med 
honom om den av konungen pålagda så tunga 
skatten och krävde av honom lindring samt även 
åklagade honom, för det att han varit ense 
med konungen själv om att ålägga folket en så 
svår skattetunga o. s. v. Slutligen, då herr ärke- 
biskopen hörde folkets rop och oro och befarade, 
av det förut sagda, att än större oroligheter 
skulle uppkomma, lovade han, att han för dera 
ville skriva till konungen, att denne skulle mildra 
utkrävandet av den pålagda skatten. Men dä 
bönderna hörde detta, lade de skyndsamligen 
råd och återvände till ärkebiskopen och ropade 
alla med en mun, att de aldrig någonsin ville 
underkasta sig en dylik skatt och icke gälda 
konungen det allra ringaste av denna skatt. Då 
ärkebiskopen hörde detta, rådde och förmanade 
han dem, att en var skulle återvända hem till 1463. 199 

sitt, och ärkebiskopen själv skulle hos konungen 
frikalla envar av dem från den deni pålagda 
skatten och tungan. Då bönderna hört detta, 
gingo de hem tillsitt. Men sedermera under- 
rättade ärkebiskopen konungen, som ännu var i 
Finland, om det ovanskrivna genom sina bud och 
brev. Och då konungen genomläst ärkebisko- 
pens brev, kallade han till sig sina råd, att de 
mognare skulle överlägga om detta, vad som 
vore att göra. Och det syntes konungen och 
övriga herrar, som då voro hos konungen, att 
herr ärkebiskopen uppsätligen anordnat allt det 
ovan skrivna i samråd med rikets menighet och 
folk, att de måtte sätta sig upp emot konungen 
o. s. v. De fattade därför häftiga misstankar 
mot ärkebiskopen, och konungen och hans män 
återvände skyndsammeligen till Stockholm. Men 
innan konungen ännu seglade in till Stockholm, 
skilde han herr biskop Kätil i Linköping från 
sig ute på sjön och befallde honom, att han 
skulle återvända till sitt stift, eller Östergötland, 
enär biskop Kätil var en släkting till ärkebiskopen. 
Konungen kom alltså till Stockholm och gick 
genast upp på slottet, och där fängslade han herr 
ärkebiskopen och höll honom fången på slottet. 
Av denna fångenskap uppkom en villa, värre äa 
den förra. Emedan det snart beryktades i riket, 
att ärkebiskopen var fången, samlades bönderna 200 14^ 3' 

j nästan hela Uppland och drogo skyndsanifc 
väpniade till Stockholm för att befria ärkebisko- 
pen, och de uppreste sig emot konungen, som 
då låg . där. Ty första natten, då de kommit 
till den norra förstaden till samma stad, vilken 
jiå landets språk kallas Norra malm, togo bön- 
derna genast samma natt hemligt och oväntat 
den ö, på vilken Helgeandskyrkari ligger, och 
som kallas Helgeandsholmen. Och då de samma 
rtatt sökte gä längre fram, över bron, som ligger 
över stora strömmen,, för att uppbryta porten 
till staden, då först vaknade stadens väktare^ 
ringde i klockorna och uppväckte borgarna* 
vilka genast kungjorde det för konungen, söm 
då' höll till pä slottet. Då konungen fått veta 
detta, befallde han genast sina riddare och knek* 
taf, som då voro med honom från Danmark, 
att de skulle iföra sig vapen och nedgöra den 
bondehär, som låg framför staden, vilket ock 
skedde. Ty genast på själva morgonen av då 
inbrytande dag drog konungen med sina knektar 
i väpnad skara mot bönderna, och då hölls en 
Hård strid emellan dem nästan hela den dagen^ 
ända till klockan fyra eller fem på aftonen,^ och 
anställdes ett stort nederlag bland bönderna den 
dägeui enär,/ såsom det allmänt sades, mera 
än sextio stupade av bönderna och av knek« 
tama även rätt många. Men slutligen skingra- .1463. aot 

des • bondehären för den gången. Men konun-^ 
gett med sin här begav sig någon tid därefter 
under samma höst på flottan från Stockholm 
tillbaka till Danmark och förde med sig ur riket 
ärkebiskopen fången och höll honom även fangen 
i ett torn i Köpenhamns slott nästan ett helt år. 

Därförutom må man veta, att förrän konung; 
Kristiern förde ärkebiskopen från Stockholm med 
sig till Danmark, såsom ovan är sagt, sammanr 
kallade samme konung till sig i Stockholm 
några stiftens prelater, nämligen kanikerna i 
Uppsala, Strängnäs och Västerås och synner- 
ligen de mera laglärde, och då dessa, såsom 
nyss sägés, voro samlade i Stockholm inför ho- 
nom, framdrog konungen vissa punkter, upp- 
tecknade pä en sedel och uppsatta mot ärke- 
biskopen, nog rysliga och innehållsdigra, och 
önskade av dem, att de skulle moget överlägga 
öm dessa punkter, och att de skulle avgiva sina 
betänkandeh eller svar på en var av dessa punk- 
ter till konungen själv* Men av vem eller 
vilka dessa punkter voro uppsatta, vet man ej. 
Men deras ordning och ordalydelse införes här 
och är sådan: 

Månne konungen, som i sitt rike ej er- 
känner någon över sig, kan, på grund av avlagd 
läns^ och trohetsed,' eller på grund av majestäts- 202 24 6 3» 

brott, då annan högre kyrklig domare ej är för 
handen, gripa eller kvarhålla en ärkebiskop eller 
biskop, särdeles i sådana fall, som röra hans 
kungliga stånd, hans person och hela rikets be- 
stånd och försvagande, så länge och till dess att 
angående saken rannsakas av vederbörlig do- 
mare; Och månne i förenämnda fall denna 
stadga av Klemens* bör vara tillämplig: »Om 
någon pä inrådan av djävulens o. s. v.? 

Månne någon, som är beslagen med maje- 
stätsbrott eller menedig, kan åtnjuta förmånen 
av denna stadga av Klemens: »Om någon på in- 
rådan» o. s. v.? 

Månne i brott, som ej äro under allmän lag, 
denna stadga av Klemens är gällande och även 
bestämmelsen: »I illvillig», eftersom därtill rådde 
icke djävulen, utan förstens förstånd och mogna 
råd o. s. v. 

Månne denna stadga av Klemens ägei: till- 
lämpning i de fall, då någon fängslas utan nå^ 
got slags våld eller arglistighet, utan till försvar 
för egen person och hela riket, och på det att 
ej svårare oroligheter må sättas i gång, under 
vilka omständigheter mycket blir lovligt, som 
annars ej är lovligt? 

Månne detta stadgande s>I illvillig» i sig inne- 
fattar konungarna, då konungarna ej genom ed 
förbundit sig till dess iakttagande? 1463. 203 

Månne en konung, som fängslar en ärke- 
biskop för rikets och sina undersåtars gagn och 
trygghet och för att avvända faror och de all- 
varligåste oroligheter, kan vara straffbar enUgt 
utsagan av Klemens: »Om någon» o. s. v.? 

Månne en olaglig och exkommunicerad ärke- 
biskop kan åtnjuta förmånen av denna stadga 
av Klemens: »Om någon på inrådan» och före- 
nämnda stadgande »I illvillig» o. s. v. ? 

Månne en menedig och sålunda ärelös annat 
än på grund av länsplikt, för vilken portarna till 
värdigheter ej stå öppna, kan njuta förmånen 
av nämnda stadga av Klemens o. s. v.? 

Månne någon kan dömas otrogen eller avog 
mot det kungliga majestätet, därest han ej först 
blivit fälld genom kunglig dom? 

Månne någon, som förevitar en annan det, 
som rörer liv, ära eller gods, kan hemfalla åt 
vedergällningsrätten? 

Månne någon, som hemfaller åt vedergäll- 
ningsrätten, får åtnjuta förenämnda förmåner? 

Månne i majestätsbrott utgången bör avvak- 
tas, eller månne därvid någon får förekomma 
detta, och så i ord och gärning omedelbarligen 
avvärja våld? 

Månne förenämnda kapitel innefatta konungar 
och månne sagda kapitels privilegier från konun- 
gen undantaga ärkebiskopar och biskopar, så att ?04 1463- 

åe, då de på det allvarligaste förbrutit sig, ej må 
kunna av konungen kvarhållas, till dess att vé-J 
derbörlig domare finnes för handen? ' 

Månne den något utverkar, som fabkt förr^ 
täljer? 

Månne kyrklig frihet bör tillerkännaé den, 
soraolagligt kränkt den? 

. Månne den bör hållas för kättare, som 
mer än ett år varit bannlyst? 

Månne de, som av en olaglig kättare eller 
bannlyst blivit ordinerade till kyrkligt ämbete, få 
utöva erhållet prästekall? 

Månne de i samma brott invecklade skola 
bindas av samma rätt? , 

Men sedan ovanskrivna prelater genomsett 
och genomläst dessa föregående punkter, ville 
de på dem ej något svara, utan de bönföUo hos 
konungen, att han måtte hava dem friade från 
svaromål på sädana punkter, vilket ock skedde. 
Ty samme konung gjorde sig genast färdig för 
sina skepp och avseglade till Danmark. Och 
han förde med sig ärkebiskopen fången utur riket 
och höll honom instängd ett helt år. 
/? nm(nii-(r. Söndagen näst efter Martinus' biskops dag vig- 
des syster Katerina Johansdotter och Ingeburg 
Hermansdotter och broder Torgils av herr bi- 
skop Kätil i Linköping. 1464. 30$ 

HERRENS ÅR 1 464. 

Nästföljande vinter, strax efter åttonde dagen 
till trettondedagen, begav sig, att herr biskop jj jamtari. 
Kätil i Linköping och övriga bröder och fränder 
till den nu fängslade ärkebiskopen drogo till sig 
alla och envar, som de förmådde, av rikets 
ädlingar och män av vapen och i'ustade sig till 
hämnd för ärkebiskopen och till att bekriga 
konung Kristiern, och de begynte belägra nästan 
alla rikets slott och fängsla och utplundra rid- 
dare och svenner, som höllo med konungen. Och 
det uppkom stor söndring och parti i hela riket, 
men de förnämligare av detta parti voro i Upp» 
land dessa, som här nämnas: herr Kristiern Benkts- 
son och David Benktsson, riddare och ärkebisko' 
pens bröder, herr Nikolaus Kristiernsson, hövits^ 
man på Västerås slott, herr Ivar Gren och rätt 
så många andra adliga män och riddare, vilka 
även drogo till sig hela menigheten av bönder 
i Uppland och särskilt dalamännen, som på 
folkspråket kallas dalakarlar, vilka äro mycket 
vilda och krigiska. Men herr biskop Kätil 
i Linköping innehade på den tiden slottet Stege- 
holm, och han drog även till sig en mycket 
stor här av legoknektar och regerade här i 
Östergötland och belägrade slotten, nämligen 
Stegeborg, Ringstaholm och Ruralaborg, och ?o6 1464. 

även städerna här i Östergötland underlade han 
sig, nämligen Söderköping, Norrköping, Linkö- 
ping, Skänninge och Vadstena, och tvang dem 
att giva honom hjälp, vaije gång det bleve nö- 
digt, även med väpnade män. 

Och då förenämnde herr biskop Kätil, så- 
som förut sagt är, under någon tid regerat här 
i Östergötland, tågade han upp till övre delarna 
av landet med sin här, nämligen till Västerås, 
och här vart han då med enigt samtycke av 
alla, så herrar som allmoge, satt till främste 
styresman eller hövding för hela riket och det 
påbegynta kriget. Och härigenom vorden djär- 
vare, underlade han sig alla, så många han kunde, 
och belägrade slotten, men inga övervann eller 
fick han utom två, nämligen Ringstaholm och 
Örebro. Slutligen belägrade han även Stock- 
holm med en mycket stor här, särdeles av dal- 
karlar och andra kraftiga män, så omkring fast- 

H fibrmri. lagstiden. 

Men medan allt detta så, som här ovan för- 
mäles, tilldrog sig här i Sverige, kungjordes det 
för konung Kristiern, som då var i Danmark. 
Och han samkade sig snarligen en stor här av 
väpnade män från Danmark, så adliga som ge- 
mene, och, såsom allmänneligen sades av alla, 
var antalet av dem, som då följde konungen, 
sex tusen man under vapen. Med denna här 1464. 207 

ryckte konungen in i Sveriges rike för att häm- 
nas det av herr biskop Kätil och hans medhål- 
lare påbörjade upproret. Det var även vid den 
tiden en mycket svår och sträng vinter. Först 
hördes om konungen söndagen Letare, d. v. s. 
i midfastan, att han då var i Vimmerby i Små- n mars 
land, vilket också var sant. Och där strömmade 
även samman till honom många riddare och adels- 
män i Småland och Västergötland och följde 
honom tillsammans med danskarna. 

Och han ryckte in genom Kinden med hela 
sin här och kom till Linköping femte söndagen 
i fastan på eftermiddagen omkring klockan två is vmrs. 
och slog sig där ner i biskopsgården och tog 
för sig allt, som i samma gård fanns, så i mat 
som penningar, och han stannade i Linköping tre 
dagar och tre nätter. Och onsdagen efter 5:e sön- 
dagen i fastan drog han från Linköping, gick över sj mars. 
Bråviken och kom till Nyköping fredagen före 
palmsöndag. Sedan, under de följande dagarna i 3j mars. 
dymmelveckan, skyndade han med hela sin före- 
nämnda här till Stockholm, som då belägrades 
av biskop Kätil och dalkarlarna. Då dessa fingo 
höra om konungens oväntade ankomst, låtsade 
de fly och drogo sig tillbaka ända till Västerås, 
och där stannade de. Men konungen ryckte in 
i Stockholm med hela sin bär.. Och därstädes 
dröjde han ej längre än över en natt, utan genast 3o8 1464. 

-dagen därpå förföljde han de flyende, vofjdeö 
modigare än förut. 

Och då konungen med sina följeslagare nal- 
kades Västerås, låtsade dalkarlarna åter igen fly 
och drogo till en stor skog, belägen nära Hara- 
kers kyrka, och i den skogen dolde de sig och 
lyssnade efter konungens ankomst. Men det är 
nära samma skog en stor och jämn slätt, och 
pä den kom konungen fram, och där rastade 
han en timme med de sina och manade dem alla 
att anlägga vapnen och manligen rusta sig einot 
fienderna, och han företog sig att tåga genom sko- 
gen och visste ej, att fiender i den voro dolda. Men 
när konungen nu från förenämnda slätt tog vägen 
in uti skogen, mötte därstädes straxt oväntat 
hela dalkarlahären konungen och rusade med 
största häftighet mot konungen och hans folk 
och angrep dem på fiendevis. Och hölls nu ett 
stort slag dem emellan under nära tvenne tim- 
mar, och det vart ett stort blodbad på den kung' 
liga hären, men dalkarlarna behöllo fältet och 
segern. Men konungen kom med nöd undan 
med överlevorna av sin här, flydde frän fältet och 
skyndade till Stockholm. • Och dalkarlarna med 
hela hopen följde honom i hälarna och be- 
lägrade ånyo konungen i Stockholm och fort- 
satte denna belägring nästan hela sommaren 
igenom. . 1464. 209 

Och nu kallade konung Kristiern sig till hjälp 
mastan alla mäktigare herrar i hela Danmarks rike, 
och de kommo sjöledes till honom. Och ehuru 
danskarna flera gånger med sina skepp komiiio 
upp i sjön Mälaren, för att de måtte fördriva dal- 
karlarna fråii belägringen, vordo de dock stän- 
digt av dalkarlarna tillbakaslagna, och med stör 
skada måste de återvända till Stockholm. Men 
denna sommar, medan den förut omförmälda 
belägringen vid Stockholm fortgick, kunde dal- 
karlarna på intet sätt mota eller förhindra sam- 
färdseln med Saltsjön, utan infart och utfart stodo 
där öppna för konungen och danskarna. 

Därföre uppgjorde då biskop Kätil och dal- 
karlarna en ny plan, att de skulle skriva efter 
konung Karl i Preussen och begära hans hjälp, 
och de skicka formliga bud och brev till konung 
Karl och begära, att han, om han så kunde, 
måtte snarast med någon krigsmakt komma dem 
till hjälp och därigenom, om han i sä stort nöd- 
tvång bevisat sig trogen, utan all svårighet åter 
få Sveriges rike, frän vilket han då under 7 år 
varit fördriven. Dä konung Karl hörde dettav 
gladdes han storligen,' går till råds med sina vän- 
ner, samlar en krigshär, rustar en stor skepps- 
flotta i Preussen och seglar äntligen med stor 
makt till Stockholm. Men ryktet om konung 
Karls ankomst lopp före honom och uppskrämde 

14 — 175111. Lundberg, Vadstena klostcn minnesboh. 210 1464- 

så konung Kristiern, som då var på Stockholm& 
slött, att denne éj ville där invänta honom, utan 
genast steg ombord på sina skepp och skyndade 
till Danmark. Men de höga herrar och riddare 
från Danmark stannade kvar på Stockholms slott 
och rustade sig till motstånd mot konung KarL 
Därefter, dagen före Sankt Laurentius martyrens 

<7 an^usn. dag, kommer konung Karl från Preussen med 
en stor mängd skepp och krigsfolk utanför Stock- 
holm, och varder välvilligt mottagen av folket i 
riket och dalkarlarna, och på den Heliga Jungfru 

/j avgusii. Marie himmelsfärdsdag lovas och lämnas honom 
på Södermalm tro- och huldhetsed av alla. Och 
dagen därpå varder han även med hela sin här av 
borgarna införd i Stockholm, och mitt i samma 
stad hålles i ett säkert hus samtal. Slottet i 
Stockholm belägras och stormas av konungs 
Karl och staden, folket pä slottet begär stille- 
stånd av konung Karl. Stillestånd beviljas av 
konungen, och dagtingan ingås. Överenskom- 
melser om frid och enighet mellan danskarna och 
konungen bekräftas, och slutligen avfärdas dans- 
karna fria av konungen till sitt land, men i vad 
syfte eller på vad villkor, är alldeles okänt för 
alla. Slutligen, efter danskarnas avtag, hålles och 
innehaves slottet äter igen av dess hövitsman, 
nämligen herr riddaren Ture Turesson, möt konun^. 
gen. Ånyo belägras det av konungen och sta- 1464. 211 

den. Många borgare dräpas av slottsfolket. 
Konung Karl svikes och bedrages av biskop 
Kätil; adeln och folket, som till konung Karl 
vid hans ankomst på Södermalm avlagt ed och 
loven om trohet och bistånd, återkallas nu och 
avvändas av biskop Kätil. Ärkebiskopen i Upp- 
sala, som hölls fången i Danmark, slappes av 
konung Kristiern fri ur fångenskapen och åter- 
sändes till sitt ärkebiskopssäte omkring Sankt 
Martinus' dag. Genast sättas nya ränker och nytt // www^^r. 
förräderi av samme ärkebiskop och biskop Kätil 
i gång mot konung Karl, som då är i Stockholm. 
Därefter, från Sankt Martinus' dag till julen, sam- 
las av forenämnda två biskopar härar, och det 
förhandlas ivrigt och grundligt om den arme 
konung Karls fördrivande. 

Om hösten ännu detta samma år begynte i 
Stockholm och på andra orter i riket en mycket 
svår pest att råda, och det sades allmänt, att i 
Stockholms stad ensamt dogo 7 tusen människor 
av båda könen, och varade denna pest i riket 
alltjämt under nära tvenne år. 

Sista dagen på detta år, d. v. s. Sankt Syl- * 
vesters dag, då brödernas nattsång var slutad, j/ december. 
avled broder Erik Simonsson, en av de 13 präs- 
terna, i det 22:a året efter sitt klosterlöfte. Han 
var en man av god umgängelse samt väl lärd i 
grammatiken och en mycket god latinsk för- 212 1464^ — 1465' 

fattare. Och han begrovs Kristi omskärelses 
dag vid ingången av år 1465* 
I januari. '■ Under detta år och de två föregående åren 
var över hela Sveriges rike den rikaste avlat för 
alla synder medgiven av påven Pius, som på 
den tiden ivrade för kristenhetens försvar emot 
turkarna. 

HERRENS ÅR 1 465. 

Herrens är 1465 strax efter åttonde dagen till 
rs januari, trettondedagen drogo ärkebiskopen i Uppsala 
och biskop Kätil i Linköping till Stockholm med 
en stor här av krigsknektar för att fientligt an* 
gripa konung Karl, som dä dvaldes där, ty det 
var vid den tiden mycket skarp vinter. Men 
då hövitsmannen på Stockholms slott, riddaren 
Ture Turesson, såg^ att biskoparna från ena sidan 
ville angripa konungen och staden, började han 
själv att från slottet likaledes anfalla konungen 
och staden. Men borgerskapet i Stockholm 
höll troget med konungen ända till slutet och 
värjde sig manligen, så att synnerligen många 
• ur biskoparnas här, som lågo utanför staden, 
vordo fångna och dödade. Några, som frestade 
på att övervinna och taga minoriterbrödernas 
kloster och holme, drunknade därstädes, då isen 
brast» Så mycket växte likväl och ökades bis- 
koparnas här utanför staden, att från Sankt Ja- 1465. 213 

kobs kyrka båda biskoparna slutligen från norra 
sidan kommo fram till slottet, med hjälp av 
och i samråd med dess hövitsman. Då så hade 
skett, gav konung Karl, försatt mitt uppe i dessa 
svårigheter, och som insåg, att han därefter 
hade föga framgång att vänta, utan att fast mera 
värre faror hotade honom och hans vänner, god- 
villigt vika (ÖT sina fienders illvilja, ingår dag-; 
tingan, begär ödmjukligen lejd för sig och de . 
sina, får sådan lejd, som översteprästerna ville 
giva. Han förvisas ur riket och honom beviljas 
ett slott i Finland, som heter Raseborg, och han 
avfärdas dit att där förbliva. Men Stockholms, 
slott behåller ärkebiskopen för sig, och därmed 
tillvällar han sig styrelsen över hela riket, men 
de andra slotten och rikets län ordnar och ut- 
skiftar han efter sin vilja till sina bröder m. fl. 

Sankta Marie himmelsfärdsdag avled syster ^^ awrmti. 
Katarina Johansdotter, sondotter till fru abbe- 
dissan i Vreta, i det andra året efter sitt klos- 
terlöfte. 

I veckan efter himmelsfärdsdagen. Sankt Bern-' 
bards dag, avled syster Elseby Hannisdotter, ^o augttsti. 
en av de äldre systrarna, i det femtionde året 
efter sitt klosterlöfte. 

Samma år, en vecka efter Sankta Marie him- 
melsfärd, begrovs i Linköping herr biskopen 23 augusH. 
Kätil i Linköping, vilken kort förut, nämligen 214 1465- 

// nugusti, nästa söndagen efter Sankt Laurentius' dag, av- 
led på Stockholms slott i pesten, som den tiden 
ytterst svårt rådde i hela riket. Denne biskop 
innehade vid tiden för sin död så gott som hela 
riket, som han underlagt sig, utom Finland. 

34 Gugmti. Samma år, Sankt Bartolomeus' apostelns dag^ 
avled även fru Ebba, moder till förenämnde 
biskop Kätil, på sin gård Hov o. s. v. 

sf angiisii. Samma år, dagen före Sankt Augustinus' dag, 
avled syster Anna Bylo, ävenledes en av de 
äldre systrarna. 

Torsdagen i veckan efter den Heliga Jungfru 

T3 septmkr, Marie födelsedag avled syster Kristina Anunds- 
dotter. 
■ Onsdagen närmast före Sankt Mikael ärke- 

3s upumbtr, ängelns dag under systrarnas och brödernas mid- 
dagsmål avled hastigt syster Cecilia Pädersdotter, 
en av de äldre systrarna. Hon var hovsam och 
from och klok i värv. Därföré vart hon en gång 
av alla systrarna och bröderna endräkteligen vald 
och nämnd till abbedissa, men avböjde alldeles 
denna befattning, och ville på intet vis samtycka 
till en sådant val. 

j ektobtr. Samma år, på den lördag, då åttonde dagen 
till änglarnes högtid firas,' valdes herr kaniken 
Henrik Tydemansson till biskop i Linköpings 
stift och vart samnia dag insatt i ämbetet och 
installerad. ■ , 1465. 215 

På lördagen i veckan efter vår moder Sänkta 
Birgittas dag avled syster Birgitta Hannisdotter, i3 oktobtr. 
född i Norrbotten, släkting till broder Mikael. 

En vecka efter vår heliga moder Sankta Bir- 
gittas dag avled den fromma modern, vår fru /^ ektobir, 
abbedissa, nämligen syster Ingeburg Gerdsdotter, 
potter till hertigen av Hölstein och moster till 
konung Kristiern, i det 5,7 :e året efter sitt klos*^ 
terlöfte. 

Dagen före allhelgonadag avled syster Anna, 31 oktober. 
Johannes Dörtmans dotter, och begrovs under 
systrarnas nattsång. 

Sedan några dagar förflutit efter förenämnda 
abbedissas, nämligen syster Ingeburg Gerdsdbt- 
ters, död, höll broder Magnus Unnesson, som vid 
den tiden var generalkonfessor, till systrarna och 
bröderna gemensamt ett tal och en uppmaning 
om och angående valeit av den blivande abbe- 
dissan. Och honom svarades av bröderna och 
systrarna, att de ville i denna sak under någon 
tid överväga, vilket ock skedde under några 
dagar. Ty då hade av vissa skäl alla de äldre 
och även större delen, sä av systrarna som brö^ 
derna, beslutit så, att de på intet sätt ville välja 
någon abbedissa, förrän broder Magnus, general- 
konfessorn, vore från sin befattning såsom kon- 
fessor helt avlägsnad. Då broder Magnus er- 
farit detta, uppkom stor meningsskillnad mel- 2i6 1465. 

lan honom samt systrarna och bröderna, och 
följaktligen vart abbedissevalet under lång tid 
uppskjutet. Denna meningsskillnad varade från 

iS (tkiober. Sankt Lucas' evangelistens fest till dagen efter 

12 noveviber. Sankt Martinus. Och då vart den genom herr dom+ 
prosten herr Petrus Mört i Linköping och tvenne 
andra kaniker här i Vadstena i brödernas talrura 
helt avslutad. Och så, den följande dagen, näm- 
ligen biskopen och bekännaren Sankt Briccius' 
dag valdes till abbedissa syster Katerina Päders- 
dotter, som förut var priorissa. Och hon val- 
des i god sämja, så av bröderna som systrarna 
genom och enligt valsättet scrutinium och enligt 
valformen i kapitlet Indemnitatibus i sjätte bo- 
ken av Dekretalerna, i närvaro av förenämndä 
kapitelherrar, här i Vadstena då närvarande, vilka 
samma dag undersökte och godkände valet,, 
eftersom biskopsstolen då var ledig o. s. v, 
Samma år på jungfrun och martyren Sankta 

2j ii,K'(mier. Katarinas dag vigde den vördige fadern biskop 
Laurentius i Växjö den förenämndä valda syster 
Katerina Pädersdotter till abbedissa, och på* 
följande söndag, som var första söndagen i 

I ihcfmkr. advent, vigde förbemälte herr biskop i Växjö 
nedanskrivna jungfrur och personer till systrar; 
nämligen syster Katerina Arvastsdotter, Inge- 
burg Laurensdotter, Margareta Niklisdotter, Bir- 
gitta Klavusdotter, Elena Benktsdotter, Cecilia 1465— 1467* 217 

Svensdotter och Katerina Jönisdotter, samt mån- 
dagen därefter herr Gudserk, kyrkoherde i Ske- 
ninge. 

I advent avsade sig broder Magnus Unnes- / dicemkr. 
son konfessorskallet, och i samma advent, på 
den dag, då sångstycket »Clama» är föreskrivet,* j december. 
valdes broder Olav Johannesson den äldre till 
konfessor. HERRENS ÅR 1 466. Andra söndagen i fastan vigde en biskop 
från Island här en jungfru till syster, nämligen 
Ingeburg Johänsdotter i Broby. HERRENS ÅR I467. 

Ett blad felar. _ vordo myckct rädda 

och frågade om orsaken, vårföre de så väpnade 
kommit till dem, och vad de därmed åsyftade, 
ropade alla enstämmigt och sade, att om de ej 
genast avfärdade ärkebiskopen från Stockholms 
slott och utlämnade honom ur sina händer, ville 
de genast gripa och dräpa dem* Då ärkebiskopen 
hörde detta, vart han mäkta förskräckt och gick ut 
från rådsfbrsamlingcn och började gå mot slottet. 
Men dessa väpnade män följde honom genast 3 rnars. 2i8 1467. 

och tvungo honom att överlämna slottet Och på 
så sätt miste denne ärkebiskop Stockholms slott, 
som han aldrig mera återfick. Men till hövits- 
man på. samma slött satte de dä riddaren herr 
Erik Axelsson, och ärkebiskopen avfärdade de 
till hans stift. . Men senare samma höst tilltog 
dalkarlarnas makt så mycket emot ärkebiskopen, 
att han samt alla hans bröder och fränder nöd- 
gades fly från Uppland till Öland, till Borgholms 
slott, och där dog han följande år. Och så tog 
hans regering slut. 

Om konung Karls återkomst från Finland 
till Stockholm. 

Herrens är 1467 sände rikets adel och jäm- 
väl menighet, särdeles dalamännen, som vanligen 
kallas dalkarlar, konung Karl bud och brev, att 
han skulle komma till riket, enär han var vid 
den tiden i Finland och hade där slottet Rase- 
II mwembtr. borg., Och äntligen samma år omkring Martinus* 
IS november, eller Briccius' högtid kom han till Stockholm, och 
där överlämnades då till honom Stockholms slott 
av herr riddaren Erik Axilsson, som då innehade 
och styrde det. Och sedan kommo till honom 
rikets adel och även dalkarlarna och hyllade 
honom ånyo, och så återfick han riket. Dock 
dröjde han. nära ett helt år efter sin återkomst 
i Stockholm. 1468. 219 HERRENS ÅR 1 468. 

Omkring Sankt Paulus' omvändelses högtid 35 januati. 
kom konung Karl med en stor här av adel och 
krigsmän hit till Vadstena, eftersom han nyss 
äter antagits till rikets konung, så av adeln som 
av hela rikets menighet o. s. v. 

Samma år, på jungfrun Sankta Gertruds dag, ty mars. 
avled broder Andreas i det vår ordens kloster, 
som heter Huvudö nära Oslo i Norge. Han var 
dit sänd förra hösten från Vadstena kloster med 
en följeslagare, nämligen broder Torgils. Och 
denne broder Andreas var en menlös man och 
mycket from, ett föredöme i leverne och um- 
gängelse. 

Samma år, en vecka efter den Heliga Jungfru 
Marie besökelse, som var på lördagen före Sankt 
Knuts högtid, kallade generalkonfessorn broder ^ y^^-. 
Olav Johannesson, då systrarnas nona var slutad, 
med sig alla bröderna till systrarnas talerum 
och därstädes, i närvaro av abbedissan och hela 
församlingen av systrar och bröder, avsade han 
sig sitt ämbete. 

Genast på onsdagen valdes broder Johannes . isjuU. 
Johannesson till generalkonfessor enhälligt av 
hela församlingen av systrar och bröder, och 
han bekräftades sedan av biskopen. 220 I4ÖÖ. 

Samma år, omkring Sankt Olavs' högtid, be- 
gåvo sig några av Sveriges rikes, råd till ett 
möte i Halmstad å konung Karls vägnar, och 
där voro även några av Danmarks rikes råd för- 
samlade. Och allt, vad som där av svenskarna 
föreslogs och framlades, förkastade danskarna 
alldeles, och de uppsade dagtingan och fred o. s. v. 
Samma år, nämligen 1468 på Sankt Nicolaus' 

6 dmmher. dag, vigde herr biskopen en jungfru till syster 
vid namn Ingegerd Olavsdotter från Värmland 
och Petrus Nielsson till lekbroder. Han var 
förut syssloman i klostrets gård utanför över 
vårt tjänstefolk, en klok man. 

n dmmhr. Samma år, omkring tredje söndagen i advent j 
ryckte konung Karl in i Västergötland med fyra 
hundra man i hopp att intaga Axevalls slott, 
som då innehades av en riddare vid namn Ivar 
Gren, son av herr Magnus Gren. Men då 
denne hörde om koijung Karls ankomst, ville 
han ej överlämna slottet åt honom utan befallde 
han sitt folk att värja slottet samt begav sig 
till danske konungen, hyllade honom och bad- 
honom om hjälp o. s. v. När konung Karl hörde 
detta, tågade han åter frän Västergötland och- 

■34 diiémhtr. köm till Vadstena julaftonen. Och strax sam- 
mankallade han här i Vadstena ånyo rikets råd. 
och överlade' med dem om vad som vore råd- 
Hgast att göra Q. s. v. 1469- 221 HERRENS ÅR 1469. 

Strax på nyåret^ då konung Karl var här i r jcn-van. 
Vadstena, sände han åter tusen man till Väster- 
götland att belägra Axevall, och denna här stan- 
nade i Västergötland ända till fastan. Och slut* xs /m-u-a-r 
ligen ryckte konung Kristiern i samma fastetid 
omkring 5:e söndagen i fastan med en stor häir ig man. 
in i Västergötland, och genom vissa förrädares 
tillskyndan vart då ett stort slag mellan samme 
konung i Danmark och Sveriges rikes, adel tis- 
dagen i dymmelveckan. Och fångna vordo många 2S mars. 
ä ömse sidor och sårade, men de svenska her- 
rarna veko den gången och återkommo hit till 
Vadstena den heliga påskafton. Även konung / april 
Kristiern drog sig tillbaka från Västergötland 
och åtei^vände till Danmark. 

Samma år, dagen efter apostlarna Petrus' och 
Paulus' dag, kommo bönderna i Västergötland ^^.jam. 
med väpnad arm till Axevalls slott och antände 
det och nedbröto det över deras huvud, som där 
voro, och nedhöggo dem nästan allesammans, 
men slottet förstörde de i grund och lämnade 
ej sten på sten. 

Samma är, fredagen näst efter söndagen 
Quasimodogeniti, under systrarnas prim, avled /^ ^mv. 
syster Birgitta Karlsdotter, konung Karls dotter, 222 1469. 

och vart begraven samma dag, sedan dödsmäs- 
san sjungits o. s. v. 
JO april. Samma år, fjärde påsksöndagen, vigde den 

vördige fadern herr biskop Henrik i Linköping 
tvenne jungfrur till systrar, nämligen syster Gia 
Kogsdotter från Skeninge och Birgitta, dotter 
till en Jönis Laurensson, borgare i Vadstena. 
I maj. Samma år, apostlarna Philippus' och Jakobs* 

dag, inträdde herr biskop Henrik i Linköping 
första gången hos systrarna och förrättade visita- 
tion, och biträden voro herr domprosten Petrus 
Mört och succentor magister Gerard, och likaså 
inträdde han påföljande dag till bröderna. 

5 tmj. Samma år, fredagen före femte påsksönda- 

gen om aftonen efter nattdrycken, avled broder 
Jespar, lekbroder och till börden tysk, som 
omkring tvenne är före sin död hade legat till 
sängs, drabbad av slag, och på Sankt Johannes 

6 maj. ante portam Latinam vart han begraven. 

so maj. Tisdagen efter trefaldighetssöndag avled bro- 

der Torsten, lekbroder, mycket gammal, still- 
.sam och klok i värv. Han avled under den Heliga 
Jungfruns massa, under Agnus Dei. 

Samma år, dagen för återfinnandet av Sankt 

3 aug-usii. Stephanus' reliker, under brödernas vesper, av-- 

led broder Mikael, en av de 13 prästerna, och 
begrovs påföljande dag, d. v. s. relikernas 

4 augusti, fest. 1469- 223 

Samma år, veckan efter vår heliga moder 
Birgittas kanonisation, då många adliga män voro 8—14 oktober. 
här i Vadstena, kom plötsligt och oförutsett över 
dem en riddare vid namn Erik Karlsson, boende 
på Hovgården, med en stor skara krigsfolk och 
tog till fånga alla de adliga herrarna, så många 
han kunde finna här i Vadstena, och några av 
dem förde han till sitt slott Stegeholm, som 
han då innehade. Men andra tvang han att 
hylla honom och med honom göra uppror 
mot konung Karl och förjaga honom ur riket. 
Detta försökte han också en lång tid, till dess 
han vart besegrad av herr riddaren Sten Sture 
och andra herrar, som vid den tiden höUo fast 
vid konung Karl. 

Samma år, Sankta Barbaras dag, under syst- ^ december. 
ramas vesper, avled broder Ture, till börden 
dansk, som stått i diakonkall under 23 år, en 
menlös och from man. 

Samma år, i veckan efter jul, nämligen Sankt 
Sylvesters dag, vigde herr biskop Henrik i Lin- ^^ december. 
köping fyra bröder, nämligen Laurentius Niko-^ 
lausson från Söderköping till präst, och en an- 
nan herr Laurentius, kallad Jute, nästan utle- 
vad, till diakon, och tvenne lekbröder, nämhgen 
Johannes Torstensson och en annan Johannes 
Skrivare. 224 1470- HERRENS AR I47O. 

j fcbrmri. Saiilct Blasius' dag efter första vesperringnin- 
gen avled broder Johannes Magnusson, lekbroder, 
en om klostrets gods och gårdar mycket för- 
faren man och en god svarsman emot dem, som 
bestridde klostrets intäkter. 

Samma år, torsdagen näst före söndagen 

T mars. Quinquagcsima, under den Heliga Jungfru Marias 
mässa, avled broder Magnus Hakvonsson, lek-^ 
broder, en enfaldig man, menlös, ödmjuk emot 
sina bröder och from. 

Samma år, tisdagen näst efter söndagen Le- 

j aprit. tare i fastan, avled syster Ingeburg Atsersdotter, 
en av de äldre. 

13 april. Torsdagen näst före palmsöndagen avled sys- 

ter Margareta. Arvidsdotter, en av de äldre. 
Hon hade även under några år varit moder i 
klostret Nädendal i Finland. 

I fjärde veckan efter påskhelgen, nämligen 

/j m&j. tisdagen näst före Sankt Eriks högtid, avled 
konung Karl på slöttet i Stockholm, och där 
sammastädes vart han i minoriterbrödernas klos- 
ter begraven. Denne samme konung Karl an- 
förtrodde på" sitt yttersta åt herr riddaren Steii 
Sture Stockholms slott och regeringen över hela 
Sveriges rike. 1.470— i47i- 225 

:: Marie besökelses dag under systrarnas vesper, s jm'/\ 
avled syster Ingegerd Pädarsdotter, enkel och 
menlös. 

. : . : Söndagen näst efter Sankt Petri fängelse vigde j angm-n. 
herr biskop Henrik i Liiiköping trenne . jung- 
frur, nämligen Marita, dotter till herr riddaren 
Ture Jönsson, och Ingeburg, dotter till Bene- 
dikt guldsmed i Vadstena, och Katerina Algots- 
dotter. 

Söndagen i veckan efter Sankt Laurentius' 
dag under natten mellan lördagen och söndagen, 12 aitgmH. 
avled fromme fadern broder Magnus Unnesson. 
lian var teologie baccalarius och var mer än 
20' är generalkonfessor i Vadstena, Han utstod 
äveii många mödor för ordens vidmakthållande, 
så vid romerska kurian som i andra kloster av 
vår orden. Han förskaffade oss även ett för- 
svar angående vår moder Sankta Birgittas Him- 
melska Uppenbarelser emot fiender och belackare 
av samma uppenbarelser. Men han avled i det 
35:e aret efter sitt klosterlöfte. HBRRENS AR 147 1. 

■ :■ Konung Kristiern av Danmark kom till Kal- 
mac med en stor här och flotta och besatte 
Kläckeberga kyrka: 

T^S'"i''^'i^ii^ Lundbergs Fadstena klosters minpieshk. 226 1471— 1473' 

// jnifi. Samma är, omkring Sankt Botolphus' dag, vig- 
des broder Jönis, lekbroder. 

2-2 februari Samma år, Sankt Petri Cathedra, vigde herr 
biskop Henrik i Linköping till lekbroder Jakob 
Johannesson, född i Vadstena. 

23 november. Samma år, omkring Katarinas dag, vigdes 
lekbrodern Knut Hvässing. 1472. 

// tvugmii. Kn vecka efter Sankt Laurentius' dag vigde 
herr biskop Henrik i Linköping tvenne präster- 
liga bröder, nämligen herr Andreas Kristmans- 
son från Söderköping och herr Birger Johannes- 
son från Värmland i Västergötland. 

Samma år, söndagen näst efter Sankta Kata- 
rr? novtmher. ^Jns? jungfruns och martyrens dag, vigde dent 
vördige herren biskop Henrik i Linköping Kata- 
rina Ingvarsdotter till syster. AR 1473. 

jttni. ^"^ 1473 på pingstdagen avled syster Kate- 

rina. Pädersdotter, abbedissa i Vadstena. Hon 
var köttslig syster till herr Tord, som var dekati 
vid Linköpings kyrka och sedan vald till Upp- 
sala stift. H73—H7Ö. 227 

Dagen före Sankt Bartholomeus' apostelns dag as éugmU. 
avled broder Bonde från Öland, en av de 13 
prästerna, en enkel, fridsam och from man. 

Söndagen i veckan efter Sankta Birgittas 
kanonisation vigde herr biskop Henrik i Lin- 10 oktober. 
köping en prästerlig broder, nämligen herr Ar- 
vid från Västergötland, och en syster, jung- 
frun Barbara, dotter till Jäppe Hansson från 
Dalarne. 

Samma år. Sankta Agatas dag, vigde herr ^ /edrmii. 
biskop Henrik i Linköping till lekbroder en vid 
namn Benedikt Nikolausson. HERRENS AR 1475- 

var i Rom jubelår under påven Sixtus den fjärde. HERRENS ÅR 1476. 

Lördagen näst före tredje påsksöndagen avled 4 maj. 
syster Ragnild Magnusdotter, en av de äldre 
systrarna. 

Femte söndagen efter påsk avled en syster jg maj. 
av de äldre vid namn Märitta. 

Dagen efter femte påsksöndagen, nämligen 
första dagen i Rogaciones,* avled broder Gudserk, 20 maj. 
en av de 13 prästerna. g,38 1476—1477. 

■ sr. '»«/'■ • Fredagen näst före pingst vigde herr biskop 
Henrik , i Linköping tvenne jungfrur till systrar, 
nämligen Katerina, dotter till Jöns Gudmundsspnj 
borgmästare i Vadstena, och Katerina Jovans- 
dotter i Broby. 

3s jmi Dagen efter Sankt Johannes döparen avled 
syster Ingrid Olavsdotter, en av de äldre. 

3x juli. Dagen före Petri fängelses dag vigde herr 
biskop Henrik i Linköping till prästerlig broder 
hos oss herr Johannes Matteusson, baccalarius 
i kanonisk rätt. 

2g seftmkr. Herrens år 1476, Sankt Mikaels dag, vigde 
herr biskop Henrik i Linköping tvenne jungfrur, 
nämligen Anna, dotter till Olav Laurentiusson, 
borgare i Vadstena, och Kristina Övidsdotter, 
vilken Övid uppförde taket på vår klosterkyrka, 
och därjämte vigde han herr Nikolaus Ragvalds- 
son till prästerlig broder. HERRENS AR 1 47 7. 

IS ddchr. Dagen efter Sankt Calixtus' dag avled syster 
Benedikta Eskilsdotter. 

Söndagen näst före apostlarna Simons och 
36 oiiifh^r, Judas* dag avled broder Olav Johannesson den 
äldre, en av de 13^ prästerna, fordom kyrkoherde 
i Bringetofta. i47 7— 147 8- 229 

Söndagen i veckan efter Sankt Martinus' dag 16 novembtr. 
avled syster Botild Pädersdotter, som var god 
skriverska och skrev stora volymer, mässböcker 
och annat. 

HERRENS ÅR 1478. ' ' 

Sankt Paulus' omvändelses dag vigde herr 23 januari. 
biskop Henrik i Linköping en jungfru Anna, 
dotter till Laurentius Ulvsson, borgmästare i 
Vadstena, och Anna Svensdotter till systrar. 

Samnia Herrens åi- Sankt Eriks dag avled is maj. 
broder Gunnar, präst. Han hade varit i Heliga 
landet. 

Herr biskop Henrik i Linköping vigde tvenne 
prästerliga bröder på Sankt Lucas evangelistens 
dag, nämligen herr magister Petrus Karlsson, xS aktoha-, 
kanik i Skara och herr Erik Johannesson, kyrko- 
herde vid Sankt Olav i Lödöse. 

Dagen efter elvatusen jungfrurs dag omkring 22 okiober. 
klockan ätta, började eld i taket Över häktelset, 
och inom två timmar därefter var lagt i aska 
taket till brödernas sovstuga och taket över brö- 
dernas korsgäng och kapitelhuset och bokstugan 
samt en stor del av träden i trädgården. Gudi 
vare tack! 

Samma är . vigde herr biskop Henrik i Lin- 
köping Anna Petrusdotter frän Åland till syster 
omkring Sankta Birgittas dag. 7 ^iktober. 3 "50 147 9 — 1480. AR 1479. 

24 fehrmvi. Sankt Matthias apostelns dag gick broder 
Johannes Skrivare, lekbroder, hemligen iit ur 

klostret, vilken efter år begav sig över till 

vår ordens kloster Bergen i Norge, samt där 
återfick dräkten och vart broder och präst. 
3 atigmti. Dagen näst efter Petri fängelse vigde herr 
biskop Henrik i Linköping till lekbroder hos oss 
en lekman från Stockholm vid namn Henrik. o 

AR 2—7 /««'• 6 augusti. X september, 2Q ekiohr. 1480. 

I veckan efter Kristi lekamens fest avled bro- 
der Laurentius Jute, diakon. 

Söndagen näst efter Petrus' fängelse vigde herr 
biskop Henrik i Linköping två personer, näm- 
ligen Kristina, dotter till Johannes Sivatsson, borg- 
mästare i Linköping, jungfru, och herr Ingemar 
Johansson till diakon. 

Ar 1480, söndagsbokstaven A,^ dagen efter 
Sankt Egidius avled broder Laurentius Niko- 
iausson, präst. 

Dagen efter apostlarna Simons och Judas' dag 
vigde herr biskop Henrik i Linköping till präster- 
lig broder herr Petrus Ingemarsson, född i Vad- 
stena. 1481— 1482., 231 HERRENS AR 1 48 1. 

Sankt Eriks dag avled syster Kateriaa Eriks- 18 maj: 
dotter. 

Herr biskop Henrik i Linköping vigde till 
syster en jungfru vid namn Elisabet, dotter till 
Cjiorder Laurensson, borgmästare i Vadstena. 

Omkring pingst spordes danske konungen 10 jitni. 
Kristierns död. 

Dagen efter Sankt Olav avled syster Katerina 
P^ikolausdotter. 

Herr biskop Henrik i Linköping vigde en 
dotter till Petrus Nielsson i Vinnerstad, vid namn 
Birgitta och jungfru, till syster. 

Natten till Sankta Katarinas av Grekland dag ,^5 myvmber. 
avled syster Ingegerd Stafansdotter. 

Herr biskop Henrik i Linköping vigde en 
jungfru Katerina, dotter till Nikolaus Karsson, 
borgare i Vadstena. HERRENS ÅR 1 482. 

Söndagen näst före Maria renings dag avled 2S jammri. 
broder Johannes Johannesson, som,., år var ge- 
•aeralkonfessor, vilket han för alltför stor kroppslig 
sjukdoms och blindhets skull avsade sig vid pass 
trenne år före sin död. 232: 1482 — 148 4» 

2S aM/. Tredje söndagen efter påsk vigde herr biskop 

Henrik i Linköping herr Torsten Johannesson» 
kyrkoherde i Jönköping, till prästerlig broder. 

2S oprii. Ar 1483, Vitalis martyrens dag, 28 april HERRENS ÅR 1483. 

!■,? H(ieniha\ Onsdagen biand kvatemberdaganie före Mi- 
kaelis^ avled broder Olav Johannesson, diakon» 
en, enkel, from, kysk och mycket stilla man ^ 
Han hade varit i Helisra landet och i Rom och 
på många andra heliga orter. 

ö dtnmhcr. Sankt Nicolaus' dag vigde herr biskop Hen-, 
rik i Linköping herr Olav Petrusson från Väster- 
götland till broder diakon. HERRENS ÅR 1 48 4. 

/ aii:^usii. Första dagen i augusti månad avled syster 
Ingrid, köksa. 

Herrens år 1484 kom en legat från påven 
Sixtus IV till Stockholm, omkring Sankt Lauren- 

w augusti, tius' -dag, vid namn Bartolomeus av Chamerino 
med full avlat för alla synder för alla Sveriges 
och Norges innebyggare. Denne vart över hela 
Sverige så av prelater som herremän i riket hö* 
dersamt mottagen och dröjde här i riket . . , 1484— 1485- 1"» "J Och han mottog ett brev på broderskåp hos oss 
och äf vår broder. • . .. 

Samma tid rådde pest i Sverige och niest i 
Stockholm, så att, såsom ryktet förniälte, 15 tu- 
sen människor avledo blott i Stockholms stad. 1485.. 

Söndagsbokstaven B. Tisdagen näst efter son- 
dagen Oculi i fastlagen avled syster Birgitta s mars, 
Olavsdotter. 

'Femte söndagen i fastan eller förr, föll- broder ^a mars. 
Rotkar, diakon, till markeh och vart genast stum 
och lam. Lördagen före palmsöndagen avled- han, 26. mar^ 
i det 40:e året efter sitt klosterlöfte. 

På den heliga Trefaldighets söndag vigde herr -f? maj. 
biskop Henrik i Linköping bert Erik Svensson 
från" Sala till diakon. Han var född i Vad- 
stena. ■ ^ ' 

Klockan tio på natten mellan den 17 och 18 
september, d. v. s. Sankt Lamberts dag,^ upp- ^j. ^^^.^^ ^g ^.^^^ 
kom eldsvåda i huset, sorn var över tälrummet 
mellan systrarna och bröderna, vilken ingen vars* 
nadéiriom vår inhägnad, förrän folket från staden 
med stort rop och buller bröt upp porten till 
brödernas trädgård och väckte bröderna, och 
inom éri timme var dert med Guds hjälp med 
största möda släckt. Och intet hus, mer än • ■ 234 J4 85—14 8^- 

detta enda, nedbrändes, utom en tillstötande det 
av taket på sjukstugan och södra glasfönstret i 
brödernas kor. Gudi vare tack! 
9 ekmer. I vcckan efter Sankta Birgittas dag, på den 
dag, som var 9 okt., vigde herr biskop Henrik 
i Linköping en jungfru vid namn Birgitta, dotter 
till herr Sten Sture, riddare och dä Sveriges riks- 
föreståndare, tiil syster. Gud vare tack! HERRENS ÅR 1 486. 

Söndagsbokstaven A. Natten mellan Maria 
s fibrmn. fenings dag och Sankt Blasius' dag omkring 
klockan ett avled fromme fadern broder Mattias 
Jjiurentiusson från Jönköping i 33:6 året efter sitt 
klosterlöfte. Denne var en man av stor full- 
komlighet, tålamod och avhållsamhet från varje 
kroppslig vederkvickelse; men i andaktsövning 
och betraktelse främst, älskade ensamheten och 
tystnaden, var mot sig själv sträng, mot andra 
vänlig och tillgänglig. 

I talrummen ingick han knappast, blott sällan 
pä prelatens tillsägelse, och detta ej utan märklig 
anledning. Och med största glädje avvaktade 
han dagligen själens frigörelse från kroppen och 
åstundade varmt att förlossas. Gudi vare tack! 

Samma år, dagen före Sankt Augustinus' dag, 
o.y mgmii. d. V. s. 27 augusti, vigde herr biskop Henrik i hSö— 1487. 235 

Linköping till prästerlig broder herr Johannes 
Svensson, fordom kapellpräst i Isted i Odense 
stift i konungariket Danmark. 

Sankta Elisabeths dag avled lekbrodern Olav tg mmmkr. 
Olavsson, i det 27:6 året efter sitt klosterlöfte, 
en stilla och redlig man. 

3:a söndagen i advent, som var den io:e da- w dmmkr. 
gen i december månad, under systrarnas vesper, 
avled syster Margareta Klavusdotter, abbedissa, 
från Söderköping, i sitt 14:6 ämbetsår, men det 
47:e året efter sitt klosterlöfte. 

Onsdagen därefter valdes till abbedissa pri- j dtumhtr. 
orissan syster Anna Paulsdotter i god endräkt 
och vigdes av herr biskop Henrik i Linköping 
år 1487, måndagen näst efter 3:6 söndagen efter 
åttonde dagen till trettondedagen, som var den 
2i:a dagen i januari månad.^ i»» jammn 

HERRENS ÄR 1 487. 

Tredje söndagen efter åttonde dagen till 
trettondedagen vigde herr biskop Henrik i Lin- lh jmimrL 
köping en jungfru till syster, vid namn Kristina 
Henriksdotter, född i Uppsala, och en lekbroder 
vid namn Gerard , . . , till börden tysk, vilken 
kunde snida och måla. Gudi vare tack! 

Andra dagen i april månad, vilken var 2:a ^ aMi. 
dagen efter 5:e söndagen i fastan, avled syster 2'36 1487. 

llaghild Nikiasdötter, i det 69:0 året efter sitt 
klosterlöfte. 

Samma år avled syster Kristina, dotter tÉ 
Johannes Sivatsson, borgmästare i Linköping 

26 april, dagen efter Sankt Markus evangelistens dag, i 
det sjunde året efter sitt klosterlöfte. 

Samma år avled syster Beata, dotter till herr 
riddaren Fikke Bilou, den 17:6 dagen i maj 
// maj. månad. 

12 juni. Den tolfte dagen i juni månad vigde herr 

biskop Henrik i Linköping till systrar tvenhe 
jungfrur, nämligen Ragnild , . . och Katarina 
Läiirentiusdotter samt herr Mikael från Söder- 
köping till prästerlig broder. 

TT juni. Den l/re dagen i juni månad vigde herr 

biskop' Henrik i Linköping till syster en hög- 
förnäm jungfru från Västergötland vid namn 
Ögerd.^ 

2() juni. Den 26:e dagen i juni månad begåvo sig tvenne 
våra prästerliga bröder, nämligen broder Klemens 
Petrusson den äldre och broder Johannes Matteus- 
soh på väg till ett allmänt ordenskapitel, sohl 
2S aitgus/i. vid tiden för Sankt Augustinus' dag skulle hållas 
i Sankt Salvators ordens kloster Gnädenberg 
nära Niirnberg i Tyskland.- Därifrån hade dessa 
j uppdrag én färd till kurian i Rom för att be^ 
gära och bringa till önskat slut en kanonisation 
av den saliga Katerina, Sankta Birgittas dotter, ■ 148 7- ■• 237, 

; Den 14:6 dagen i juli månad avled brod<jr /./ jnii. 
Andreas Kristmansson, präst, i det ,i5:e året efter 
sitt klosterlöfte. 

Samma är, nämligen 1487, veckan efter den 
Heliga Jungfru Marias födelse, nämligen månda- 
gen, som var den io:e dagen i september månad, 10 itpumUi 
vid pass klockan fem på aftonen, uppblossade 
en häftig vådeld i ett hus nästan mitt emot 
Sankt Helgeandshuset åt norr, vilken så spred sig, 
att den inom 9 timmars tid lade hela staden i 
aska utom Sankt Peters kyrka och klostret med 
angränsande gärdar och några gårdar ät söder 
och åt väster, ganska fä i förhållande till dem, 
som nedbrändes. Och dessa bevarade Guds barm- 
härtighet oskadda, såsom det tros, för den heliga 
Jungfru Marie och Sankta Birgittas förtjänster 
och böner. Ty det hände sig några år dess 
förinnan, att en from man, hänryckt i andlig 
syn, och ledd av en gosse i vita kläder, såg 
hela Vadstena stad i ljus låga utom Sankt Petrus' 
kyrka och en del av de hus, som lågo intill 
klostermuren, och då han ville bringa hjälp, kände 
han en brännande smärta i sina händer, och dess- 
utom syntes sedan hans hand brandmärkt. Han 
såg ock dä tvenne kvinnor i vita kläder, som 
hade liksom påkar i händerna och värjde kloster- 
boningen. Och då den ena av dem sade till den 
andra, att hon skulle hjälpa i sä stor nöd, svarade 238 i487-~i488- 

den andra och' sade: »Jag har så länge bedit och 
hulpifc, och jag är trött, och det behagar mig e] 
att längre hjälpa, enär dessa äro så förhärdade 
syndare i förtal, svåra eder, skvaller i kyrkan 
och stölder, att det ej är tjänligt att längre uppe- 
hålla dem i så onda verk och ett så fördömligt 
levernes o. s. v. Så som ovan sagt är, skedde 
ock sedermera, varför vi må prisa Gud. Gudt 
vare tack! HERl^NS ÅR 1488. 

24 jaimaii. Dagen före Sankt Paulus' omvändelse avled 
syster Helena Hakvonsdotter . . . året efter sitt 
klosterlöfte. 

Samma år, fjärde söndagen efter påsk, vigde 
herr biskop Henrik i Linköping till syster hos 
oss en jungfru vid namn Katerina, dotter til! 
Petrus Bagge, borgare i Vadstena och syster- 
dotter till broder Petrus Ingemarsson. Och det 
4 maj. var den Ijärde dagen i maj månad. 

.?; siptemhr. Mikaelsmässoaftou, som inföll på lördag,* 
återkommo våra bröder Klemens Petrusson och 
Johannes Matteusson från romerska kurian, efter 
att nu hava utfört de uppdrag, så i det allmänna 
kapitlet som i Rom, för vilka de hade varit 
sända, nämligen förnyelse och ny stadfästelse 
av alla privilegier och all avlat, så för hela Sankt 1488. 239 

Salvators orden som för vårt kloster, och frågan 
om vår moder den saliga Katarinas kanonisation, 
tidigare främjad genom apostoliskt brev, men nu 
stärkt genom ett andra brev o. s. v. Och de an- 
kommande mottogos högtidligen med procession 
av prästerskapet och hela staden, och då de inträdde 
i brödernas kor genom gallret, sjöngo bröderna 
och systrarna, till den allraheligaste Treenigheten 
»Regnum mundi», »Te Deum» och »Deo graciass. 

Sankt Hieronymus' dag avsade sig fader ge- jo sepumbct. 
neralkonfessorn, broder Martin Olavsson efter 
systrarnas nona,^ sedan alla systrarna och brö- 
derna blivit sammankallade till talrummet, sitt 
konfessorsämbete for en svår sjukdom, av vilken 
han dä kvaldes, och tack framfördes till honom 
från ömse sidor o. s. v. 

Sankt Franciscus' dag valdes till klostrets 4 okhbtr. 
generalkonfessor broder Klemens Petrusson i stor 
endräkt inom båda konventen, genom valsättet 
scrutinium.^ Gudi vare tack! 

Den 8:e dagen i november manad avled sys- s >mmnb&i\ 
ter Katerina Lydekinsdotter, en mycket from 
person. 

Sankt Clemens' dag vigde herr biskop Hen-»^,j> n^vmkr. 
rik i Linköping hos oss en jungfru vid namn 
Anna, dotter till Johan Brun, till syster och herr 
Syinon från Nora till prästerlig broder. Gudi 
vare tack! 240 I489- 

HERRENS ÅR 1489. 

. Gylientalet 8. Söndagsbpkstaven D. Dagen 
?r juli. före Sankt Petrus' fängelse, vilken var på en 
fredag, voro bär den högvördigaste. fadern. herr 
ärkebiskop Jakob i Uppsala och de högvördtge 
fäderna herr Henrik i Linköping, herr Brynjolv 
i Skara, herr Olav i Västerås, herr Nikolaus i 
Växjö, stiftsbiskppar, samt de vördige föder och 
. . herrar^ doktor Ragvald, ärkedjäkne i Uppsala, 
doktor Mattias, dekan i Uppsala, båda decretoruni 
doctores,* och doktor Jakob, kanik i Uppsala,, 
teologie doktor, vilken ock dä. höll en predikan, 
på latin för de andliga för den saliga Katerinas, 
Sankta Birgittas dotters, skrinläggning, som dä 
omedelbart skulle ske, något mera än två timmar, 
Och. även andra flera sä klostrens som stiftens 
prelater, kyrkoherdar, vikarier, kapellatier.i stort 
antal, som jag anser över ett hundra. Om- 
kring klockan 4 pä efterniiddagen, sedan dör- 
rarna i gallren blivit öppnade, inträdde de i 
brödernas kor till att åhöra den predikan på 
latin, vilken då, såsom ovan är sagt, hölls, me: 
dan herrar biskopar jämte alla klerker stpdc 
mellan gallren och högaltaret. Men en kateder 
eller predikstol stod nära Sankt Andreas' altare, 
på vilken han stod, som predikade, upprest ..till 
så stor höjd, att hans fötter med mer än en 1489- 24t 

alns längd voro ovanför altaret. Men dä pre- 
dikan var slutad, och prästerna samfällt gätt ge- 
nom gallren, trädde herr ärkebiskopen, janite 
de fyra ovansagda biskoparna och några fä andra 
prelater och kaniker vidare in i brödernas kor 
eller sanktuarium, och han välsignade där och 
invigde den saliga Kateriaas bild, vilken 
kostade klostret ett hundra rhenska floriner. 
Och en var av dessa fem herrar biskopar, alla 
och var för sig, förrättade bön eller andakt in- 
för denna bild, och han gav 40 dagavs avlat pä 
begäran av herr konfessorn och bröderna i Vad- 
stena kloster. Därefter gingo de in i sakristian och 
besägo allt det tillbehör, som hade avseende pä 
denna högtidlighet, och gingo sedan med väl- 
signande ut, i samma ordning, vari de inträtt. 
Men andra dagen, d. v. s. Sankt Petri fängelses 
dag, inträdde förenämnda herrar, herr ärkebisko- 
pen och de fyra andra biskoparna och med 
dem en sjätte biskop, nämligen herr Herman . . . 
en andhg av predikarbrödernas orden, frän kon- 
ventet i Skeninge, jämte de ovannämnda trenne 
doktorerna frän Uppsala, till vilka slöto sig andra 
prelater från Sveriges rikes andra olika domkyrkor, 
magistrar och kaniker, till ett antal av tjugufyra 
eller så, omkring klockan åtta förmiddagen åter 
igen genom brödernas trädgård in i klostret och 
begåvo sig alla tillsammans vördsamUgen in i 

16 — J7ötll. Lundlierp; Vadstena klosters minnesbok. I aunaiu sakristian. Sedan där alla sex biskoparna pä öv- 
ligt sätt iklätts sina biskopliga prydnader med åtta 
andra prelater och kaniker, vilka skulle assistera 
dem vid gudstjänsten i dalmatikor, medan de öv- 
riga alla voro iförda mässhakar och käpor, ord- 
nade de sig till procession. Och dä de sålunda 
tågade fram till graven, i vilken dä lägo inne- 
slutna den saliga Katerinas ben, beredde de det 
omkringstäende folket en glädjande syn. Och 
sedan ärkebiskopen med Ijudlig stämma tagit 
upp: Veni Sancte Spiritus, Veni creator Spiritus 
med versikeln och koUekten om den helige Ande, 
fortsatte alla klerkerna med jubel och knäfall 
ända till slutet, medan biskoparna envar i sina 
händer höUo rökelsekar med rökelse till en söt 
lukt. 

Men när graven var öppnad samt kistan, 
med benen upptagen och upplåten, lyfte herr 
ärkebiskopen först upp huvudskålen och lade 
den i ett för den avpassat kärl, därefter käken 
eller hakan, som han insatte i ett kristallkärl 
och slutligen inpassade han underarmen i en 
hand av förgyllt silver. Och då det befanns, 
att ej flera särskilda kärl ännu voro iordning- 
gjorda, lyfte sedan herr biskop Henrik i Linkö- 
ping upp de särskilda benen och räckte dem 
till herr ärkebiskopen, och herr ärkebiskopen 
själv lade dem alla och ett och vart till en början 1489. 243 

1 ett. enkelt rött skrin. Därefter satte han slutli- 
gen själva skrinet med benen i ett större och 
ståtligare skrin, förfärdigat av silke, silver och 
guld och ädelstenar, under det att biskopar och 
klerker samfällt med underbar andakt tillsammans 
sjöngo sängen sPreciosi sancti Dei> och »Regnum 
mundi» och systrarna omedelbart med jublande 
stämma fortsatte sekvensen öm samma Sankta 
Katerina och sjöngo den ända till slut. 

Emellertid buro herr Sten Sture, Sveriges 
rikes förste och dess segersälle riksföreståndare, 
jämte övriga andra herrar och rikets råd, då 
närvarande, själva skrinet jämte Sankta Katerinas 
huvud ända fram till högaltaret. Sedan sluthgen 
relikgömmorna voro fördelade, efter antal och 
värdighet, mellan samma herrar, så klerker som 
lekmän, så tog herr Sten Sture kärlet med hu- 
vudet, och övriga riddare, såsom det passade sig, 
togo upp själva skrinet att bära det. Och så, med 
klerkerna och biskoparna främst, gick proces- 
sionen först inne i kyrkan genom brödernas om- 
gång och sedan ut och omkring hela griftegår- 
den, i fröjd och gamman, under folkmängdens 
enstämmiga jubel och glädje, och de sjöngo Her- 
ren en nv sång. 

Sedan sålunda processionen hållits och alla 
äter kommit in i brödernas kor, slutförde herr 
ärkebiskopen med höghet och kraft högmässan 244 1489. 

ora Sankt Petrus, med koUekten om Sankta Kata- 
rina tillagd. Sedan detta var sålunda förrättat, 
utträdde alla samtliga i den ordning, vari de 
därinne mottagits. 

Dessa äro namnen på de herrar av världsligt 
stånd, som tillätes inträda i brödernas kor för 
att bära skrinet och det övriga. Först herr riks- 
föreståndaren Sten Sture, herr Nikolaus Sture, 
Gregorius Mattisson, Ake Jönsson, Johannes Åkes- 
son, Erik Ottesson, Gostav Olavsson, Nikolaus 
Eriksson, riddare. Sä ock: Nikolaus Klavisson, 
Erik Karlsson, Karl Bänktsson, Svante Nielsson, 
Arvid Knutsson, svenner av vapen. 

Att märka är vidare, att herr biskopen i 
Linköping på själva dagen för ovan sagda skrin- 
läggning, under högmässan, höll en predikan för 
folket på landets mål, stående innanför gallren 
till brödernas kor på en hög predikstol. 

3 augiisd. Men dagen efter Sankt Petri fängelse eller 
Sankta Katarinas skrinläggning, sjöng den hög- 
vördige fadern herr biskop Bryniolv i Skara hög- 
tidligen högmässan om Sankta Katerina, Sankta 
Birgittas dotter, vid högaltaret i brödernas kor, 
under gudstjänsten: »Dilexisti justitiam» o. s. v. 

s auc-iisti. Men den följande annandagen, som var på män- 
dagen, vigde även herr ärkebiskopen, under av- 
sjungande av mässan i brödernas kor, en jungfru till 
syster, vid namn Agneta, som var född i Preussen. 1489. 245 

Men tisdagen, sjöng herr biskopen, i Lin- -f afg^si*- 
köping, stiftets biskop, liksom till bekräftelse på 
allt och ett och vart, som av förenamnda herrar 
kännes vara gjort under denna högtidlighet, hög- 
tidligen mässan om Sankta Katerina, Sankta Bir» 
gittas dotter, under samma gudstjänst, varunder 
biskopen i Skara hade sjungit den, men utanför 
brödernas inhägnad, nämligen vid Sankta Kate- 
rinas eget altare. Och till att märka är, att vid 
allt detta ... 

Sankt Hyppolitus' dag utsändes tvenne bröder ^s augusti. 
av vårt konvent till konventet Munkaliv i Ber- 
gen i konungariket Norge, nämligen bröderna 
Birger Johannesson och Mikael Nikolausson, av 
vilka den ene genast utgick ur klostret och åter- 
kom, men den andre kvarstannade omkring 2 
och ett halvt år. Men han återkallades genom 
brev och återkom Herrens år 1492 omkring 
Sankt Petri cathedr. 23 tehruari 

Herrens är 1489 avled syster Margareta Ulvs- 
dotter, i det 5i:a året efter sitt klosterlöfte. 

. . . dagen efter pingst vigde herr biskop 
Henrik i Linköping hos oss en jungfru från Sö- 
derköping till syster, vid namn Anna Girmunds- 
dotter, som var systerdotter till herr Ingemund 
Petrusson, kanik vid Linköpings kyrka. 

Samma är, tredje söndagen i trefaldighetj ^ jnu. 
efter systrarnas nattsång, omkring klockan åtta, J 246 1489 — I49I. 

avled syster Ingeborg Svensdotter, i det 5o:e året 
efter sitt klosterlöfte, och följande dag, en vecka 
O jnlL efter apostlarna Petrus' och Paulus' högtid, be- 
grovs hon. Hon var köttslig syster till vår 
broder Erik Svensson, diakon. HERRENS AR I49O. 

^o navmkr. Aposteln Sankt Andreas' dag avled den vör- 
dige fadern Martin Olavsson, fordom general- 
konfessor, en god och from man och flitig pre- 
dikant. Han avled i det 29:6 året efter sitt 
klosterlöfte. 

Samma Herrens år utövade herr Antonius 
Masth, präst, legatsuppdrag i Sveriges rike, vil- 
ken också var herr påven Innocentius VIII;s 
protonotarie och enligt hans bemyndigande för- 
kunnade han full syndaförlåtelse med korsets 
upphöjelses sigill. HERRENS AR 1 49 1. 

En vecka efter trettondedagen avled syster 
Birgitta, Hans Dortmans dotter. 

Samma år intog hennes ställe syster Birgitta, 
dotter till Andreas från Lödöse. Genom den vör- 
dige fadern herr biskop Henrik i Linköping und- 
fick hon vigningens och välsignelsens gåva sön- JS JilftlKif'!- i49i— H9: 247 Sif>i{>jil'i!: dagen Quinquagesima, och omkostnaderna samt ij fibrmtn 
föda* för henne gav till skänks den ädla 
frun fru Birgitta, den stränge riddaren Nikolaus 
Stures maka. 

Herrens är 1491 Sankt Cosmas' och Sankt 
Damianus' dag avreste bröderna Petrus Ingemars- 
son, präst, och Gerard lekbroder, till Ltibeck, för 
att låta trycka Sankta Birgittas Uppenbarelsers 
himmelska böcker. Och efter ett ars förlopp, 
sedan åtta hundra exemplar bUvit färdigtryckta på 
papper, men blott sexton på pergament, åter- 
kommo de till sitt kloster Herrens år 1493 om- 
kring Sankta Katerina jungfruns och martyrens 
dag. Ära vare Gud allsmäktig. Amen. 3j novtmoii\ HERRENS AR 1 49 2. 

Syster Birgitta Jönsdotter avled Herrens år 
1492 dagen före Sankt Ambrosius' dag efter 
middagen, utan sakrament, hastigt borttagen om- 
kring vid pass klockan 3, och under systrarnas 
nattsång anförtroddes hon åt graven. 

Till hennes ställe utsågs Helena, dotter till 
Peter Uddsson, borgare i Vadstena, och vigdes 
av den vördige fadern herr biskop Henrik i 
Linköping femte söndagen efter påsk, som den 
gängen inföll dagen före vår moder Sankta Bir- 
gittas skrinläggnings dag. afril. ?y niaj. 24<5 1492, 

Samma åv avled syster Anna, Laurentius 
Ulvssons dotter, torsdagen efter andra söndageii 
i Trefaldighet, som var vardagen närmast före 
åttonde dagen till apostlarna Petrus' och Paulus' 
j juä. dag, efter att ha fromt undfått sakramenten, och 
detta flera gånger om, enär hennes sjukdom drog 
länge om. I det 14:6 året efter sitt klosterlöfte. 

I hennes ställe utsågs Kristina, dotter till 
lirlend smed. Hon vigdes och mottog drälcten 
7 atioHsti. tisdagen före Sankt Laurentius martyrens dag- 
av herr biskopen i Linköping. 

Samma dag vigdes även den hedervärde herr 
Sven Tordsson, västgöte, riddaren herr Nikolaus 
Stures kapellan. Denne hölls högt i ära i sin 
herres ögon, för sin trohet i att iakttaga för- 
tegenhet i hemliga ärenden. 

Dagen efter Sankt Olavs, konungens och mar- 
30 juli tyrens, dag avled syster Ragnild Petrusdotter 
frän Norrköping, en släkting till broder Martin, 
fordom vär konfessor, 5 år efter sitt kloster- 
löfte och i början på det sjätte. Och den för 
henne sjungna själamässan hölls för högmässa 
för tidens korthets skull, enär hon dog under 
den heliga Jungfruns mässa. 

I hennes ställe utsågs Birgitta Botolsdotter, 

och dagen efter Egidius' dag, d. v. s. elfte sön- 

_=• sipumkr. dagen i trefaldighet, vigdes hon till syster av 

den vördige fadern, herr biskop Flenrik i Linkö- I492—I493- 249 

ping, som frikostigt skänkte denna jungfrus kost' 
nåder och föda^ av kärlek till Gud. Gudi 
Vtire tack! 

Samma Herrens år skedde överflyttning av 
relikerna efter Salige Brynolv, fordom biskop i 
Skara, till en förnämligare plats o. s. v. dagen 23 mtgmii. 
efter den Heliga Jungfru Marie himmelsfärd i 
samma Skara kyrka. Gudi vare pris och ära! 
Amen. På bemyndigande av herr påven Inno- 
centius VIII. 

Onsdagen efter Egidius, som var 5 september, ^ sepkmbcr. 
under systrarnas matutina, avled syster Katerinå 
Jönsdotter från Kuddby socken på Vikbolandet. 
Hon var i orden femtiofyra år och tjuguett da- 
gar därutöver. 

I hennes ställe utsågs och vigdes Dorotea, 
en jungfru från Norge; på begäran av herr ärke- 
biskopen i Trondhjem, biskoparna i Linköping 
och Bergen samt många fruar, såväl adliga som 
borgerliga, intogs hon. HERRENS AR 1493- 

En vecka efter trettondedagen avled den heder- ts jamiarL 
värde och fromme klerken broder Erik Svensson, 
diakon, fordom kyrkoherde i Sala i Västerås 
stift, en. enkel och rättskaffens och gudfruktig 
man, god sångare och predikant. Och han avled mars. 350 1493. 

i det åttonde året efter sitt klosterlöfte under 
systrarnas vesper och begrovs samma dag under 
deras nattsäng. 
g feimmri. Dagen före Sankta Scholasticas dag avled 
syster Margareta Hakvinsdotter, ett år efter sitt 
klosterlöfte. 

Sankta Gertruds dag avled syster Ingeburg 
Nikolausdotter frän Värmland. I det . . . året 
efter sitt klosterlöfte. 

Samma år, i veckan näst före jul, mördades 
förrädiskt riddaren herr Hans Åkesson. Ty då 
han själv tillsammans med sin bror herr Benedikt 
satt till bords, steg en bonde, vilken, såsom det 
sades, var för något svårt brott förvunnen till 
straff av samme herr Johannes, upp på taket till 
stugan, i vilken de tillsammans höllo måltid, och 
skar med en kniv ett litet hål i fönstret, sköt 
därigenom med en båge och genomborrade 
samme herr Hans, som genast föll ned och avled 
inom en timmes tid. Vile hans själ i Kristi 
frid! 

Samma år, femte söndagen efter påsk, som 
var den I2:e dagen i maj månad, vigde den hög- 
vördige fadern herr biskop Henrik i Linköping 
tvenne jungfrur till systrar hos oss, nämligen 
Birgitta, Hans Vinters dotter från Söderköping, 
och Birgitta Farmansdotter från Orberga socken 
nära vårt kloster. 12 ffiäf. 1493— 1494- 251 

Samma är, måndagen i veckan efter allhel- 
gonadag, som var den femte dagen i november j mvembtr. 
månad/ avled syster Ingeburg Hermansdotter, 
i det trettonde året efter sitt klosterlöfte. 

Samma år, Sankta Elisabets dag, avled syster j^ mvmbe>-. 
Cecilia Svensdotter, i det . . . året efter sitt klo- 
sterlöfte. 

Samma år, dagen efter den heliga Jungfru g dtcmkr. 
Marie avlelse, vigde den högvördigste fadern, 
herr biskop Henrik i Linköping till systrar hos oss 
tvenne jungfrur, nämligen Helena, dotter till Pe- 
trus Nielsson, borgare t Vadstena, och Margareta, 
dotter till Nikolaus Krogare, borgare i Söder- 
köping. HERRENS AR 1 494- 

Tredje söndagen efter trefaldighet, som var rs jtmi. 
den I5:e dagen i juni månad, vigde den högvör- 
dige fadern herr biskop Henrik i Linköping till 
diakonbroder hos oss herr Mikael Gudmunds- 
son, prebendepräst i Uppsala. 

Samma år. Sankt Sylvesters dag, d. v. s. sr decmkr. 
den sista dagen i december månad, avled broder 
Laurentius Mikaelsson från Norrbotten, en from 
och enkel man och ivrare för den heliga kloster- 
regeln, en av de 4 prästerna, i det 32:a året 
efter sitt klosterlöfte. 252 1495- 

HERRENS ÅR 1495. 

Tredje söndagen efter åttonde dagen till tret^ 

r fibntari. tondedagcn, d. v. s. dagen före Marie rening', 
vigde den vördige fadern herr biskop Henrik i 
Linköping till diakonbroder herr Klemens, altar- 
präst vid Sankta Katerinas altare i klostrets 
kyrka, född på Öland. 

ri scp/cmkr. Den II :e dagen i September månad, som vat 
fredagen efter Jungfru Marie födelse, avled lek- 
brodern Henrik Magnusson, i det i6:e året efter 
sitt klosterlöfte. Han avled i pesten. 

12 scptnnhir. Den I2:e dagen i september månad avled 
syster Birgitta, dotter till Johannes Vinter, borg- 
mästare i Söderköping utav pesten, i det andra 
året efter sitt klosterlöfte. 

22 sepkmkr. Sankt Mauritius' dag avled i pesten syster 
Anna Henriksdotter, dotter till en fordom guld- 
smed och borgare i Vadstena, i det 47:6 året efter 
sitt klosterlöfte. 

25 septimkr, IDen 25:e dagen i september månad avled 
syster Margareta Ottesdotter, köksa, likaledes i 
pestfen, i det 47:6 året efter sitt klosterlöfte. 
s okuéa: Samma år, den åttonde dagen i oktober må- 
nad, avled syster Ragnild Unnesdotter, köttslig 
syster till magister Magnus Unnesson, fordom 
generalkonfessor i Vadstena, en from och högt 
aktad jungfru, efter några mödosamma år i sakri- 1495- 253 

stantjänsten, i det 42:a året efter sitt klosteriöfte. 
i pesten o. s. v. 

Detta år rådde över hela Sverige svår, pest 
. Under natten efter Sankt Calixtus' dag upp- ti oki»kr 
kom en häftig vådeld i nya sjukstugan omkring 
klockan ett och förtärde och lade i aska allt, 
vad som i detta hus förvarades, jämte taket och 
innanredet. 

Då uppbrändes där bland annat en tunna, 
full med sju exemplar av vår heliga moder Sankta 
Birgittas himmelska uppenbarelser, vilken en viss 
lybsk borgare låtit ställa in hos oss för försälj- 
ning av hans böcker. Likaså brunno därstädes 
åtskilliga redskap för boktryck, fullt färdiga 
och redan under ett halvt år i bruk tagna, näm- 
ligen en präss jämte tenntyper i kursiv- och text- 
stil, med stora kostnader och besvär inköpta. 

Samma år, apostlarna Sankt Simons och Sankt 
Judas' dag, avled syster Ingrid Höksdotter, i det 2? oktohtr. 
. . . året efter sitt klosterlöfte. 

Herrens är 1495 söndagen näst före allhel- 
gonadag vigde herr biskop Henrik i Linköping ,, ^hiobir. 
till systrar jungfrurna Birgitta, dotter till Olav 
Jönsson, borgmästare i Vadstena, och Anna 
Nikolausdotter från Svanshals socken, syskon- 
barn till prästen, broder Nikolaus Ragvaldsson, 
och Ingeburg, dotter till Petrus Jönsson, borg- 
mästare i Vadstena, samt Laurentius Erik Jer- 254 1495—1496. 

kesson från Vadstena, till lekbroder. Gudi vare 
tack! 
s tievmher. Samma är, en vecka efter allhelgonadag, 
vigde samme herr biskop i Linköping en jung- 
fru Helena, dotter till Sven smed, borgare i 
Vadstena, till syster hos oss. HERRENS ÅR 1 496. 

j april. Påskdagen på morgonen avled syster Kristina 

Eriksdotter, i det ... året efter sitt klosterlöfte, 
och begrovs annandag påsk. 

14 maj. Samma år, den 14:6 dagen i maj månad, av- 

sade sig den vördiga modern, syster Anna Pauls- 
dotter, på grund av ålderdom abbedissesysslan, 
i det io:e året av sitt höga kall. 

16 maj. Samma år, den i6:e dagen i maj månad, 

valdes i stor endräkt och lugn till abbedissa 
en ädel och högbördig person, syster Marita, 
dotter till riddaren Ture, och aposteln Sankt 

23 juli. Jakobs dag, som var den 25:6 dagen i juli må- 
nad, vart hon av herr biskop Henrik i Linkö- 
ping högtidligen invigd. Gudi vare tack! 

^ - -,,;/ Aposteln Sankt Jakobs dag, d. v. s. den 25:6 

dagen i juli månad, vigde herr biskop Henrik i 
Linköping till syster hos oss Ingeborg Joansdot- 
ter, en jungfru, född i Västergötland. 1497— 1498- 255 HERRENS AR 1 497- 

Dagen före Sankta Gertruds dag avled bro- f; mms. 
der Petrus Karlsson, fordom filosofie magister 
och kanik i Skara, i det igie året efter sitt 
klosterlöfte. 

Åttonde dagen i juni månad avled syster s jnm. 
Margareta, dotter till Nikolaus Krogar från Sö- 
derköping, i det fjärde året efter sitt klosterlöfte. 

Herrens år 1497, dagen efter jungfrun och 
martyren Sankta Katarinas dag, d. a. den 26:e 
dagen i november månad, kröntes konung Jo- 26 mvemöfr. 
hannes, konung ICristierns son, till konung över 
Sveriges rike i Stockholm i Storkyrkan. O. s. v. HERRENS ÅR 1 498. 

Den 17:6 dagen i januari månad kom konung 
Johannes hit till Vadstena med en stark väpnad 
makt och mottogs med vördnad pä för konungen 
övligt sätt. Och trenne gånger inträdde han ge- 
nom gallren i våra bröders bostad och matsal 
för att avhandla då för klostret viktiga ärenden, 
och jämte honom herr Nikolaus Glob, biskop i 
Viborg i Danmark, samt en gång herr biskop 
Henrik i Linköping; men alla tre gångerna ovan 
sagde herr biskop i Viborg, herr krigshövits- /7 januan. 256 . 1.4 98- 

tnanneii Sten Sture, herr marsken Svante Niels- 
son, herr Arvid Trolla, lagman i Östergötland 
i Sveriges rike, och herr marsken Eskil Gödes- 
son, herr Nikolaus Eriksson och herr Nikolaus 
Hök, danska riddare, o. s. x, 

Samma är vigde herr biskop Henrik i Lin- 
köping en jungfru vid namn Anna, dotter till 
Mattias Kart, guldsmed och borgare i Vadstena, 
till syster, samt herr Nikolaus Amundsson från 
Röks socken, kyrkoherde och född i Skeninge, 
till prästerlig broder. Jungfrun och martyren 
^ijamton. Sankta Agucs' dag. 
4 murs. Samma är 1498, den fjärde i mars månad 

och första söndagen ij fastan, avled, tyngd av 
ålderdom, broder Knut i det ... året efter sitt 
klosterlöfte. Han var av adlig börd och från 
gosseåren uppfostrad i krigarkallet samt före sitt 
inträde i orden en duktig krigare. 

Herrens år 1498, Sankt Josef bekännarens 
ij jtmmri. dag, avlcd lekbrodern Petrus Nikolausson. H!an 
var av adlig ätt boren och en mogen och from 
man. 

Samma år, dagen näst efter den ärofulla Jung 
26 mars. fruus bcbådelsc, avled syster Birgitta Andreas- 
dotter, som var änka och ej läskunnig men dock 
from, fordom gift i Stockholm. 
79 maj. Samma år, jungfrun Potentianas dag, avled 

syster Birgitta Klausdotter. Hon var slagen med 1498— 1499- 257 

ett slags spetälska och bar den, såsom det sades, 
med tålamod. 

Samma år. Sankta Birgittas skrinläggnings 
dag, vigdes tvenne jungfrur, nämligen Birgitta, 28 maj, 
dotter till Petrus, borgare i Vadstena, och Do- 
rotea, Nikolaus målares dotter, och jämte dem 
den vördige herren magister Petrus Giordersson, 
kanik i Linköping, till en plats bland prästerna, 
och herr Johannes Nikolausson, altarpräst i Stock- 
holm, bland diakonerna, samt en lekman vid 
namn Jöns Joansson, bland de tjänande bröder- 
na, vilken hade varit syssloman i gården här i 
Vadstena och förhöll sig val efter sina gåvor. 
De vigdes av den vördige fadern herr biskop 
Henrik i Linköping. 

Samma år, på Menlösa barns dag, vigdes av 2c? deumkr. 
herr biskop Henrik i Linköping till lekbroder 
Nikolaus Laurentiusson, som någon tid tjänat 
vårt kloster i varjehanda ärenden. HERRENS AR 1 499. 

Dagen före Jungfru Marie rening avled i februari. 
syster Benedikta Magnusdotter. Hon var en ätt- 
ling till den saliga Katerina, Sankta Birgittas 
dotter. 

Samma år, påven Gregorius' dag, avled bro- la mars. 
der Birger, född i Skara, kallad Birge Stråle. 

17 — 175111. Lundberg, Vadstena klosters minnesbok. 258 1499- 

4 april. Samma är, biskopen Sankt Ambrosius' dag, 

avled syster Yliana Matteusdotter, av adlig börd 
och uppriktig fromhet. 

b april. Samma år, den 6:e i april månad, avled syster 

Elysabet Albertsdotter, tyngd av långvarig sjuk- 
dom, men vid hög ålder. 

s maj. Samma år, den 8:e i maj månad, avled syster 

Anna, Nikolaus Palnes dotter, av adlig börd och 
allvarlig i sina gärningar. 

Samma år, d. v. s. 1499, den 6:e dagen i 
juni månad, som då var en vecka efter Kristi 

^ jn„i_ lekamens dag, vigde herr biskop Henrik i Lin- 
köping 4 jungfrur till systrar, nämligen Marga- 
reta Laurentiusdotter från Slaka socken, Anna 
Olavsdotter, född i Vadstena, Katerina Eriks- 
dotter, född vid Kopparberget i Dalarne, adlig 
jungfru, Katarina Svensdotter frän Köping och en 
hedervärd man till prästerlig broder, nämligen 
herr Petrus Magnusson, rektor vid Vadstena sko- 
lor och kapellan vid Sankt Petri kyrka därsam- 
mastädes, vilken var född i Jönköping, en mo- 
gen och allvarlig man. 

Samma år, nämligen 1499, dagen före konun- 

g juli. S^^ och martyren Knuts dag, kom hit till Vad- 
stena den lysande furstinnan, fru Kristina, drott- 
ning av Sverige, Danmark och Norge, vilken 
på vanligt sätt med stor vördnad vart mot- 
tagen. 1499—1501- 259 

Samma år, nämligen martyren Agapetus' dag, 18 augusti. 
efter systrarnas nonaj^" sedan systrarna och brö- 
derna voro sammankallade i systrarnas port, av- 
sade sig konfessorn Klemens Petrusson konfes- 
soratet. Han var mycket nyttig i klostret, sär- 
deles i fråga om nödiga byggnader, så hos syst- 
rarna som bröderna. Och omedelbart därpå 
följande dag valdes till generalkonfessor den vör- ig augusti. 
dige brodern Johannes Matteusson, rätt endräk- 
tigt, såväl å systrarnas som brödernas sida. 

HERRENS ÅR 1 5 00. 

Den 9:e dagen i oktober månad avled syster g oktober. 
Anna Paulsdotter, fordom abbedissa, i det 44:6 
året efter sitt klosterlöfte. 

Samma är, den 19:6 dagen i november må.- ig november. 
nad, avled broder Klemens Petrusson, i det 38:6 
året efter sitt klosterlöfte. 

Samma är, omkring aposteln Sankt Thomas' 
dag, avled den vördige fadern herr biskop Hen- 21 deamber. 
rik i Linköping. Han tros hava invigt personer 
av båda könen i värt kloster till ett antal av 
omkring 93. 

HERRENS ÅR I5OI. 

Den 20:e dagen i februari avsade sig syster 20 februari. 
Marita Turesdotter abbedissekallet, och den ome- 200 150I — 1502. 

delbart därpå följande dagen valdes till abbe- 
dissa syster Anna Fickesdotter, en jungfru, ädel 
till börd, ädlare till seder och klokhet och myc- 
ket boklärd efter sitt köns villkor. 

g maj. Samma år, den 9:e dagen i maj månad, sam- 

mankallades systrarna och bröderna i systrarnas 
port, och broder Johannes Matteusson avsade sig 
konfessorskallet i det andra året av sitt höga kall. 

1 2 maj. Samma år, den I2:e dagen i maj månad, i 

god sämja och lugn, valdes till generalkonfessor 
den vördige brodern Nikolaus Ragvaldsson, en 
man av stor fromhet och klok omsikt. 

6 juni. Samma år, själva trefaldighetsdagen, vigde 

herr biskop Brynolv i Skara, med många tårar 
och stor andakt, till syster en jungfru Ingrid, 
dotter till Ambern från Västergötland, samt 
herr Karl Benediktsson, altarpräst i Sankta Kata- 
rinas kapell, en man, mogen i seder och upp- 
riktig i fromhet, till prästerlig broder, och en 
lekman herr Nikolaus Nikilsson, skräddare i Vad- 
stena, att vara bland de tjänande bröderna. 
33 december. Samma år 1501, dagen före julaftonen, avled 
syster Kristina Nikolausdotter, i det 52:a året efter 
sitt klosterlöfte. 

HERRENS ÅR 1502. 

Första söndagen efter åttonde dagen till tret- 
16 januari, tondedagen förrättades högtidlig vigning till abbe- 1502 1504- 201 

dissa av den ädla jungfrun och utvalda modern 
Anna Fickesdotter utav den nådige fadern herr 
Brynolv, biskop i Skara, och hon' hade förut be- 
kräftats av den vördige herren doktor Hemming 
Gad, vald biskop i Linköping. Men den närmast 
påföljande onsdagen, som var biskopen och mar- 
tyren Sankt Henriks dag, vigde samme herr bi- ig januari 
skop Brynolv i Skara en jungfru vid namn Inge- 
gerd, dotter till Toste Bovastsson från Lödöse, 
till syster hos oss. 

Herrens år 1502, dagen efter martyrerna 
Gervasius' och Protasius' dag, avled syster Anna 30 junL 
Petrusdotter, född i Söderköping, med tillnamnet 
Spjut, i det 59:e året efter sitt klosterlöfte. 

HERRENS ÅR I503. 

Sankt Josefs, Herrens fosterfaders, dag, vilken jg Mars. 
inföll på söndagen OcuH, vigdes en jungfru vid 
namn Gyrid, släkting till broder Johannes Mat- 
teusson, till syster hos oss av den nådige fadern 
herr biskop Brynolv i Skara, i närvaro av den 
lysande drottning Kristina. 

HERRENS ÅR I504. 

Påskaftonen avled syster Kristina Karlsdotter, 6 april. 
i början av det 67:6 året efter sitt kloster- 
löfte. 202 1504—1505. 

Samma år, dagen efter evangelisten Markus' 
sb april, dag, avlcd syster Birgitta, Johannes Gudmunds- 
sons dotter, i det 44:e året efter sitt klosterlöfte. 
Samma år, dagen efter åttonde dagen till 
7 juli. apostlarna Petrus' och Paulus' dag, som var 
den femte söndagen i trefaldighet, avled syster 
Kristina Erlandsdotter, i det I2:e året efter sitt 
klosterlöfte. 

Samma år 1504, söndagen näst efter Bartho- 
33 aucusii. lomeus' dag, vigde herr biskop Brynolv i Skara 
trenne jungfrur, Ingeburg Magnusdotter frän 
Skeninge, Katerina Nikolausdotter från Väster- 
götland och Elena Matteusdotter från Vadstena. 
31 december. Samma år, dagen före Herrens omskärelse, 
avled broder Jönis Jonsson, lekbroder, den äldre, 
i det 34;e året efter sitt klosterlöfte, en mycket 
from man och av god umgangelse. HERRENS AR I505. 

Dagen efter biskopen och martyren Sankt 
r6 februari. Sigfrids dag avled broder Jakob, lekbroder, i 
det 33:e året efter sitt klosterlöfte, en from bro- 
der och av god umgangelse. 

Samma år vigde den vördige fadern herr 
ig jamiarL biskop Otto i Västerås, söndagen Septuagesima, 
herr Laurentius Benediktsson, västgöte, till prä- 
sterlig broder. 1505 — 1506. 263 

Samma är, martyrerna Tiburtius' ochValeri- 
anus' dag, avled syster Barbara, dotter till Jäppe /^ april. 
Hansson från Dalarne, priorissa, en Gud mycket 
hängiven jungfru, i det 32:a aret efter sitt kloster- 
löfte. 

Samma är, dagen före den heliga jungfru 
Marie besökelse, avled broder Per Giordersson, / juli. 
som var filosofie magister, född i Vadstena, 
samt före sitt inträde kanik i Linköping. Men 
han avled i det 7:e året efter sitt kloster- 
löfte. 

Samma år, martyren Sankt Theodorus' dag, ^ november. 
avled broder Torsten Johannesson, född i Jönkö- 
ping, i det 23:6 året efter sitt klosterlöfte. Han var 
en av de 13 prästerna, och, bliven lam, låg han 
till sängs i sjukstugan omkring 10 år. 

HERRENS ÅR I506. 

Biskopen och martyren Sankt Henriks dag jg jamiari. 
vigde den vördige fadern herr biskop Ingemar 
i Växjö tvenne bröder, herr Johannes Rodgers- 
son, bland de 13 prästerna, och Erland Sig- 
vardsson, till börden norrman, bland lekbrö- 
derna. 

Samma år, dagen efter jungfrun och martyren 
Dorotheas dag, avled broder Symon från Nora, 7 februari. 
som var född i Nyköping. Men han avled i 264 i5o6' 

det i8:e året efter sitt klosterlöfte. En mycket 
gudfruktig man. 
s februari. Samma år, söndagen Septuagesima, vigde 
den vördige fadern herr biskop Ingemar i Växjö 
jungfru Katerina Tyrgelsdotter. 

j- april. Samma år, dagen före Ambrosius' dag, avled 

syster Giya, Johannes Kogs dotter, från Skeninge, 
i det 44:e året efter sitt klosterlöfte. 

ig april. Samma år, söndagen Quasimodogeniti, avled 

syster Kristina Henriksdotter, född i Uppsala, i 
det 2i:a året efter sitt klosterlöfte. 

2S april. Samma år, martyren Vitalis' dag, utgingo ge- 

neralkonfessorn Nikolaus Ragvaldsson och broder 
Karl Benediktsson till att visitera och reformera 
tvenne kloster, nämligen invid Reval och Danzig, 
enär dessa kloster skrivit efter bröder av brist 
på invånare, liksom ock för det gamla skriet om 
det vanryktade klostret vid Danzig. 

ro juni. Samma år avled syster Katerina Johannes- 

dotter, som hade efter sitt klosterlöfte 41 är, 
efter att ha undfått kyrkans sakrament. O. s. v. 

13 juni. Samma år, Vitus' och Modestus' dag, avled 

syster Katerina Äringislesdotter, i det 5i:a året 
efter sitt klosterlöfte, efter att ha undfått sakra- 
menten. O. s. v. 

i-i juli. Samma år, Alexius' bekännarens dag, avled 

Katerina Arvastsdotter, som hade från sitt klo- 
sterlöfte 41 år. Hon var menlös. Och efter att 1506. 265 

ha anammat sakramenten i sjukstugan, föll hon 
från stolen och bröt halsen av sig, för sin kropps 
tunga fetma. Hon avled genast. 

Samma år, i veckan efter Marie besökelse, 3—9 J»"'- 
började bröderna utvidga hägnaden kring sin 
trädgård, mellan griftegårdarna, nämligen klost- 
rets och stadskyrkans, och detta med egna kost- 
nader och utgifter. Men i huru stor oenighet 
och ordskifte de voro med systrarna för denna 
utvidgning, skulle vara för långt att anförtro åt 
pennan att förmäla; eftersom bröderna skaffade 
sig nästan allt, som var iftidigt härtill, i det att 
de hade en gård för arbetarna, där de bryggde, 
bakade och slaktade, och broder Johannes Jogans- 
son, lekbroder innanför, förestod arbetet och 
förestod det nog sä klokt. Till detta arbete 
offrade moder abbedissan ett hundra mark pen- 
ningar. Och detta arbete påbörjades i konfes- 
sorns frånvaro, så att varje broder först för sig 
med sitt namn försäkrade, att han fulleligen, 
med ord och egenhändig skrift, samtyckt, på 
det ingen måtte återkalla sin röst. Men denna 
utvidgning var därför svår, att däromkring voro 
belägna åtskilliga gårdar, visserligen orättmä- 
tigt, nämligen boställsgårdar och mänga andra, 
bland vilka var de av Guds kyrka fördömda begi- 
nernas^ gård. Dessa beginer fingo från klostret 
dagligen sitt uppehälle, men bröderna skingrade 266 1506. a augusti. och fördrevo denna sekt såsom sannerligen be- 
smittelig och enligt kyrklig rätt fördömd. Må 
alltså de efterkommande hädanefter se till, att 
de ej på något som helst satt tåla, att denna 
besmittade sekt återkommer eller återupprättas, 
så sant de vilja undgå fara till sina själar genom 
att kränka kyrkorättens bud. 

Samma är, dagen efter Sankt Petri fängelse, 
vigde den vördige biskop Vincentius i Skara 
hos oss ätta personer av båda könen, nämligen 
Ramborg Birgersdotter från Vadstena, Ingeburg 
Torersdotter från Skeninge, Katerina Matteus- 
dotter från Vadstena, Margareta Olavsdotter från 
Nyköping, Birgitta Klavusdotter från Vadstena, 
herr Erik Björnsson, fordom kyrkoherde i Vår- 
dinge socken, herr filosofie magister Olav Jo- 
hannesson, gottlänning till börden, vilken var 
prebendepräst i Uppsala, herr Hakvin Lauren- 
tiusson, som fordom var kyrkoherde i Småland 
i Ingatorps socken. 

Samma år, omkring Sankt Petri fängelses hög- 
tid, kom brev från broder Nikolaus Ragvaldsson, 
avsänt frän Reval och innehållande en frivillig 
avsägelse av generalkonfessorskallet. Han lät, 
under det han styrde, mura och välva brödernas 
celler. Och dagen före martyren Sankt Lauren- 
9 augusti, tius' dag valdes den vördige brodern Sven 
Tordsson till klostrets fader och generalkonfessor. / ausrusii. 1506, 267 

efter omröstning medelst scrutinium och i god 
endräkt, vilken ock fick stadfästelse av ärkebiskop 
Jakob, enär biskopsstolen i Linköping stod ledig, 
låt vara att den innehades av herr Hemming 
Gad, och på det att denne ej skulle synas för- 
smådd, fick han av honom ett andra stadfästelse- 
brev. Men följande höst skrevo rikets råd till 
samme valde herr Hemming Gad, att han ej 
under någon förevändning skulle befatta sig med 
Linköpings då lediga stift, enligt beslut, fattat på 
ett möte, som vid den tiden hölls i Stockholm. 

Samma år skrev broder Bartold flera gån- 
ger till konventet om sina vedervärdigheter, som 
han utstod vid romerska kurian för Sankta Bir- 
gittas hus, för vars skull han rest ut, i det en 
viss prästman från Uppsala, Laurentius Eriksson, 
lät fängsla honom oskyldig, och han väntade sig 
dödsdom. Men genom Guds hjälp släpptes han 
lös och lät viga sig till präst vid kurian, på 
det han måtte kunna i större lugn förestå huset 
i Rom och förvalta sakramenten för pilgri- 
merna. 

Samma är återvände broder Petrus Ingemars- 
son ensam från Rom och hemförde reliker efter 
de heUga tio tusen krigarne, bekräftelse ånyo på 
regeln och privilegierna, tillika med ett brev an- 
gående större antal av köksbetjäningen utöver 
det fyratal, som räknades enligt Uppenbarel- 208 1506. 

serna, vilket utverkande bröderna ingalunda ön- 
skade. 

Samme broder Petrus Ingemarsson medförde, 
jämte de ovan omskrivna, då även ett aposto- 
liskt brev, nämligen av påven Julius II under 
fiskareringen ^ om utsträckning av vördnaden för 
Sankta Katerina till hela orden. Därtill en egen- 
händig skrivelse av herr Petrus Henriksson i 
Rom angående återlämnande av gästhuset. 
12 juli. Samma år, dag och timme den 12 juli, kom 

den vördige mannen herren och brodern Henrik, 
generalkonfessorn i Nådendal, i enlighet med 
regeln utsänd i sitt klosters ärenden för att för- 
handla med detta rikets så andHga som världsliga 
herrar angående vissa besittningar, och i Sankt 

/ augusti. Petri fängelses högtid kom hans resfölje, med- 
brodern i samma vår orden herr Mattias, vilken 
på en annan väg kom sjöledes, över staden Tälje. 
Dessa bröder anvisade åt vårt kloster ett visst 
lantgods på Öland, som heter Möckleby, emedan 
det låg långt ifrån deras kloster. Och i gengäld 
gav dem abbedissan i värde 40 eller 50 marker. 

13 atigusii. Och före Marie himmelsfärd avreste de åter och 
begävo sig hem till sitt. 

Samma år återkom Petrus Astronomen från 

24 augusti. Uppsala omkring Bartolomeus' dag, vilken i Upp- 
sala tillverkade ett ur,^ som i pris kostade sju- 
hundra marker. 1507. 269 

HERRENS ÅR 1 507.' 

Samma år, konungen och martyren Olavs 
dag, förrättades i staden Skeninge den saliga 29 juli. 
Ingrids skrinläggning av de högvördiga fäder 
och herrar med Guds och den apostoliska sto- 
lens nåde, biskoparna herr Ingemar i Växjö och 
Vincentius i Skara, i närvaro av riksföreståndaren 
herr Svante jämte många andra herrar och fruar 
samt en ofantUg mängd folk. Gudi vare ära! 

Samma år, närmaste dag, nämligen måndagen, 
efter Sankt Petri fängelses dag,* vigde och iklädde ^ atigusti. 
den högvördige fadern och herren herr biskop 2g juli 
Ingemar i Växjö hos oss tvenne jungfrur, näm- 
ligen Magdalena Paulsdotter från Kopparberget 
och Anna Olavsdotter från Skeninge. 

Samma år, Sankt Gereons och hans följesla- 
gares dag, utgingo våra bröder, nämligen Johan- jo oktober. 
nes Mat. och Petrus Magnusson till Rom för 
återfående av vår moder Sankta Birgittas hus. 

Samma är, jungfru Lucias dag, avled syster 13 december. 
Ingeborg Laurentiusdotter, i det 42 :a året efter 
sitt klosterlöfte. Och hon hade varit sakristan 
under tre år. 

Samma år, den ly-.e i december månad, avled 77 december. 
syster Margareta Joansdotter, köksa, tyngd av ål- 
derdomskrämpor. Hon hade varit mycket tålig och 
from och hade 50 år tjänt i köket troget. O. s. v. 270 i5o8' 

HERRENS ÅR I508. 

ig mars. Sankt Josefs dag vigde och iklädde den hög- 

vördige fadern i Kristo herr biskop Otto i Vä- 
sterås hos oss en jungfru, nämligen Katerina 
Ingevaldsdotter från Linköping. 

4 maj. Samma år, Vår Herres törnekronas dag, vigde 

samme vördige fader en jungfru Ingeborg Tor- 
stensdotter på högvördigste herr ärkebiskopens i 
Uppsala böner och med hans kostnad, efter an- 
hållan av broder Johannes Johannesson. 

23 april. Samma år, martyren Sankt Georgius' dag, av- 

led broder Erik Johannesson, västgöte, tyngd av 
ålderdom, efter att ha undfått sakramenten, i 
det 30:e året efter sitt klosterlöfte. O. s. v. 

2s april. Samma är, evangelisten Sankt Marcus' dag, 

avled syster Marita, fordom abbedissa, dotter till 
riddaren Ture, tärd av långvarig sjukdom, i det 
38:e året efter sitt klosterlöfte. 

30 april. Samma är, omkring en vecka efter påsk, 

återkommo bröderna Johannes Mat. och Petrus 
Magnusson, vilka på havet hade blivit tillfånga- 
tagna av danske konungens tjänare och först 
förda till Gottland och försatta i de största ve- 
dervärdigheter, men därefter skickade liksom 
fångar till Köpenhamn till konungen, där de 
kvarstannade under fem veckor i helgeands- 
husets konvent, och enär konungen ej ville låta 1508 — 1509" 271 

dem i de anförtrodda ärendena fortsätta till 
romerska kurian, voro de sålunda tvungna att 
återvända till Vadstena. 

Samma är, Sankt Johannes döparens födelse- 
dag, återkommo bröderna Nikolaus Ragvaldsson a^ juni. 
och Karl Benediktsson från Reval, där de varit 
i över två år för att reformera detta kloster av 
vår orden, Mariendal, och för krigens skull kunde 
de ej fortsätta till Danzig. 

Samma år, martyren Sankt Laurentius* dag, w augusti. 
utgingo ånyo bröderna Petrus Ingemarsson och 
Petrus Magnusson till Rom för återfående av vår 
moder Sankta Birgittas hus. Men då de kommo 
till Rom, funno de broder BartoU Leosson i 
full besittning av eller snarare regemente över 
gästhuset. Och enär samme Bartoll var åter- 
kallad till värt kloster genom våra skrivelser, 
anförtrodda ovannämnda bröder, fruktade han 
att varda utdriven ur huset mot sin vilja o. s. v. 
och utverkade därför genast av hans helighet 
påven Julius II full makt att styra samma hus 
under sin livstid. Och därutinnan visade han 
sig högst otrogen, såsom synes. O. s. v. , 

HERRENS ÅR I509. 

Martyren Sankt Georgius' dag avled bro- 23 april. 
der Nikolaus Laurentiusson, lekbroder, i det •o 272 1509. 

elvte året efter sitt klosterlöfte. Han sades 
ha ett slags spetälska, och han var mycket 
from. 

Samma år kommo skrivelser från Nådendals 
mars. kloster omkring- Herrens bebådelsedag, innehål- 
lande beklagansvärd sorg över trettiofem perso- 
ners, systrars och bröders, frånfälle, vilka där- 
städes dött under förliden höst, på så gott som 
en månad, i pesten. Därför bådo de ödmjuk- 
hgen, att några personer från vårt kloster skulle 
sändas dem till bistånd och reformation, vilket 
ock skedde. 

Samma sommar, omkring helga trefaldighet, 
y«;;/. nämligen dagen efter trefaldighetssöndag, utsän- 
des sex systrar och tvenne bröder, syster Anna 
Algotsdotter, syster Elisabet Gjordersdotter, syster 
Birgitta Petrusdotter frän Vinnerstad, syster Bir- 
gitta Andreasdotter, syster Anna Nikolausdotter, 
syster Elena Svensdotter, broder Sven Tordsson, 
då generalkonfessor, och broder Klemens Martins- 
son, diakon. 

Samma år, torsdagen i veckan efter Sankta 
II oktober. Birgittas dag, avled broder Ingemar Johannes- 
son, diakon, vorden lam, i det 3i:a året efter 
sitt klosterlöfte. Han var en god trädgårds- 
mästare och sångare. 15 10. 273 HERRENS ÅR 1 5 10. 

Sankt Blasius' dag vigde den högvördige j febrmn. 
fadern herr biskop Mattias i Strängnäs till prä- 
sterlig broder hos oss herr Holmsten Johannes- 
son, som omkring tvenne år varit kapellan här 
i vår kyrka, nämligen Sankt Peters, och förut 
kyrkoherde i Nykils socken. O. s. v. 

Samma år, dagen efter Sankt Ambrosius' dag, j april. 
avled syster Elena Laurentiusdotter, en av kök- 
sorna, tyngd av ålder. Hon var mycket tålig 
from och menlös. Hon tjänte i köket troget 
i femtio år. 

Samma år, onsdagen före Sankt Eriks dag, /; maj. 
avled syster Kristina Övidsdotter, i det 34:6 året 
efter sitt klosterlöfte. Hon var sakristan under 
tre år. 

Samma år, söndagen i veckan efter Jungfru 
Marie himmelsfärd, kom brev från broder Sven 18 augmu. 
Tordsson frän Nädendals kloster, genom vilket 
brev han avsade sig det konfessorskall, som han 
här innehaft, frivilligt i Herrens namn. 

Samma år, abboten Sankt Bernards dag, ut- 20 augusti. 
gingo bröderna Laurentius Benediktsson, diakon, 
och Johannes Joansson, lekbroder, till vår ordens 
kloster Munkaliv, jämte broder Petrus Hak vinsson, 

18 — 175111, Lundberg, Vadstena klosters minnesbok. 274 I5I0- 

där intagen och hitsänd med brev från biskopen 
i Bergen och konventet, att personer måtte ut- 
sändas till förenämnda kloster. Denne broder 
Petrus återförde också till oss vår broder Olav 
Petrusson, som hade varit i förenämnda Munkaliv 
under nära tio år. 

21 aususii Samma år, dagen efter Sankt Bernards dag, 
avled broder Benedikt Nikolausson, lekbroder, i 
det 37:e året efter sitt klosterlöfte. 

Samma år, konungen och bekännaren Sankt 

23 augusti. Ludvigs dag, vigde herr biskop Vincentius i Skara 
hos oss elva personer av båda könen, nämligen 
Ingrid Andersdotter, Birgitta Lindorsdotter, väl- 
borna Anna Månsdotter, Kristina Elivsdotter, 
Elena Månsdotter och Margareta Nielsdotter, till 
systrar. Därtill ock herr Olav Eriksson bland 
prästerna och trenne andra bland lekbröderna, 
nämligen Erik Joansson från Broby, Nikolaus 
Kätilsson och Johannes Jäspersson. Dessutom en 
prästerlig broder vid namn Andreas från Trium- 
phus Marie, vårt i Polen belägna kloster, vilken 
förut mottagit dräkten i Polen, av där varande kon- 
fessorns hand, men här enligt regeln vigdes jämte 
de andra förut nämnda personerna och ånyo av 
biskopen ikläddes, dock utan att utgå ur koret, 
utan allting beträffande honom utfördes inom 
koret. I5II. 275 HERRENS AR I51I. 

Dagen efter biskopen och bekännaren Sankt 
Sigfrids dag avled broder Johannes Svensson, i /Ö februari 
det 25:e året efter sitt klosterlöfte. 

Samma år, omkring Sankt Petri cath. högtid, 22 febrmri. 
sammankallades systrarna och bröderna i syst- 
rarnas talrum, och broder Johannes Mattiasson av- 
sade sig konfessorskallet, och efter några få da- 
gar valdes till generalkonfessor den hedervärde 
broder Nikolaus Ravallsson, vilken ju före sin färd 
till Reval med gagn har utövade detta samma 
konfessorskall under omkring sex år och fram- 
härdade i Reval i samma kall, men nu för tredje 
gången valdes samdräktigt, så från brödernas 
som systrarnas sida. 

Samma år, Sankt Dominicus' skrinläggnings ^^ • 
dag, avled syster Katerina Ingevald sdotter från 
Linköping, länge plågad av ålderdomskrämpor, i 
det fjärde året, eller så omkring, efter sitt klo- 
sterlöfte. 

Samma är, fredagen före konungen och mar- 
tyren Sankt Eriks högtid, utgingo två våra kon- ^^ ^^^ • 
ventsbröder, nämligen magister Olav Johannesson, 
gottlänning, och Johannes Nikolausson Räv jämte 
en annan broder, Andreas Mattiasson, som hade 
varit här omkring ett år och ständigt med tårar 276 I5II — I5I2. 

och böner pådrev, att några bröder måtte sändas 
att reformera hans och vår ordens kloster Trium- 
phus Marie, beläget i riket Polen. För den skull 
utsändes de båda bröderna Olav och Johannes 
att reformera samma kloster; dock behagade detta 
ej somliga bröder, enär de hyste misstro mot 
denne broder Johannes Räv. 

Samma år, omkring Sankt Johannes döparens 
34. juni. dag, återkom broder Laurentius Benediktsson, 
diakon, vilken för ett år sedan jämte broder 
Johannes Johannesson, en lekbroder, utgått till 
klostret Munkaliv, och anmälde sin följeslagares, 
nämnde broder Johannes' död, vilken avled i 
klostret Munkaliv söndagen i veckan efter tret- 

12 januari, tondedagen. 

so november. Samma år, omkring Sankt Andreas' högtid, 
avled syster Anna Nikolausdotter, en släkting till 
broder Nikolaus Ravallsson. Hon avled i klostret 
Nådendal, och utsändes från detta vårt kloster i 
Vadstena, jämte fem andra systrar, såsom ovan 
är omtalat. HERRENS AR I512. 

/ juli. Dagen före Marie besökelse, nattetid, avvek 

broder Olav Eriksson, den värste avfälling, och 
bättre vore för honom, att den människan ej 
vore född. O. s. v. I5I2. 277 

Samma år, dagen efter Marie himmelsfärd, it augusti 
vigde och iklädde den vördige fadern i Kristo 
herr biskop Ingemar i Växjö hos oss en präst, 
nämligen herr Andreas Petrusson, född i Skeninge, 
vilken omkring tvenne år varit kapellan i vår 
kyrka Sankt Petri, och förut var han kyrkoherde 
i Vånga. 

Samma är, dagen efter jungfru Marie himmels- /<$ augusti. 
färd, återkom broder Sven Tordsson från Nådendals 
kloster jämte trenne systrar, nämligen K. Algots- 
dotter, B. Petrusdotter och E. Svensdotter, där 
de varit nära trenne är. Men två systrar, näm- 
ligen Elisabet Giordersdotter och Birgitta Andreas- 
dotter, stannade kvar därsammastädes. Men en 
avled, nämligen Anna Nikolausdotter, såsom sagt 
är å föregående blad. Men alla dessa tillsammans 
utsända voro till antalet sex, såsom ovan förmälts. 
O. s. v. 

Samma år, dagen efter alla själars dag, sam- ^ november. 
mankallades systrarna och bröderna på vederbör- 
lig tid och ort, och broder Nikolaus Ravallsson 
avsade sig konfessorskallet, och följande dag 
valdes broder Johannes Mattiasson till general- 
konfessor, vilken Johannes med gagn hade före- 
stått samma kall tvenne gånger förut, men nu 
för tredje gången vart vald. 278 I5I3- 9 mars. HERRENS AR I513. 

Den nionde dagen i mars månad utgick bro- 
der Laurentius Benediktsson till kurian i Rom 
med brev och handlingar, för att där stanna i 
vår moder Sankta Birgittas hus jämte broder 
Petrus Magnusson, föreståndare för samma hus, 
med återkallande av broder Petrus Ingemarsson. 
3 april. Samma år, andra dagen i april månad, avled 

vår outsägligt fromme, åldrige broder, broder 
Törkil Elavsson, i det femtionde året efter sitt 
klosterlöfte. 

Samma är, tisdagen före apostlarna Petrus' 
28 juni. ^'^ Paulus' dag återkommo bröderna, magister 
Olav Johannesson, gottlänning, och Johannes 
Nikolausson Räv från det vår ordens kloster, som 
kallas Triumphus Marie, beläget i Polen, där 
dessa förenämnda bröder hade varit i tyenne år 
för att reformera detta kloster, och föga hade 
de gagnat, enär de ej hade samsats sins emellan. 

Samma år vart den frejdade doktorn herr 
Johannes Petrusson Braske, domprost i Linköping, 
vald till biskop i Linköping, och söndagen näst 
7 augusti, före Sankt Laurentius' dag därstädes vigd av de 
högvördige fäderna och biskoparna herr biskop 
Vincentius i Skara, Mattias i Strängnäs, Otto i 
Västerås och Ingemar i Växjö. Måtte det lända 
till Guds ära! 1513—1514- 279 

Samma år, omkring åttonde dagen efter vår 
moder Sankta Birgittas kanonisation, höll den- j^ oktober. 
samme högvördige fadern i Kristo, herr Johan- 
nes Brask, biskop i Linköping, för första gången 
visitation hos systrarna och bröderna, med stor 
urskillning och mognad, jämte de honom assiste- 
rande, domprosten herr Verner och magister Erik 
Magnusson, kanik vid samma kyrka. 

Samma år, omkring Jungfru Marie födelse, g september. 
påbörjades ett fint arbete i silver för vår moder 
Sankta Katerinas skrin av en viss mäster Johannes 
Menss, vilken föga arbetade och hemHgen avvek 
utan att säga någon farväl. 

HERRENS ÅR I514. 

Sankt Josefs, Herrens fosterfaders dag, iklädde ig mars. 
och vigde den högvördige fadern i Kristo, herr 
biskop Johannes Braske i Linköping för första 
gången hos oss tvenne bröder, herr Petrus Gylta, 
adlig och åldrig, bland prästerna, och Arner 
Matteusson, bland lekbröderna, vilken förut hade 
varit förvaltare i Susenborg och Forsvik samt i 
andra klostrets ärenden. 

Samma är, tisdagen före konungen och mar- 
tyren Sankt Eriks dag, avled syster Birgitta, 16 maj. 
Jöns Laurenssons dotter, i det 52:a året efter sitt 
klosterlöfte. Hon hade under några år varit blind 
och sjuklig. 28o 1514- 

Samma år, dagen före Jungfru Marie besö- 

/ jvU. kelse, avled broder Nikolaus Ravaldsson, som 

tvenne gånger var generalkonfessor i Vadstena 

och en gång generalkonfessor i vår ordens kloster 

Mariendal, i det 38:6 året efter sitt klosterlöfte. 

s augusti. Samma år, den femte dagen i augusti månad, 
avsade sig broder Johannes Matteusson kon- 
fessorskallet, och följande dag valdes Sven Tords- 
son i god sämja, Gudi vare tack. 

ig augjisii. Samma är, den 19:6 dagen i samma augusti 
månad, återkommo två våra systrar från klostret 
Nådendal, nämligen Elisabet Giordersdotter och 
Birgitta Andreasdotter, vilka varit där under nära 
fem år, och förde med sig tvenne bröder av 
konventet i Nådendal, broder Johannes Eriksson, 
präst, och Tomas, lekbroder, och dessa bröder 
stannade här hos oss och återvände efter trenne 
veckor till Nådendal. 

// september. Samma år, den ir.e dagen i september må- 
nad, kommo hit tvenne bröder från klostret 
Marienkron nära Stralsund med mänga brev och 
viktiga ordensärenden och begärde, gråtande och 
ivrigt, såväl muntligen som skriftligen, att två av 
bröderna i vårt konvent måtte med dem sändas 
till Marienkron för att stifta fred och vänlig för- 
likning mellan biskopen i deras stift, nämligen i 
Schwerin, och bröderna i deras konvent, vilken 
bannlyste dem och hade tillfogat dem de största I5I4' 28i 

svårigheter med anledning av några aylater, vilka 
avlater samma bröder hade kungjort tvärt emot 
den förutnämnde biskopens i Schwerin hot om 
straff. 

Samma år, i veckan efter änglarnas dag, ut- 30 september 
gingo tvä bröder av vart konvent, på upprepade ~ 
böner av såväl bröderna som systrarna, nämligen 
Nikolaus Amundsson och Erland Sivordsson, 
för att bispringa förutnämnda konventsbröder i 
Marienkron. Dessa våra bröder, Nikolaus och 
Erland, reste genom Danmark och utverkade brev 
av konungen och drottningen till den förutnämnde 
biskopen i Schwerin samt till hertig Buchslav av 
Pommern och hertig Henrik av Mecklenburg för 
åstadkommande av vänskaplig överenskommelse 
mellan förenämnde biskop i Schwerin och kon- 
ventet i Marienkron. Då dessa brev av broder 
Nikolaus Amundsson framlämnades till biskopen, 
ville han ej låta sig nöja, utan sade: »Vi skatta 
de oförrätter och kränkningar, som oss tillfogats, 
till mer än tre tusen dukater.» O. s. v. 

Samma sommar läto samma bröder åt sig 
utverka av apostoliska stolen absolution till skydd 
mot förutnämnda, dem orättmätij^t pålagda 
bannlysning och därjämte stämning å biskopen 
till romerska kurian samt jämväl stämning å herr 
Reymar Hane, samme biskops domprost, och 
deras medparter. 282 1514—1515- 

Och samma bröder utverkade förbud, att in- 
gen av dessa skulle längre tilltro sig att hindra 
dem eller för framtiden bqsvära eller oroa dem, 
vid äventyr av större bann, suspension och 
nattvardsförbud samt andra kyrkliga domar, 
tilltal och straff, och fyra tusen dukater i guld 
att gälda till apostoliska kammarverket för en- 
var, som satte sig emot ett dylikt förbuds ut- 
förande, och mycket annat, som det skulle vara 
för långt och tröttande att här införa, såsom 
detta framgår i ett stort tvistemål därom, full- 
ständigare avfattat, och av mig Nikolaus Amunds- 
son sammanskrivet och hemfört. Detta ligger 
i brevkistan o. s. v. 
18 november. Samma år, omkring åttonde dagen till Sankt 
Martin, avled syster Birgitta Klausdotter, i det 
9:e året efter sitt klosterlöfte. Hon sades ha 
en viss slags sjukdom, fallandesot, under någon 
tid. O. s. v HERRENS AR I515. 

// april. Fjärdedag påsk utgingo två våra bröder till 
Polen, nämligen Olav gottlänning och Holmsten 
Johannesson, med stora omkostnader o. s. v. 

6 oktober. Samma år, dagen före vår moder Sankta 
Birgittas kanonisation, återkommo bröderna Er- 
land och Nikolaus Amundsson från Stralsund 1515— 1516. 283 

med många skrivelser, som de fört med sig hit, 
angående akter och tvistesaker mellan biskopen 
i Schwerin Petrus Valcho å ena och å brödernas 
och systrarnas i Marienkron vägnar å andra 
sidan, jämte annat, som de utverkat, såsom ovan 
är vidrört. Dessutom hemförde de med sig 
tvenne huvud av de heliga relikerna efter det 
allraheligaste sällskap, de 1 1 tusen jungfrur, som 
vila i Köln. 

Samma år, martyren Sankt Theodorus' dag, g november. 
avled syster Dorotea Nikolausdotter, norska, i det 
23:e året efter sitt klosterlöfte. Hon hyste stor 
vördnad för den heliga Trefaldigheten. 

Samma år, dagen efter Sankt Martinus' biskop, 12 november. 
avled broder Gerard, lekbroder, till börden tysk, 
i det 28:e året efter sitt klosterlöfte. Han var 
en god målare. 

HERRENS ÅR I516. 

Dagen före korsets återfinnandes dag avled 3 ^aj. 
broder Olav Petrusson, evangelist, som åtta da- 
gar före sin död frisk och sund ingick i brö- 
dernas kor med konventet för att sjunga nattsån- 
gen och där plötsligt föll ned lam och strax efter 
vart mållös. Och av sådan sjukdom dog han. 

Samma år, den heliga trefaldighets söndag, jg ^y. 
vigde den högvördige fadern i Kristo herr biskop 284 I5I6. 

Johannes Brask i Linköping en jungfru, nämligen 
Kristina Olavsdotter från Skövde till syster hos 
oss, och därjämte Andreas Tordsson, borgare i 
Vadstena, till lekbroder, medan dock hans hustru 
ännu lever och bor här i staden, i akt och me- 
ning, att hon skall få det första eller andra 
eller tredje rummet, som blir ledigt bland våra 
systrar, om Gud så vill. 

Samma år, martyrerna Sankt Primus' och 

g juni. Sankt Felicianus' dag, återkom broder Holmsten 

Johannesson, som för ett år sedan utgick med 

magister Olav gottlänning till Polen. Och denne 

Holmsten omtalte för oss förenämnde broder, 

magister Olavs dödsdag. Han avled i klostret Ma- 

28 mars. ne de Triumpho i Polen, fredagen i påskveckan. 

Samma år, dagen efter aposteln Sankt Jakobs 

2s juli. dag, avled broder Mikael Nikolausson i det 29:6 

året efter sitt klosterlöfte. Denne gode fader 

var mycket from och tålig. 

Samma år, onsdagen före aposteln Sankt 

17 december. Thomas' dag, avled syster Ingeborg Johansdotter 

från Broby kvarngård, köttslig syster till broder 

Erik Joansson, i början av det 5o:e året efter 

sitt klosterlöfte. O. s. v. 

Samma år, nämligen 15 16, dagen före apos- 
20 december. ^^In Sankt Thomas' dag, avled syster Katerina 
Petrusdotter, med binamnet Torva, i det 55:e 
året efter sitt klosterlöfte. I5I7. 285 

HERRENS ÅR I517. 

Söndagen Quasimodogeniti avled syster Bir- 79 april. 
gitta Petrusdotter från Västervik, i det 19:6 året 
efter sitt klosterlöfte. Hon var liksom sinnesslö 
före sitt inträde i klostret och förblev så ända 
till sin död. 

Samma år, dagen efter Herrens himmelsfärd, 22 maj. 
avled broder Johannes Torstensson, som föll ned 
från kyrkans tak till marken och dog i samma 
ögonblick. Denne lekbroder var mycket nyttig 
och ivrig för kyrkans upphjälpande beträffande 
koppartaket och glasfönstren och mycket annat. 
Han avled i det 48:6 året efter avlagt klosterlöfte. 

Samma år, trefaldighetssöndag, vigde och 7 juni. 
iklädde den högvördige fadern herr biskop Jo- 
hannes i Linköping hos oss tvenne jungfrur, 
nämligen Margareta 01avsdotter,född vid Koppar- 
berget, och Elena Jakobsdotter, född i Linköping, 
till systrar, och jämte dem herr Anund Ingesson, 
herr Stens, dåvarande riksföreståndarens, kapellan, 
till prästerlig broder hos oss. Måtte det lända 
till Guds ära! 

Samma är, dagen före evangelisten Lukas' 
dag, avsade sig broder Sven Tordsson kon- 17 oktober. 
fessorskallet, och broder Johannes Mattäusson, 
bland de äldste, åtog sig för några systrars en- 
trägna böners samt för några bröders fromma 286 1517. 

önskningars skull att förestå ämbetet för en tid, 
dock ej genom något regelmässigt val. 

Samma år, på sommaren, började bröderna 
utvidga sin trädgård invid sjön för en fiskdamm, 
genom att sätta en stor och hög mur utanför 
avträdet och genom att svänga av ända till den 
gamla trädgårdsmuren. Måtte det lända till gagn ! 

8 novitnbcr. Samma år, en vecka efter allhelgonadagen, 
vigde den högvördige fadern i Kristo, herr biskop 
Johannes i Linköping hos oss tre personer, näm- 
ligen en adlig jugfru Ingegerd, dotter till Petrus 
Gylta, till syster, och herr Benedikt Petrusson, 
kanik i Skara, en lärd, mogen och from man, 
till präst. Därjämte även Laurentius Kenekesson 
till lekbroder. 

Samma år 15 17, dagen efter aposteln Sankt 

/ december. Andreas' dag, sammankallades systrarna och brö- 
derna i systrarnas talerum, och valdes endräkte- 
ligen till generalkonfessor broder Nikolaus 
Amundsson den ovärdigaste bland människor, 
vilket jag betygar egenhändigt. I mödor allt 
ifrån min ungdom, har jag varit upphöjd, men 
även ödmjukad och bedrövad. Och med Guds 
tillstånd avgåvo i första omröstningen vid detta 
val alla bröderna sina röster på en enda, lika- 
som ock fyratio systrar, men de Övriga sam- 
tyckte till valet, vilka förut för heders skull hade 
givit sina röster åt sina egna andliga fäder. 1518— 1519. 287 

HERRENS ÅR I518. 

Den 13 februari avled tyngd av ålder sys- 
ter Kristina Johansdotter, i det 46:6 året efter 
sitt klosterlöfte. 

Samma år, omkring Protasius' och Gerva- 
sius' dag, avled broder Mikael Gudmundsson, ig juni 
lekbroder, vilken föll ned frän valvet i cellerna, 
och genast vart mållös och dog följande natt, 
dock efter att ha undfått sista smörjeisen, i det 
30:e året efter sitt klosterlöfte. O. s. v. 

I pingsten vigde herr biskop Johannes i Lin- 33 maj. 
köping Kristina Magnusdotter. 

Samma år kom konung Kristiern i Danmark 
seglande med en stor här till staden Stockholm, 
som han belägrade. Där anställde han visser- 
ligen men utstod även under mer än tio veckor 
stor skada, vilket skulle vara allt för långt att 
uppteckna. O. s. v. 

Samma år var jubelår, eller full avlat genom 
en legat från apostoliska stolens sida, Johannes 
Angelus vid namn, vilken uppehöll sig i Sverige 
omkring ett år. 

HERRENS ÅR I519. 

Avled vår ädla moder fru abbedissan, syster 
Anna Fickesdotter, i det 56:e året efter sitt klos- 288 1519. 

terlöfte. Hon var mycket boksynt efter sitt köns 
villkor. Hon styrde och ställde gagneligen i 
abbedissekallet aderton år och förut i priorisse- 
kailet i nära femton är. Vile hon i Gudi! 

29 januari. Samma år, dagen efter åttonde dagen till Sankta 
Agnes' dag, valdes till abbedissa syster Anna 
Girmundsdotter med föga endräkt bland systrar- 
na, enär systrarna till större delen satte sig emot 
hennes val, därhän, att hon ej hade mer än 18 
av systrarnas röster, men alla brödernas röster 
utom två. Biskopen stadfäste och vigde henne 
likväl. Gudi vare tack! 

2b februari Samma år, den 26 februari, avled syster Kate- 
rina Gudmundsdotter, tyngd av långvarig sjuk- 
dom, i det 43:e året efter sitt klosterlöfte. Hon 
var priorissa trenne år. 

Samma år, dagen före martyren Sankt Geor- 
22 april, gius' dag, avled broder Sven Tordsson, i det 

28:e året efter sitt klosterlöfte. 
S maj. Samma år, den 8 maj, vigde den högvördige 

fadern biskopen i Linköping tvenne jungfrur till 
systrar, nämligen Hillika Hansdotter och Elena 
Siggesdotter, i närvaro av herr legaten Johannes 
Angelus, som stod i vårt kor ända till slutet 
av mässetjänsten och sedan utgick jämte vår nå- 
dige herre. 

26 oktober. Samma år avled syster Katerina Nikolaus- 
dotter, i det 42:a året efter sitt klosterlöfte. Denna 1519—1520. 289 syster var även tyngd och plågad av långvarig 
sjukdom, så att endast skinn och ben syntes vara 
kvar; hon var dock tålig. 3 januari. 12 mars. HERRENS AR 1 5 20. 

En vecka efter aposteln och evangelisten Sankt 
Johannes' dag sammankallades systrarna och brö- 
derna till systrarnas talrum, dar broder Nikolaus 
Amundsson avsade sig konfessorskallet på grund 
av sin svåra sjuklighet och svaghet, och i veckan 
efter trettondedagen valdes till generalkonfessor 13 januari. 
broder Karl Benediktsson genom valsättet scru- 
tinium endräktigt. 

Samma år, Sankt Gregorius' dag, vigde den 
högvördige fadern biskop Johannes i Linköping 
här en jungfru vid namn Margareta Andreas- 
dotter, född i Vadstena, bokkunnig efter sitt 
kön och ålder. 

Samma år, dagen efter Sankt Gregorius' dag, 
avled syster Kristina Hansdotter Braske, i det 
47:e året efter sitt klosterlöfte. Hon skrev väl 
och hade skrivit rätt många böcker. Gudi vare 
tack! 

Samma år, Sankt Benedictus' dag, vigde 
samme högvördige fader en jungfru vid namn 
Katerina Pädersdotter från Hånger, 

19 — 175111. Lundberg, Vadstena klosters minnesbok. 13 mars. 21 mars. 29° 1520 — 1521. 

23 juni. Dagen före Sankt Johannes döparens dag 

återkom fader Petrus Ingemarsson från Rom med 
bly ^ och stor nåd i ärendet angående den saliga 
Katerina. 

ji november. Samma år, omkring Martinus' dag, vart ko- 
nung Kristiern krönt till konung över Sveriges 
rike i Stockholm. Därefter, söndagen i veckan 

30 december, efter Kristi födelses dag, kom förenämnda konung 
till Vadstena med en icke ringa krigarskara. 
Omkring klockan 2 eftermiddagen inträdde han 
i koret, under det vi sjöngo »Te Deum> o. s. v. 

HERRENS ÅR I52I. 

I januari. Herrens omskärelses dag efter middagen in- 
trädde samme konung till konfessorns stol, jämte 
två biskopar och två riddare o. s. v., såsom på 
annat ställe är skrivet. 

22 april. Dagen före Sankt Georgius' dag var den vör- 

dige fadern biskop Johannes i Linköping i all- 
mänhetens talrum, och han förelade fader Karl, att 
han skulle avsäga sig konfessorsi<allet, så att 
några bröder hörde det. Eljes skulle samme 
biskop inom kort inträda och med makt avsätta 
honom, av skäl, som ingen kände. Slutligen, 

28 april, dagen före martyren Sankt Vitalis' dag, avgick 
fader Karl i systrarnas talrum. Men vi samtyckte 
ej någonsin därtill. I52I. 291 

Lördagen i veckan efter Kristi himmelsfärds 
dag valdes fader Petrus Ingemarsson till general- // maj. 
konfessor i fridfull endräkt. Gudi vare tack. 

Den 3 juli avled syster Birgitta, dotter till 3 jttU. 
Petrus Jercho,' i det ^^\^ året efter sitt kloster- 
löfte, och i hennes ställe utsågs Birgitta, dotter 
till Inge Skitte, sedermera vigd av den nådige 
fadern herr biskop Johannes i Linköping, dagen 
efter Petrus' fängelse. 2 augusti. 

Dagen före den heliga Jungfru Marie födelse 7 september. 
uppsattes en ny tavla vid högaltaret,^ vilken den 
fromme fadern Nikolaus Amundsson anskaffade 
jämte sina vänner, utan kostnad för klostret. Och 
dagen för Sankta Birgittas kanonisation vigdes den 7 okiohr. 
av vår fader herr generalkonfessorn Petrus Inge- 
marsson Gudi till ära. 

Dagen efter Sankt Bernhardus' dag kom den 21 augusti. 
stränge herren Gostav Eriksson till staden Vad- 
stena med ej ringa följe, för att hålla ett möte, och 
pågick detta omkring en vecka. Och han beläg- 
rade trenne slott i riket, nämligen Västerås, Stege- 
borg och Stegeholm, vilka han påkört tid vann. 
Sedan belägrade han Stockholms slott och stad. 

Samma år kom en broder från Munkaliv och 
önskade prästerliga bröder till sitt kloster. Och 
enär vi ledo brist o. d. för krigens skull, vågade 
vi ej hjälpa honom. Därför återvände han en 
vecka efter trettondedagen. ij januari. 292 1522— 1523. 1522. 

sr Juli. Den 31 juli avled syster Birgitta Olavsdotter 

från Vadstena. 

31 augusti. Den 21 augusti avled syster Ingeborg Bene- 
diktsdotter. 

13 oktober. Söndagen i veckan efter Sankta Birgittas dag 
vigde den vördige fadern biskopen i Linköping 
doktor Johannes tvenne jungfrur till systrar, 
nämligen Anna Benediktsdotter och Margareta 
Anundsdotter. På samma tid och rum vigde 
han den vördige brodern i Alvastra herr Niko- 
laus till abbot i Julita .kloster. Därjämte gav 
förenämnde vördige fader till disken på hög- 
altaret 40 dagars avlat för vilken ort som helst. 1523- 

/(? februari. Den 1 9 februari avled broder Nikolaus Kätils- 
son, lekbroder, 
j»/ maj. Samma år, omkring trefaldighetsdag, valdes 

i staden Strängnäs till Sveriges konung den 
lysande herren Götstav Eriksson. 

7 februari. På åttonde dagen till Julius' dag avled broder 
Laurentius Benediktsson i staden Rom. 

28 december. Menlösa barns dag avled broder Andreas Tors- 
son, lekbroder. 1524. 293 1524. 

Söndagen efter Omskärelsen vigdes Johannes j januari. 
Laurentiusson till lekbroder. 

Samma år, i veckan efter trettondedagen, höll s—is 

januari. 

den högvördige fadern i Kristo herr biskop Jo- 
hannes Brask visitation med stor grannlagenhet 
och klokhet jämte biträdena herr doktor Johannes, 
domprost, och magister Johannes, kanik vid 
samma kyrka. 

Sankt Fabianus' och Sankt Sebastianus' dag 20 jamiari. 
avled syster Margareta Nikolausdotter från Vad- 
stena. 

Jungfrun Sankta Agatas dag utgingo tvenne j februari. 
bröder, nämligen Holsten Johannesson och Petrus 
Svensson till romerska kurian, för att stanna i 
vår moder Sankta Birgittas hus. 

Torsdagen efter Sankt Sigfrid utpressade ko- /; februari. 
nung Götstav utav vårt kloster fem sidoplåtar 
av silver, som voro gjorda till Sankta Katerinas 
skrin, nära 3 lödiga mark, samt ett hundra lödiga 
mark och tio lod. 

Söndagen Oculi vigdes herr Petrus Nikolaus- 27 februari. 
son till diakon. 

Förenämnde konung utpressade åter av oss 
12 lödiga mark ur sakrarium måndagen i dym- 
melveckan. 2/ mars. 294 1524- i8 juni. i6 juli. Syster Ingeborg Petrusdotter avled annandag 

a8 mars. påsk, som vaf den 28 mars. 

Martyrerna Marcus' och MarcelHanus' dag, 
som var den 18 juni, avled syster Elena Mat- 
teusdotter, en av köksorna. 

Dagen efter apostlarnas delning kom vår 
broder doktor Petrus Magnusson från Rom, vigd 
till biskop i Västerås. Han upptogs i sysslo- 
mannens gård. Under tvenne dagar därefter 
inträdde han i klostrets sjukstuga för att gästa 
hos oss, och sedan avreste han till herredag i 
Jönköping. 

4. oktober. Sankt Franciscus' dag avled syster Margareta, 
dotter till broder Andreas Torsson. 

Natten till söndagen i veckan efter Sankta Bir- 

g oktober, gittas dag uppkom eld i herr riddaren Ture Jöns- 
sons gård. Då nedbrändes åtta hus jämte flera 
småstugor. 

16 oktober. Söndagen därefter vigdes tvenne jungfrur till 
systrar, nämligen Ingeborg Laurentiusdotter och 
Margareta Olavsdotter, samt en borgare i Vad- 
stena, nämligen Petrus Laurentiusson bland lek- 
bröderna, sedan han fått laglig skilsmässa enligt 
kanoniska rätten och med sin hustrus samtycke, 
av den vördige fadern herr biskop Johannes i 
Linköping. 
9 november. Onsdagen före Sankt Martinus' dag avsade sig 
fader generalkonfessorn Petrus Ingemarsson i 1524—1525- 295 

systrarnas och brödernas talrum konfessorskallet 
på grund av svaghet. Följande lördag valdes 
fader Nikolaus Amundsson för andra gången 
till generalkonfessor i stor endräkt i båda kon- 
venten, genom valsättet scrutinium. Gudi vare 
tack. 

Sankta Elisabets dag avled fader Johannes ig november. 
Matteusson, en särdeles ivrare för ordensregeln, 
vilken mycket hade strävat till gagn och gemen- 
samt väl. 

Den 4:e söndagen i advent avled syster 18 december. 
Anna Matteusdotter Kart, from och ivrande för 
klosterregeln. 

Några dagar därefter sändes broder Amund 

Ingesson till Finland, till vårt kloster, nämligen 

Nådendal, omkring Sankta Scholasticas dag. 10 februari 

1525- 

1525- 

Sankta Scholasticas dag utgick broder Anders w februari. 
Ingesson. 

Söndagen Septuagesima vigde den vördige 12 februari. 
fadern herr biskop Johannes B rask i Linköping 
till syster hos oss Elena Hakvinsdotter, en släk- 
ting till herr Ambern, ärkedjäkne i Skara. 

Den 1 5 mars, onsdagen efter Gregorius' dag, /j mars. 
avled den ädla syster Ögerd,^ född i Väster- 
götland, i det 38:e året efter sitt klosterlöfte. 296 1525. 

b maj. Sankt Johannes' ante portam Latinam dag 

avled syster Elena Mattiasdotter Brask. 
14 maj. Samma år, fjärde söndagen efter påsk, vigde 

den vördige fadern biskop Johannes i Linköping 
trenne jungfrur till systrar, nämligen Katerina 
Paulsdotter Kyle, Katerina, dotter till vår broder 
Långe Benkt, Katerina Eriksdotter, samt herr 
Torsten från Värdsberg, bland prästerna. 
28 juli. Dagen före Sankt Olavs dag kom en lekbroder 

från Munkaliv och önskade bröder och systrar 
till sitt kloster, med brev från sitt konvent. 

3 augusti. Dagen före Sankt Stephanus' återfinnande av- 
led syster Margareta Olavsdotter från Söder- 
köping. 

30 augusti. Dagen efter Sankt Johannes döparens hals- 
huggning avled syster Elena Petrusdötter från 
Vinnerstad. 

Fjortonde söndagen, som är Sankt Lamberts 
17 september, dag, ikläddes av konfessorn fadern Nikolaus 
Amundsson Elena Petrusdötter, att vara bland 
köksorna. 

10 oktober. Samma år, Sankt Gereons dag, utgick på vår 
konungs, herr Göstavs, befallning broder Benedikt 
Petrusson för att förmå lappfolket till Guds dyrkan» 

12 november. Den 22:a söndagen i trefaldighet avsade sig 
konfessorn fader Nikolaus Amundsson konfessors- 

9 november, kallet. Den påföljande onsdagen valdes fader 
Karl Benediktsson till generalkonfessor. 1526. 297 

1526. 

Den vördige fadern biskop Johannes i Lin- 
köping vigde på Sankt Paulus' omvändelses dag 2j januari. 
en jungfru, nämligen Barbara Magnusdotter, till 
syster. 

Annandag pingst vigde förenämnde fader 31 maj. 
biskopen i Linköping hos oss fyra personer, först 
Kristina, dotter till borgmästaren Gunnar i Lin- 
köping, till syster, sedan herr Petrus Nikolaus- 
son, skolmästare i Skeninge, och herr Lau- 
rentius Torbernsson altarpräst i Vadstena, till 
prästerliga bröder, samt herr Franciskus från 
Varv till diakon. 

Dagen före Sankt Botvid avled syster Inge- ^7 juli. 
borg Torstensdotter. Sankt Mauritius' dag avled 22 september. 
syster Kristina Olavsdotter från Skövde. 

Den 2o:e söndagen i trefaldighet återkom bro- 14. oktober. 
der Petrus Svensson med sändebrev och en an- 
nan broder, nämligen Johannes Korneliusson från 
Märienkron, med andra brev, och Marie offerdag 21 november. 
återvände den förutnämnde broder Petrus till 
Rom med ett nytt uppdrag. 

Den 2i:a söndagen i trefaldighet, dagen före 21 oktober. 
22 oktober^ vigdes två unga jungfrur av herr 
biskop Johannes i Linköping till systrar, nämligen 
Ingrid Laurentiusdotter från Stens socken och 
Ingeborg Benediktsdotter från Vikbolandet. 298 1526 — 1528. 

2j oktober. Dagen efter Sankt Severinus återkom broder 
Annund och upptogs i brödernas samfund på 
förbön av herr biskop Johannes i Linköping. 

Dagen före allhelgonadag avled broder Petrus 
Ingemarsson. 

1527- 
36 fibrmri. ^^'^ ^6 februari avled syster Elena Petrus- 
dotter. 
s april. Dagen efter Sankt Ambrosius' dag avled bro- 

der Klemens Martinsson, diakon. 
34 april. Dagen efter Sankt Georgius' dag avled broder 

Petrus Benediktsson. 
31 juli. Dagen före Petri fängelse avled syster Anna 

Svensdotter, som förut under några år hade varit 
i priorissekallet. 
7 september. Dagen före Sankta Marie födelse återkom 
broder Petrus Svensson. 

Samma dag dog vår broder utanför, Långe 
Benkt. 
3g november. Dagen före Sankt Andreas avled syster Kate- 

rina Algotsdotter. 
13 december. Sankt Lucias dag avled broder Hakvin Lau- 
rentiusson. 

1528. 

34 juni. Sankt Johannes döparens dag avled syster 

Anna Johannesdotter. 1528—1529. 299 

Den följande söndagen, d. v. s. den tredje i 
trefaldighet, vigdes av den vördige fadern herr 28 juni. 
biskop Magnus i Skara 4 jungfrur till systrar, 
nämligen Kristina Symonsdotter, Margareta Jo- 
hannesdotter, Elysabet Matteusdotter och Anna 
Petrusdotter. 

Sankt Paulus' åminnelses dag avled syster jo juni. 
Katerina Ingvarsdotter. 

Sankta Annas åminnelses dag avsade sig 26 juU.^ 
den fromme fadern Karl Benediktsson kon- 
fessorskallet, och Sankta Agnes' dag avled 21 januari 
han. ''"^- 

Aposteln Sankt Mattheus' dag valdes fader 21 september. 
Nikolaus Anundsson för tredje gången till kon- 
fessor. Fredagen därefter reste lekbroder Erik 25 september. 
till Stockholm, strängeligen kallad av konungen, 
och 1 1 tusen jungfrurs dag återkom han. 21 oktober. 

HERRENS ÅR 1 5 29. 

Dagen efter Sankt Paulus' omvändelse utgick 26 januari. 
på konungens befallning konfessorn, fader Niko- 
laus Amundsson jämte broder Torsten och bro- 
der Petrus från Skeninge till ett möte i Örebro 
mot lutheranerna. Måtte Herren leda deras vägar 
i lycka! 

De återkommo fredagen i fastan djupt upp- 12 februari. 
rörda. 300 1529—1530- 7 mars. Den 7:e dagen i mars avsade sig vår vördiga 

syster Anna Girmundsdotter abbedissekallet, i 
det io:e året av sitt ämbete. 

Onsdagen därefter valdes i stor endräkt till 
abbedissa den ädla och välborna syster Katerina 
Eriksdotter från Kopparberget. 

Tisdagen efter Quasimodogeniti avled syster 
Anna Olavsdotter från Vadstena. 

Kort före Eriksmässan avvek broder Anund, 
utan att säga värden farväl, och flydde ur 
. klostret. 

Dagen efter aposteln och evangelisten Sankt 
september. Mattheus' dag avsade sig fader Nikolaus Amunds- 
son konfessorskallet, och Cosmas' och Damia- 
2^ september, nus' dag valdes fader Erik Björnsson. 10 mars. 6 april. 18 maj. 23 7 januari. i£ juni. 1530- 

Dagen efter trettondedagen avled syster Elena 
Siggesdotter. 

Den 3:e dagen efter trefaldighet utgick bro- 
der Johannes Smed till Danzig, vilken hade varit 
hos oss omkring 4 år. Efter en månad återkom 
han, enär han ej tilläts utresa av slottsherren 
på Stegeborg. 
// november. Sankt Martinus' dag avled syster Birgitta Pet- 
rusdotter. I53I- 

Sankt Paulus', den förste eremitens, dag avled 10 januari 
syster Ingrid Ambernsdotter. 

Torsdagen före söndagen i Rogationes' upp- // maj. 
kom stor vådeld i Sankta Ingrids kloster i 
Skeninge. 

Dagen före apostlarna Petrus' och Paulus' dag 28 juni 
kommo två systrar ifrån Munkaliv, utdrivna av 
lutheranerna ur sitt kloster — de andra stannade 
hos släktingar på olika orter — nämligen Bar- 
bara Torkilsdotter och Ragnild Nikolausdotter, HERRENS AR 1 532. 

Dagen efter Sankta Dorotheas dag avled has- 7 februari. 
tigt broder Torsten Petrusson. 

Måndagen i dymmelveckan avled syster Bir- '23 mars. 
gitta Andreasdotter. 

Onsdagen efter Quasimodogeniti avled syster 10 april. 
Birgitta Olavsdotter, köksa. 

Måndagen efter 2:a söndagen efter påsk avled /j april 
syster Elena Svensdotter. 

Tisdagen avled broder Franciskus Martinsson, 16 april. 
diakon. 

Följande torsdag avled syster Katerina Lau- 18 april. 
rentiusdotter. 302 1532— 1534- 

24 april. Dagen efter Sankt Georgius' dag avled syster 

Agneta Venzelslausdotter. 
j juni. En vecka efter Kristi lekamens dag avled 

broder Petrus Nikolausson från Vadstena. 
3b juli. Sankta Annas åminnelses dag dräpte Lau- 

o 

rentius skrivare, fru Birgittas till Åkerö fogde, 
en knekt eller, med annat namn, ryttare. Efter 
att från gatan hava kommit in i klostret, krökt 
om på smygvägar, gsit genom korsgängen kom 
han ned till systrarnas port. Där dräptes han 
av andra knektar. 
3 december. Tisdagen efter första söndagen i adventet 
utdrogs ur vårt kloster broder Johannes Nikolaus- 
son av konungens fogdar, nämligen Petrus Sven- 
ske och Andreas Månsson, och sändes till Norge. 

1533. 

8 januari, Torsdageu i veckan efter trettondedagen avled 

syster Hillika Johannesdotter. 
ig april. Lördagen före Quasimodogeniti avled broder 
Johannes Laurentiusson, lekbroder. 

1534. 

g mars. Måndagen efter Oculi avsade sig den ädla 

modern, syster Karin Eriksdotter, abbedisse- 
kallet i systrarnas port, efter att på femte året 
ha innehaft detta höga kall. 1534— 1536. 303 

Följande lördag valdes priorissan Birgitta z^ mars. 
Botolvsdotter till abbedissa. 

Den io:e juni, som var dagen före aposteln 10 jtmi. 
Barnabas' dag, avled den ädla jungfrun syster 
Katerina Eriksdotter. 

Broder Petrus Magnusson, biskop från Västerås, 
avled söndagen i veckan efter himmelsfärdsdagen. 77 maj. 

Torsdagen i veckan efter allhelgonadag avled j november. 
lekbroder Johannes Jespersson. 1535- 

Söndagen Oculi avled syster Elisabet Giorders- 28 februari. 
dotter. 

Den I9:e söndagen i trefaldighet avled lek- j oktober. 
brodern Laurentius Eriksson. 

Hitom Mikaelidagen avled i Stockholm drott- 2g september. 
ning Katerina, som konungen hemfört från 
Tyskland. 

Samma år, den 24:e söndagen, avsade sig 7 november. 
fader Erik konfessorskallet, och tisdagen därefter g november. 
valdes broder Petrus Nikolausson till konfessor. 

1536. 

Gjordes ett ur åt klostret av en borgare från 
Skara vid namn Johannes, vilken avreste lör- 
dagen före söndagen Reminiscere. // mars. 304 1536—1539- 

Dagen före martyrerna Nereus' och Achilleus' 
// maj. dag avled syster Ragnild Nikolausdotter. 

Den 27:e juni avled syster Birgitta Stensdotter. 1537- 

30 september. Söndagen efter Mikaels dag firades konung 
Göstavs bröllop för andra gången i Uppsala med 
herr Erik Abrahamssons dotter. 

1538. 

Syster Anna Girmundsdotter, abbedissa, avled 
23 mars. lördagen före Oculi. 

1539. 

Syster Barbara Magnusdotter avled Sankt 
zb januari Marcellus' dag. 

Syster Katerina, dotter till Petrus Bagge, avled 
10 april, femte dag Påsk. 

7 maj. Dagen efter Sankt Johannes Lateranensis av- 

sattes abbedissan Birgitta Botolvsdotter av brö- 
derna i systrarnas talrum. 
JO maj. Martyrerna Gordianus' och Epimachus' dag 

valdes syster Katerina Mateusdotter till abbedissa 
i god sämja. 
3 oktober. Samma år, dagen före Sankt Franciscus' dag, 
avled lekbrodern Laurentius Konekin. I539--I540- 305 

Samma manad, dagen före allhelgonadag, jr oktober. 
avled syster Anna Magnusdotter. 

Dagen före åttonde dagen till allhelgonadag 7 mvembtr. 
avled syster Birgitta Farmansdotter. 1540. 

Avled broder Petrus Svensson, diakon, dagen 
före Sankt Paulus' omvändelses dag. 3^ janmrL 

Samma år i pingsthelgen kom till Vadstena 16 maj. 
magister Jeorgius, superintendent och konungens 
ombud, samt herr biskop Henrik i Västerås och 
förbjödo svenska mässan^ och tillintetgjorde alla 
våra ceremonier och minnesböner över helgonen, 
utom för friden.^ Trefaldighetssöndag höll biskop 3j maj. 
Henrik i Västerås den första svenska mässan i 
Sankt Johannes döparens kor, vilken systrarna 
sjöngo genom »Salve Sancta parens» och då tros- 
bekännelsen var slut, höll han predikan, mån- 24 maj. 
dagen konfessorn i samma kor. Den tisdagen ^j maj. 
inträdde fader Nikolaus Amundsson och konven- 
tet m. fl. i kapitelhuset jämte riddaren herr Mag- 
nus Johansson och där förut med konungens 
fogde Hans Skrivare och meddelade angående 
detta slags ceremonier. 

Samma dag ingingo de till systrarna, där de 
anställde val av annan konfessor genom omröst- 
ning, nämligen fader Nikolaus. 

20 — 175111. Lundberg, Vadstena klosters mijimsbok. 3o6 1540— 1541. 

2b maj. Onsdagen avsade sig fader Petrus konfessors- 

kallet, tvungen av förutnämnda herrar, nämligen 
superintendenten och biskopen i Västerås, och 
valdes fader Nikolaus Amundsson av dessa samma 
och endräktligen av hela konventet. 

Sedan gingo de in i sakristian och uppskrevo 
relikerna, klostrets kalkar och ciborier^ och reste 
ur staden åt Skeninge. 1541- 

13 maj. Torsdagen före 4:e söndagen efter påsk åter- 

kom broder Johannes Korneliusson från Svans- 
hals, där han under tre år tjänstgjort såsom 
kaplan, och mottogs i god endräkt. 

IS maj. Den därpå följande fjärde söndagen vigdes 

Petrus Magnusson från Skeninge av konfessorn 
till lekbroder. 

2j juli. Samma år, Sankt Jakob den äldres dag, av- 

sade sig fader Nikolaus konfessorskallet, och 

g augusti, dagen före Sankt Laurentius' dag valdes fader 
Petrus Nikolausson för 2:a gången till konfessor. 
Samma år byggdes ugnen i nya stugan på 
broder Johannes Korneliussons bekostnad. 
IS deumber. Samma år, Sankta Lucias dag, avledo syst- 
rarna Kristina Elavsdotter och Katerina Pauls- 
dotter. 1542 — 1543- 307 

HERRENS ÅR 1542. 

Dagen före trettondedagen avled broder Erik j janmri. 
Björnsson. 

Söndagen Oculi vigdes herr Laurentius Petrus- /^ mars. 
son till broder framför högaltaret av konfessorn. 

Torsdagen efter påsk avled lekbroder Niko- /j a/iri/. 
laus Mikaelsson, skräddare. 

Samma år, omkring Marie himmelsfärdsdag, ij augusti. 
upplagades ugnen. 

Samma år, en vecka efter Sankt Martinus' dag, is november. 
avled syster Birgitta Petrusdotter, köksa. 

Den 25 :e söndagen i trefaldighet vigde kon- 36 november. 
fessorn en ung jungfru Kristina Månsdotter till 
köksa med klosterlöfte i biktstolen. AR 1543. 

Söndagen Septuaginta vigde konfessorn Ka- ,^ januari. 
terina Nikolausdotter till köksa. 

Margareta Olavsdotter avled dagen före apo- 
steln Sankt Matthias' dag. ^^ februari 

Sankt Ambrosius' dag avled broder Johannes . ^^„y 
Rugersson, präst. 

Samma år förseglade konung Göstav båda 
brevskåpen i bokstugan, och hans drabanter 
borttogo otaliga böcker därsammastades samt 3o8 1543— 1544. 

en stenbild på den heliga jungfruns altare, och 
oräkneligt mänga andra ting borttogo de. 

Samma år avled syster Ingeborg Magnusdotter 
två dagar före den heliga jungfru Marie födelse- 

6 sipUmber. dag. 

Dagen efter Sankta Birgittas kanonisations 
6 oktober, dag klockan 8, kom biskopen i Linköping ma- 
gister Nikolaus till värt kapitelhus med många 
klerker och höll kyrkomöte i mänga tillkallades 
åhöro, utan att vi förut visste något, med många 
stympningar, såsom av mässoffret, vattenvigning, 
bikten, kåpan och dräkten och mycket annat, 
och omintetgjorde gudstjänsten. 

Andra dagen hos systrarna, dar han avsatte 
. . . och . . . Bed för oss; varde hans dagar fä, och 
hans biskopsämbete tage en annan. 2544- 

SJ Juni. Dagen före Johannes Döparens dag kom ko- 
nungen med drottningen till vår stad, och fre- 

37 Juni. dagen reste han härifrån. 

// Juli. Samma år, dagen efter Sankt Knuts dag, kom 

brev från den valde biskopen i Linköping att 
han instämde fyra bröder, nämligen konfessorn 
Petrus Nikolausson, Laurentius Torsson, Lauren- 
tius Petrusson och Erland, att komma inför ko- 
nungens ögon, vilken dä var i Linköping för att 1544— 1545- 309 

träffa en överenskommelse, och dagen före Bot- 
vids dag återkommo Laurentius och Erland. De 27 juU. 
båda andra följde med konungen till Stockholm 
och återkommo Sankt Mikaels dag. 2g september. 

Samma år, Sankt Nikolaus' dag, avled syster 6 december. 
Ingeborg Johannesdotter. HERRENS AR 1 545- 

Nedrevo for oss stadsborna sällan klosters 
wall» på södra sidan, som synes. ANMÄRKNINGAR. 

Siffrorna med fetstil hänvisa till översättningens sidor, 
de magra till noterna till sidan i fråga, om dessa äro flera. 

2. I. I lat. urkunder skrives namnet Albertus^ \ 
lågtyska Albrecht, någon gång Albert^ i fsv. Albrikt. 
2. Fel; fadern till kon. Albrekt hette även Albrecht, 
förste hertig av Mecklenburg, men dennes fader var 
Henrik II Lejonet, furste av Mecklenburg. Texten 
innehåller med annan men gammal stil rättelsen 
Alberti. 3. Årtalet 13 71 är fel för 1372. 4. Fel 
för: det tionde. 

3. Birgittas dödsdag firades 23 juli, som 1373 
var en lördag. 

4. I. Cantus sororum ordinis Sancti Salvatoris 
in boris diurnis et nocturnis var ett åt Guds moder 
helgat rituelt verk, som utgöres av ett för varje dag 
i veckan växlande fullständigt officium med sju dag- 
liga tidegärder. Varje dag hade till föremål en 
särskild sida av den hel. jungfruns liv. och innehållet 
var fördelat på följande sätt. Om söndagen firades 
den heliga Trefaldigheten och modern jungfru Ma- 
rie värdighet, nästan som vore hon en fjärde per- 
son i gudomen; måndagen: änglaskarans jubel över 
Guds moder; tisdagen: jungfru Marie lov, förebådat 
av patriarker och profeter; onsdagen: Gudamoderns 
avlelse och födelse, prisade av jordens folk; tors- 
dagen: jungfrun födde en son, världens frälsare; fre- 
dagen: moderns sorg Över sonens lidande och död; 
lördagen var helgad åt jungfru Marie himmelsfärd. 
Cantus sororum översattes 15 10 till fornsvenska och 
uttyddes av generalkonfessorn Nigils Ravaldi (f V? ANMÄRKNINGAR. 3 1 1 

1 5 14) med titeln Jomffru Maria yrtegardher, som jämte 
originalet är utgiven av R. Geete under titeln Jungfru 
Marie örtagård, Sthlm 1895, i Svenska fornskrift- 
sällskapets saml. 2. Med hänsyn till förbudet på 
4 lateranska mötet 1215, att nya munkordnar finge 
stiftas, vilket upprepats på kyrkomötet i Lyon 1274, 
tillät Urban V:s bulla V^ 137° att i Vadstena an- 
lägga två nya kloster av Augustini orden men med- 
gav, att klosterlivet bands ej blott av nämnda ordens 
regel utan även av Birgittas stadgar, såsom en lev- 
nadsnorm, som icke stridde mot Augustini regel. 
Dessa bestämmelser bekräftades genom Urban VI:s 
bulla 3/" 1378 icke per modum regule utan blott 
per modum cofistitutlomwi. 3. Fel för: det 18. 
4. Benedictus-dagen är 21 mars och medräknas alltså. 

5. Brorsson. 

6. Die sancte Agnetis secundo är detsamma som 
octava 'åttonde dagen efter'. 

7. Littera dominicali D. År 1388 har söndags- 
bokstäverna ED, men endast D namnes här, eme- 
dan det berättade inträffade efter skottdagen. 

9. Et Alemanni beatificati sunt ab incolis terre. 
Det är ett starkt uttryck för avskyn mot danskarna, 
att i jämförelse med dem tyskarna välsignades, som 
dock förut förtryckt landet. 

10. I. Completorium, fsv. natsanger^ gudstjänsten 
kl. 9 e. m. 2. Ingeborg, dotter till Magnus Gud- 
marsson och Katarina, S. Birgittas syster, gift med 
I. Bänkt Turesson Bjälke och 2. Erengisle Sunes- 
son, jarl av Orkneyöarna. 

11. S. Ansgarius' dag var i Skandinavien mest 
4 febr,, i Bremen och Schleswig 3 febr. 

12. Historia är gudstjänstens metriska, huvud- 
sakligen sjungna del, såsom hymner, antifoner, respon- 
sorier m. m. 

14. Viduam ejus benedicens benedicara, är enl. 
benägen upplysning av pastor E. Benelius vid ka- 
tolska församhngen början av 15 versen i ps. 131, 
resp. 132. Viduam är hämtat från Septuaginta, som 312 ANMÄRKNINGAR. 

falskt återgivit det ebreiska ordet, vilket betyder 
»föda, näring». I 191 7 års svenska bibelövers, står: 
»Dess förråd skall jag rikligen välsigna.» 

15. Versiculus, kortare vers, som föredrages av 
en solostämma, omedelbart före eller efter en korsats. 

17. Clemens VII, som satt i Avignon, då Boni- 
facius IX var påve i Rom. 

22. XII kal. Mai, hoc est quinta die ante Marchi 
evangeliste. Markusdagen är 25 april, som alltså här 
icke är medräknad. 

24. Hakon VI Magnusson. 

26. In profesto S. Ambrosii episcopi, quod ca- 
debat in cena Domini. Fel; det var S. Ambrosius' 
dag, som 1398 föll pä skärtorsdagen, vilket förf. 
måhända, men otydligt, uttryckt genom att under- 
förstå festi. 

31. I. Se 4. I. 2. Illa die erat Luna XXVIII. 
Fel; månen var 29 okt. 26 dagar. 

35. In quinta die Septembris, quae est in crastino 
Marcelli martiris seu octava Augustini. 5 sept, är 
dagen efter åttonde dagen (4 sept.) till Augustinus' 
dag (28 aug.), om man som övligt medräknar 28 
aug. Om Marcellus martyrens dag yttrar Grotfend, 
Taschenbuch d. Zeitrechnung d. deutsch. Mittelalters 
u. d. Neuzeit, 4 Aufl., Hann. u. Lpz., 1915, s. 76: 
»Jan. 16; daneben tritt in Dtschl. ein in Frankr. 
begangener Tag Marcelli m. (auch. Marcellini m.) 
Sept. 4 sehr zuriick.» Denna franska hälg fanns 
alltså i Vadstena klosters kalendarium. 

37. Laurencio Odonis. Måhända var faderns 
namn Odo, den lågtyska motsvarigheten till fht. 
Oto, Otto. 

38. Ad fleubotomandum, fel för flebotomandum. 
Du Cange. 

41. De primis conversis unus. Conversi in Mo- 
nasteriis dicutur laici Monachi, laicis exercitiis et 
Monachorum obsequiis addicti. Du Cange. 

45. I. Gum vitrico. Layci parochialium eccle- 
siarum provisores seu Vitrici, qui altirraanni vulgari ANMÄRKNINGAR. 313 

vocabulo nuncupantur. Statut. Synod. Magd. anni 
1266. Du Cange. 2. Offertorium, mässoffret, offer- 
bönen i mässan, utgöras av en eller flera verser ur 
någon Davids psalm eller annan av den heliga skrifts 
böcker och sjunges av kören i mässan omedelbart 
efter Credo, medan prästen tilkeder offret (oblaten) 
och offrar vid altaret. 

55. Laghlösochöpungh, enl. Fant icke staden 
Köping i Västmanland, utan en del av själva staden 
Vadstena. Enl, Silfverstolpe har emellertid Lauren- 
tius Bosson varit kyrkoherde i Köping, som också 
kallas Laglösaköping, och prost i Västmanland. 

58. I. Henricus Fizhuger, Dn de Rawenswather. 
Jfr s. 62. 2. Circa festum b. Ambrosii, videl. in 
secxmdo ebdom. Pasche. Påskdagen 1407 är 27 
mars, första påskveckan 27 mars — 2 april, andra 
påskveckan 3 — 9 april, S. Ambrosius' dag 4 april. 

63. Quinta die Pentecostes, h. e. in profesto 
Medardi confessoris. Medardus' dag är 8 juni, pingst- 
dagen 1408 3 juni, som alltså medräknats. 

65. Qui alio anno emissi fuerunt. Bröderna Jo- 
hannes och Laurentius utsändes 6 sept. 1407. 

70. Decretum är sannolikt Decretuni Gratiani, 
en samling av kyrkorättsliga bestämmelser, som un- 
der påverkan av det vid universitetet i Bologna 
återuppväckta studiet av den romerska rätten c. 11 50 
utarbetades av den italienske rättslärde Gratianus, 
munk i Bologna, var uppställd efter innehållet och 
inom kristna kyrkan vann allmänt erkännande. 

73. Die mensis Julii, hoc est in crastino Canuti 
Regis & martyris. Fel; Knutsdagen är just 10 juli. 

82. Enl. Fant dotter till Bo Bosson Natt och 
Dag och gift i. med Kristofer Michelstorp, 2. Algot 
Magnusson Sture av Rävsnäs, rådsherrar. 

83. Sakristan: en präst, som hade vård om och 
anskaffade de för gudstjänsten erforderliga före- 
målen. 

85. Knut Bosson Natt och Dag. 314 ANMÄRKNINGAR. 

86. I. Abram Broderson Tjurhuvud, drottning- 
Margaretas gunstling, f se 141 o, s. 71. 2. Ture 
Stensson Bjälke till Kråkerura, rådsherre och lagman 
av Uppland. 

87. I. Margareta, dotter till riksrådet Amund 
Gustav Sparre av Vik och Ramburg And. 2. ii 
hela veckor, ty 14 jan. begrovs Tuver Benediktsson ; 
de veckor, som begravningsdagarna tillhöra, äro 
alltså icke medräknade. 3. Rogationes kallas de 
tre dagarna före Kristi himmelsfärdsdag. 4. Son 
till Hillebrand Cruse och hans hustru Elisabet. 

94. habens noraen sed rem. Framför habens 
måste non solum vara utelämnat. 

96. Birgittinerklostret Marienwold (Silva Marie) 
vid staden Mölln nära Lybeck anlades 141 3 från 
ordens kloster Mariendal vid Reval, förstördes 1534 
och dess besittningar indrogos 1558. 

97. Måhända Magnus Ragvaldsson Fargalt av 
Hedensö och Gräveboda och hans hustru Margareta 
Caroli. 

98. Ärkebiskopen i Uppsala Johannes Jerechini. 

99. I. Bisk. Andreas fick öknamnet Smek, eme- 
dan han, ehuru vald till ärkebiskop, avsade sig äm- 
betet till förmån för Erik XIII:s gunstling Johannes 
Jerechini. 2. Johannes Hakvinsson utsändes 10 dec. 
141 8, han hade alltså varit borta c. i år, i månad. 

100. I. Johannes Hillebrandsson utsändes 10 dec. 
1 418, han hade alltså varit borta c. iV'2 år. 2. In 
natali b. Birgitte; 23 juli, Baraberg, Mainz, Miinster", 
27 juli, Ratzeburg. 

101. I. Baccalarii seu Baccalaurei in Academiis, 
qui in eo gradu sunt, ut ad Doctoratum aspirare 
possint. Du Cange. 2. Grevinnan Ermegard, jfr 
1411, s. 72, gift med i . Knut Bosson Grip, 2. Hans 
av Eberstein. 

104. Relikgömman av silver för S:t Knuts arm 
kallade man på svenska: Handense helga. 

109. Fel; Ambrosius' dag är 4 april, som under 
1400-talet blott 141 1, 1423, 1433, 1444 föll på ANMÄRKNINGAR. 315 

lördagen före palmsöndag. VaUentima-kalendariet 
upptager 31 mars »Amos prophete», vilket namn 
troligen ock funnits i Vadstena klosters kalendarium 
och råkat felläsas som Ambrosius. 

111. Att 27 dec. 1426 upptages under 1427, 
tyder på, att 1427 ansetts börja med juldagen 1426 

113. I. S. Eriks dag 18 maj föll 1427 efter 
nutida räkning på 4 sond. efter påsk. Den här 
använda, medeltida räkningen av söndagar efter 
påsk har alltså börjat först efter åttondedagen till 
påskdagen. Jfr 146, 170, 222. 2. Dn. Odhinum. 
3. 1426; uti talet 2 är alltså även 1427 inräknat. 

123. I. Sakristan, se s. 83, not. 2. Odeman 
måhända Ödmund eller troligare av tyskt Odemund? 

136. Margareta Kila; Joh. Kyla. Liksom i la- 
tinska namn faderns namn står i gen. med 'dotter' 
1. 'son' underförstått, brukas stundom samma ut- 
tryckssätt på fsv. 

139. Infulse, två band, som hängde ned från 
baksidan av biskopsmössan, se H. Hildebrand, Sve- 
riges medeltid, III, s. 597, avbildn. av biskopsmössa 
från Linköping, som skänkts av bisk. Kätil. 

144. Axel Pädersson kallas Brahe av Benzelius, 
Thott av Lagerbring. 

145. I. Tisdagen i fastan. Fastans begynnelse 
räknas alltså här från fastlagssöndagen Esto mihi, 
3 mars, icke från askonsdagen, 6 mai-s. 2. Kva- 
temberdagarna (quattuor tempora) i fastan voro da- 
garna från och med onsd. till och med lord. efter 
Invocavit, i sond. i fastan, alltså 1443 13 — 16 mars. 

146. Andra söndagen efter påsk, se s. 113, 
not I. 

147. Götstav Sturesson var fader till riksföre- 
ståndaren Sten Sture d. ä.; hans fader hette Anund. 

148. Dominica quarta Pasche quse erat II ydus 
Aprilis. Det är själva påskdagen, som 1444 in- 
träffar på 12 april. Månne alltså meningen är: 
>söndagen, den fjärde dagen av påsken, räknad 
frän och med .skärtorsdagen?» 3 1 6 ANMÄRKNINGAR. 

151. In octava beate Marie Virginis, 22 sept. 
Ordet assumpcionis är alltså utelämnat. 

152. 'gången', arena, 'xystus, porticus seuperi- 
stylium', Du Cange. Jfr teckningen hos H. Hilde- 
brand, Sveriges medeltid, III, s. 1032. 

156. De tempore. Temporale kallades texterna 
för vardagarnas gudstjänsttimraar samt kyrkoårets 
sön- och andra högtidsdagar. 

162. S. Ambrosius' dag är påskaftonen 4 april, 
som i detta fall alltså icke medräknats. I överens- 
stämmelse därmed bör i föregående stycke andra 
dagen efter Thomas ab Aquino dag 7 mars vara 
9 mars. 

165. Sabbatho Sitientes, quod fuit Non. Aprilis. 
Fel; 5 april 1451 var en mänd.; Sitientes är lord. 
efter Letare, 10 apr. 145 1. 

167. I. In ambitu sororum . . . facta confes- 
sione circa conf essorem suum aput fenestram. Bir- 
gittas uppenbarelser föreskrev: »Den väggen, som äi- 
bakom sätena i brödernas kor mot systrarna i norr, 
skall hava fem vindögon (fönster) nära jorden, ge- 
nom vilka systrarna skola göra sitt skriftermål och 
taga Guds lekamen.» Dessa fem fönsteröppningar 
hava återfunnits vid kyrkans reparation och jfinnas 
avbildade hos H. Hildebrand, Sveriges medeltid, III, 
s. 343, 1032. 2. Kristina Jönisdotter intogs 28 
aug. 1408. 

170. XV kal. Maji . . . feria III post secundara 
dominicam Pasche. 17 april 1453 är tisd. efter 
söndagen Miserere domini, vilket visar samma ord- 
ningsföljd som nu av söndagarna efter påsk. 

■ 184. Kvatemberdagarna (quattuor tempora) före 
jul äro dagarna från och med onsd. till och med 
lord. efter Lucia-dagen 13 dec, alltså 14 — 17 dec. 

1457- 

191. In die, qua annuatim celebratur synodus 
ecciesie Arosiensis. Datum är obekant. 

192. r. 2 nedifr. Jfr 1421, s. loi. ANMÄRKNINGAR. 317 

2(K). ad horam quartam vel quintara de vespere. 
Tidsuppgiften »kl. 4 eller 5 på aftonen» förutsätter 
nuvarande timtal, icke kanoniska timmar. 

202. Under påven Klemens V (1305 — 14) ägde 
131 1 — 12 det 15 ekumeniska kyrkomötet i Vienne 
rum och Klemens' samling av nämnda mötes dekret, 
tillökad med hans egna dekretaler, är känd under 
namnet de klementinska konstitutionerna(Clementinas). 
Lydelsen av det åberopade stadgandet, Clementinarum 
Lib. V, Tit. VIII de poenis, är följande: »Si quis 
svadente Diabolo in hoc sacrilegii genus perruperit, 
quod quemvis Pontificem injuriose vel temere per- 
cusserit, aut ceperit, seu banniverit, vel hsec manda- 
verit fieri, aut facta ab aliis rata habuerit, vel socius 
in his fuerit facientis, aut consilium in his dederit 
aut favorem, seu scienter defensitaverit eundem; 
in illis casibus depredictis, in quibus excommuni- 
cationera per jam editos canones non subiret, sit 
hujus nostrae constitutionis auctoritate, non obstante 
quacunque consvetudine, quam reputamus appro- 
bante Sacro concilio potius corruptelam, anathematis 
mucrone percussus, a quo nequeat, nisi per summum 
pontificem, prseterquam in articulo mortis, absolvi.» 

207. Tre dagar och tre nätter, näml. 18 — 20 
mars med följande nätter. 

214. Sabbatho, quo celebrantur octav. ange- 
lorum. Ättonde dagen (oktaven) till änglarnas fest 
efter Mikaelsmässan (29 sept.) inträffar sond. 6 okt., 
men emedan denna högtid vidtog vid vespern, kl. 
6 e. m. på lördagen, kunde högtiden sägas firad 
även på lord. 5 okt. 1465. 

216. Scrutinium kallas det valsätt, då tre tro- 
värdiga, som kallas scrutatores^ utses av valmännen 
att i hemlighet fråga väljarna om deras röster eller 
upptaga deras röstsedlar och framlägga omröst- 
ningens utgång. Se H, Hildebrand, Sveriges me- 
deltid, III, s. 128 f. 

217. Die qua imponebatur historia; Clama. 
Om betydelsen av historia se 12 not. Antifonen: 31 8 ANMÄRKNINGAR. 

Clamavimus ad Deum altissimum sjöngs i Vadstena 
kloster pä torsdagen. 

222. 3°/^. Dominica 4 Pasche. Då detta datum 
föregår r maj, måste söndagen Cantate vara åsyftad, 
åttonde dagen till påsk, Quasimodogeniti, har alltså 
här i motsats till 1427, s. 113, not., räknats som 
I sond. efter påsk. Jfr 146, 170, 227. 

227. Rogationes voro de tre dagarna före Kristi 
himmelsfärdsdag, alltså 20 — 22 maj 1476. Då 19 
maj är 5 sond. efter påsk, är ordningen av sönda- 
garna efter påsk samma som nu. Rogationes be- 
tyder böndagar, som firades med fasta och proces- 
sioner, varför de på svenska kallades gångdagar. 
Gångdagama före Kristi himmelsfärdsdag hade in- 
stiftats år 474 av biskop Mamertus i Vienne i s. 
Frankrike på grund av en landsplåga. 

228. En av de 13 prästerna. I texten står XII. 

230. År 1480, som var skottår, hade söndags- 
bokstäverna BA. Här namnes blott A, emedan hän- 
delsen inträffade efter skottdagen. 

232. Kvatemberdagarna (quattuor tempora) före 
Mikaelis äro dagarna från och med onsd. till och 
med lord. efter 14 sept., alltså 18 — 21 sept. 1483. 

233. In nocte hora decima inter diem XVII & 
XVIII mensis Septembris, scil. in festo Lamberi. 
Lamberts dag 17 sept. anses alltså icke slut kl. 10 
e. m. Tillägget »pä natten» visar, att timmar efter 
nutida räkning åsyftas, icke kanoniska, då 10 tim- 
men skulle varit kl. 3 — 4 e. m. Jfr 3/4 1486, s. 

234, ^°/7 1487, S. 237. 

235. Feria 2 proxima post dominicam 3 ab 
octavis epiphanie Domini, quas fuit 21 prima die 
mensis Januarii. Det är söndagen som 1487 var 
21 jan. och den var efter vår räkning den andra 
efter åttonde dagen till trettondedagen d. 13 jan., 
vilken hälgdag synes medräknad, då 21 jan. kallas 
3 sond, efter 13 jan. 

236. Textens Augerdis skulle antagligen motsvaras 
av fsv. Ögerd. Lundgren (Personnamn fr. medel- ANMÄRKNINGAR. 319 

tid, s. 316) förmodar 0dhg8erdh. Textens Augerdis 
är emellertid felläsning för Angerdis, såsom redan 
Silfverstolpe, Klosterfolket i Vadstena, s. 59, antagit, 
vilket bekräftats genom doc. A. Lindbloms under- 
sökning i handskriften. Angerdis är fsv. Angserdh, 
uppkommet av Arn-gserdh, vilket namn Lundgren 
anför i sammanställningen Angerd Halwardzdotter, 
Vg. BSK. n. 93 (1558) under Halvardh, jfr An 
— för Arn — i Anbiorn, Anvvast, Anfrid, Anger, 
Angun hos Lundgren. 

238. In vigilia Angelorum, quse cadebat in sab- 
batho. Angelorum, änglarnas högtid, är det samma 
som Mikaelsmässan 29 sept. Vigilia därtill skulle 
egentligen vara dagen förut, 28 sept., men som 
denna dag 1488 var en söndag, firades vigilia på 
föregående lord. 27 sept. 

239. I. nona, gudstjänsten kl. 3 e. m., se s. 
219, not. 2. Scrutinium, se s. 216, not. 

247. Praebendae kallades daglig mat och dryck, 
som gavs åt munkar, kaniker eller andra. Det var 
synnerligen vanligt att de, som överlämnat förmö- 
genhet åt klostren för att bliva upptagna i broder- 
skapet, tilldelades sådant prebende eller mathållning 
dagligen under vissa dagar. Du Cange. 

251. Feria II infra oct. omnium Sanctorum, 
quod fuit quinta die mensis Novembris. Fel; 5 nov. 
1493 föll på en tisdag, vadan förf. måhända tagit 
feria II i betydelsen 'andra vardagen'. 

268. Detta ur angav planeternas och månens 
lopp och är beskrivet i ett latinskt kväde av poe- 
seos professor L. Fornelius, Uppsala 1650. Det 
förstördes i eldsvådan 1702. 

269. I. Överskriften om året finnes icke i hdskr., 
men att det är fråga om 1507 framgår av följande 
not. 2. Då månd. 2 aug. efter Petri fäng., i aug., 
icke är dagen näst efter Olavs dag, 29 juli, måste 
texten sålunda interpungeras: Anno eodem die 
proxima, scil. feria 2, post festum S. Petri ad vin- 
cula. Denna uppgift visar tillika, att fråga är om 320 ANMÄRKNINGAR. 

1507, då Petri fäng. i aug. var sond., enär den är 
oförenlig med 1506, då i aug. var lord. 

290. Cum plumbo. Plumbum, det påvliga bly- 
sigillet, står här i stället för själva den påvliga ur- 
kunden. Påvliga urkunder erhöUo sin autenticitet 
genom blysigill, fästa i själva pergamentet och si- 
gillet. I blysigillet var uthamrat påvens namn, diverse 
in- och omskrifter och andra små kännemärken, 
som skulle skilja äkta urkunder från förfalskade. 

291. Nova tabula ad summum altare. Åsyftar 
det altarskåp, som ännu finnes i behåll i Vadstena 
och som är utförligt beskrivet av doc. Andreas 
Lindblom i I. Collijn och A. Lindblom, Birgitta- 
utställningen igi8 (Stockh. 1918), s. 40 ff. 

295. Augerdis, fel för Angerdis, se 236 not. 

297. Domin. XXI Trinit. die XI in vigilia. 
Efter die XI är kal. Novembris att underförstå, vil- 
ket ger den latinska dateringen för 22 okt., månd. 
efter 21 sond. i trefaldighet, 21 okt. Att 21 okt. 
betecknas som aftonen före 22 okt., antyder troli- 
gen, att vigningen skedde efter vespern, kl. 6 e. ra., 
varmed den nya dagen vid högtider ansågs börjad. 

301. Rogationes är de tre dagarna före Kristi 
himmelsfärdsdag, alltså 1531 15 — 17 maj, men an- 
vändes även om hela veckan, då sond. i Rogationes 
är 14 maj och torsd. före den 11 maj. 

305. 1. Interdicendo Svecam missam etc. 'för- 
bjödo svenska mässan' förklaras av pastor E. Bene- 
lius sålunda: »1540 hade nunnorna i Vadstena ej 
längre en präst, som kunde frambära det nya för- 
bundets oblodiga offer. Vad gjorde de då? Det som 
katoliker pläga göra (på sön- och hälgdagar), när, 
såsom t. ex. under kulturkampen i Tyskland, prästen 
fattas. En lekman uppläser på landets språk (nun- 
norna här på svenska) mässbönerna med helgonens 
åminnelser, utelämnande endast konsekrationsorden. 
Denna svenska mässa, dvs. dessa katolska mäss- 
böner pä svenska med ceremonierna (tandning av 
vaxljus på altaret, knäböjning, ringningen vid off- ANMÄRKNINGAR. 32 1 

ringen, Sanctus och den andliga kommunionen etc.) 
samt helgonens åminnelse ville superintendenten och 
konungens ombud förbjuda och avskaffa, 2. Nisi 
pro pace. Enl. pastor E. Benelius avses den ur- 
gamla oration »pro pace», vilken även här i landet 
sedan världskrigets början dagligen läses under den 
katolska mässan och som lyder: Deus a quo sancta 
desideria, recta consilia et justa sunt opera, da servis 
tuis illam, quam mundus dåre non potest pacem, ut 
et corda nostra mandatis tuis dedita et, hostium 
sublata formidine, tempora sint tua protectione tran- 
quilla per D. N. J. Chr. etc. (Missale rom. Missa 
pro pace). 

306. Ciborier, kärl, vari nattvardsbrödet förva- 
rades, kallas här som ofta pyxides. Se H. Hilde- 
brand, Sveriges medeltid, III, s. 567 f., 691 f., där 
deras åtskillnad från monstranser utredes. Efter in- 
förandet av Kristi lekamens fest, 1264, tjänade 
monstransenia till att förevisa nattvardsbrödet. 21 — llnlii. Ltindbergi Vadstena klosUrs minmsbok. REGISTER Registret upptager ortnamn och personnamn med 
imdantag av Kristus, Maria och de namn på hel- 
gon, som förekomma vid datering. 

I översättningens text äro ortnamnen återgivna 
i modem form, de i dateringar brukade helgon- 
namnen i allmänhet bibehållna vid originalets form 
och stavning, övriga personnamn med få undantag 
försvenskade blott genom att den latinska ändelseu 
borttagits, så vida denna ej även brukar begagnas i 
nysvenskan, och genom nysvensk stavning. I övrigt 
har originalets namnform bibehållits, även där samma 
namns skrivning visar skiftningar, som delvis må 
blott vara olika beteckningar av samma uttal men 
delvis säkerligen också återgiva olika uttal.^ ^ Särskilt torde detta vara fallet med den hel. Birgittiis 
namn, som i första stavelsen har y och /. Namnet förefaller 
att vara en anslutning av namnet på det berömda irländska 
helgonet Sankt Brigit till namnet på hennes fader Byrgir I. 
Birger Pätarsson^ och i namnet Byrger, Birger kan y antagas 
vara ursprungligt, då ordet säkerligen är en sammansättning 
av fsv. bo7gh och *ge,r 'spjut'. Jfr runinskrifternas borkeR 
DI, 150, burkaiR L. 126, byrkcR Öl. 23 och andra namn 
pä Borgh-, Burgh- hos Lundgren, Persomiamn fr. medeltiden: 
Borgh-ar, -sten, -ulf. -und, -hwat. Omljudet till y har ver- 
kats av det !■', som utvecklades i -ger under inflytande av ^- 
och dess obetonade ställning, och detta v övergick genom 
ett ytterligare omljucl tiU i. . REGISTER. 323 

Genom att sålunda översättningens svenska namn- 
former visa stor överensstämmelse med originalets 
latinska, underlättades möjligheten att i registret upp- 
taga originalets latinska namnformer, vilket syntes 
önskligt, då originalet saknar register. 

I registret är den moderna namnformen uppslag 
för ortnamnen, för personnamnen förnamnets la- 
tinska. Vid följande citatställen av samma namn 
meddelas, vad som där förekommer utöver eller 
avvikande från det första, eller ock äro de olika 
skrivsätten samlade och numrerade i början och 
deras förekomst angiven genom siffror på citat- 
ställena. Det har synts fördelaktigast att direkt an- 
vända originalets latinska personalier, som ju i tex- 
ten äro översatta, och även annars hava person- 
upplysningar givits pä latin, mest i förkortning. 
Huvudsakligen följande förkortningar hava därvid 
använts: abb. 'abbedissa', archidiac. 'ärkedjäkne', 
Aros. 'i Västerås', c. 'invigd' (consecrata, -us), can. 
'kanik', civ. 'borgare', conf. gen. 'generalkonfessor', 
conv. 'lekbroder' (conversus), cur. 'kyrkoherde', dom. 
'herre, fru', ep, 'biskop', fil. 'dotter, son', fr. 'bro- 
der', lak. 'lekbroder', Lincop. 'i Linköping', mil., 
'riddare', nob. 'adlig', par. 'socken', pmb. 'prebende- 
präst', proc. 'borgmästare', rel. 'änka', S. 'helig', 
sacerd. 'präst', Skar. 'i Skara', Stokh. 'i Stockholm', 
Vcex. 'i Växjö'. 

Citatställena angivas genom årtal, föregånget av 
det datum i bråkform, under vilket ordet förekom- 
mer, vartill undantagsvis fogats sidan, då stället före- 
fallit svårt att hitta. Vid åtskilliga ofta förekom- 
mande namn har datum utelämnats. 324 REGISTER. Bokstaven C har upptagits i följd med K fram- 
för medljud och hårt självljud I, Y under I och 
under H många namn, som visa bortfall av h- i 
ordets början. Abbettus pistor 'V« 1439. 

Trol. fel för Albertus. 
Abraham Brodhurson mil. 

'^/ii 1410; Abram Brodher- son 18 'A 14» ?• Agnes, sor., orta de Norvegia 

t V" 1422. 
Agneta sor., nata in Prudzia 
c. 3/8 1489; Venzeslay f 

'V4 1532- 
Acho, Aco'', Ako3 prseb. Aros. 

fr, c. '5/7. 1416% '3/8, "Vs, V9 

14283, ^V9 1433, 'Vro 1438, 

=/7 1439, 7/6, ^Vs 1441. ep. 
Aros. Jo. ''Va 1442, ""/is 

1443, «/r I45I, -%, »-76 
1452, t "/3 1453. , 

Acho Jönsson mil. '/8 1489) 

s. 244. 
Albertus, konung Albrekt, 

1365» 1389. 1398, 1406, 

1413, 1417. 
Albertus longe ^'U 1499. 
Alexander V, påve: Vs 1409- 
Algot Magnusson, mil. ^V? 

1 414, Algotus t V3 1426, 

'V9 1434- 
Alphonsus, ep., de Hyspania, 

conf. S, Byrgitte, ^7* 1399- 
Alwastra, kloster, V. ToUstads 

sn, Ögl, 9/4 1390. V4 141 5» 

"/lo. 1522. 
Alverus Haralsson, milos, de 

Norvegia '3/3 \i^\z. 
Ambernus de Vesgocia 7^ IS^"- Ambernus archidiac. Skar. 

"/= 1525-. 
Andreas, Strengnensis, fr., c. 

'Vs 1458, t ''/s 1468. 
Andreas Ingvvarsson, advoca- 

tus castri Stokh. '3/, i'4i6. 
Andreas Jachobi, sacristanus 

Lincop. fr., c. Vn I414, 

'S/x 1415- '^7 1416, "/9 

1418, "/, Jacobi 1436, t 

2% 1438- 
Andreas Cristmanpi de .Su- 
dhcrcopia, fr., c. 'Vs 1472, 

t '*/? 1487- 
Andreas Lydhekini, scolasticus 

Örabosensis, fr., c. ^Vs 1 387, 

t ''Vs 1410. 
Andreas Mattb. fr., sacerd. de 

Triumpho Marie c. ^V» 

1510, 'Vs 1511. 
Andreas Månsson, prcef. Re- 
gis 3/„ 1532. 
Andreas Olaui, fr. ^Vq 1 390, 

Vxo 1 391, s. 16, t ^0/4 

1399- 

Andreas Petri, nat. Skeningie 

c. 'Vs 1512. 

Andres Skytta "/it 140O; An- 
dris Skitte =V4 1443- 

Andreas cognomcnio Smeker, 
ep. Stroengenensis. ^^o I4I9- 

Andreas Tordsson, civ. Vatzst. 
fr. laic. c. '^5 1516; Toorson 
t "7" 1523; Torson Vm 1524. 

Angelus Corarii de Veneciis, REGISTER. 325 Gregorius XII dictus '^/s 

1409. 
Angerdis, de Vesgocia, sor. c. 

^V6 1487, t '5/3 1525- 
Anna, soror dom. Henonis 

Snakanborgh & Gerardi 

mil. t ^Vi HM- 
Anna Algoti Vö 1509, /fl för 

Kalerina. 
Anna Benedicti c. 'V^o 1522- 
Anna fil. Joan Brun c. ^V" 

1488, Joliannis f "Vs 1528. 
Anna (Esbiörna dotter) c. '3/- 

1415. 
Anna Fikke Bylogx dotter c. 

"3/ii 1462, abb. Fickonis 

"h 1 501, 'Vt I502,tl5I9) 
s. 287. 
Anna Girmundi de Sudlier- 
copia c. 1489, s. 245, abb. 

=Vl 1519. '/3 1529» ^^^3 1538. 

Anna, fil. Johannis Bylow, c. 

V3 1418, Bylowe '79 1429, 

Bylo t »?/8 1465. 
Anna Hanes dotter c. ^Va 

1460, fil. Johannis Dört- 

manz, f 3'/,o 1465. 
Anna Henrici aurifabri, c. "^/å 

1452, t '% H9S- 
Anna Kaarlzdottir, sor. c. "/n 

1400. 
Anna Claws dottir de Dacia, 

sor. c. ^7- 1423; Claues 

dotter t 'Vs 1454- 
Anna fil. Laurencii Ulfson, 

proc. Watzst. c. -=/i 1478; 

UlfFsons dotter f V, 1492. 
Anna Maansa dotter c. '^{s 

1 5 10; Magni f 3Vio 1 539. 
Anna fil. Matthie Kart auri- 
fabri c. "/i .1498; Matthei 

Karth f 'V" 1524. 
Anna NicHssa dotter sor. c, 

"/ii 1462; Nicolai Falna 

dotter t 7 5 1499. 
Anna Nicolai de par. Svaus- 

hals c. "5/io 1495, Ve 1509, 

t 3%i 1511, '78 I5I2. Anna fil. Olavi Laurentii civ 

Vatzst. c. '79 1476. 
Anna Olavi nat. Wadzstenis 

c. 7ö 1499. t % 1529. 

Anna Olavi Sksening. c. V» 

1507. 

Anna Pauli filia c. Vs 143^5 

abb. '3/.3 1486, 'Vs 1496, 

t 7io 1500. 

Anna Petri c. =76 1 528. 

Anna Petri de Aalandia c. 7it> 
1478. 

Anna Pxdharsdottr de Su- 
dhercopia, sor. c. */s 1443, 
Petri Sudercop. nacion, cog- 
nomine Spiutz f "76 1 502. 

Anna Swens dotter c. "^/i 
1478; Svenonis f^V? 1527. 

Anthonius Masth, leg. protho- 
not. Dni. Pape 1490. 

Anundus Hsemminxson 7^ 

1385- 
Anundus Ingonis, Annundus", 
Andreas^, dni Stcnonis tune 
Gubernatoris capellanus, fr. 

c. Ve 1517, "A 1524, ^7. 

15253, ^s/^ 1526% ^75 1529. 
Anundus Jonasson miles 72 

1399- 
Arboga, Arbogha, "/a 1396, 

7i 1440, dai. pl. Arbughis 

'7i2 1442. 
Armagnac. Armeniacum I391, 

slutet, s. 17. 
Arnerus Matthei, fr. conv. c. 

'73 1514- 

Arnika, fr. laicus 74 1398. 
Arnoldus ep. Straeug. *V9 1419» 

"/7 1420. 
Arosia, se Västerås, 
Arragonien: adj. Anagonicus 

78 1409. 
Arwidus fr. c. pro conv. Mun- 

kaliiff =78 1428. 
Arvidus de Vesgocia fr., c. ^°U^, 

1473- 
Arvidus Knutsson nulitatis 7». 
1489, s. 244. 326 REGISTER. Arvidus TroUe legifer Osgoeie 

^7/i 1498. 
Asa sor. f ^Vs 1409. 
Asmundus, prseb. Skar. fr. c, 

1430, t =0/8 1434. 

Assist. Assicium "^13 1408. 

Augerdis, fel för Angerdis. 

Axel Paedhersson mil. 1 442, 
s. 144. 

Axevall, fäste i Västergötl., 
Axewald, Axewold' ^"/e 
1419, =3/4 1428, =3/9 1430'. 

Vt 1469^ 

Barbara, fil. Jseppe Hansson 
de Vallibus cupri c. '"/w 

1473, t 'V* 1505- 

Earbara Magni, sor. c, °Vi 

1526, t 'Vx 1539- 
Barbara Torkilli sor. de Mun- 

kaliif =% 1 53 1. 
Baro, dom. 'Vs 1402. 
Battoldus, BartoUus', fr. 1 506, 

s. 267; Leonis "/s 1508^ 
Bartholomeus de Chamerino, 

legatus '78 1484. 
Basel, adj. Basiliensis I436, 

1438. 
Beata fil. Ficclionis Bilou mil. 

t 'Vs 1487- 
beginer. Begginse IJOO. 
Benedicta de Skania, sor. ad 

inträ c. °U 1 447; Eskils- 

dotter t 'Vio 1477. 
Beftedicta Gunnars dottir, abb. 

=7/4 1422, V12 1447. t "A 
1451. 

Benedicta Magnus dotter c. 

'3/^ 1450; Magni t V= 1499- 

Benedictus ep. Lin. "/s 1436, 

"/s, Vs 1438. t "'/" H40- 
Benedictus aurifaber Vazste- 

nen sis V» I47°* 
Benedictus XIII, påve Vs 

1409. 
Benedictus (Aakasson) miles 

'8-=V« 1493- Benedictus Glasmsestare, fr. 
conv., magister vitrorum 

=7io 1405. s. 50 

t Vs 1404- '75 1409. Benedictus Jönisson mil. V' 

1448. 
Benedictus Niclasson miles '3/ /2 

1410; Niclisson "V? M23, 

sepultus in Vazst. 
Benedictus Nicolai fr, conv. 

c. 5/. 1473, t ''k 1510- 
Benedictus Petri can. Scar. fr. 

c. Vti 1517» "Ao 1525- 

Benedictus Poghwisch, mil. 

7/2 1432. 
Benedictus Stensson ^,U 1434 

(Natt och Dag), s. 1 24. 
Longe Bencth fr. ad extra 

'Vs 1525. t V9 1527- 
Beno, ep. Arosiensis "7" 1389, 

Vs 1393- 
Bergy kanske Kopparberget? 

de monte "/s 1529. 
Bergen i Norge: Bergven, dai. 

pl. Bergis", Berghis^ 1434-, 

1450^ 14583, 14593, 1479, 

I489^ 

Bero, ep. Aboensis 30/n 1400. 
Birgerus de Laarbo '/s 1428. 
Birgherus Piscator fr. ab extra 

t ''/xi 1425- 

Birgerus, nat. Scaris, dictus 
Birge Stråle, fr. f »73 1499, 
förmodas av Silfverstolpe, s. 
140, vara Birgerus Johannis. 

Birgerus Johannis de Vserme- 
landia in Wsesgocia c. ''/s 
1472, '3/g 1489, s. 245. 

Byrgerus Ulf son, filius S. Byr- 
gitte t "Vs 1391, s. 13, '7/9 

1398, 'Vs 1399- 
Birgitta, Sankta: Byrgitta, Bir- 
gitta^ Birghitta3 1344", », 
1346», 1350», 1367% 1370% 

1371% 1373'. 1374'' 1378% 
1379'. »381', 1384% »3ö9N 
1390', 1391', 1392% 1393', 

1394S 1396% 1397% 1398% REGISTER. 327 1399'. 1400% 1401% 1403^ 

14073, i4o8s»,3, 1409% 
1410% 1411% 14127,1413% 
I4US 1418% 1431% 1433% 
1438=, I44o^ 1441=, 1446», 
1448% 1451^ 1461% 1487% 
1489% 1491% 1495% 1498% 
1506% 1507^ 1508% 1513% 
1524=. 
Birgitta de Akerhö ^^7 IS32- 
Byrgitta, sor. c. ^^h 1 389. 
Gyridh Gudhlefs dotter, 
quae posten vocata est Byr- 
gitta). 
Birgitta de Faldanes, domina 

t Vio 1450- 
Byrgitta, consors Dni Mathie 

Gözstafsons militis, filia do- 

mine H^lghe 'Vo 1 398. 
Birgitta, iixor mil. Nicolai 

Sture 'Va 1491. 
Birgitta, filia Abberti pistoris, 

sor. c. ^"/e 1439. 
Birghitta, filia Dni Abram 

Brodherson mil., coasors 

Dni Thure Stensons '"/a 

1 41 5, s. 86. 
Birgitta Andree, Ludosiensis, 

sor. c. ^3/, 1491, .;. =6/3 

1498. 
Birgitta Andree, sor. Ve l?og, 
'78 1512, 'Vs 1514, t "Vs 

'532. 

Birgitta Botols dotter c, 79 
1492; Birgita Botolphi 'V3 

■lS34> Vs 1539- 
Birgitta Bsencts dotter, consors 

Kanuti Bsenctsson de Up- 

landia "^6 1420. 
Birgitta Farmanzdotter de par. 

Örabserghac. "/s H93; Far- 

manni f V" 1539- 
Birgitta Gudlox dotter, sor. ^3/^ 

1416. 
Birgitta Gunnars dotter de Aro- 

sia sor. c. 31/3 1425, Gun- 

iiadottr t '7i 143?. Birgitta Hannes dotter, sor. 
ad inträ f Vs 1454- 

Birgitta Hanusa dotter de Nor- 
rabutn c. ^V* 1461; Han- 
nissa dotter f 'V»" 1465. 

Birgitta Ingonis Skittha c. 3/7 
1521, 

Birgitta Jöns Gudmundssons, 
sor. c. 'Vs 1460; Johannis 
Gudmundsson f 'l* J504. 

Birgitta filia mercatoris Watz- 
sten. Johannis Dortman sor, 
c. =Va 1452: Hans Dort- 
raansdotter f '3/i 1491. 

Byrgitta, filia Johannis Klinga 
de Skseningia, sor, c. Va 
1411. 

Birgitta fil. Hans Vinthers de 
Sudhercopia c. "/s 1493! 
Johannis Vinther f "/g 1495- , 

Byrgitta, Jjeppa Bykaradottir, 
sor. c. "/ii 1400; Birgitta 
Jseppa dottr f "Vs 1 436. 

Birgitta fil. Jönis Laurensson 
c. 30/4 1469; Jöns Laurens- 
sons dotter f '^5 1514- 

Birgitta Jönisdotter sor. c. "Vs 
1442, Jönssa dotter f 3/^ 
1492. 

Birgitta Karls dotter, filia Re- 
gis Karuli c. "^/^ 145^, -j- 

•V* 1469- 

Birgitta Clawussa dotter c. V12 
1465; Claussa dotter f 'Vs 
1498. 

Birgitta Clafwusa dotter Vatzst 
c. "/s 15*^; Clawssadotter 

t 'Vxr 1514. 

Birgitta Lindors dotter c. ^V» 
1510. 

Birgitta Olavi de Stocholmia, 
fr. Clementis consangvinea 
c. =V4 1431; Olafzdotter 

t 73 1485- 

Birgitta, Olafs Wtesmans dottr 
de Arosia, sor. c. '/s 1 438; 
Vffismans dotter sor. f V9 

H53- 328 REGISTER. Birgitta fil. Olavi Jönsson, 
cons. Watzsten. c. ^710 1495? 
t 3'/? 1522. 

liiigitta Olavi, focaria f ^°/i 

'5.32. 

Birgitta Petri, sor. focaria j 

'«/" 1542. 
Birgitta Petri Iherco filia c. 

"h H55> t y? 1521- 

Birgitta fil. Petri Nielsson de 
Wenestadha c. ^V? I481, Ve 

1509, 'Vs 1512,1 "/"1 530- 

Birgitta Petri civ. Vadzst. c. 
=73 1498; Petri de Wester- 
wik t '9/4 1517. 

Birgitta, neptis fr. Michaelis, 
sor. c. 'Vi 1453; Pseders 
dotter cognata fratris Michae- 
lis t '3/8 1463, s. 197. 

Birgitta Spola dottir, sor. c. 
Brigitta »7a 1423, t 'V7 
1459. 

Birgitta fil. Stenonis Sture 
mil. c. 7101485,1=7/61536. 

Boo Diwra miles '°/i I421. 

Bo Jonsson: Boecius Dapifer 
Swecie ^Vs 1386, Boo Joans- 
son 'Vio 1406, Boecius Jo- 
wansson '72 H^O. 

Bohus: Boghahws V" 1 429. 

Bondo Jo. Ölandensis, ir, c. 
Vs 1440, t ="3/8 1473. 

Bondo curatus in Haghaby- 
högha t 76 1399. 

Bonifacius IX, påve '^jio 1391, 

'"A I394- 
Bordsjö, Askeryds s?i, Smal. 

Bordhsio 721412, V4 I4I3) 

Bordsio V2 HI5- 
Borgholm 'V9 1430, 1467, s. 

218. 
Borcardus fr. c. pro conventu 

Revaliensi dicti Mariendal 

7io 1 41 8. 
Botilder Magnussadotter, sor. 

t 'Vs 1443- 
Botildis, nata in Siselandia, 
sor. c. s/s 141 1, Prethnrs dot- ter =^3/7 1416; PsedharsdoUr 

»V6 1443- 

Botildis Pethars dottir sor. c. 
'75 1427; quce postmodum 
in confirmacione vocata est 
Katerina, nomine matris 
nostre Abbatisse. 

Botildis Pajdharsdottr, sor. c. 
V4 1443, Poadhers dotter 

t '7" 1477- 
Botulphus Haquini Sudherco- 

pensis fr. c. '7" 1442, "Vs 

1452, -/b 1454, t Vs 1458- 
Botvidus tr. ab extra f ♦/;> 

1408. 
Bnngetofta sn i Smal.: da t. 

Bringatoftum ==710 1477. 
Broby, Strå sn, Ögl.: Broby 

375 1466, 1476, "S/io 1510: 

Broby Qwajrnagarda ''/'-^ 

1 5 16. 
Brodlier Swensson miles "I" 

7rx 1436. 
Brunna sn, Ögl., torde vara 

ett annat namn på Brunneby 

sn; par. Brunna ''Vs M09- 
Brynildir Joseps dotter de Nor- 

vegia, sor. intr. °7" 1389, 

Brynild f ==74 1394- 
Bryniulfus, 6)3. Skar., Bryni- 

ulphus^, Brynolphus3 7" 

1407, Vs 1409^, 78 1411-. 

Bryniolphus, I3ryniolfus^, Bry- 
nolphus3, ep. Scar ^ h, "/» 

I489^^ 7ö ^ol^ '7x 1502^ 

'73 15033, -78 15043, 

Brynolphus, ep. Skar. "/n 

1^417, =^3/8 1492. 
Bråviken: Braawik °73 ^464, 

3. 207. 
Buchslavus, dux Pomeracensis 

379 1514. 
Börghan, stift i Danmark: 

adj. Burglauensis '7^ ^397- 

CEecilia, filia S. Byrgitte f '73 

1399; Cecilia 7" 1400. 
Cecilia de Norvegia, filia Dni REGISTER. 329 Johannis Hafthornson, nob. 
t.Vs 1411. 

Cecilia consors Stenonis Ha- 
raldson t "74 141 5. 

Cecilia Gisez dotlir, c. Vs 
1392; Gerads f '^h I4?3-. 

Cecilia Anders dottir, sor. f 
'Vs 1423. 

Cfficilia Psetharsdoltir de Sks- 
uingia, sor. c. Vi '4' 2, 
abb., Psedhersdotter ^°k 
1456, Pasdhers dotter f =^79 
1465. 

Cecilia Svens dotter c. ^/la 
1465; Svenonis f '7" 

H93- 
c framför hart självljud och 
medljud, se K. 

Dalarne: dai. Vallibus cupri 
"Ao 1473; vallibus 76 1499, 
'V4 1505; dalkarlar: Dala- 
karla 74 H34; Vallenses 
7i 1457, "/" HÖ?. Val- 
lenses, qui vulgaritet Dala- 
karla dicuntur 1 464. 

Danaboigh castrum novus per 
Dacos in Smaland ia ^'=1% 
145$; vocatum a Suevis Da- 
nasorgh. Vid Toftabro i 
Kinnevalds hd, enl R hy- 
tt e Hus, SvioG. 

Daniel Knutsson miles '■^73 
1408. 

Danmark: Dacia 1396, 1400, 
1406, 1408, 1412, 1416, 1419, 
1420, 1423, 1430, 1438, 
1440, 1441, 1442, 1444, 
1446, 1448, 1449, 1450, 
1451, 1455, 1456, 1457, 
1458, 1460, 1463, 1464, 
1468, 1469, 1471, 1486, 
1498, 1499, 1508, 1514, 
1518; danskar, vanl, Daci, 
men Dani 1 389, 1449. 

Danzig: Gdanske 'V» ^434; 
Gdankgh 7» HS?» Danzeke 
1463, s* I96; Gdanzik, Ge- danzik^74 1506; Gdanzsk^^Vö 

1508; Gedanum ^76 1530. 
David Benktzsou mil. '7= 

1464. 
Dorothea, regina, '79 M4?j 

=7, 1449; Reg. nova '7i 

1446. 
Dorothea virgo de regno Nor- 

vegie c. 7, 1492; Nicolai 

Nörcha f 7ii 1515. 
Dorothea Nicolai pictoris c. 

=^73 1498. 

Dottir, SOT. ab extia''74 1411. 
Ebba, mäter ep. Katilli f ^ V» 

Ekeby sn i Ogl: Ekby '73 

1382. 
Elena, se Helena. 
Elizabeth Albrictzdotter sor. 

c. "U 145 1, Alberti longa 

t '/-t 1499- . 
Elizabeth fil. Giorderi Laurens- 

son; Elisabeth"; c. '7s I481, 
76 1509% '78 1512, '78 

iSH, t '7^ b'35- 

Elyzabeth Matthei c. =^76 1528. 

Elsebe Hanusa dotter, sor. c. 
7$ 141$; Elseby Hannissa 
dotter t ""78 1465. 

Elseby Hermansdotter de Ju- 
cia c. -72 1445 1" Hermans- 
dotter t '76 1452. 

Elseby, fil. Hijenekini Starka 
de Sudhorcopia, sor. c. '^/s 
1408, Elsebe f '^/j 1425. 

Elseby Odemanz de Suder- 
copia-, sor. f =73 1434. 

Elseff Olafssdotter de Jiicia, 
sor. c. 73 1418; Elsiff Olavi 
t ^74 1427- . 

Enehy: Enaby in par. Ncessia 

3'/7 1408, s. 63. 
Rneby, Osira, sn: Enebyjuxta 

Sudhurcopiam °74 1411. Ö. 

Eneby kyrka ligger invid 

Norrköping. 
I England: Anglia I406, I407, 53° REGISTER. 1408, 1415, 1416, 1417, 
1418, 1427, 1446. 
Erik XIII: Ericus 13^, 1 397, 
1400, 1406, 1410, 1413, 
1415, 1417, 1421, 1423, 
1439, 1440, 1446, 1448, 

M49. H54, m6i. 

Ericus, dux, filius Alberti re- 
gis =*A_I389. 

Ericus mil. gener. Regis "^Ig 
1456. 

Ericus Abraliami miles ^°l<) 

1537- 
Ericus Axelson, Axilsson, mil. 

1467, s. 218. 
Ericus Beronis cur. in par. 

Waaidinge c. '^/s 1506; conf, 

gen. =V9 ii;29, 7/xi IS35- t 
5/1 1542. Kallas i klostrets 
räkenskapsböcker Brodsson. 

Ericus Buza, fr, presb. c, ^^3 
13935 '/s 1393; Gudhmundi 
Vs 1394; Gudhmundi dictus 
Buza, erat Prapositus in 
Finwidhe ubi et natus fuit 
t ^Vs 1402. 

Ericus Joansson Broby, fr. 
laicus c. ^s/s 1510, '?/i2 1516, 
■'^1, 1528. 

Ericus Johannis presb., c. ''V" 
1389. de Ölandia, conf. 
gen. ^Vi2 1401 ; Ericus ^^9 
1403, «/7 1410, ^ht 1415, 

'?A 1423, t "/» 1447- 

Ericus johannis cur. ad S. 
Olavum in Ludosia fr, c. 

'7x0 1478, t ''U 1508. 

Ericus Karlsson, militaris */'io 
1469, Vs 1489, s. 244. 

Ericus Kastilsou, Marskalcus, de 
Vermalandia "y, 1396; Puke 
de Wsermalandia "/s 1402. 

Ericus Magni, can. Linc, 'V" 

1513- 

Ericus Nichlasson, miles 'V3 

1402. 
Ericus Nipertz, dom. 79I461. Ericus Ottesson, mil. Vs 1489, 

s. 244. 
Ericus Simonis curatus in 

Lomarid, fr. c. ^7" '442; 

Symonis f 3712 1464. 
Ericus Steenson, miles ^7" 

1410, Stenson '^4 1439- 
Ericus Swenonis de Sala, fr. c. 

»Vs 1485; Suenonis^? 1489, 

s. 246; Svenonis f '^/i 

H93- 
Ericus Vastonis proc. domus 

S. Birgitte Rome 'Vw 1453. 
Ericus yErlandzson, miles 

1406, s. 56. 
Eringisle, se ALringisk. 
Erlandus Sigwardi nacione No- 

ricus, fr. c. '^V' I5°^> Si- 

wordi 3°/9 1514, Erlandus 

% 1515, "/7 1544- 
Erlendus, can. Strasngenensis 

Ermegardis, domina, rel. Ka- 

nuti Booson, fil. Johannes 

Bylog ^V^ 141 1. 
Ermigardis comitissa '/a 1421. 
Ermegardis consors Henikini 

Baekman "V? 1419. 
Hermegardh filia Dni Lauren- 

cii Wlfsson mil. c. V12 1448. 
Erverus servitör f "V» 142I. 
Eskil^ Eskilstuna, se Ä — . 
Estrid, se Ä — . 

Femern: terram quse vocatur 
Ymbriam, vulgariter autem 
Femeren '''V? 1420. 

Fikke Bylogx gen. ^^li 1462; 
Bilou "7/5 1487. 

Filippa, se Ph — . 

Finland: Finlandia 1387, 1438, 
1439, 1440, 1441, 1442, 
1444, 1445, 1446, 1447» 
1451, I4?4, 1456, 1459, 
1462, 1463, 1465, 1467, 
1470, 1509, 1524. 

Finvidus fr. "V? H05» s. 44; 
Finwidus f =^3 1424- REGISTER. 331 Finveden: dat. Finvidhe "Vs 
14OZ. 

Flensburg: Schleswig Flens- 
borgh, Floensborgh'' '7" 
1410, =7ii UI2% ^Vs 1427. 

Florens: Florencia, Florentia" 

1394'. 1396, 1403. 1404=, 

1405, 1406, 1408. 
Folko, fr. presl). f "/s 1390. 
Folke Niclisson, miles -74 

141 5. 
Forsvik, Undenäs sn, Väsier- 

gotl. in Forswik in Vesgo- 

cia Vs 1411, 'Vs 1514. 
S. Franciscus ^5/3 1408. 
Franciscus de Hwarf, fr, c. 

^Vs 1526; Martini f ^^4 

^532- , , 

Frölekinus, fr. ab extra y ''79 

1410. 

Fågelvik, TrYserums sn, Smal. 

Fughlvikom "'/s 1389. 
Fallnas, Sorunda sn, Söderm, 

de Faldanes V") HS^- 

Jeorgius superintendens k 
nuncius Regis '7s I540- 

Gerardus, dux Holzacie "7s 
1427. 

Gerardus, fr. laic. nac. Theo- 
tonicus c. "'Il 1487, =7/9 

1491, t '7it 1515. 

Cierardus Andree, dictus Ry- 
ning, fr. laicus c. 7" 14IZ; 
Rynning 7i 1416, Rynin- 
gus Vi 1420, Rynningus 
-7^ 1423, Ryninggus f =?/io 

H34- 
Gerardus Jonsson legifer Os- 

gocie t =7i 1425- 
Gerardus (Snakanborgli), mil. 

==7* 1414- 

Gerardus, succentor Linc. '/s 

1469. 
Gerdh, filius Petri Ryning 

'Vp 1430- 

Gerdika filia Hardlevi Eolkz 
de Skreningia, abb. 7a 1403; Gioerdiiika "72. H^Z; Ger- 
deca ''74 1422; Gerdheka 
Hartlefs f "'/i 1438. 

Gerlacus, fr. in Marienwolt 
^Vs 1418. 

Gertrudis Andree, sor. f ^Ys 
1426. 

Gertrudis Bsenktzdotter, sor. 

t "/3 1439- 
Gerwinus, can Linc, fr. c. 
'7,= 1420: Petri ^73, "/a 
conf. gen. ^^h 1426, '78 
1428, =^7? 1430, '7= 1442. '7x0 1443. Gia Kogxdotter de Skeningia 
c. •*74 1469; Giya Johannis 
Kogxdotter f 74 I $00. 

Giordeius Laurensson, proc. 
Vatzsten. '7s H8i. 

Gnadenberg: nionast. Montis 
Gracie prope Nörinbergiam 
in AUemannia '78 M87' 

Gotland: Gothlandia, Gotlan- 
dia^ 143Q, 1440, 1446% 
1448, 1508^ 

Gettorp i Schleswig: Got- 
thorp. castrum 7? ^4*71 

78 1423. 

Gregorius XI, påve 1 377, 
Gregorius XII, påve */& 1409 
Gregorius sacerdos, fr. f *7»2 

1417. 
Gregorius Skrredare, fr. ab extra 

t 379 14"- 
Gregorius Matthisson, dom. 

mil. Vs 1489, s. 244. 
Greta, se Margareta. 
Gudmarus Frjedherici, fr., 

cap. S. Byrgitte, presb. c. 

t 7=. 1389- 

Gudmundus, cant. eccl. Linc. 

7a 1462. 
Gudzerkus, cur. Skfen. fr. c. 

7i3 1465, t ">/s 1476. 

Gulbrandus, fr. Munkaliff 7? 

1450. 
Gunnarus, proc. Lyncop. "V 5 

1526. 332 REGISTER. Gunnarus Beronis c. "V" I462, 

t '7s 1478. 

Gyrid neptis fr, Johannis 

Mathie c. '»/s 1503. 
Gyridh Gudhlefsdotter, qua; 

postea vocata est Byrgitta 

c. =7" 1389, t "'/3 1429. 

Göstavus, rex; Gösthawus^; 
Gosthavus'^; Gözsthavus''; 
GötstavusS; "jz IIJ2I3, Erici 

3Vs 1523*, ''I- I524-N '%o 
1525, 1537^ 1543. 

Gotzstawus Karllsson, dom. /? 

I461. 
GÖzstavus Leekson, miles ^ja 

1411, 
Gostafvus Olafson, mil. ^/s 

1489, s. 244. 
Gözstafuus Sturesson, mil I444. 

s. 147. 
Götevi, VaUersiads sn, Ogl.: 

Götaui Vs 1385. Jfr SR R, 

nr. 2872. 

Hagbyhöga sn, Ögl.l Hagha- 

byhögha Vt 1393, Vo 1398, 

9/6 1399. 
Halland: Hallandia I400, 

1436, 1442. 
Halmstad: dai. Halmstadhis; 

Halmstadh^' I450, 145 1^ 

1468. 
Hampn, se Köpenhamn. 
Hans Scrifvare prasf. Regis 

'Vs 1540- 
Hannes Rydhz, fr. ab extra f 

3/4 1434- 
Hanus Rödh de Sudhercopia 

'V^ 1430. 

Hans Vinther de Sudhercopia 
^^/s H93j Johannes Vinther 
consul Sudhercop. ^^9 H95' 

Haquinus, rex Norvegie "/0 
1396, Hakon VI Magnusson. 

Haquinus Fadherson *5/i H^S- 

Haquinus Laurencii cur. Sma- 
landie par. Ingatorp c. Vs 
1506, t '3/,3 ,527. Harakcr sn i Västml.: Ha- 

raacher 1464, s. 207. 
Hartleef Bolk de Skseningia 

t 1391, s. 13; gm. Hard- 

levi Bolkz V2 1403 ; Hardhs- 

lef Bolk »5/, 1412. 
Elena, uxor Laurencii Redho- 

swens, sor. ab extra f 7). 

1409. 
Helena, rel. Petri Radh, sor. 

ab extra V" 1424. 
Elena Andresa dottir, sor. c. '/s 

1393; Andris dottr t ^ i', 
, 1450. 
Elena, Andresa Skyttodottir 

sor. c. ^V" 1400; Andrissa 

Skitta dotti f ='V4l443. 
Elena Benktz dotter, sor. c. V12 

1465. 
Helena Ernilsdotter, sor. f 

'-»/'z 1415. 
Elena Haquini c. "/a 1 525. 
Helena Haqvona dotter, sor. f 

=Vi 1488. 

Elena Haialz dotter, sor. c. V» 
1392; Helena Hataldzdottv 

t '-'h 1440- 
Helena Helgha dottr, sor. c. 

^s/,0 1437, t "/- 1455- 

Helena Hinza dottir c. ^/g 1 423 ; 

elenaHinza dotter '75 1442; 

Hinzadotter V9 14S6. 
Elena Jacobs dotter nat. Lin- 

copie c. ^6 ISI?. 
Elena Laurencii, sor. foc. f ^U 

1510. 
Elena Maanssa dotter, sor. c. 

==5/8 1510. 

Elena Matthei sor. focar. f 

^76 1524. 
Elena Matthei Vatzsten, sor. 

c. ^^s/a i 504; Matthie Biask 

t 75 1525- 

Elena Nicholasdotter, sor. c. 
"""U 1395 ; -^Eli» Niclisdottr 

t ^76 1445. 

Elena Petri, focaria, investita REGISTER. 333 Helena Pcther Udsons dotter 

c. =Vs 1492; Elena retri t 

"% 1527. 
Helena fil. Petri Nielsson c. 

V« 1493; Elena Petri de 

Venesta f 3% 1525. 
Elena Siggadotter c, Vs iSI9; 
^ Siggonis t Vi 1530- 
Elena Sonadottir, sor. f V" 

141 1. 
Melena, fil. Svenonis fabri, 

Elena" c. 7" 1495, Ve 

1509% 'Ve ISIA t 'V< 

1532^ 
Elena, filia Tykonis Eskilsson 

c. Va 141 1 ; Helena Tyka- 

dotter t "A 1448. 
Helena Wiwaastadotter c. ^^/a 

1455; Elena Wewasta dotter 

t 3% 1462. 
ilelgha, domina 7 1 1393) 

V9 1398. 
Haelgha Simons dottir, soror. 

c. Vs 1392, t 'Vx 1430- 
Helgeandsliolmen, Stockholm: 

Hselghausholm 1463, s. 200. 
Helga, BJärnö sn, Finl.: 

Helgha aa, curia reg. Finl. 

Ve 1441. 
Heliga landet: Terra saneta 

1391, 1405, 1413, 1478, 

1483. 
Hemmingus, se Hse — . 
Hsenekinus Jonakopensis, fr. 

c. Vs 1440; Henekinus f 

^7.10 1453. 

Henikinus Bsektnan cap. castri 

Axewald =7? I419, 'V* 1428 ; 

Bechman ^^/, 1430. 
3 Isenekinus Starke de Sudhor- 

copia Vs 1408; Henikinus 

'^3 1425. 
Heno Snakanborgh ^V4 HH* 
Henricus de Stocholmia, fr. 

conv. c. -'/s 1479; Magni f 

"/g 1495- 
Henricus archiep. Ups. ^^s» 
1384, V6 1393, ''/3 1396, 'V- 1399. '7.x 1400» t 'Vs 
1408. 

Henricus, cora. Magnipolensis 

1365, 
Henricus conf. gen. de Na- 

dhendall "/? 1 506, s. 268. 
Henricus dux Magnipolensis 

379 15H- 
Henricus ep. Aros. 'Vs '54°' 
Henricus Rav/inzwatt, miles de 
Anglia 1406, s, 58 = Hen- 
ricus Fizhuger, Dn de Ra- 
venswather, s. 62, V4 1 408. 
Henricus Tydemanni can. 
Linc. Va 1462; ep. Linc. V^o 
1465; Henricus 1469, 1470, 
1471, 1472, 1473, 1476, 
1478, 1479, 1480, 1481, 
1482, 1485, 1486, 1487, 
1488, 1489, 1491, 1492, 
1493, 1494, 1495, 1496, 

1498, 1499, t ^^\^. 1500. 

Efemannus ep Vs 1489, 

s, 241. 
Hillica Hanssa dotter c. Vs 

1 5 19; Hillicha Johannis f 

7x 1533- 

Holmia, se Stockliolm. 
Holmstanus Johannis c. ^/a 

1510, "A "1515. 7ö 1516, 

Holstanus Va 1524. 
Holmwidus, can. Aboens. 'Vs 

1440. 
liolstein: Holzacia 1427, 1461, 

1465; /<?//&.• Holzatici I420. 
Hovedöen, vid Kristiania i 

Norge: Huffwutö monaste- 

rium prop. Asloyam in Nor- 

vegia 'Vs 1 4^8. 
Hovgården, Hovs sn, ÖgL: 

Hofi- 'Va 1465, 7x0 1469. 
Hänger sn ock by, Smal: 

dal. Haanghre "Vs 1 520. 
Hälsin!;borg: Helsingborgh -''V? 

1418. 
Haemmingus, cur. in Eneby 

juxta Sudhurcopiam f ='74 

14H. 334 REGISTER. Hemmingus curatus in Va- 

ztena f V» 1407. 
Hemmingus ep. Vsex. ^^Ux 

1389, Vö 1393, m^, '"/" 
1400; Hemingus 3/3 j^g^^ 

Hemingus "/a 1 396. 
Hemmingus, presb., familians 
ab extra 3j^ 1 398; Romare 

t "/« 1431- 
Hemmingus, rusticus I442, s. 

141. 
Hemmingus Gad, el. ep. Linc. 

'7i 1502, 9/a 1506. 
Häradskamtnar, sn i Ögl. : abl. 

Hersaammo "V? 1 409. 
Haenekinus, se Hi — . 

Iliana Mathisdottr, sor. c. ""/s 

I440; Yliana Mattliei f *U 

1499. 
Yliana, sor. f ''/n 1406. Silf- 

verstolpe, Klosterf. i Vadst. 

s. 35 identifierat henne 

med Juliana. 
Ifigaiorp, sn, Smal.: Ingatorp 

in Smalandia ^/s 1 506, 
Ingeborgh, censors comitis 

/Eringsslonis ^^/e 1390. 
Ingeburgh fil. ducis de SIeez- 

wik, sor., Ingeburghis^, Inge- 

boTgh3, Ingeborghis* c. "Vs 

1408, ="5/4 1452''; Gerdzdot- 

ter 8/9 1461% Gerdz dotter 

fil. ducis Holzacie 'Vio I465. 
Ingeborgh, tel. Birgeri de 

Laarbo f '/s 1 428. 
Ingeburgh, lelicta Hardhslofs, 

sot. c. 3/8 1393; Ingebur- 

gis Hartleui rel. f "^h 1400. 
Ingeburgis, soror Dni Stef- 

fani t Vg 1405. 
Ingeburgis sor. ab extra, rel. 

Danielis Knutssons mil. f 

'°k 1408. 
Ingeburgh Ascers dotter, sor. c. 

'5/7 1416; Ingeburgis Azers 

dotter t 3/4 1470. 
Ingeburgis fil. Benedicti aur- fabri Vazst. c. s/s 1470; Inge- 
borg Benedicti f ^7» 1522. 
Ingeborgh Benedicti intet Vi- 
kas c. -'/lo 1526. 

Ingeborgh Biörns dotter, soror. 

"A 1392, t ''Is 1392- 

Ingiburgis fil. Henikini Bask^ 
man, sor. c. "^/^ 1428; Inge- 
borgh Htenekadotter f '3/10 
1455. _ 

Ingeburgis Hermanz dotter c. 
^3/11 1463 ; Ingeburghis Her- 
manni f s/n 1493, 

Ingeburgis Johannis ; Inge- 
burghis*, soror Conf. Gener, 
c. ^2 1403; Joans dotter f 
=V'o 1418, Jonsdotter Vt 

Ingeburgis Joans dotter nata in 
Wa^stgotia c. -^jq 1496; In- 
geborgh Johannis f*/x2 1544. 

Ingeburgis Johansdotter in 
Broby c. "Ij, 1 466; Inge- 
borgis Johansdotter de Bro- 
by Qwernagarde f 'V" I516. 

Ingeborgh, Laurentii dotter, 
soror, c. ^'/s 1389; Inge^ 
burghis Laurencii f ^°/i 
1428. 

Ingeburgis Laurens dotter c. Vra 
1465; Ingeborgis Laurencii 
t '3/i3 1507. 

Ingeborg Laurencii c. 'V 10 
1524. 

Ingeburghis, filia Dni Lauten- 
cii Ulfsson mil., sor. c. Vs 
141 8; Ingeborgh Laurents 
dotter t '3/9 1454. 

Ingeburgis Magni Skseningens. 
c. 'Vs 1504; Ingeborg f 'Z, 

»543- 
Ingeborgh Niclisdottr de Wer- 

melandia, sor. c. Vs 1440; 

Ingeburghis Nicolai f 'Vs 

1493. 
Ingeburgis fil. Petri Jönsson 
c. "Vw 1495; Ingeborg 
Petri t =% 1524. REGISTER. 335 Ingeburgh Stangabenxdottir, 

domina 'V» I4IS- 
Ingeborgh Swens dotter, sor. c. 

^^Iir 1439; Ingeborg Swens- 

dotter t V? 1489. 
Ingeboigh Thorda dottir f '7? 

Ingcburgis Thoreri, Skgening. 

c. -/s 1506. 
Ingeborgis Torstani c. Vs 

1508; Ingeborg f ^Vi ^$26. 
Ingegcrdis, relicta Haquini 

Fadherson "'^/i 1415. 
Ingegerdis, sor. ab extra f ^V? 

1438. 
Ingegerdh Azers dottir, sor. c. 
=5/6 1422; Ingegerdis f '2/3 

1443- 
Ingerdh Höghkrs dotter, sor. c. 

"3/4 1450; Ingridis Hökx 

dotter t "7io 1496. 
Ingegerdis Jacobs dotter, votira 

t '/« 141 5. 
IngegiiErdis Knutzdottcr, prima 

abb. ; Ingegerdis^, Inge- 

giasrdh^: '»/s 1388, Knwtz- 

dottir 3/3 I403y'»-^V9 1,4123. 
Ingegerdis Magni, sor. f ^Va 

1426. 
Ingegerdis Olaui de Werme- 

landia c. '^/la 1468. 
Ingegerdis Petri Gylta c. V" 

1517. 
Ingegerdis Poedhers dotter c. 

^3/" 1455; Pasdhars dotter 

t V? 1470. 
Ingegerd Staffans dotter, sot. c. 

"^xi 1453; Ingegerdis Sta- 

phani f "Vn 148 1. 
Ingegerdis, fil. Tostonis Bo- 

wastesons de Ludosia c. ''/' 

1502. 
Ingemarus ep. Vexsiön. iJOo, 

1507, 'Va 1512, ?/8 1513- 
Ingemarus Johannis c. ^/s 

1480, t "Ao »SC^- 
Ingeniundus prsel. Munkalif 

3/7 1450- Ingeniundus Petri, can. Lync. 

1489, s. 245. 
Ingevaldus, curatus in Ekby 

^73 1 382. 

Ingevaldus, laycus, 1385J 

Anundi f 3 V, 1391, s. 13. 

Ingevaldus Anundson 1405, 

s. 50. 
Ingo Skitthe 3/, 1521. 
Ingolphus, fr. laycus f 'Vs 

1388. 
Ingolfus, laycus fr. c. °^/; 

1420; Ingolphus t 7io 1422. 
Ingolphus de .Starby ^^s 1420: 

Ingolfus "^[xo 1431. 
Ingulphus Ksetlasmidhér fr. 

=7io 1405. 

Ingridis sanctimonialis Ske- 

ningensis V» 1417; "^h 

1506, "/s 1531. 
Ingridis, focaria f ^'s I484. 
Ingridis, sor. ab extra f 37,1 

1445. 
Ingridis, sor. ab. extra "f 7,; 

1423. 
Ingridis, uxor Johannis Aböii\- 

son % 1413. 
Ingridh, vidua 1385. 
Ingridis, uxor Erici Kaetilson, 

marsk. "'/g I496. 
Ingridis Anderssa dotter c. ''^/s 

1510, 
Ingridis, fil. Amberni de Ves- 

gocia c. ^6 1501 ; Ingridh 

t "A 1531- 

Ingridis Hökxdotter, se Inge- 
gerdis. 

Ingridh Laurencii, par. Steen 
c. =Vio 1526. 

Ingridis Niclissadottir, soi. f 

'7» 1402. 

Ingridis Olavi, sor. c. 'U 1426 ; 

Ingridis Olafs dotter f ^^/^ 

1476. 
Ingridh Syghuiz dotter de Stok- 

holm, sor. f V; 1 391. 
Island: Islandia 14^. 
hied, Fyen, Danmark: adj. 336 REGISTER, Ystadensis Ottoniensis die- 
ciesis de regno Dacie ^ '/« 1 486. 

Italien: Ytalia 1391, s. 17. 

Ywar Niclisson mil. '^U 1415. 

iwarus Legifer Osgocie '°U 

Ivarus Green, mil. '^/^ 1464, 
s. 20$, "/i. 1468. 

Tacobus arcbiep. Ups. ^^j^ 
1489, Vs 1506, 

Jacobus, caa. Ups. '■^''|^ 1 489. 

Jacobus Bikare, fr. ab extra, 
Jachöbus^ Jajppe3 3/4 1398=', 
Bykare "/" 14002, Bekare, 
Blekare f 's/g I404\3, Bekare 
'% i4n. 

lacobus, pater fratris Andree 

'5/i 1415- 
Tacobus sartor., fr. conv. ^/^ 

H3?- 
lacobus Johannis, fr. conv, c. 

" ''^~U 1471. t ''/= 1505- 
lacobus Laureacii, fr. 71 1446, 

t ^3/2 1460. 
läspar Theutonicus, laycus fr. 

c. Vs 1440, V? 1450; Jespar 

t Vs 1469- 
Jerusalem 1 37 1, 1 390, 1405, 

1408. 
Joan Brun ^V» I488. 
Joan MuramECStare f ^^A 1408. 
Joan Karoli, scolaris Pragensis 

fr., presb. c. "^s 1387, f 

'Vio 1388. 
Johan Myltika, Alamannus 

"^/a 1413. 
Johan Ummeresa '^/s 1440. 
fohanna, regina, Neap. """/n 
" 1414. 

Johannes, can. Lync. 'V^ *524- 
Johannes civ. Skarens. 1536. 
Johannes, fr. ab extra, mari- 
tus Dottir ^'j^ 1411. 
Johannes fr,, conf. gen. de 

Mariebo f '''s 1 429. 
1 ohannes, fr., pro conventu 

Rev. Mariendal c. '/jo 1418. Johannes, prsepos. Lync. '^y, 

1524. 
Johannes rex. kg. Hant^ =7 ti 

1497, 'Vi 1498- 
Johannes Abörnson °'/9 Hl}- 
Johannes Aachesson, dom. mil. 

V» 1489, s. 244; Hans 

Aakasson f '7" H93' 
Johannes Angelus, legatus 1 5 1 8, 

s. 287; Angeli 7s ^^9- 
Johannes Benedicti archicp. 

Ups. 3o/(; 1448, 1463, s. 

195 ff. 
Johannes Benekini fr. c. '^/^ 

1416; Beunechini ''V9 1436, 

Benekini '/a 1 440, lienne- 

kini ^s/j 1460, Benechini 

t ^"U 1461. 

Johannes Bernardi de Kal- 
marnia fr. c. ^7s 1420, 

=75, "/s 1426, "Vä 1440- 

144.3, "/, 1444, t '79 

1445. 
Johannes Bonda, can. Lynch. 

75 1402; Bonde t "/a 1414. 
Johannes Borquardi de Stoc- 

holm, fr. c. ^=U 1428, ^V^ 

1442, s, 144, ^7io 1443, '75, 

5/9 1444, 7=. 'Vä 1446, t 

V3 1447. 

Johannes Petri Braske, ep. 
Linc. 1 513, Brask 1513, 
Braske 1 51 4, Bräsch 15 10, 
1517, 1518, 1520, 1521, 
1522, Brask 1524, Brask 
1525, 1526, 

Johannes Bylogh, miles ^V^ 
1411; Bylow 73 1 41 8, 

Johannes Erici, fr. sacerd. ^7» 
1514. 

Jo. Erichsson prjef. Aros. 

1434, s. 124, 7i=> 1436. 

Johannes Hafthorason de Nor- 

vegia Vs H"- 
Johannes- Haquini, can. Lin- 

cop., fr, c. Va 14", "/« 

1418, 7, 1420, 'V» 1421,, 

archiep. Ups. '^[c I422, ^73 REGISTER. 337 1425, Vio 1426, 'V= 1430, 
t '/a 1432, '76 1444. 

Tohannes Hillebraudi, can. 

" Linc, fr. c. 7s H^S» Vö 

1416, ^5/« 1417, ="/;, "/x3 

1418, '3/o 1420, ^°/7 1440. 

^•3/6 1441, t =-74 I4S4- 
Johannes Cornelii de Marie- 
krono, fr. ^'■jio 1526; de 
Svanshals "/s IS4I> s. 306. 
Johannes Dortman, mercator, 
Watzsten =7^ 1 452, Dort- 
man 3'/io 1465, Hans Dort- 
inan 1491. 
Johannes Johannis, fr. c. 3°/9 
1459; conf. gen. 'V? I468, 

1479, t ^7x 1482. 

Johannes Johannis Calmar- 
nensis, fr. c. ^'/s 14041 ^h 
1407,7x0 1408, «/s 1415, ='8/7 
1416, =»76 1417, t '73 1446- 

Johannes Joghansson, fr. conv. 
76 1506, Johannis 7s 1508, 
Toansson -'78 151^^) Johannis 
'\ "Va 1511. 

Johannes Jaspersson, fr. laic. 
c. "78 1510; Jesperi f 7" 

1534- , 
Johannes Klinga de Skaeningia 

" i. 141 1. 

[ohannes Kogk de Skoeningla 
74 1506. 

To. Kylonis, fr. c. 7^ H36; 
Joh. Kyla ^Vs 1440, 76 1441 • 
jo. Kila, Johannes Kylonis 

t "'h 1454. 
Tohannes Laurencii, fr. layc. c. 

' 7i 1524. t '74 1533- 

Tohannes Magni, fr. laicus 
" ^7x0 1431, 1442, s. 143, 

72 '76 1446, t 7= 1470. 

]oan Magnusson, armiger "/^ 

1423- 
Johannes Matthei baccalar. 
fr. c. 31/, 1476; Mathei 

^78 1487, ^79 1488, '7e 
1499, 7s 1501, Mathie 1503, 

1506, '7io 1507, 30/^ ,508, Matthie ^7^ 1511, 7«x 1512, 

78 1514, '7.0 »517. t '7xc 

1524. 

Johannes Menss magister 79 

1513- 

Johannes Nicolai altarista Hol- 
mens, fr. c. =75 1498. Rseseflf 
fr. '75 15H. Räff ''V o 

1513. 'A- 1532. 

Johannes Petri, fr., conf. gen. 

'73 1394. 'V4 1399- 

Tohannes Petri sacerdos fr. s/4 

I4d8, 7io 1416,137,31418. 

Tohannes Prést f "A 1399, 

■ '79 1405- 

Johannes Rodgeri, fr. c. '7x 

1506, Rugeri t 74 1543- 
Johannes Ciuatsson, proc. Linc. 

78 1480; Sivathson ^74 1481. 
Johannes Scrifvare, fr. conv. c. 

3Vi3 1469; Scrifware^Va 1479- 
Johannes Smith fr. '7^ '530. 
Johannes Swarteprest, can. 

Lynchop. 73 I402, '3/^ 1409, 

Swartprest ^Vx HIS- 
Johannes Swenonis, can. 

Streng., fr. c. ==78 1 387, f 

7x1 139OJ Suenonis "79 1 390. 
Johannes Svenonis pleb. Ysta- 

diens. Ottoniensis diecesis c. 

=78 1486; Dacus t '721511. 
Johannes Thorstensson fr. laic. 

c. '7x2 1469; Torstani =7s 

1517. 
Johannes Vargh, fr. ab extra 

1412, s. 76. 
Jowan Psetharsou, Psctharson, 

Petherson fr. f '79 1405, 

Johannes Psetherson "^js 

14OI. 
Juliana Andresa dotter, sor. c. 

3/8 1393; jfr Yliana. 
Julius II, påve, 1506, s. 268, 

'78 1508. 

JuUta, kloster oek sn, Söder m, 

Julatha '7x0 1522. 
y utland: Jucia I407, 1410, 

1415,1418,1435,1445,1452. 22 — 175111. Lundbergs Vadstena klosters minnestok. 338 REGISTER. jreppe Hansson de Vallibus 

'°/xo 1473, 'V4 1505. 

jönis, fr. conv. c. ^tJö 1471. 
Jönis Amundsson, fr. ab extra 
t ^V.=> H3S- , , 

Jönis, Jonsson, fr. conv. f ^712 

1404. 
Jönis Laurensson, civis Waz- 

stenensis 374 1469, s. 222, 

Jöns '^5 ^^' 
Jönis Laurentsson capitaneus 

castri Stsekahus in Thiustia 

5/6 1429. ♦ 

Jönis, Mathissen fr. ab extra 

t 'V'o 1423- 
Jönis Olafsson fr. ab extra c. 

''U HS9- 

Jönis P^dhersson fr. conv. 
5/8 1436. Jönköping: Junecopiam '/g 
1418; Jonacopia °/i 1448; 
Yönicopia ^J6 1499; adj. 
Jönocopensis 1824. 

Jöns Gudmundsson, procons. 
i Watzsten. '^3 UÖO; Gud- 
munsson ^Vs H7"> Johan- 
nes '•'74 1504. 

Jöns Joansson, fr. laic. c. ^7s 
1498; Jönis Jonsson f ^V^^ 
1504. 

Kalmar: Kalmarnia, Calmar- 
nia' 1395, 1397, 1405,1408, 
1420, 1439, 1441, 1445. 
1451, 1461^ 1471^; civilas 
KaJmaruensis I406. 

Kalmarsund: acc. passagium 
Kalmarniam 1441. 

Kanutus, fr. f V3 '498. 

Kanutus Boecii, ep. Lincop. 

1393, 1396, 1398. 1399. 
1400, 1402, 1403, 1404, 

1405, 1406, 1408, 1409, 

141 1, 1412, 1413, 1414, 

1418, 1419, 1420, t "/a 1436. 

Kanutus Bonde, miles^^Vs I4I3- 

Kanutus Booson, dom. 'Vio 

14C6, 1411, s. 72. Kanutus Bsanctsson de Up 
landia ^Vfi, ^Vp 1420. 

Kanutus Stensson, nob. ^V" 
1451. 

Karolus, curatus ecclesie Wiist, 

fr. c. ^% 1442, tV4l45'- 
Karolus, fr. f ^?/4 1 436. 
Karolus, Karulus'', marschalcus 

7i 1439» 1440, 1441; rex 
1448, Knutzson 1 448, 1 449, 
1450,1451,1452,1453,1454, 

1455. 1456,» 457, 1458,1461, 
1463, 1464% 1465% 1467% 

1468',% 1469',', t '5/5 »470. 

Karolus de Thoftom; Carolus- 
1400=', t "/ii 1407, •?/;. 1410, 

=73 1412. 

Karolus Andreas, can. Skar. 
cur. in Sködhwi, fr. c. Vs 
1409, V? 1410, ''/9 I4J2, 

t ^7ä 1414, »78 1456. 

Karolus Benedicti, fr. altarista 
cap. S. Katharine c. 7ö 
1501, '74 1506, =V6 1508; 
conf. gen. 'V» 152O, ^74» 

^74 1521, '/" 1525, '7/ 
1528, t ^Vi 1529. 

Karolus Baenktsson, militaris 

1489, s. 244. 
Karolus Karlsson, filius filii 

S. Byrgitte f '^/p 1398. 
Karolus Katiluasti presb. fr. 

c. =78 1386, t '^4 1436. 
Karolus Christiernsson, mil. 

"3/. 1455. 

Kiirolus Magnusson, miles y 
Via 142 1. 

Karolus Ulfson, filius S. Biv- 
gitte "^ 1413. 

Karolus Öra, miles '7i 1 430. 

Karlsborgh castrum novum in 
finibus Norvegie 1 456. 

Katharina, Katerina regina 
gemål till Karl VIII Knuts- 
son 'Vi 1450',', s. 162, .164, 
Caterina '7i 1451. 

Katerina regina, Gustav I:s 
gemål t =79 1535- REGISTER. 339 Katerina, relicta Anundi lI^^m- 

minxson 'Vs ^S^S- 
Katerina de Hallandia, soror, 

t "/lo 14CO. 
Katerina, rel. Joans Magnus- 
sons armigeri f "/? 1423. 
Katerina fratris nostri Longe 

Bencth c. 'V* 1525. 
Katherina, relicta Petri Dijekn, 

soror ab extra f '"/s 1403- 
Katerina de Sudhurchopia, 

soror f 'Vs 1392. 
Katherina Algothi c. s/s 1470; 

Anna 1 509, '^/V 1512, f 

'5/,i 1527. 
Katharina Andris dotter c. ^Va 

1455. 
Katherina Anundz -'/12 1411. 
Katherina Arwasta dotter c. 

Via 1465, Arwastif '7/7 1506. 
Katerina BrynuHsdottir 1405, 

s. 46, Brynyulsdottir f "^/s 

140I. 

Katerina Byrghirsdottir, sot. 

^ t Vxx 1399. 
Katerina, fil. S. Birgitte 1375, 

1377, I379> 1381, 1397, 
1405, 1461, 1487, 1488, 
1489, 1498, 1499, 1506, 
15I3> 1520, 1524. 
Katerina Benctz dottir, Baencts 
dotter", Bsenctzdolter^, 

-dottr*, Bcencdz dotter^, 
Bsenktzdottr^ c. ^^/s 1 427, 

^Vs 1440', 'h 1445S "/s, 

'5/s I452^ =% 1450^ t Va 

H57^ 
Katerina Dans dotter; Cate- 

rina°, votiva, Dansdottir ^Vg 

1412% c. '5/7 1416, =^7/5 1440- 
Katerina Erici c, ""/s 1525. 
Katerina Eriks dotter; Kathe- 

rina^ sor. c. =Vs 1428; 

Erikxdotlr de Dacia "/s 

1444% Erikx dotter f '7s 

1481=. 
Katerina Erici nata in monte 
^"'; cupri in Vallibus c. Ve 1 499, abb. '"/s 1529; Karin V3 

1534, t -/6 1534. 
Katharina Eringisla dotter c. 

-3/" 1455' Katherina /Erin- 

gislonis t 'Vö 1506, 
Katerina Gereka dotter, sor. 

t 'Va I421. 
Katerina Gudmunds dottir; 

Katherina^ sor. c. 2^3 1425; 

Giidhmundzdottrf^Vö 1444°. 
Katerina Gudmundi, sor., j 

"7a 1 519. 

Caterina Glysingxdottir '''/g 

1413. 
Katerina Ingewaldi Linc. c. 

^Vs 1508,1 »5/s 115"- 

Katharina Ingwari c. '^/iz 
1472; Katerina Ingvari f 

3^6 1528. 

Katerina Johans dotter c. 'Vit 
1463; Katharina t 'Va J465. 

Katerina Jowans dotter in Bro- 
by c. 3V5 1476. 

Katerina jönisdottr soi., c. Vs 
1438; Katherina Jönssae 
dotter de par. Cudby f V9 

. »492. 

Katherina Jönissa dotter c. '/t2 
1465; Johannis f h 1506. 

Katerina, fil. Jöns Gudmuns- 
sons, proc. Watzst. c. ^Vs 
1476; Gudmundi t "Va 1519. 

Katerina Knwtsdottir nob. 
dom. 'V" 1407. 

Katerina Kaellarsdottir, sor. f 
'V12 1402. 

Katerina Laurencii, sor. c. ^~jå 
1487, t 'V4 1532. 

Katerina filia Lydekini Vipa 
c. "/« 1441 ; Katherina Ly- 
dechini t V" 1488. 

Katerina Magnusadottir nac. 
Turca, sor. t "V" HH- 

Katerina, Magni aurifabri 
filia, sor. c. V» H36," Ka- 
tharina Magnusdotter f 'Vn> 

.H55- „ ■ 

Katherina «Matthei Vatzsten, 340 REGISTER. c. '/s 1506; Katerina, abb. 

'"Is 1539- 
Katerina Niclis dotter c. 3°/, 
1459; Katherina Nicolai f 

3°/7 1481. 

Katherina fil. Nicolai Karsson 
c. "S/it 148 1; Katerina f 

Katherina Nicolai Vesgota c. 

^Vs 1504. 
Katerina Nicolai, focaria c. 

«Vr 1?43. 

Katerina Pauli Kyla c. 'Vs 

1525, t '3/,, 1541. 
Katerina Petri Torfva dotter 

c. 'V4 '»461, Petri cogno- 

mento Törfwa f =7i2 1516. 
Katerina fil. Petri Bagga c. 

Vs 1488; Petri Bagge t ^74 

1539- 
Katerina, c. '7s 1 427 (Botil- 
dis Pethars dottir qu£e posl- 
modum in confirmacione 
vocata est Katerina, nomine 
matris nostre Abbatisse), 
Pffidhers dotter, abb. 'V"? 
/ti 1465, Paedhers dotter t Vö 1473- 

Katerina Piedhersdotter af Katerina Ulphs dottir, de Ves- 
gocia, sor. Vs 1409. abb^ 
Vlphs =5/9 1456, Ulphs ^i^ 
1457, Wlfs t '3/, 1461. 

Katerina, filia Ulphi Joansson, 
mil. de Norvegia Va I415 
s. 86, rel. Dn Thordonis 
Pettarson. 

Katerina Vcemunz dotter c. "^'i^ 

1387, t 'Vs I39>- 
Katillus ep. Linc. 1461, 
1462, 1^3, 1464, 1465, 

t "/8 1405- 

Katillus Thorberni, presb. fr. 

c. Vs 1392, 5/4 1408. t "/s 

1442, 
Katilimundus unus de primis fratribus Vazsten. I, 17 h Haanghre c. =V3 1520. 
Ivaterina, uxor Petri Ragwal- 

son t ^7" 14". 
Jvaterina filia Dn Stenonis 

Benedicti, uxor Dn Lau- 

Teucii Vlphson miitis "7= 

3410. 
Katerina Svens dotter de Lag- 

lösaköpungh c. V* 1 499. 
Katerina Stens Bosons dottir 

-/x 1415. 
Catherina Thomasa dotter, sor. 

t '7_^/,o 1390. 
Katerina Torstans dotter, sor. 

ab CKtra f 'V^ 1452. 
Katerina Tydheka dotter c. 

3% 1459. 
Katherina Thyrgelssa dotter 

' c. 7= 1506. 1 384 ; Kiaetilmundus s/, 1 399. 
/iril'sft i Närke: Kijl '»/s I438. 
Kmda, hd i ÖgL: Kindia 

'7,3 1464, s. 207. 
Claus Davidzon, niiles, de Ska- 

nia -'Vi 1407. 
Claus Klokkare, fr. ab extra 
I t '7/2 1408. 
j Claus campanarius fr. ab 

extra c. ^74 1459- 
Clemens VI, fåve 1 350. 
Clemens VII, påve "/it 1417. 
Clemens pra;b. eccl. Aros. fr. 

c. 37., 1425, ==7,0 1431, ^75 

1440, 1444, s. 148,781447. 

7? 1450; civikin f 78 1459- 
Clemens, altarist. ad S. Ka- 

therinam eccl. inonast., nat. 

Ölandie c. 7» 1495; Mar- 

tini Vö 1509, t 74 1527. 
Clemens Petri c. ^3/„ 1462, 

"76, '^7« 1487, -79 conf. gen 

Vio 1488, '**/s 1499, f 

1500. 
Kläckeberga^ sn i Smål. 

keberg 1471. 
Knwt Boosson, nob. 

1406. 
Knvvth Hwsessing. fr. conv. c. 

="7" !47i;ICanui.ustV3 1498. Klek- 

t -Vro REGISTER. 341 Conradus, ep. Aboensis ^/ö 

1462. 
Konstans: Constancia 1417» 

civ. Constanciensis 1414. 
Koört Nypriz, miles "^4 '412. 
Kopparberget i Dalarne: abl. 

monte cupii 1 499, 1 507, 

Kreta: Candia 1409, s. 68, 

Crisostomus, deti kristna forn- 
tidens birömdastt predikant 
1391, S. 12. 

Chiistiernus dapifer, Chiistirei- 
nus^ Va I413", 7x 1439- 

Kristiern I: Chiistiernus rex 
Dacie 1455, 1458, 1460, 
I461, 1463, 1464, 1465, 
1469, 1471, t 1481, 1497. 

Kristiern II: Christiernus rex 
Dacie Christijernus 1518, 
1520. 

Christiernus Benktzson, mil. 
'3/. 1464. 

Christina regina, gemål till kg 

Hans 9/7 1499) ""/s ^SOj- 
Christina de Fughlvikom "'Vs 

1389. 
Christina mäter magistri Su- 

nonis ^^9 1408. 
Christina Andirs dottir de 

Vesgocia, sor. c. Vio 1429; 

Andris f ""/a 1447. 
Christina Amiinds dottir c. Va 

1459; Cristina Anundz 

dotther f '■'/s I465. 
Christina ElilTz dotter c. ^V» 

1510; Elavi t '3/„ 1^-41. 
Christina Eriks dotter, consors 

Petri Finwidsson '^/s 1421, 
Christina Erikxdottr, sor. c. ^■'/ö 

1442, Eriks dotter f ^4 I496. 
Christina Erlendz dotter fabri 

c. '/s 1492; Erlandi f '/? 

1504. 
Christina Esbiornadottir, sor. 

c. s/,3 1400 j Esbiörna dot- 
ter '3/5 1415. 
Christina Finwizdotter c. ^Va 1386; Finvvids dotter '3/5 

1415. 
Christina Gwnnari proc. Lync. 

c. ^Vs 1526. 
Christina Hannes dotter c. 

3»/9 1459; Johans dotter f ^3/. 

1518. 
Cliristina Hanussa dotter de 

Sudhercopia, sor. c. '^/a 143O; 

Hannes dotter ^'/s 144°? 

Hannesdotter f '|^ 1447. 
Christina Henriksdotter nata 

Upsalie, sor. c. "/i 1487; 

Henrici f '»/4 1506. 
Christina Herraans dotter, 

sor. ad Intra, c. Vs 1 392, 

t "/s 1454- 
Christina Johans dotter, sor. 

t "A 1518. 

Cristin Jowans dottei c. "^/l- 
1458; Christina Hanssadot- 
ter Braska f *^/3 '520- 

Christina Jowansdottir de Kal- 
marnia sor. c. ^^11 I40O; 
Jönis dottir f '% 1422. 

Christina Jowans dotter sor. 

t '7" 1457- 
Christina fil. Johannis Ciuats- 

son c. ""/s 1480; Sivathsons 

t '"U 1487- 

Christina Jsenissa dotter, sor. 
c. V3 1388. 

Christina Jönissa dottir, sor. 
c. "78 1408; Jowansdottir 
'V9 141 2; Joans dotter "/s 
I421, Jönis t "/a 1452. 

Cristina jönis dotter de Sma- 
landia c. '/b H57> Jönissa 
dotter t 'Ve I463. 

Christina Karlsdottir sor. c. 
V4 1443: Karoli t 74 1504- 

Cristina filia nob. viri Lin- 
dormi de Vesgocia, sor. c. 
'3/, 1415; Christina Lin- 
dorms dotter t »/a HJO- 

Cristina Magni sor. c. ^/s 1518. 

Christina Månsadottet, focatia. 

c. ^7„ 1542. 342 REGISTER. Christina Nichlassadotter, sor. 

t =/? 1399- 
Christina Niclissa dotter, sor. 

c. ^3/^ 1450; Nicolai f =3/„ 

150I. 
Christina Nicolai de Skre- 

iiingia neptis Lembeche 

Unga proc. sor., c. ^7io 

1431; Niclis dotter f "-'U 

1460. 
Christina Olafsdotter de Sködve 

c. '7s 1516; Olavi de 

Sködvi t "'/g 1526. 
Christina Paedhersdotter, sor. 

t V=> 1450- 

Christina Psetharsdottir, dom. 
de Dacia, sor. c. 7" 1407; 
Pa?thardöttir '■'/a 1411; Pe- 
thars Hsecia dotter de Dacia 

t ^7s 1416. 

Christina Predhersdottrj sor. 

c. "Ao 1445, t ''Vt 1455- 

Christina Roriks dotter de 
Kalmarnia c. "74 139$ j 
Rörikxdottir f "— '^/t 1 406. 

Christina Sighurdsdotter, sor, 
c. '7? 1416; Sigwrdz dottr 

t 'V3 1443- 
Christina Symonis c. '■'^/e 1528. 
Christina Staffans dottr, sor. 

t V3 1438. 
Christina Sighuizdottir, votiva 

Christina Steens dotter, sor. 

/77 1416. 

Christina Thyzsca, sor. ab 

extra f 'Vfi 1404. 
Christina Tokadottir, sor./Vs 

1412. 
Christina Öwidz dotter c. ^Ve 

1476; Öwidi t 'Vs 1 5 10. 
Christina Vasmundzdottir, ma- 

trona "/g 1396, "/e I402. 
Christoferus Rex Dacie 1440, 

1441, 1442, 1445, 1446, t 

Vi 1448. 
Ktiddby sn, Ögl.: Cudby inter 

Vikas 79 1492. Kymmene: Kymine, piscatura 
in Finlandia 'Ve 1446. 

Kungälv: Konungella V'» 
1429. 

Köln: Agrippinensis Colonia 

7ic, 1515. 

Köping, siad i VästmL: Cö- 

pungia 1385; Laghlösochö- 

pungh 1406, s. 55. 
Köpenhamn: Köpenhaffn 1463, 

s. 202, Hampnis 1463, s. 

204, 30/^ 1508, s. 204. 

Laglösaköping, en del av slä- 
den Vadstena {se s, jj not); 
Laglösaköpuugh 1499, • s. 

258.(V) 
Lappland^ folk: populus Lap- 

ponicus '7w 1525. 
Laurencius, archiprcep. Lin- 

chop. '7= 1409. 
Laurentius, can. Linchopensis 

t 7^ _139I- 
Laurencius, cur, in Thyr'na- 

walla fr. c. 7i= 1448, f ^7? 

1458. 
Laurencius, ep. Vexion. 73 

1462, '^7„ 1465. 
Laurencius, faberferreus f "75 

1392. 
Laurencius Beuedicti Vesgottis 

c. ^7i 1505, =^78 151C, ^76 

1511; Laurentius 73 1513, 

t 7= 1523. 

Laurentius de Cöpungia, sa- 
cerdos, fr. c. ^7+ 1385; 
Boecii f 7s, 7» 1 406. 

Laurencius Erici Jercho Waz- 
sten., fr. conv. c. "7»° H95' 

t ^/" »535- 
Laurencius Erici, cler. Ups. 

1506, s. 267. 
Laurencius Gedda can. Linc. 

t 7xx 1417- 

Laurencius Haquousson, Ha- 
quini^, fr, conv., c. "73 

1419^ »77 1430% =^78 1431, 

^Vxo 1438, 7? 1439, 'Vra REGISTER. 343 5/4 t 1440, ^Vs 1442' 
1491. 

Laurencius dictus Jwtlie, fr. c. 
3Vi2 1469, t =/6 1480. 

Laurencius Kenekesson, fr. 
laic. c. 7" 1 5 17; Lauren- 
tius Konekin f 3/io 1 539. 

Laurencius Michaelis de Nor- 
rabutn c. '/s 1462; Michaelis 
de Norrabotn f ^Vi2 1 494. 

Laurencius Nicolai de Sudher- 
copia, c. 31/12 1469, t 'I9 
1480. 

Laurencius Odonis, can. Lynch. 
^5 1402; prrep. Linc, f "Vr 
1417. 

Laurencius Petri c. "/s 1542, 

"A 1544. 

Laurencius Redhoswen "U 

1409. 
Laurentius Romare, fr. fam. 

ab extra Vs I394> Laurents 

Vs 1398, t 'Vxz 143 1 ■ 
Laurencius scriptor, praefectus 

domiuse Birgitte de Akerhö 

'V; 1532. 

Laurencius Torberni altarist. 
Västen, c. "'/s ^'2.6', Tors- 
son "/? ^544 (samme munk 
enl. förmodan av Silfver- 
stolpe Klösterf. i Vadst., 
s. 156). 

Laurencius Vlphson, mil. "Va 
1410 ; Laurens Ulfson ^V» 
1415, Ulfsson V3 I418, 
Vlfson "/s 1445, Wlfsson 
Vi3 1448. 

Laurencius Ulfson, proc. Watz- 
sten. '^jz 1478; Ulffson 5/^ 

H92- .. 

Laurentius Oghiarssou, fr. conv. 
c. 3/5 1405, 5/9 1407.; Lau- 
rencius '3/io 1408, Öiavson 
7? 1410, Öiarson f °% I417. 

Lembeche Unge, proconsol 
Skcéningié "V»» I43I- 

Liftand: Livonia ^/s 1407. 

ing: Lincopia, Lyn- copia^ I406^ 1407'', 1409, 
1442, 1451, 1464, 151 1, 
15 1 7, 1544; adj. Lincopen- 
sis, Lyncopensis, Lyncho- 
pensis. 

Lommaryd, s/t i SmSl.: Lo- 
marid '^^jiz 1442. 

London : civitas Lundeasis 
1406, s. 57, 

Lucas Jacob! Hyspanus, fr. 

laic. Vs 1393, Vs 1394. 

1403, s. 39; conf. gen, mon. 

de Paradyso "/j, f "/xa 1429. 
Lucia, c. '^U 1385, t ='3/,t 

1411. 
Lucia, mulier f "Vto 1411. 
Lucia Buggadottr, sor. c. °°/6 

H39- 

Lund, adj. Lundensis 1 397, 

1413, 1415. 
Lilbeck: Lubek =^3 1456, Lu- 

beck =7/9 1491. 
Lydekinus Vipa "/n 1441. 
LÅland: Lalandia 1413, 1416, 

1417, 1418, 1443, 1445, 

^446- 
Larbo, Ledbergs sn, Ogl.: 

Laarbo V^ 1 428. 
Lödöse: Ludosia'', Ludhosia", 
Lodosia^ 1419, 14293, 1436, 
1437% 1439', 1442%% 1478, 
1502. 

Magdalena Pauli c. Vs 1 507. ' 
Magnus, can. Linc. ^% 1431- 
Magnus, ep. Aboens. *V9 1421. ■ 
Magnus aurifaber "/? 1436. 
Magnus, ep. Skarr. ^^7* 1528. 
Magnus, fr. laic. f "/t 1408. 
Magnus Rex Swecie 1 365. 
Magnus Btenctzson, iil. Bene- 

dicti Stensson {Natt och 

Dag) 1434, s. 24. 
Magnus Ericson, nob. "Vi) ^7'-! 

1415. 
Magnus Green, mil., s. 181, 

1456, 7x1 1457, "/x=^ 1468. 
Magnus Haqvusson fam., ab 344 REGISTER. extra c. '^/j 1447; Haquuns- 

son, t "A 1454- 
Magnus Haquuusson, mercator 

Arbughis, fr. conv. c. 'Via 

1442; I-Iaquini Vs I462; 

Haquonsson f V3 I470' 
Magnus Hemmingi fr, '3/5 141 5. 
Magnus Johanson, mil. '73 

1540. 
Magnus Niclisson, kycus fr. 

nat. Ölandie c. "/j, f '79 

1408. 
Magnus Psetliarson, rusticus 

"'h 1409. 

Magnus Petri, conf. gen. "79 
1300,7/10 1391,8. 16, Vs 1393, 
"/3 i394> T "Ii 1396, =V4 

1399. '% »405. ^°/9 Hii- 
Magnus Ragwaldsson, armiger 

de Uplandia % 1419. 

Magnus Unnonis, can. Linc. 

fr. c. 'Vs 1435. V3 1442, 
conf. gen. 'V5 1444, "/g 
1445, -/xo 1446, 'Vs 1447, 

Via, 1450, I45I, S. 165, 

='s/,,=6/si4;2.''3/toi453,='«/3 
1456, 'Vx 458, ^5/4 1459. ''9 

I46I, Ve 1462, 37,0, V" 1465, 

t "— "/8 1470. Vio 1495. 

Margareta, regina 1 389, 1 394, 

1396, 1390, 1399, 1400, 
1403, 1406, 1408, t 'V.o 
1412, 1413. 

Margareta, sor. focaria f 3/5 

H?4- . , 
Greta, soror. y ^"/j 1 409. 
Greta, dom., uxor Boecii Jow- 

ansson ^^/^ 1410, 
Margareta, uxor Dni Christi- 

serni '7/8 1413. 
Margareta de Finlandia, sor. 

c. ^Vs 1387. 
Margareta de Kalmarnia, sor. 

ab extra f "/12 1405. 
Margareta, uxor Stenonis Thu- 

rasson ^^3 1 429. 
Margareta, rel. Dni Thuriri 

Ben,edictson f »A 1415. Greta Andrea, sor, c. ='Vio 
1411; Andris dotter f Vn 

»459- 

Margareta yVnderssadotter, mif. 

Vastenis c. "I -3 ,1520; fil. 

fr. Andree Torson f Vio 1 524. 
Margareta Anundi c. "jm 1522. 
Margareta Arwids dottir, sor. 

c. 5/9 1423; Arwidzdottr 

"U 1444, s/9 1456; Arwiiiz 

dotter f "A 1470, 
Margareta Bodgers dotter, sor. 

c. 'V» 1429; Bodghers dotter 

f början av 1455» s- '76- 
Margareta Boodottir, abb. f 

"U 1397- 

Margareta Gregorii dottir, sor. 
c. "/.i 1400, t 7Aa 1433. 
Margareta Gunnarsdotter, sor. 

t '7- 1415- 

Margareta Gunnars dotter, sor. 
c. "/s '435; Gunnars dottes 
de Jucia f "Va H52. 

Margit Haquona dotter, c. V5 
1463 (se 1462). 

Margareta Haquini, sor., f Va 

M93- 
Margareta Joansdottir cogno- 

roento Walska, sor. f *'/ro 

1431. 
Margareta Joans dotter, focaria 

... t 'Vi== 1507. 

Margareta Johannis, sor. c. 

»% 1528. 
Margareta Jönis dottir, sor. t 

"/■> 1437- 
Margareta Karlssdotter, sor. f 

'Vxi 1418. 
Margareta Karlsdottr de I/i- 

dhosia, sor. c. ^/e 1436, f Vj 

1462. 
Margareta, filia Karoli Christi- 

crnsson mil. c. ^'^U HS5j 

Karls dotter f '/? 1460. 
Margareta Claues dottr, sor. c. 

^k 1440; Clawssa dotter 

de Sudliercopia, abb. f '"/la 

1486. REGISTER. 345 Greta Koenika dotter, sor. c. 
Vs 141 5; Könakadotter f 

'/8 1459- 
Margareta Lassadottir, sor. y 

"/ö 1402. 
Margareta Laurencii de par. 

Slakw c. Vfi 14^. 
Margareta Lawrinssadotter, sor. 

t '3/io I4OZ. 

Margareta Niclissa dotter, sor. 
c. V3 1388; dottr t '7it 

1439- 
Älargareta Niclissa dotter, c. 

Via 1465. 
Margareta, Nicholai Kista; 

dottir, SOT. c. "/" 1400; 

Kista dottir t 'Vir 1424, 
Margareta, fil. Nicolai Krogare, 

sor. c. '/12 1493» Kroghar 

t V6 1497- 

Margareta Nielssa dotter, c. 

*5/8 1510; Nicolai Västen. 

t "o/i 1524. 
Margareta Olafs dottir, sor. y 

7io 1422. 

Margareta Olavi, sor. c. "U 

1426. 
Margareta Olawi de Nycopia 

c. 'la 1506. 
Margareta Olavi, nat. nionte 

eupri c. '/ö 1517, f '3/^ 

1543- 

Margareta Olavi, sor. c. '7io 

1524; Sudercop. f Va 1525. 
Margareta Otta dotter, focaria 

t 'Vo 1495- 
Margareta Pawals dottr, sor, 

c. "^8. 1445; dottr 1 373 1462. 
Margareta, fil. Petri Kyla, sor. 

G. % 1418; Kila ==% '440; 

Kyla t "/9 1441- 
Margareta Psedersdottr f '7" 

1438. 
Margareta Ulfsdottr, sor. c. ^/s 

1438; Wlffsdotter f "/, 

1489. ^ ^ 

Mariebo kloster pa Laland: 

Marienbo, Mariebo^ : tunc vocata Skemyiige "^/to 1416, 
1418, 1427, 1429V, 1430S 
1443, 1444, 1445. 

Alariendal, kloster vid Reval: 
Mariendal 1418, 1514. Vallis 
Marie, prope Revaliam 1412, 
1508. 

Marienkrone, kloster vid Stral- 
sund: Mariecroue 15^4! 
1515, abl. Mariekrono 1526. 

Marienwald, kloster nära Lii- 
btck: Marienwold, Marien- 
wald', Marien\voll3 14183, 
1426, 1427, 1428, 1429, 
1444; circa Lubek 1 450, 
I4S8S=. 

Marina, sor. c. '7$ I413> t "/■» 

1423- 
S. Martinus '7" U02. 
Martinus, fr. presb. y '»/s 1 427. 
Martinus Anundi, fr. laycus f 

'?/8 1391 ; Diajkn ='7io 1405. 
Martinus Olavi, cantor Linc. 

^78 1416. 
Martinus Olavi, c. '7$ 1460: 

conf. gen. 379 1488, f ^7'' 

1490, '3/7 1492- 
Martinus Quintus, pdive, "/^i 

Matthias, dec, Ups, ^V? 1489. 
Matthias, fr., de Nadbendall, 

Vs 1506, s. 268. 
Matthias, ep. Strengin. 72 

1510, 1513, s. 278. 
Mathias, mag. Linc. ^7s 1438. 
Mathias Gözstafson, mil. 7© 

1398; Matthias '7a 1419. 
Matthias, cap regis Karoli, fr., 

c. "5/,! 14^3 Laurencii 

Jönecopens, f "^ — Va 1486. 
Matthias Kart, aurifaber civ. 

Vatzsten. 1498, s. 256. 
Mattildis Piedhersdottr, sor. c. 

Va, 1440 ; Psedhers dotter 

soror. t 7" 1458. 
Matildis Thordzdotter fil. Thor- 

donis aurifabri, sor. c. ^h 

1418, t 7* H50- 346 REGISTER. Mecklenburg: adj. Magaipo- 

lensis 1 365. 
Michael Gudmuadi, prseb. Ups. 

fr. c. '3/6 1494, 1^9/6 1518. 
Michael de Sudhercopia, fr. 

sacerd. c. "ja 1 487; Nicolai 

^3/8 1489; t '"7r 1516. 
Michael, cän. Aios, fr. "/n 

1441, »8/1 1453. conf. gen. 

"/rx 1454, =73 1456, 'V4 

1461, ^3/8 1463, «/„ 1465, 

t Vs 1469. , , 

Michael, fr. ab extra "f '^/n 

1422. 
Milano, ad;. : Mediolanensis 

1409, s. 68. 
Mora stenar i Uppl.: Mora- 

steen "/0 1396; Morasten 

'3/9 1441.' 

Motala, i Ögl: Motala 7i2 
1436. 

Munkaliv, kloster i Bergen: 

Munkaliiff 1428, 1434, 1441, 
1443, 1450, 1452, 1457, 
1458, 1489, 1510, 1511, 
1521, 1525, 1531; in mo- 
iiast. Berghensi ^"Z? 1440. 

Mälaren, sjö: Masler I464, 
s. 209. 

Mceritta seu Margareta, uxor 
Dni Algoti Magnusson, f 

"V? 1414- 

Mreritta, Mserita"^, fil. Thuronis 
fönsson mil. c. Vb 1470^; 
Turonis abb. "^^s 1496"; 
Turonis '°li 1501 ; Thuronis 
mil. sor. f ^^4 1508. 
Mffiritta, sor. f 'Vs Hl^- 
Möckleby, sn, Öland: Mykla- 
by in ölandia Vs 1506. 

Nanne Abiornsson -'Vio I405, 

s. 50. 
Neapel: Neapolis -78 1413, 

'■%^ 1414- 
Nicolaus, fr. de Alvastra, abb, 

ad mon. Julatha "/lo 1522. 
Nicholaus, ep. Aros. ^''/s 1 396. ^397) 'Vs 1399; Nicolaus' 

37„ 1400. 

Nicolaus, ep. Lync. 7" 1543- 
Nlcholaus V, påve,'^jx I454. 
Nicolaus, ep. Vexion. s'/, 1489. 
Nicolaus de Hersa;mmo, fr. 

t "V? 1409- 

Nicolaus pictor, "75 I498. 

Nicolaus Amundi de par. 
Rök cur. nat. Ska^ningie fr; 
c. "'h 1498, ^"h 1514, % 
1515, conf. gen. 7i= ^S^?» 

7i 1520, 7/91521, V" 1524, 

^7/9, "Ax 1525, "/g 1 528, =7t, 

^=79 1529, 1540, ^5/7 1541- 

Nicholaus Elaui de Vesgocia, 

fr. c. 7" 1407, t 'Vs 144^- 
Nicolaus Eriksson mil. 14S9, 

s. 244; Ericsson mil. Dacie 

'7i 1498. 
Nicolaus Glob, ep. A^ibergensis 

Dacie '7i 1498. 
Nicholaus Hermanni, ep. Lin- 

chop. t 75 1 391, 'Vto 1384, 

^7s 1388, ^^7" 1389, 74 1390. 

1405, s. 47, 7x1 1417, '°h. 

1442. 
Nicolaus, Hök mil. ''/i 1498. 
Nicolaus Jacobi, fr. de Mariebo 

■'77 1430- 

Niclis Jönisson, mil. ''/i 1 448. 
Nicolaus Karsson civ. Vatzst. 

1481. 
Nicholaus Kiste "/u 14ÖO. 
Nicolaus Ciavisson, militaris 

Va 1489. 
Nicolaus Christiernson, cap. 

castri Aros. mil. '7i I464- 
Nicolaus Krogare, civ. Suder- 

cop. 7ia 1493; Kroghar 7^ 

1497. 
Nicolaus Ksetillson, fr. laic. 

c. '^Vs 1510; Katilli f '7= 

1523. 
Nicholaus Köning, ep. Linc. 

Nicholaus^ Nicolaus^ ==7'! 

1441, 78, '7" 1442, 7to 
1443, ==7-, Vs X445'»', °/r REGISTER. 547 1446, 1452% HS3\ HS4, 

14S5V, 1456, t '"A I45«. 

Nicolaus Laureutii, laycus. intr. 

"7x1 1389, t ''I9 1417, V3 

1418. 

Nicolaus Laurencil, fr. laic. c. 

=8/x, 1498, t "^A 1509- . 

Nicholaus Magnusson, miles 

'5/8 1399- 
Nicolaus Micliaelis, fr. laycus 

sartor. t "^4 1542. 
Nicolaus NichilssoD, sartor, 

Vadzsten., fr. la,yc. c. V^ 

1501. 
Nicolaus Paine Vs I499' 
Nicholaus Petvi fr. '-^/s 1 406, 

t ^Vq 1448. 
Nicolaus Ragwaldi, can. Linc. 

et Streng. 'Vp i 42 i, 'Vs 

1422. 
Nicolaus Ravaldi, archiep. 

Ups. t 1448, s. 158. 
Nicolaus Ragvaldi, Ragualdi", 

Ragvvaldis, Ravaldi'', Rawal- 

dis, Rawalli*, Ragvalli', fr. 

c. ^9/9 1476, "V^o 1495, conf. 

gen. "/s 1501=, '% Vs 

i5o6s3, '-^Vö 1508, ==/3, 3°/x. 

151 1 v, 3/„ I5i2«, t Vy 

15 14^. 
Nicholaus Ricardi fr, c. ^/s 

_ 1436, t "/. 1455. 
Nicolaus Stensson, marschalcus 

regni "/4 I439. 
Nicolaus Sture mil. V» ^89, 

s. 244, '3/3 I491, Vs 1492. 
.Vora: dai. Norom "3/„ 1488, 

Nora '/a 1506. 
Norrbotten: Norrabutn 1461, 

1462, 1465; Norrabotn 1494. 
Norge: Norvegia, Norwegia 

1389, 1394. n^^ ^o8, 

1411, 1412, 1415, 1422, 

1427, 1428, 1430, 1434, 

1440, 1442, 1446, 1449, 

1450, 1452, 1456, 1458, 

1468, 1479, H»4. 1409» 
1499, 1532; folknamn. No- ricu» 1386; fem. Nörcha Vtt 

Norrköping: Norcopia' V» I4d4- 

Norrmalm i Stockholm: Nona 
malm 14631 s. 200. 

Ny kil, sn i ÖgL: Nyachil Va 
1510. 

Nyköping: Nyköpung % H34» 
Nycopia 1464, s. 207, '/a 
1506. 

Ntirnberg : Nörinbergia °7* 
1487. 

Nadendal, kloster i Finland: 
Nadheudal, Naadendall-, 
NadhendaaP 1445, 1446', 
1451, 1456^ 1470% I5o6^ 
1524; Vallis gracie 1454, 
1462, 1509, 1510, 151 1, 
1512, 1514. 

Nässja, sn i ÖgL : Nffissia 3'/? 
1408, s. 63, 

Odinsi i Danmark: adj. Otto- 
niensis 'Vö 1397, I486. 

Odhinus, ep. Stafaugrensis in 
Norwegia '^s 1427, 

Olavus, archiep. Ups. 2/4 1435, 

t ^Vö 1438. 
Olawus, archiprep. Åböens. 

'Vs 1440- 
Olavus, ep. Aros. ^y^ 1489, 

s. 240. 
Olavus, faber ferrarius fr. laic. 

c. 'V3 1406; Olaus % 1416. 
Olavus, fr, conv. ab inträ ^/g 

1419, =75 1420. 

Olavus, sacerd. in Munkaliif 

3/V1450. 
Olavus, scholaris nat. Noricus 

3/4 1386. 
Olavus Erici, fr. sacer. c. "V»' 

1510, V7 1512. 
Olavus Gunnari, fr. c. Vb 

1438, ^7s 1442, Vi 1451. 

"7io 1453, ep. Aros. '-"-U 

1454, -^to H55. H^S, s. 

185, V-. 3/10 1459. ''/3 1460, 

t 1461, s. 191. 348 REGISTER. Olavus Hataldsson ^^/m 1419. 
Olavus Johannis cur. Vazst., 

fr. c. V" 1448, 'V^ 1460, 

conf. gen, s/^ li^^, ^jj 

1468, t 'V'o 1477. 
Olavus Johannis c. ^-^/a 1455) 
• t ''lo 1483. 
OlafFvus Johanois Guthkn- 

dens., proeb. Vpsalensis c. 

Vs 1500; Gutho "^/s 151 1; 

Guto ^8/5 1513; Guto "U 

1515; Gutho t ^h 1516. 
Olavus Jönsson, cons. Watz- 

sten. »5/10 1495- 
Olavus Laurencii, civ. Vatzst. 

1476. 
Olavus Olavi, fr. laic. c. ^Va 

1459; Olavi laic. fr. f '*/» 

1486. 
Olavus Pauli de capitulo Linc. 

=Vi 141 5. V9 I4»9- 
Olavus Petii, fr. c. '^9 1439, 
5/, 1444, =V9 1445, ""h" 

1446, 3/7 1450. t "*/8 1452- 

Olavus Petri de Vesgocia, fr. 

c. "/la 1483, ^»/S 1510, t 

Olaf VVoesnian de Arosia V« 

1438- 
Orkneyöarne: adj, Orchaiien- 

sis '"'/la 1392; Orkadensis 
Orlunda, sn, Ogl.: Orlunda 

^% 1429, Vx 1432. 

O^j^, <»■ /■ Bohuslän: Ordhust 

"V9 1396. 
Oslo, Kristiania, Norge: Oxlo 

1450; Asloya 'Vs 1468. 
Oj/ia, Italien: adj, Ostiensis 

'/lo 1391. 
Otto, ep. Atos. 1 505, 1 508, 1513. 
Otto Ulphson, dom. "''/a 1457. 

Panispetna, gata i Rom 139^> 

s. 16, 
Paradisus, kloster vid Florens 

1396, 1403, 1405; Parady. 

sus 1429. Paris: abU Parisio "/a 1406, s. $4. 
Paulus Kyle 'Vs 1525- 
Petrus, Atchiep. Lundensis ^Vs 

»4J3' 

Petrus, civ. Vadzst. ="^,'5 1498. 
Petrus, mag., conf. S. Byrgitte 

t ^Vix 1378, =^73 139S. •^• 
24, v» 1399. Mo8, s. 65. 

Petrus, Prior Alvastri f ^4 1 390. 

Petrus de Candia ep. Me- 
diolanensis, Alexander V 
nominatus 1 409, s. 68. 

Petrus de Luua, Arragonicus, 
Benedictus XIII dictus 1409, 
E. 68. 

Petrus de Orlunda fr. ab exttft 

^73 1429, =^Vt 1432. 
Petrus, ep. Roskild. f V'» 

1416, s. 91. 
Petrus de Skedhum, vitricus 

"/s 1405, s. 45. 
Petrus Astronomus, fr. ^Va 1506- 
Petrus Bagge, civ. Vatzst. '•/; 

1488, 1539. 
Petrus Benedictj, fr, f **/4 1 527. 
Petrus Bonde de Bordhsio 5/= 

1412, 4/4 1413. HH- 
Petrus Diffikn, nob. "/a 1403. 
Petrus Finwidsson 'Va 1421. 
Petrus Giorderi, can. Linc. 

fr. c. »7s 1498, t V7 1505- 
Petrus Gylta, nob., fr. c. '7.:i 

1514, */k 1517. 
Petrus Haquini, fr. in Munka- 

liiff ^7s 1510. 
Petrus Hardhslevi, can. Lin- 

cop. *Va 1411. 
Petrus Henrici 1506, s. 268. 
Petrus Holmstani, Linc. can. 

'% 1431- 
Pcthai llfficla "/s 1416. 
Petrus Hettolös seu Petrus 

Nielisson, mercator 1463, 

s. 195. 
Petrus Ingemari, fr. sac. c. 

"5Ao 1480, "/S 1488, "79 
1491, S. 267, 1506, 3. 267 f., 

^Vs 1508, % 1513, '-'A 1520, REGISTER. 349 conf. gen. "/s 1 521, '/n 

1524, t ^Vio 1526. 
Petrus Israelson, consangvi- 

neus Saucte Byrgitte'' Va-1 384. 
■Petrus Iherco "Va '455» Jercho 

^7 1521. 
Petrus Johannis, Scholasticus 

Örabroensis, fr. c. Vs I393> 

*/7 1410,=/! 1416, t ""/i 1427. 

Petrus Johannis cognomento 

Steltare, laycus ; Petrus Stre- 

kare f ^V? 1405. 
Petrus lönsson, procons. Watz- 

sten." °5/<o 1495. 
Petrus Karoli, can. Skar. fr. 

c. '7x0 1478, t ''U 1497- 
Petrus Kyla ^3 1418. 
Petrus Laurencii, fr. laic. civ. 

Västen, c. '7io 1524. 
Petrus Magni. fr. sacerd. c. */6 

1499, "/xo' 1507, 374, "/S 
1508, 9/3 I5I3. 'V7 1524. 

ep. Aros. f 'Vs 1534- 
Petrus Magni Skåningens, c. 

'Vs 1541- 

Petrus Mörth, prsep. Linc. "V" 
1465, Vs 1469- 

Petrus Nicolai Vazsten. c. -Va 
1524, t s/6 1532. 

Petrus Nicolai, laic. f ^s/i 1498- 

Petrus Nicolai, scholast. Skaen. 
fr. c. '-'Vs 1526, '^Ix 1529, 
conf. gen. '-»/» 1535» 'V5 
1540, »/s 1541, "/V 1544. 

l'etrus Nielsson, civ. Vatzsten. 

Vx3 1493- 
Petrus Nielson, fr. conv. c. 

V12 1468, t 'Va 1498. 
Petrus Nielson de Wenestadha 

3 V; 1 48 1. 
Petrus Olaui, fr. c. Vs 1408, 

t ^'/s 1438. 
Petrus Radh 7ii 1424. 
Petrus Ragwalson 'V" 1411. 
Petrus Ryning, capitaneus castri 

Borgholm Ölandie ^ Va H30. 
Petrus Sartor, Petrus Skrsedare, 

Ir. t ^Vxo, "7'o 1405. Petrus cognoniine Spiut -% 
1502. 

Petrus Svenske, prsefectus Re- 
gis 3/12 1532. 

Petrus Svenonis, fr. s/a 1 524, 

'Vio, 'Vxo 1526, v 9 1527, 
t 'Vx 1540. 

Petrus Torfve 'Vx I461 gen. 
cognomento Törfwa ''"/ta 

1 5 16. 

Pether Udson, civ. Vadzsten. 

^^Is 1492. 
Petrus Valcho, ep. Zwerinensis 

7x0 1515 (1514, s. 281). 
Philippa, Regina 1406, 1415, 

1421, t 7x 1430, 1454. 
Pisa: civ. Pisana I4C9, s. 68. 
Pius II, påve 1464, s. 212. 
Polen: Polonia 14.IO, 1457, 

1510,1511,1513,1515,1516. 
Pommern: Ducatus Pomeren- 

sis 1449, s. 160, 1406. 
Porse Geet, mil. ^0/9 1413, s. 8l,- 
Prag: adj. Pragensis 1 387. 
Pnussat : Prucia, Pruzia'', 

Prudzia-', Pryzcia'' 1390*, 

1406, s. 57, 1410, I457^ 

1464, I489S. 

Ragna Johannis, sor, f 'V»! 

^78 1428. 
Ragnildis, sor. focaria f ^^|^ 

1436. 
Rangnildis Esbiörnsdotter, sor. 

c. ^74 1395; Ragnildis Es- 

biörna dottr -'f '■'^ji 1 436. 
Ragnildir Hteniko dotter, sor. 

c. 'Vs 1392. 
Ragnildis, filia Jrxobi Bekara 

sor. t '7? '4^. 
Ragnildis Laurencii. sor. f 7* 

1425. 
Ragnild Magnus dotter, sor. c. 

^75 1420, ^74 1425; Magni 

t Vs 1476. 
Ragnildis Niclissa dotter, sor. 
c. 7x0 1418: Niclasa dotter 
t V4 1487. 35° REGISTER. Ragnildis Nicolai, sor. cle Mun- 
kaliiff =76 1 531; Ragnild 
Nicolai f "/s 1SS6. 

Ragnildis sor. c. "/s 1487. 
Ragnildis Petri Norcopens. 

t ^y? 1492. 

Ragnildis Tideka dotter, sor. 

Raghnildis, Tlioieii dottir de 

Norvegia, sor. c. ""/s I408. 

Ragnild Thurasdottir f '3/io 

I43I- 
Ragnildis Tyrgils dotter de Ves- 

gocia, sor. , c. "^/^ 1419; 

Thyrghils dotter, f '7? 1459- 
Ragnildis Unna dotter, sor. c. 

'V? 1453; Vnnonis f 7w 

Ragvaldus, archidiac. Lps. ^Yj 

1489. 
Ragualdus Olaui, laycus c. Vs 

1392; Ragwaldus f 7^0 

1431- 

Ragualdus Skrsedare fr. °7io 

1405. 
Rangualdus Swenson, laycus 

t "/6 1393- 
Ragwaldus sutor, fr. ab extra 

t y- 1432- 
Ramborgh, relicta Pctri Bonda 

de Bordhsio f Va 1413. 
Ramborgh, sor. f ^/g 1401. 
Ramburgis Andrissa dottir, 

sot. c. ^/a 1403, Ramborghis 

Andressa dotter f -/i I419. 
Ramborgis Birgeri c. ^/a 1506. 
Ramburgis Magni, sor, c. *74 

1425. 
Ramborgh Staphans dottir, 

sor. t s/a 1410. 
Ramborgh Staphans dottir 

militis f V9 ^4^3- 
Ramfridh, sor. ab extra f ^/n 
, »428. 
Raseborg, FM. Rasaborgh 

1465, 1467. 
Reval: Revalia, Rejfla^, Revala^, 

Riffwalia* 1407^ 14083, 1410, 1412, 1414, 1418, 

1421, 1429, 1446, 1506'', 

1508, \^\\\ 
Reymarus Hane 1514, s. 281. 
Ribe: civitas Ripensis 1397, 

1407. 
Riga: adj. Rigensis 1421. 
Ringsiakolm, slott i ÖgL: 

Ringstadhaholm "Vs 1391» 
. s. 13, ^3/, 1454, s. 205; 

Rynstadholm 1434, s. 124; 

Ringstadholm 1464, s. 206. 
Robertus, magister ^7i 1406. 
Rom: Roma 1346, 1 3 CO, 1367, 
1374. 1386, 1389. '390. 

i394> 
1405, 
1414, 

1434. 
1403. 1391, 1392, 1393, 

1396, 1399. 1403. 
1406. 1408, 1411, 
1418, 1428, 1431, 

1449, 1453, 1475. 
1488, 1506, 1507, 

150g, 1520, 1523, 1524. 

Roskilde: adj. Roskildensis 

1397- 
Rotcharus de Kalmarnia, fr. c. 

"/« 144?; Ridhcarus Vfi 

1462; Rotkaius diac. f ^Vs 

1485. 
Rumblaborgh, slott i Tve ta hd^ 

Smal. 1^4, s. 205. 
Ryninggus fr. \ ^tJiq 1 434. 
Rök, sn i ÖgL: Rök 1498. 
Rönö slott i Röfiö sn, ÖgL: 

castr. Röne ^Vs 1421, s. 

103; Rönö 1434, s. 124. 

Sala: Sala =7s 1485, ^3/, 1493. 
.Schleswig, Slesvig: Slaszwik =78 

1408; Slezwik 1417, s. 92. 
Schwerin, adj. Zwerinensis 

1514, s. 281, 1515. 
Sicilien: Cicilia =7» I4I3- 
Siggo, ep. Scar. f 37,^ 1435. 
Sighridis, consors Petri Ryning 

"'h 1430- 
Sighrid, sor. c. '73 1447- 
Syghridis Bendiczs dotter, 

matrona '3/i 1392. j ^^y REGISTER. 351 Boecii, sor. f ^^2 
Heniics dotter, sor. Sighridis 
1426, 

Sigridis 
c. '5/y 1 416, SighridhHen- 
rikxdotter '7s I442; Sighri- 
dis Vi 1451- 

Sigridh Laurentii dotter, soror. 

t^7< 1387- 
Suno Ingevasti fr. conv., c. 

'% 143I; Suno 'Ve 1434» 

"/? 1436. 
Suno fr. ab extra f 'V? 1438. 
Suno murator fr. f 7s 1439- 
Magister Suno ^Vs 1408. 
Symon fr. conv., c. 2/9 1423? 

^7/s 1440, 3/8 1445, -j- 8/, 

HS9' 
Symon de Noroni fr. c. ^^/zi 

1488, t '/= 1506. 
Sixtus IV, /åw 1475,^/8 1484. 
Själland, Seland: Siselandia 

'/8 141 1, adj. Sjffilandensis 

Skara: dat. pl. Skaris 1458, 

s, 185, 'Va 1499; adj. Ska- 

rensis 1392. 
Skeda stt, Ögl.: dat, pl. Ske- 

dlium "/g 1405. 
Skottland: Scotia '^/j 1406. 
Skåne: Skania ^^ji 1407, "U 

1447, 1452, s. l6S. 
Skällvik sn i Ögl.: Skasllawik 
^9/9 1410; Skellewiik ^s/i 

Skövde: Sködhwi 1409, Sköd- 
we 1414; Sködwi 152Ö. 

Skäminge, sedan Mariebo kloster 
på Låland: Skfeminge, Ske- 
mynge Vij V»" I410. 

Skänninge: Skaeningia, Ske- 
ningia^ 1391, I400, 1403, 
1406, 1411, 1412, 1413, 

'43', 1436, 1447, 1464, 
1469-, 1498, 1906, 1512=, 
1540; opp. Skfeningense 

Slaka sn, Ogl.: abl. Slakw 70 
1499. Småland: Smalandia 1449, 

'455' H57. 1464, 1506, 

Spanien: Hyspania 1399, s. 
29; spansk Hyspanus '/s 

1393. 
Starby, S:t Per sn, Vadstena: 

Starby ''Vs 1420, =Vi H3I. 

Stavanger, Norge: adj. Staf- 
augrensis 'Vs I427. 

Siegeborg: Sttekaborg, Staska- 
borgh°, Stagkeborg^ 1434, 
I439V, 1464% 15213; adj. 
Stakeborgensis 1 530. 

Stegeholm, slott vid Västervik: 
Staäkaholm I464, 1469; Ste- 
keholm 152I; Stsekahus in 
Thiustia 142g. 

Sten Boson ="/i 1415. 

Stephanus, presb. fr. f '-'/p 
1403, 9/9 1405. 

Stephanus Laurentii, fr. laic. 

c- '74 1395. t 'V3 1448- 
Stephanus Liongasson lapicida, 
fr. c. ^Va 1406, 'Vb 1412, 
'Ve 1414; Liongxsson conv. 

t 7n 1455- . 

Stefphanus Ulfson, miles 'Va 

'393- 
V. Stenby sn, Ögl: Steen ^Vio 

1526. 

Steno, presb. sec. Vj 1394. 

Steno Stensson fr, c. *°U 1395, 

t Va H3I- 
Steno Benedicti, mil. '^/g 1399. 

3Vll I4CX5, 3'/? 1408, ^%, 

'V» 1410, 3'/? 1412; Benctzs- 
son 'Vi 1415; Benctsson 

=V7 1425. 

Sten Boson "'/i I415. 
Steno Haraldson =V4 I415. 
Sten Stwre mil. 1469, s. 223, 

'Vs 1470. »485. 1489, s. 

243, 244, Vi 1498. 
Steno Sture Gub, regni V» 

1517. 
Steno Thurasson 'Va 1429; 

Sten Thurasson V9 I43I- 
Stockholm: Stokholmia, Stoc- 352 REGISTER. holmift'', Holmia^, Stok- 
holm*, Stocholm^, dat, pU 
-holmis^ Holmis' 1365, 
1391*, ^398^ I4i2«, 1421*, 
14285, 143 1», 1441, I442^ 
^446^ I448^ 1450, 1451, 
1457, 1461', 1463%^', I464^ 

I465^ l467^^ 1479% 

148^,?, r497^ 14987, I52o^ 

15203, 1535?; civilas Stok- 

holmensis 1407, 1419, 15 18, 

1544. 
Strakund: Stralesunda 1514» 

ICI5: Sundis 1429. 
W Ä«, Ögl: Strå 1 395. 
Strängnäs: adj. Strsengianen- 

sis 1384, 1387; Stienge- 

nensis 1410, 1523, 
Sture Algotson miles ^Vq I434' 
Siångebrc: Stangabro ^^/s 

1421. 
Störkarus, presb. fr. f '/a 1416. 
Sunnerbo hd, Smal. : Sundher- 

boo V? 1449- 
Siino, fr. ab extra f ''/e 1438. 
Suno Ingevastl, fr. conv. c. 

'% 143 1, ^Vö 1434, 5/8 
1436. 

Suno, murator ""/o 1408, f Vs 

1439- 

Susenborg '-/3 1514; det gamla 
förfallna slottet i Vadstena., 
frän vilket materialier del- 
vis användes vid birgittiner- 
klostrets byggande. 

Svanshals sn, Ögl.: Svans- 
hals '5/,, 1495, '2/3 1541. 

Swanto Nielsson militaris 
regni Gubiern. 1 489, a, 244, 
7/1 1498, "^h 1506' 

Swcuo, fr. f ^/ii 1422. 

Sweno, fr, de vnon. Marien- 
wald ^9/2 1458. 

Sveno faber civ.- Vatzsten. 

H95- 

Sveno Tfaordonis nac. Vesgo- 
tus, Capellan. Nicolai Sture; 
Tordoais" c. '/a 1 492; conf. gen. Vs 15C6, Vä 15C^, 'V« 

1510, 'Vs I5I2^ s/g 15143^ 

^Vio 1517% t =^4 I5I9'. 

Sverige: Svecia, Swecia, Sue- 
cia 1350, 1365, 1386, 1389, 

1391, 1405, 1406, 1408, 

1412, 1413, 141$, 1416, 

1422, 1436, 1434, 1439, 

1441, 1442, 1446, 1448, 

1449, 1450, 1452, 1454, 

H55' »457, 1458, 1461, 
1463, 1464, 1468, 1469, 
1470, 1484, 1489, 1490, 

H95r 1497, 1498, H99, 
1518, 1520, 1523; svenskar 

Sweci, Swevi, Sweones, Swei. 

Söderköping; Sudhurchopia, 
Sudhurcopia^, Sudhorcopia^, 
Sudhercopia'', Sudercopia^ 
1391, 1392, 1398, 14083, 
14113, 1430*, 14345, 1436*, 
1441*, 1443<, I464^ 1469», 
1472*, 1486^ 1487*, 1489*; 
civitas Sudhercopensis 130O, 
1418, 1493*. 

.Södermalm i Stockholm: Sydh- 
lamalm, Sudhraraalm 1464, 
s. 210. 

Södertälje: dat. fl. Thelgis 
1439; oppidum Telgense 
1506. 

Tabita, Ap. gern. 9,36, "/s 1399- 
Tak, sot. c. »Va 1408, f ^V* 

1438. 
Tydhekinus de Uplandia, na- 

tioneDacus c. '^t 1386, t'Vto 

1413; Tidekinus Vs H^S- 
Tidemannus Blakke, fr. fami- 

liaris 'V4 I408. 
Tydhemannus abbas. '/4 '390. 
Tptsi hd i Smal.: Thiustia 

1429; Tiwsta 1452; Thiwsta 

skser. =9/? 1 446. 
Thomas, ep. Strängen. Vs 

1436, t =Vt 1443- 
Thomas, ep. Vexion. 1405, 

s. 47. REGISTER. 353 Thomas, fr. conv. Vallis gra- 

cic 'Vs 1514. 
Thomas van Vitzen milis ^i 

1416. 
Thordo aurifaber in VVazsten. 

% 1418, 74 1450. 

Thordo dec, Linc. ^j& 1473. 
Thordo, ep. Strseng. -^/lo 1384, 

=7- 1389. "/3 1396, '73 

i399> ^"/» 1400- 
Thordo, miles, fil. Petri Bonda 

de Bordhsio 7^ 1412, % 

1413; Pettarson V^ 1415. 
Thordo Bonde mil. """Is 1413, 

, t ''k 1417- 
Ihordo Bondason marsch, ^^/s 

1455; Tordo t '75 1456. 
Thorirus Andrese, fr. c. ■•/s 

1392, =79 1403 CV9 1405); 

'5/9 1406, 30/^ 1408, -'7i2 

1414, '7- 1415, »78 1417, 

t 79 1418. 

Thorirus de Skasllawik fr. f ^7? 

1410; vSkellewiik ^Vi 1415. 
Thorirus Benkzson mil.jThu- 

rirus^ Thure^, Thuro* ^V? 

1412','*; Bencdzsson, Bene- 

dictson '7i 141 5, 'V', 74 

1415V; Benctzsson79 1431^. 
Thorirus Bonda mil. 'V» 1399- 
Thorn: Torun in Pryzcia 7" 

1390. 
Thuro nac. Dacus fr. 7'° 

1446, t 7j= 1469. 
Thuro Jönsson, mil. ^/s 1470, 

7io 1524. 

Thuro Stensson, mil.; Thure'' 
=7io 1439; Stenson '7= 

141 5'^ »7? 1425'- 

Thuro Thuresson Marsch. I461, 

s. igz, 1464, s. 210, '7i 

Thure 1465:. 
Thyrgillus cur. in Strå f Vs 

1395; Tyrgillus "/a 1 399. 
Thyrgillus murator '73 I430. 
Thyrkillus Haralzson 'Vs 1399; 

mil. Tyrkillus" Haraldsson 

'73 1402. 

23— i75j ii. Lundberg, Thörnerus Andrese fr. c. 7" 

1407, t '7x1 1435- 

Tofia^ Adelsö sn, Uppl.: abl. 

Thoptom, Thoftom^, Tliop- 

tum3 30/j, uoo, '7" 1407", 

'72 14103, =73 14133. 
Torgillus fr. c, '7" 1463, ''/s 

1468. 
Törkillus Elavi fr. 74 1513. 
Torpa sn, (%•/..■ Thorpa'/? 1449. 
Tolarp, Snostorp sn Hall.: 

Thordatorp in Hall. 144Z, 

s. 144. 
Torstanus, ep. Skarens, ep. 7« 

1392, '/6 1393, '% I39S; 

Thorstanus '73 ^'^- 
Torstanus Johannis nac. Jöna- 

COp. fr. c. ^74 1482, t 9'ri 

1505. 
Torstanus fr. conv. c. 73 I418, 

Thorstanus f 37s 1469, 
Torstanum de Vorsberg sacerd. 

c. '7s 1525, ^7i 1529; Petri 

t 'h 1532. 
Tosto Bowasteson de Ludosia 

'7i 1502. 

Triumphus Marie, klosttr nära 
Danzig '^s 1 5 10, '7s I5n, 
=76 15135 Marie de Trium- 
pho 76 1 5 16. 

Trondhjem: Nidherosia ^^7" 

^449- 

Tubbo Erikxson nobilis ,10 
1405, s. 50. 

Tyko Eskilsson 'A 1411. 

Tynerus 72 1 406. 

lyskland: Alamannia, Ale- 
mannia^, AUemannia^, Al- 
mannia-*, Almania^ 1389'"', 
13963, I422^ 1423, 1427, 
14873, 1$'^'^] folknamn: Ala- 
mannus ■ 1413, Almanni 
1389, Theutonici 1365. 

Törnevalla sn, Ögl.: Thyrna- 
walla '/12 1448. 

Ulfo Abiörnasson dom. "/n 
1407. 

Vadstena klosters minnesbok. 354 REGISTER. Ulpho Birgeri, scholasticus de 
Lyncopia, fr. c. */ii I407, 
conf. gen. 'V4 1423, '^Is 

1426, Vs 1428, t '^/i= 1433- 
Ulpho Gudmarsson 1344' 
Ulpho Joansson, mil. de 

Noruegia V2 '41 5- 
Uppland: Uplandia 1 386, 
1408, lAIO, 1419, 1446, 
1463, 1464, 1467. 
Uppsala: Upsalia 1396, 1408, 
1413, 144I, I4I2, 1447, 
1448, 1457, 1463, 1487, 
1489, 1506; Uppsala mark- 
nad: nundine Vpsalienses, 
quse vulgaritet a populo 
Tegni Disating val Diisting 
nuncupantur. 
Urbanus Quintus, påve l^JO, 

1377- 
Urbanus VI, påve 1 379. 

Vadstena: Watzstena, Waz- 
stenom^, Vasteuoni-^, Vaz- 
stena*, Vazstenom^, Vaz- 
stenas^, Vaxsten-^VazEtenis**, 
Vazstenum', Watzstenas"^", 
Wazstenum^', Watzstenam^", 
Watzstenum'3, Watzsten.'**, 
Watzstena^^. Wazstenam'=, 
WazEtenis^*", Watzstenis^', 
Wazstenas'^, Wadzstenis'^, 
Vadzstenam'''', Vastenas^^, Vastenis'' Wadstenis°3 i374\ I378^3, 1381', 13843, 

1385', 1389S 1391" I396^", 
I399S 14007, 1402;, 14035,9, 

1403', 1405^ 1406*, 1407^'', 
1408', 14097, 14107, 141 1', 
i4i2VAi4i3Si4i5^i4i8S 
1423*, 1424*, i43o«, 1435^ 
I436^ I439S 1441", 1442'°, 
1444", 1446^=, 14489, i450'3, 
i4Si^i4S2V4539,i454", 
i457'3, i458'3, 1459x3, 
l46r^ 1464^5, i465",x7, 
1468'=, 1469' V?, 1471^", 
1480", i485'7, i498"',==3^ i499'9, 1508"", i520-'% 
1 540^^; op. Vastenense 152I; 
villa Vazstenensis 1432. 
Waldemar Rex. Danorum 

1389' 1396, I400- 
Fapnö, Vapn'6 sn, Hall. : Wak- 

nöö in Hallandia 1442,5. 144. 
Värnhem kloster, Vgl.: War- 

nem '/b 1458. 
Vansn, Ögl.: Hwarf '-^Vs 1 526. 
Vasto, fr. ab e.xtra '7= 1411: 

Wasto t "/a 1421- 
Venedig: Veneciis 1 409, s. 68. 
Vernerus archidiac. Lin c. '•*/« 

^513- 

Vikbolandet i Ögl.: in ter Vi- 
kas 5/9 1492, "h° 1526. 

Wilhelmus conf. de Munka- 
liiff ^«/i2 1457. 

Vitnmerby: Wemerby in Soma- 
landia "/s I464, s. 207. 

Vincencius, ep. Scar. V» I50Ö- 
^5/, 1507, 1510, 1513. 

Vibors; i Danmark, adj. Vi- 
bergensis ^7/^ 14^8. 

Viborg i Finland: Wiburgh 

^Va 1417- 
Wilsnack, vallfartsort i Bran- 

denburg: Wilsnak ^/j I444. 
Visborg: castrum Wisbycense 

'V? 1448. 

Vinner stad sn, Ögl.: de We- 
nestadha 1481, s. 23 1; Ve- 
nestada 1509, s. 272; Ve- 
nesta 1525) s. 296. 

Visby: Wisby ''V? 1446; ci vi- 
tas Wisbyensis, Wisbi 1448, 
1449; civ. Wisby 1449. 

Vist sn, Ögl.: Wiist ^^!r. I442. 

V4 1451- 
Vreta kloster, Ögl.: Wrethoin 

'S/a 1465. 
Vånga sn, Ögl.: Vanga '^/s 

1512. 
Vårdinge sn, SödermL: Waar- 

dinge "jz 1 506. 
Vårdsberg sn, Ögl.: Vorsbevg 

'Vs 1525- REGISTER. 355 Värmland: Veimalandia^, Wer- 
melandia^, Vermelandia^, 
VEErmelandia'', Woennalan— 
(lia3 1396', 14025, 1440", 
1468% 1493^; Vasrmelandia 
in Wsesgocia 1472'*, 

Västergötland: Vesgocia, Ves 
Gocia^, Wesgocia^, Wks- 
gocia'', Vcestgotia^ 1389, 
1392,1406,1407,1409,1411, 
'41.3% 1415, 1419, 1429, 
I436S 1455^ 1456=, 1458, 
1464^ 14683, 14693, 1472'*, 
'473. 1483, 1487, 14965, 
1501, 1525; folk: Vesgotus, 
Vesgothus. 

Västervik : Westerwik ' ^4 1 5 1 7- 

Västerås: Arosia 1393, 1410, 
1425, 1438, 1454, 1464, 
1521. 

Växiö: adj. Vsexionensis 1 389. 

Abo: adj. Aboensi 1 407. 
Åkerö: Akerhö 1532. 
Åland: Aalandia 710 1 478. 
Ar hus., Aarhtts: adj. Arusi- 
ensis 1 397. 

Älvsborg: .Klwisborgh -3- 
1455- ^ngelbricht, . dux Dalakarla 

1434, s. 124. 
/Eringislo Sonason Jaerl & co- 

mes Orchadensis ^Ve 1 390. 

^7^3 1392. 

Eringislo Niclisson, dom. Vo 

1461. 
Eskillus Gödha, niarskalciis. 

mil. Dacie 'Vt 1 498. 
Äskilstuna: Eskilstunom 1405. 
Estridis rel. Petri Orlunda f 

'"A 1432- 

Estridh Gudhmunds dottr, sor. 
t Vs 1436. 

Ögärd, se Augerdis. 
Oland: Ölandia, Oelandia" 
1401, 1408, 1430, 1456', 

i4sr, 1467, I473^ 1495, 

1506. 

Örberga sn, Ögl.: Örabsergha 

.. "/s 1493- 
Örebro: Orabro 1434; Oerabro 

1464; adj. Öiabioensis 1 387, 

1393; Örobroensis 1529. 
Östergötland: Osgocia, Os- 

Gocia'' 1413-, 1417. 1425. 

'449. 1457. I463> '464, 
.. '498. 
Owidh ='-V9 1476. RÄTTELSER. 

S. 7 r. .10 uppifr. står Ingrid läs Sigrid. 

■* II r. lo •' :> Petersson läs Petrusson. 

» 12 v. 6 nedifr. » juni läs ii juni. 

» 30 r. 6 » » Bonde > Bondesson. 
» 37 r. 5 uppifr. x Bonde > Bondesson. 

•;• 38 r. 16 ■i> > Laurensdotter läs Larins- 

dotter. 

•: 62 r. 2 nedifv. ;> z, /fw jj. 

63 r. 15 uppifr. > dag s dag'. 

;> 63 r. 5 nedifr. » Bjelke, som utgår. 

» 134 r. 2 står ig läs 20. 

v 142 r. 13 tillsättes i kanten 2S febr. 

'■ 144 r. 8 uppifr. 5/<lr Torsestorp //z5 Tolarp. 

./ 1 53 r. 4 nedifr. > Johannes > Johannes Jo- 
hannes. 

• 174 r. 10 uppifr. >> Klavedotter :> Klavesdotter, 

» 179 r. 9 tillsättes i kanten 77 december. 

195 r. 10 ;- >/ » 23 november. 

:? 204 r. 5 nedifr. står ett //w i Köpenhamn ett. 207 r. 17 uppifr. 


>. nätter läs nätter'. 


216 r. 5 ;> 


s 12 > 13. 


222 r. 3 ;. 


-• påsksöndagen /c.y påsksön 
dagen.' 


230 r. 6 nedifr. 


v 7 september läs 2 septem 
ber. 


231 r. 9 tillfogas 


i kanten efter »syster Katarina» 


30 juli. 

» RÄTTELSER. 357 

S. 232 r. 16 uppifr. ^/ör »kvalember» /<7J »kvatember» 
» 236 r. 18 » » »Ogerd» » »Angerd» 

» 242 r. 5 » » »mässhaklar» » »mässhakars 

255 r. 2 » » // » 16. 

» 255 r. II -> X i> Johannes^ » »Johannes):- 

med antikva 
och utan 
apostrof. 
» 258 r. 5 s. » Albertsdotter » Albert lån- 
ges dotter. 
»Gjorders-» » »Giorders->.- 

17 » 15^ 

2S läs 26. 

jugfni > jungfru. 

2c? ^ 27. 

»Ögerd» » »Angerd». 
Amund » Anund. » 


272 r. 


16 


» 


» 


273 r. 


13 


» 


s 


284 r. 


12 


nedifr. 


» 


286 r. 


II 


uppifr. 


» 


290 r. 


3 


nedifr. 


5) 


295 r. 


2 


» 


'> 


295 r. 


12 


» 24 — niilli. Lundberg, Vadstena klaters minnesbok. fiP HL-340 


\radstena 


BX 
2655 


Vadgtena klosters mirmeft 


.V2A5 


bok# 
' 164n?.1fi 


MAY 9 1330 


t\K^^ 


m 2 13' 


3 Interlibrary Loan 


v» CD I l^¥-öXllö